Reference

Idejni projekti

 • Projektna dokumentacija
  1. Idejno rješenje kao podloga za izradu elaborata o ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
  2. Elaborat o ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
  3. Idejni projekt Gradskog odlagališta otpada u Županji
  4. Glavni projekt 1. Etape- ulazno – izlazna zona
  5. Glavni projekt 2. Etape – Odlagališna kazeta 1, Čistoća Županja d.o.o., Županja, svibanj 2018.
 • Idejni projekt otpada Johovača za potrebe izmjene lokacijske dozvole , Komunalac d.o.o. Garešnica, Garešnica , travanj 2018.
 • Projektna dokumentacija: Idejno rješenje i Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Idejni projekt i Glavni projekt - Etapa I - Odlagalište otpada u Vrbanji, Općina Vrbanja, Vrbanja, svibanj 2017.
 • Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Idejni i Glavni projekt - Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada "Cjepidlake", , Općina Đulovac , Đulovac, svibanj 2017.
 • Idejni i Glavni projekt - Izgradnja druge faze odlagališnih kaseta sa propadajućom infrastrukturom na Regionalnoj deponiji "Mošćanica", AKSA d.o.o., Zenica, srpanja 2017.
 • Idejni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Hintovo , Općina Gola, Gola, svibanj 2017.
 • Idejni projekt privremene brane na sanitarnoj čeliji, JP ''Dep-OT'' d.o.o., Banja Luka , kolovoz 2017.
 • Idejni projekt - Odlagalište otpada Košambra - 4. Faza, Poreč, Odvodnja Poreč d.o.o., Poreč, listopad 2016.
 • Izmjene i dopune - Idejni projekt - Sanacija jame "Sovjak", Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sovjak, rujan 2016.
 • Idejni projekt - Izmjene i dopune lokacijske dozvole - Odlagalište otpada "Ivančino brdo", Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, Križevci, lipanj 2016.
 • Idejni projekt za potrebe Izmjena i dopuna lokacijske dozvole odlagališta komunalnog otpada ''Kurjakana'' u Novskoj, Grad Novska , Novska, svibanj 2015.
 • Izmjena i dopuna - Idejni projekt - Odlagalište otpada "Vinogradine", Komunalac Požega d.o.o. , Požega, veljača 2015.
 • Izmjene i dopune - Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt - Pretovarna stanica, reciklažno dvorište, sortirnica i kompostište na odlagalištu komunalnog otpada "Donji Picudo" - Umag, 6. Maj d.o.o., Umag, lipanj 2015.
 • Idejni i glavni projekt - Reciklažno dvorište građevinskog i bio otpada, Obrt Bumba , Vodice, ožujak 2015.
 • Projektna dokumentacija - Tehnološki, Idejni i Glavni projekt, te Elaborat mjera zaštite od požara - Reciklažno dvorište sa pokretnom trakom za razdvajanje korisnih vrsta otpada (plastika, papir, karton i sl.), Grad Petrinja , Petrinja, svibanj 2015.
 • Idejni i glavni projekt - Reciklažno dvorište za građevinski otpad i odlagalište inertnog otpada na lokaciji Valdemat; Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Grad Umag , Umag, prosinac 2015.
 • Idejni projekt - Reciklažno dvorište Novigrad; Geodetski projekt 1. dio, Općina Novigrad, Novigrad, srpanj 2015.
 • Idejni projekt - Reciklažno dvorište za građevinski otpad u Novigradu, Općina Novigrad, Novigrad, srpanj 2015.
 • Idejni i glavni projekt za odlagališta Živinice i Bihać -UGOVOR ZA Živinice , Federalno ministarstvo za okoliš i turizam , 0, ožujak 2015.
 • Idejni projekt i dopuna Geodetskog projekta - Izgradnja Mini-pretovarne stanice na otoku Zverincu, Eko d.o.o. , Zadar, listopad 2015.
 • Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Odlagalište otpada "Donji Pocudo - istok", Idejni pojekt - Sanacija odlagališta otpada "Donji Picudo - istok", Glavni projekt - Sanacija odlagališta otpada "Donji Pocudo - istok" i "Donji Pocudo - zapad", 6. Maj d.o.o., Umag, rujan 2015.
 • Idejni projekt - Reciklažno dvorište na lokaciji "Kopačica ", Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. , , svibanj 2015.
 • Idejni i Glavni projekt - Reciklažno dvorište u Općini Stari Jankovci, Općina Stari Jankovci, Stari Jankovci, listopad 2015.
 • Idejni projekt – Izmjene i dopune - Reciklažno dvorište, pretovarna stanica sa sortirnicom i parkiralište, Grad Biograd na Moru, Biograd na Moru, srpanj 2015.
 • Idejni projekt i Elaborat zaštite okoliša - Nova lokacija pretovarne stanice na području Općine Gračac, Općina Gračac, Gračac, kolovoz 2015.
 • Idejni projekt - Reciklažno dvorište građevinskog otpada na dijelu k.č. 1144 i 1143 u K.O. Jerovec - Ivanec, Ivkom d.d., Ivanec, lipanj 2015.
 • izmjene i dopune - Idejni projekt - Sanacija odlagališta "Rakitovac", Grad Gospić , Gospić, listopad 2015.
 • Idejni projekt za izdavanje dopune lokacijske dozvole sanacije odlagališta neopasnog otpada "Baštijunski Brig", Grad Biograd na Moru, travanj 2014.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za odlagalište otpada "Ivančino brdo" u Križevcima, Komunalno poduzeće d.o.o., siječanj 2014.
 • "Idejni projekt za izdavanje izmjena i dopuna Lokacijske dozvole za sanaciju odlagališta otpada ''Cetin'' u Vrbovskom, Komunalac d.o.o., Vrbovsko, veljača 2014.
 • Idejno rješenje reciklažnog dvorišta za područje Grada Županje, Čistoća Županja d.o.o. , veljača 2014.
 • Idejni projekt za izmjene i dopune lokacijske dozvole za odlagalište neopasnog otpada "Peski" u Đurđevcu, Komunalije usluge d.o.o., rujan 2014.
 • Idejno rješenje reciklažnog dvorišta za područje Grada Daruvar, Darkom d.o.o., travanj 2014.
 • Izmjene i dopune idejnog projekta sanacije odlagališta "Ilovac" , Grad Karlovac , ožujak 2014.
 • Idejno rješenje nastavka sanacije odlagališta otpada "Grabovica" u Dubrovniku, Čistoća d.o.o., svibanj 2014.
 • Idejno rješenje reciklažnog dvorišta s troškovnikom, Grad Slatina, travanj 2014.
 • Idejni projekt za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole odlagališta otpada Lončarica Velika, Grad Osijek, lipanj 2014.
 • Idejno rješenje proširenja zahvata odlagališta sa prostorom za obradu građevinskog otpada, biološkom obradom otpada i pretovarnom stanicom, Grad Slatina, lipanj 2014.
 • Idejno rješenje proširenja odlagališta otpada ''Kurjakana'' u Novskoj, Grad Novska,lipanj 2014.
 • Idejno rješenje izgradnje odlagališnih ploha, Čistoća Županja d.o.o., svibanj 2014.
 • Idejni projekt proširenja odlagališta Podum, Grad Otočac, listopad 2014.
 • Idejni projekt reciklažnog dvorišta na lokaciji općina Sukošan, Zlatna luka, Sukošan d.o.o., listopad 2014.
 • Idejni projekt reciklažnog dvorišta za građevni otpad na lokaciji općina Sukošan , Zlatna luka Sukošan d.o.o., listopad 2014.
 • Idejni projekt za izgradnju sanitarne deponije "Koričina", Livno (BiH), JP "LI ČISTOĆA" d.o.o. Livno, prosinac 2014.
 • Idejni projekt pristupne ceste za izgradnju sanitarne deponije "Koričina", Livno (BiH), JP "LI ČISTOĆA" d.o.o., Livno, prosinac 2014.
 • Idejni projekt pretovarne stanice na lokaciji Grada Biograd na Moru, EKO d.o.o. Zadar, kolovoz 2014.
 • Idejni projekt pretovarne stanice na lokaciji Gračac, EKO d.o.o. Zadar, kolovoz 2014.
 • Idejni projekt pretovarne stanice na lokaciji Grada Paga , EKO d.o.o. Zadar, kolovoz 2014.
 • Idejni projekt regionalne sanitarne deponije komunalnog otpada ''Separacija 1'', Općina Živinice, Eko-sep d.o.o., prosinac 2014.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom, EKO d.o.o. Zadar, studeni 2014.
 • Idejni projekt za ishođenje izmjene i dopune lokacijske dozvole 'Dračevac', Općina Jasenice, prosinac 2013.
 • Idejnog projekta za izmjenu i dopunu Lokacijske dozvole odlagališta otpada Sarvaš, Grad Osijek, veljača 2013.
 • Izmjene i dopune Idejnog projekta sanacije odlagališta otpada ''Tuk'' u Orahovici, Papuk d.o.o., ožujak 2013.
 • Idejno rješenje proširenja lokacije Podum za sadržaje iz područja gospodarenja otpadom za potrebe Grada Otočca, Grad Otočac, ožujak 2013.
 • Idejni projekt za izdavanje izmjena i dopuna lokacijske dozvole odlagališta neopasnog otpada na lokaciji ''Griža'' u Buzetu, Park d.o.o, travanj 2013.
 • Idejni projekt izmjena i dopune alokacijske dozvole odlagališta otpada "Donji Picudo" u Umagu, 6. Maj d.o.o., lipanj 2013.
 • Idejni projekt za izdavanje izmjena i dopuna lokacijske dozvole odlagališta otpada "Filipovica", Grad Osijek, lipanj 2013.
 • Izmjene i dopune idejnog projekta postrojenja za proizvodnju bioplina i električne energije, Agroproteinka d.d., srpanj 2013.
 • Idejno rješenje sortirnice, pretovarne stanice i reciklažnog dvorišta u Krapini, Krakom d.o.o., listopad 2013.
 • Idejno rješenje reciklažnog dvorišta i sortirnice otpada za područje Grada Omiša, Peovica d.o.o., studeni 2013.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za sanaciju odlagališta otpada "Duplja" u Novom Vinodolskom, KTD Ivanj d.o.o., prosinac 2013.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole sanacije odlagališta neopasnog otpada "Baštijunski Brig", Grad Biograd na Moru, studeni 2012.
 • Idejni projekt za izdavanje izmjena i dopuna lokacijske dozvole za sanaciju odlagališta otpada "Petrovačka dola", Grad Vukovar, siječanj 2012.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole reciklažnog dvorište i pretovarne stanice sa sortirnicom na lokaciji grada Biograd na Moru, Grad Biograd na Moru, siječanj 2012.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije, Karlovačka županija, siječanj 2012.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole sanacije i zatvaranja odlagališta otpada "Hintovo", Općina Gola, svibanj 2012.
 • Izmjena i dopuna idejnog projekta Reciklažnog dvorišta Mraclinska Dubrava, Grad Velika Gorica, srpanj 2012.
 • Idejno rješenje sortirnice otpada za grad Beli Manastir, Grad Beli Manastir, srpanj 2012.
 • Idejni projekt pristupne, protupožarne ceste na odlagalištu neopasnog otpada "Grabovica" u Dubrovniku, Čistoća d.o.o., studeni 2012.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole mini-pretovarne stanice "Iž", EKO d.o.o. Zadar, prosinac 2012.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole mini-pretovarne stanice "Ist", EKO d.o.o. Zadar, prosinac 2012.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole mini-pretovarne stanice "Olib", EKO d.o.o. Zadar, prosinac 2012.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole mini-pretovarne stanice "Premuda", EKO d.o.o. Zadar, prosinac 2012.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole mini-pretovarne stanice "Molat", EKO d.o.o. Zadar, prosinac 2012.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole mini-pretovarne stanice "Rava", EKO d.o.o. Zadar, prosinac 2012.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole mini-pretovarne stanice "Silba", EKO d.o.o. Zadar, prosinac 2012.
 • Izmjene i dopune idejnog projekta odlagališta u Belišću, Kombel.d.o.o., prosinac 2012.
 • Idejno rješenje proizvodnje bioplina i električne energije u bioplinskom postrojenju poduzeća Agroproteinka d.d., veljača 2011.
 • Idejno rješenje reciklažnog dvorišta sa sortirnicom i pretovarnom stanicom za područje grada Vodica, Leć Vodice d.o.o., ožujak 2011.
 • Idejni projekt za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole u sklopu ŽCGO ''Marišćina'', KD Čistoća d.o.o. Rijeka, veljača 2011.
 • Idejno rješenje reciklažnog dvorišta sa sortirnicom i pretovarnom stanicom na lokaciji Donji Picudo u Umagu, 6. Maj d.o.o., lipanj 2011.
 • Idejni projekt za izmjene i dopune lokacijske dozvole za odlagalište neopasnog otpada "Peski" u Đurđevacu, Komunalije d.o.o., rujan 2011.
 • Idejni projekt za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole za Gradsko odlagalište otpada, Grad Virovitica, svibanj 2010.
 • Dopuna idejnog projekta za izdavanje lokacijske dozvole odlagališta otpada "Johovača", Komunalac d.o.o., Grešnica, lipanj 2010.
 • Idejni projekt rekonstrukcije za izdavanje lokacijske dozvole odlagališta neopasnog otpada "Božička", Grad Jastrebarsko, rujan 2010.
 • Idejni projekt za izdavanje uvjeta za izgradnju građevine za biološku obradu otpada u Osijeku Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Osijek siječanj 2010.
 • Idejno rješenje Centra za gospodarenje otpadom na području makrolokacije Lučino Razdolje, općina Dubrovačko primorje, Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. , veljača 2010.
 • Idejni projekt sanacije komunalnog otpada Strabenica 2 u općini Gračac, Dvokut Ecro d.o.o., listopad 2010.
 • Idejno rješenje za izgradnju kazeta za odlaganje neopasnog otpada u sklopu Županijske centralne zone za gospodarenje otpadom "Marišćina", KD Čistoća d.o.o., Rijeka , travanj 2010.
 • Idejni projekt za izgradnju sanitarne deponije "Koričina", JP "LI - ČISTOĆA" d.o.o., Livno lipanj 2010.
 • Idejni projekt reciklažnog dvorišta na lokaciji Radnička cesta 82, Zagreb , Zagrebački holding d.o.o., lipanj 2010.
 • Idejni projekt reciklažnog dvorišta u Velikoj Gorici, Grad Velika Gorica, srpanj 2010.
 • Idejni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada "Trema-Gmanje", Dvokut Ecro d.o.o., Sveti Ivan Žabno, siječanj 2009.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada "Cjepidlake", Općina Đulovac, siječanj 2009.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole odlagališta neopasnog otpada "Lončarica Velika, Grad Osijek, ožujak 2009.
 • Idejni projekta za izdavanje lokacijske dozvole za odlagalište otpada "Vrpile" u Korenici, Općina Plitvička jezera, svibanj 2009.
 • Idejni projekt :Prenamjena postojeće poslovne građevine-skladišta lakozapaljivih materijala u skladište opasnog otpada u Gospodarskoj zoni "Jalševac", KEMIS Termoclean d.o.o., rujan 2009.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Zadarske županije, EKO d.o.o., prosinac 2009.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Zadarske županije, EKO d.o.o. Zadar, prosinac 2009.
 • Projekt otkopavanja i uređenja jame postojećeg kamenoloma za izgradnju odlagališta za neopasni otpad, EKO d.o.o. Zadar, rujan 2009.
 • Idejno rješenje Regionalnog centra gospodarenja otpadom sjeverozapadne Hrvatske, Piškornica d.o.o., kolovoz 2009.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za sanaciju odlagališta otpada "Moseć", Grad Drniš, listopad 2008.
 • Idejni projekt proširenja za izdavanje lokacijske dozvole odlagališta komunalnog otpada kod Radosavaca, Grad Slatina, travanj 2008.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za sanaciju i nastavak rada odlagališta otpada "Dračevac", Općina Jasenice, srpanj 2008.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole sanacije i zatvaranja odlagališta otpada "Lepirovac", Suhopolje, Općina Suhopolje, srpanj 2008.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za sanaciju i nastavak rada odlagališta otpada "Poljanak",Vrlika, Usluga d.o.o., lipanj 2008.
 • Idejni projekt sanacije odlagališta otpada "Kozarevac", Dvokut Ecro d.o.o., Bjelovar, srpanj 2008.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole nastavka sanacije odlagališta otpada "Grabovica", Grad Dubrovnik, rujan 2008.
 • Idejni projekt za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole odlagališta otpada "Mraclinska Dubrava", Grad Velika Gorica, rujan 2008.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za sanaciju odlagališta komunalnog otpada "Papuk" i izgradnju: prometnice s parkiralištem i infrastrukturom,reciklažnog dvorišta,športsko rekreacijskog parka i info centar, arboretuma, Grad Vinkovci, prosinac 2008.
 • Idejni projekt (plan) sanacije i zatvaranja odlagališta otpada "Hintovo", Općina Gola, prosinac 2007.
 • Idejno rješenje za izdavanje lokacijske dozvole za kompostanu grad Osijek, UNIKOM d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek, kolovoz 2007.
 • Idejno rješenje parkirališta vozila odlagališta otpada na lokaciji "Mraclinska Dubrava", Velika Gorica, VG Čistoća d.o.o., lipanj 2007.
 • Idejno rješenje zahvata Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije na lokaciji Babina gora u Karlovcu, Karlovačka županija, studeni 2007.
 • Izmjene i dopune Idejnog rješenja sa troškovnikom za proširenje odlagališta otpada "Petrovačka dola" u Vukovaru, Grad Vukovar, srpanj 2007.
 • Novelacija idejnog rješenja iz 2003. godine za odlagalište komunalnog otpada 1. kategorije na lokaciji "Griža" Buzet, Park d.o.o. Buzet, prosinac 2006.
 • Idejno rješenje uzgradnje nove kazete odlagalište otpada Bazjaš i njezino zatvaranje, Vukovarsko-srijemska županija, studeni 2006.