• CENTAR ZA GOSPODARENJE
  OTPADOM
  ZADARSKE ŽUPANIJE
 • ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPODARENJE
  OTPADOM
  ISTARSKE ŽUPANIJE
 • ODLAGALIŠTE
  MRACLINSKA DUBRAVA
  VELIKA GORICA
 • RECIKLAŽNI CENTAR MRACLINSKA
  DUBRAVA
  VELIKA GORICA


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.tko smo mi?

IPZ Uniprojekt TERRA (d.o.o. za projektiranje) je jedna od vodećih konzultantskih i projektnih firmi u Republici Hrvatskoj koja ima ključnu ulogu u postavljanju sustava i izradi tehničke dokumentacije na području zbrinjavanja otpada.

ŠTO MOŽEMO UČINITI ZA VAS I OKOLIŠ

NAŠE USLUGE
TEHNIčKA DOKUMENTACIJA - PROJEKTI
Usluge projektiranja obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije potrebne za ishođenje odgovarajućih dozvola i to: 

 • Idejnog rješenja (u sklopu Studije izvedivosti ili postupku procjene utjecaja na okoliš)
 • Idejnog projekta za ishođenje Lokacijske dozvole (ukoliko je potreban zbog imovinsko-pravnih odnosa)
 • Glavnog projekta za ishođenje Građevinske dozvole 
 • Izvedbenog projekta (u slučaju potrebe)
saznajte više ....
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIš I ELABORATI ZAšTITE OKOLIšA
Procjena utjecaja zahvata na okoliš je procjena mogućih značajnih utjecaja na okoliš. Procjenom utjecaja zahvata na okoliš prepoznaje se, opisuje i ocjenjuje, na prikladan način, utjecaj zahvata na okoliš, tako da se utvrđuje mogući izravni i neizravni utjecaj zahvata na: tlo, vodu, more, zrak, šumu, klimu, ljude, biljni i životinjski svijet, prirodne vrijednosti, krajobraz, materijalnu imovinu, kulturnu baštinu, uzimajući u obzir njihove međuodnose.
saznajte više ....
PLANOVI GOSPODARENJA OTPADOM
Plan gospodarenja otpadom određuje i usmjerava gospodarenje otpadom te na temelju analize postojećeg stanja na području gospodarenja otpadom i ciljeva gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) određuje mjere za unaprjeđivanje postupaka pripreme za ponovnu uporabu, recikliranje i drugih postupaka oporabe i zbrinjavanja otpada.
saznajte više ....