Reference

Glavni projekt

 • Projektno-tehnička dokumentacija za proširenje odlagališta Petrovačka dola -Glavni projekt , Grad Vukovar , Vukovar, svibanj 2023.

  Projektno-tehnička dokumentacija za građevine za gospodarenjem otpadom (reciklažno dvorište za građevni otpad na lokaciji „Zlopolje"; reciklažno dvorište na lokaciji „GZ Lokva", Eko Invest d.o.o., Zlopolje , veljača 2023.

  Izmjena projektne dokumentacije sanacije odlagališta Baštijunski brig, Glavni projekt 1 etape , GRAD BIOGRAD NA MORU, Biograd na Moru , travanj 2023.

  Izmjena projektne dokumentacije sanacije odlagališta otpada "Cerovka", idejno rješenje i idejni projekt, Glavni projekt, Grad Sveti Ivan Zelina, Sveti Ivan Zelina , travanj 2023.

 • Glavni projekt etape 1 odlagališta otpada Johovača i ishođene građevinske dozvole , Grad Garešnica , Garešnica , veljača 2022.

  Glavni projekt etape 3 odlagališta otpada Johovača i ishođene građevinske dozvole , Grad Garešnica , Garešnica , veljača 2022.

  Glavni projekt građevina za privremeno skladištenje otpada i obradu građevnog, biljnog i drvnog otpada u Vodicama , Bumba obrt za usluge u gospodarenju otpadom , Vodice , lipanj 2021.

  Projektna dokumentacija sanacije komunalnog odlagališta otpada Pavlovac -Glavni projekt sanacije , Grad Slunj, Slunj, srpanj 2021.

  Izrada glavnog projekta te ostale projektne dokumentacije potrebne za ishodovanje građevinske dozvole za izgradnju RD za obradu građevnog otpada , Bikarac d.o.o., Šibenik, srpanj 2021.

  Izrada projektne dokumentacije za postrojenje za obradu građevnog i glomaznog otpada na lokaciji  Belaj - izrada glavnog projekta , ECO Solution, Belaj , siječanj 2021.

  Izmjena i dopuna glavnih projekata sanacije odlagališta Donji Picudo VI faza, Grad Umag , Umag , veljača 2021.

  Glavni Građevinski projekt hidrostanice pretovarne stanice Biograd na Moru , Eko d.o.o. Zadar, Zadar, ožujak 2021.

  Izmjena projektne dokumentacije odlagališta komunalnog i neopasnog otpada Belišće - izmjena glavnog projekta faze 1 (Ulazno-izlazna zona - ograda), Geodetski elaborat za diobu ili spajanje katastarskih čestica (odlagalište, pretovarna stanica), Ekos d.o.o. Osijek, Belišće, listopad 2021.

  Priprema dokumentacije za izmjenu građevinske dozvole za Reciklažno dvorište građevinskog otpada -glavni projekt , VG Čistoća d.o.o. , Velika Gorica , svibanj 2021.

  Glavni projekt za izmjenu i dopunu građevinske dozvole Recikažnog Dvorišta za građevinski otpad na Gradskom odlagalištu - faza 4, Grad Beli Manastir , Beli Manastir, srpanj 2021.

  Glavni projekt izgradnje reciklažnog dvorišta za građevni otpad, Graditelj Svratišta d.o.o., Zagreb , veljača 2020.

  Glavni projekt faze VI izgradnja površine za deponiranje građevinskog otpada na odlagalištu Vijuš-jug, TD Komunalac d.o.o., Slavonski Brod , ožujak 2020.

  Izrada projektno- tehničke dokumentacije za Gradsko odlagalište otpada u Virovitici -Glavni projekt po etapama , Grad Virovitica, Virovitica , prosinac 2020."

  Glavni projekt uređenja i sanacije odlagališta Sv.Kuzam u Pagu -Etapa 3 sa ciljem ishođenja izmjena i dopuna Potvrde Glavnog projekta , Čistoća d.o.o. Pag, Pag , siječanj 2020.

  Izmjena i dopuna Glavnog projekta 2. faze – sortirnice i parkirališta , GRAD BIOGRAD NA MORU, Biograd na Moru, siječanj 2020.

  Izmjena Glavnog projekta VI. Faze – izgradnja površine za deponiranje građevinskog otpada na odlagalištu komunalnog otpada „VIJUŠ – JUG", Slavonski Brod., TD Komunalac Slavonski Brod , Slavonski Brod , svibanj 2020.

  Projektno-tehnička dokumentacija za kompostanu i reciklažno dvorište za građevni otpad -Izrada dokumentacije glavnog projekta za Etapa IV kompostana na odlagalištu neopasnog otpada Razbojište i Etapa V izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na odlagalištu neopasnog otpada , Općina Perušić, Perušić , svibanj 2020.

  Glavni strojarski i elektrotehnički projekt za izmjenu GD faze 2 - dodatni bioreaktori, HELECTOR S.A., Pula , listopad 2020.

  Glavni projekt - Reciklažno dvorište građevnog otpada Kukuljanovo, Vodogradnja Rijeka d.o.o., Rijeka, kolovoz 2020.

  Glavni projekt - Reciklažno dvorište građevnog otpada, Grad Grubišno Polje, Grubišno Polje, lipanj 2020.

  Izrada projektno‐tehničke dokumentacije za zatvaranje odlagališta otpada ''Cerovka'' -Glavni projekt za ishođenje dozvole , Grad Sv. Ivan Zelina, Sv. Ivan Zelina, prosinac 2020.

  Glavni projekt sanacije komunalnog odlagališta otpada Lovornik , Grad Ploče , Ploče, rujan 2020.

  Glavni projekt odlagališta inertnog otpada, Vetropack Straža d.d., Hum na Sutli , rujan 2020.

  Glavni projekt reciklažnog dvorišta građevnog otpada Mraclinska Dubrava u Velikoj Gorici, Grad Velika Gorica, Velika Gorica, srpanj 2020.

  Izrada Glavnog projekt etape 0 - Jama Sovjak, FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, , prosinac 2020.

  Izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole Kompostane za obradu biootpada Mraclinska Dubrava , Grad Velika Gorica , Velika Gorica, lipanj 2019.

  Projektna dokumentacija za izgradnju Reciklažnog dvorišta, glavni projekt i dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta, Općina Šestanovac , Šestanovac , lipanj 2019.

  Projektna dokumentacija sanacije odlagališta neopasnog otpada Baštijunski brig- glavni projekt , Grad Biograd na Moru, Biograd na Moru, rujan 2019.

  Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Peterkov laz , Grad Čabar , Čabar , travanj 2019.

  Tehničko rješenje i glavni građevinski projekt rampe za pretovarnu stanicu Gračac i Pag , EKO d.o.o. ZADAR, Zadar , travanj 2019.

  Glavni projekt etapa V-kompostana na odlagalištu otpada Vinogradine , Komunalac Požega d.o.o., Požega , rujan 2019.

  Izrada novog tehničkog rješenja i Glavnog građevinskog projekta rampe , Eko d.o.o. Zadar, Zadar , srpanj 2019.

  Izrada Glavnog projekta, za izmjenu i dopunu Građevinske dozvole Etape 1, odlagališta otpada „Grabovica", Dubrovnik, Grad Dubrovnik , Dubrovnik , studeni 2019.

  Glavni projekt za ETAPU VI – Reciklažno dvorište građevnog otpada , Komunalac Požega d.o.o., Požega , listopad 2019.

  Glavni projekt za ETAPU VII – Odlagalište inertnog otpada , Komunalac Požega d.o.o., Požega , studeni 2019.

  Glavni projekt ugradnje vage za potrebe izmjene i dopune građevinske dozvole reciklažnog dvorišta u Garešnici , Grad Garešnica, Garešnica , studeni 2019.

  Glavni projekt 2. Etape – Odlagališna kazeta 1, Čistoća Županja d.o.o., Županja, svibanj 2018."

  Glavni projekt 1. Etape- ulazno – izlazna zona, Čistoća Županja d.o.o., Županja, svibanj 2018."

  Glavni projekt - Faza reciklažnog dvorišta, Grad Gospić, Gospić, lipanj 2018.

  Izmjene i dopune - Projektna dokumentacija - Odlagalište otpada "Kokojevica" u Lumbardi, KTD Mindel d.o.o., Lumbarda, lipanj 2018.

  Izmjena i dopuna Glavnog projekta izgradnje reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice sa sortirnicom 2. etape – sortirnice , Grad Biograd na Moru, Biograd na Moru, veljača 2018.

  Glavni projekt etape ''0'' - izvedeno stanje odlagalište Rakitovac , Grad Gospić, Gospić, prosinac 2018.

  Projektna dokumentacija za reciklažno dvorište -  Glavni projekt, Grad Buje , Buje, svibanj 2018.

  Izrada projektne dokumentacije Glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole Pogona za obradu građevinskog otpada i otpada od rušenja Mraclinska Dubrava , Grad Velika Gorica, Velika Gorica, svibanj 2018.

  Izmjena i dopuna projektne dokumentacije u svrhu gradnje Reciklažnog dvorišta na odlagalištu Kokojevica , Općina Lumbarda , Lumbarda , ožujak 2018.

  Projektna dokumentacija za sanaciju i zatvaranje odlagališta "Macure-Jelenik" - glavni projekt , Općina Kistanje , Kistanje , prosinac 2018.

  Glavni projekt faze 5 odlagališta otpada Donji Picudo , Grad Umag, Umag, veljača 2018.

  Izrada novelacije projektne dokumentacije odlagališta otpada "Grabovica" - Glavni projekt sanacije odlagališta sa troškovnikom , Čistoća d.o.o., Dubrovnik, srpanj 2018.

  Projektna dokumentacija Glavni projekt izgradnje Reciklažnog dvorišta  u Topuskom, Općina Topusko, Topusko, travanj 2018.

  Usklađenje glavnih projekata faze A i B reciklažnog dvorišta za građevni otpad , Grad Buzet, Buzet , travanj 2018.

  Glavni projekt etape II odlagališta otpada Muškovo-ključ u Vrbanji za potrebe ishođenja rješenja o izmjeni potvrde glavnog projekta , Općina Vrbanja , Vrbanja , travanj 2018.

  Glavni projekt uređenja i sanacije odlagališta Sv. Kuzam u Pagu-Etapa 1. faza 1. i Etapa 2. faza 1., Čistoća Pag d.o.o., Pag , svibanj 2018.

  Projektna dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta u Žminju -glavni projekt s troškovnikom radova , Općina Žminj, Žminj, kolovoz 2018.

  Izmjene i dopune glavnog projekta III i IV faze sanacije deponije Duplja , Grad Novi Vinodolski , Novi Vinodolski, travanj 2018.

  Projektno-tehnička dokumentacija za izmjenu građevinske dozvole sanacije i izgradnje odlagališta otpada Novi Dvori -glavni projekt faze 2 odlagalište neopasnog otpada , Grad Zaprešić, Zaprešić , lipanj 2018.

  Projektno-tehnička dokumentacija za izmjenu građevinske dozvole sanacije i izgradnje odlagališta otpada Novi Dvori -dopuna glavnog projekta faze 3 izgradnja ulazno-izlazne zone , Grad Zaprešić, Zaprešić , lipanj 2018.

  Glavni projekt izgradnje reciklažnog dvorišta , Grad Slunj, Slunj, prosinac 2018.

  Glavni projekt izgradnje reciklažnog dvorišta građevinskog otpada , Grad Beli Manastir , Beli Manastir, rujan 2018.

  Glavni projekt sortirnice otpada za područje Grada Novske za potrebe ishođenja Građevinske dozvole etape 6 , Grad Novska, Novska , listopad 2018.

  Projektna dokumentacija -glavni projekt sanacije i zatvaranja prvog polja odlagališta komunalnog otpada Lokva Vidotto sa troškovnikom za 7. fazu-zatvaranje I. , Komunalni servis d.o.o., Rovinj, kolovoz 2018.

  Projektna dokumentacija za reciklažno dvorište za građevinski otpad-glavni projekt sa troškovnikom , Općina Kistanje, Kistanje , studeni 2018.

  Projektna dokumentacija za reciklažno dvorište za komunalni otpad-glavni projekt sa troškovnikom , Općina Kistanje, Kistanje , studeni 2018.

  Glavni projekt izgradnje reciklažnog dvorišta , Općina Jakšić, Jakšić, studeni 2018.

  Projektno-tehnička dokumentacija sanacije odlagališta Razbojište glavni projekt zatvaranja odlagališta, Općina Perušić, Perušić , prosinac 2018.

  Izmjena glavnog projekta , Grad Daruvar , Daruvar , listopad 2018.

  Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada u Gevgeliji, Higracon d.o.o., Gevgelija , rujan 2018.

  Glavni projekt za izgradnju reciklažnog dvorišta na području Grada , Grad Garešnica , Garešnica , prosinac 2018.

  Izmjena i dopuna glavnog projekta odlagališta otpada Medvedov jarek-etapa 3, Grad Zagreb, Krapina, prosinac 2018.

  Izmjena Glavnog projekta Rakitovac - Gospić etapa 1, Grad Gospić, Gospić, prosinac 2018.

  Glavni projekt uređenja i sanacije odlagališta Sv.Kuzam u Pagu -Etapa1. Faza 2. sa ciljem ishođenja građevinske dozvole, Zelenjak d.o.o., Pag , prosinac 2018.

  Projektna dokumentacija: Glavni projekt - Etapa I - Odlagalište otpada u Vrbanji, Općina Vrbanja, Vrbanja, svibanj 2017.

  Glavni projekt - Reciklažno dvorište u Velikoj Gorici, Grad Velika Gorica, Velika Gorica, travanj 2017.

  Glavni projekti - Reciklažno dvorište za komunalni otpad, Reciklažno dvorište za građevinski otpad, Primorsko komunalno društvo d.o.o., Slano, kolovoz 2017.

  Glavni projekt - Izgradnja druge faze odlagališnih kaseta sa propadajućom infrastrukturom na Regionalnoj deponiji "Mošćanica", AKSA d.o.o., Zenica, srpanja 2017.

  Glavni projekt - Faza IV - Sanacija i uređenje odlagališta "Gradsko odlagalište Belišće", Kombel d.o.o., Belišće, travanj 2017.

  Projektna dokumentacija za sanaciju odlagališta otpada Cetin - Glavni projekt sanacije odlagališta , Grad Vrbovsko , Vrbovsko, listopad 2017.

  Glavni projekt faze 2 i 4 izgradnje odlagališta otpada Ivančino Brdo , Komunalno Križevci d.o.o., Križevci, lipanj 2017.

  Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju reciklažnog dvorišta - izrada geodetskog i glavnog projekta te idejnog rješenja , Općina Pisarovina , Pisarovina , travanj 2017.

  Glavni projekt za mini pretovarnu stanicu na Premudi, Grad Zadar , Zadar, studeni 2017.

  Glavni projekt za mini pretovarnu stanicu na Istu, Grad Zadar , Zadar, listopad 2017.

  Glavni projekt za mini pretovarnu stanicu na Ravi , Grad Zadar , Zadar, studeni 2017.

  Izmjene i dopune projektno-tehničke dokumentacije glavnog projekta za izgradnju pretovarnih stanica na području Zadarske županije Biogrd, Pag i Gračac u svrhu izdavanja građevinske dozvole , Eko d.o.o., Zadar , studeni 2017.

  Glavni projekt Reciklažnog dvorišta za građevinski otpad s troškovnikom , Općina Novigrad, Novigrad, studeni 2017.

  Glavni projekt Reciklažnog dvorišta za komunalni otpad s troškovnikom , Općina Novigrad, Novigrad, listopad 2017.

  Izmjene i dopune glavnog projekta za potrebe dopune građevinske dozvole odlagališta Pavlovac-Slunj, Grad Slunj, Slunj, rujan 2017.

  Glavni projekt s troškovnikom, Geodetski elaborat - Izdradnja reciklažnog dvorišta "Valmade" Pula, Pula Herculanea d.o.o., Pula, veljača 2016.

  Glavni projekt - Sanacija gradskog odlagališta u Belišću - Faza VI - Sanacija i uređenje - Zona 2,3,4, Kombel d.o.o., Belišće, listopad 2016.

  Glavni projekt - Reciklažno dvorište u Novom Marofu, Grad Novi Marof , Novi Marof, veljača 2016.

  Glavni projekt - Faza III i IV - Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Duplje", Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o., Novi Vinodolski, veljača 2016.

  Glavni projekt - Faza II i III - izgradnja reciklažnog dvorišta na lokaciji "Tuk", Grad Orahovica , Orahovica, veljača 2016.

  Glavni projekt - Faza I - Proširenje tijela odlagališta "Tuk", Grad Orahovica , Orahovica, veljača 2016.

  Projektna dokumentacija - Izgradnja reciklažnog dvorišta u Pleternici , Grad Pleternica , Pleternica, srpanj 2016.

  Glavni projekt - Sanacija odlagališta otpada "Baštijunski brig" u Biogradu na Moru, Grad Biograd na Moru, Biograd na Moru, rujan 2016.

  Projektna dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole gradnje reciklažnog dvorišta , Općina Rugvica, Rugvica, svibanj 2016.

  Glavni projekt - Izmjene i dopune - Odlagalište Piškornica, Piškornica d.o.o., Koprivnički Ivanec, srpanj 2016.

  Projektna dokumentacija-  Glavni projekt - Reciklažno dvotište k.č.br. 2297 k.o. Daruvar s Troškovnikom radova i opreme i Geodetskim projektom , Darkom Daruvar, Daruvar, srpanj 2016.

  2. Izmjene i dopune - Glavni projekt - Odlagalište otpada ''Petrovačaka dola'' - Faza IV, Grad Vukovar, Vukovar, travanj 2016.

  Glavni projekt - Reciklažno dvorište za građevni otpad "Jerovec", Ivkom d.d., Jerovec, rujan 2016.

  Izmjena i dopuna - Glavni projekt - Reciklažno dvorište "Mraclinaska Dubrava" na k.č.br.1317/70 k.o.Mraclin, Grad Velika Gorica , Velika Gorica, srpanj 2016.

  Glavni projekt - Odlagalište "Poljanak" - Dopune građevinske dozvole - Funkcionalna cjelina reciklažno dvorište, EKO VRLIKA d.o.o., Vrlika, listopad 2016.

  Druge izmjene i dopune - Glavni projekt - Odlagalište komunalnog otpada "Piškornica", Koprivnički Ivanec, Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec, listopad 2016.

  Projektna dokumentacija - Reciklažno dvorište "Klara" - dodatne kopije, Zagrebački holding d.o.o., Zagreb, listopad 2016.

  Izmjene i dopune - Glavni projekt - Etapa I - Reciklažno dvorište Biograd na Moru, Grad Biograd na Moru, Biograd na Moru, prosinac 2016.

  Druga izmjena i dopuna - Glavni projekt faze 1 - Izvedeno stanje, Belišće, Kombel d.o.o. Belišće, Belišće, prosinac 2016.

  Izmjene i dopune - Glavni - Pretovarna stanica, reciklažno dvorište, sortirnica i kompostište na odlagalištu komunalnog otpada "Donji Picudo" - Umag, 6. Maj d.o.o., Umag, lipanj 2015.

  Glavni projekt - Reciklažno dvorište građevinskog i bio otpada, Obrt Bumba , Vodice, ožujak 2015.

  Projektna dokumentacija - Tehnološki i Glavni projekt, - Reciklažno dvorište sa pokretnom trakom za razdvajanje korisnih vrsta otpada (plastika, papir, karton i sl.), Grad Petrinja , Petrinja, svibanj 2015.

  Glavni projekt - Reciklažno dvorište za građevinski otpad i odlagalište inertnog otpada na lokaciji Valdemat, Grad Umag , Umag, prosinac 2015.

  Glavni projekt - Reciklažno dvorište u gospodarskoj zoni "Kukuzovac" na čest. Zem 1718/6 i 2006/11 k.o. Brnaze, Kombel d.o.o., Sinj, srpanj 2015.

  Glavni projekt - Reciklažno dvorište, Krakom d.o.o., Krapina, srpanj 2015.

  Glavni projekt - Regionalna sanitarna deponija u Livnu i Gornjem Vakufu, JP Li-Čistoća d.o.o. - Livno, Livno/Gornji Vakuf, siječanj 2015.

  Glavni projekt - Faza II - Odlagalište otpada "Griža", Park d.o.o. Buzet, Buzet, veljača 2015.

  Glavni projekt za odlagališta Bihać, Javno poduzeće "REG-DEP" d.o.o. Bihač, Bihać, siječanj 2015.

  Glavni projekt za odlagališta Živinice , EKO-SEP d.o.o., Živinice, ožujak 2015.

  Glavni projekt - Sanacija odlagališta neopasnog otpada "Vrpile",  Korenica, Općina Plitvička jezera, Korenica, veljača 2015.

  Glavni projekt - Reciklažno dvorište "Konjščina" sa Geodetskim projektom, Komunalac Konjščina d.o.o., Konjščina, kolovoz 2015.

  Glavni projekt - Izgradnja pretovarne stanice komunalno servisne zone "Lokva Vidotto" u Rovinju i pristupne prometnice, Komunalni servis d.o.o. Rovinj, Rovinj, listopad 2015.

  Glavni projekt -Etapa 1 i 2 - Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Kurjakana" u Novskoj, Grad Novska, Novska, travanj 2015.

  Glavni projekt - Regionaln sanitarna deponija "Gornji Vakuf", Regionalni centar za upravljanje otpadom d.o.o. Gornji Vakuf, Gornji Vakuf, svibanj 2015.

  Glavni projekt - Reciklažno dvorište u Općini Stari Jankovci, Općina Stari Jankovci, Stari Jankovci, listopad 2015.

  Glavni projekt - Zatvaranje odlagališta otpada "Podum u Otočcu, Grad Otočac, Otočac, studeni 2015.

  Glavni projekt - Odlagališna kazeta 4 odlagališta otpada "Podum", Grad Otočac, Otočac, srpanj 2015.

  Glavni projekti - Sanacija odlagališta otpada Papuk, Grad Vinkovci , Vinkovci, srpanj 2015.

  Glavni projekt - Etapa I i IV - Odlagalište otpada "Peski", Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac, svibanj 2015.

  Glavni projekt - Reciklažno dvorište-odlagalište otpada "Podum", Grad Otočac , Otočac, listopad 2015.

  Izmjena i dopuna - Glavni projekt sanacije odlagališta otpada "Filipovica", Grad Osijek, Osijek, prosinac 2014.

  Izmjene i dopune - Glavni projekt - Odlagalište otpada na lokaciji "Griža", Buzet - Izgradnja pretovarne stanice sa reciklažnim dvorištem, opremom i ulazno/izlaznom zonom, Park d.o.o., Buzet, srpanj 2014.

  Glavni projekt - Reciklažno dvorište za građevni otpad s odlagalištem inertnog otpada - Faza A, Park d.o.o., Buzet, lilstopad 2014.

  Izmjena i dopuna - Glavni projekt - Gradsko odlagalište u Belišću - Faza 2 - Izgradnja ulazno-izlazne zone, Kombel d.o.o., Belišće, siječanj 2014.

  Izmjene i dopune - Glavni projekt - Reciklažno dvorište "Johovača", Garešnica, Komunalac d.o.o. Garešnica, Garešnica, veljača 2014.

  Izmjene i dopune - Glavni projekt - Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Petrovačka dola" - faza IV, Grad Vukovar, Vukovar, veljača 2014.

  Projektna dokumentacija - Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada i izgradnju odlagališta inetrnog otpada "Sarvaš" -Glavni projekt odlagališta otpada Sarvaš, Grad Osijek, Osijek, srpanj 2014.

  Projektna dokumentacija - Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada i izgradnju odlagališta inetrnog otpada "Sarvaš" -Glavni projekt odlagališta inertnog otpada , Grad Osijek, Osijek, srpanj 2014.

  Glavni projekt - Faza I - Izvedeno stanje reciklažnog dvorišta u Belišću, Kombel d.o.o., Belišće, lipanj 2014.

  Glavni projekt - Reciklažno dvorište u Županji, Čistoća Županja d.o.o., Županja, rujan 2014.

  Izmjene i dopune - Glavni projekt reciklažnog dvorišta na odlagalištu otpada "Ilovac", Čistoća d.o.o. Karlovac, Karlovac, srpanj 2014.

  Projektna dokumentacija - Izgradnja reciklažnog dvorišta na k.č.4985 k.o. Trnje, Zagrebački holding d.o.o., Zagreb, kolovoz 2014.

  Projektna dokumentacija - Izgradnja reciklažnog dvorišta na k.č.2886/3 K.O. Klara , Zagrebački holding d.o.o., Sveta Klara, rujan 2014.

  Izmjene projektne dokumentacije - Glavni projekt - Odlagalište otpada "Taborište", Grad Petrinja , Taborište, listopad 2014.

  Glavni projekt -Faza 8 - Reciklažno dvorište za građevni otpad s odlagalištem internog otpada , Park d.o.o., Buzet, listopad 2014.

  Glavni projekt - Reciklažno dvorište u Drnišu, Grad Drniš, Drniš, listopad 2014.

  Glavni projekti - Faza I i II - Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Duplja", KTD Ivanj d.o.o., Novi Vinodolski, listopad 2014.

  Projektna dokumentacija - Glavni projekt - Reciklažno dvorište Sukošan, Komunalno poduzeće Zlatna luka Sukošan d.o.o., Sukošan, studeni 2014.

  Projektna dokumentacija - Glavni projekt - Reciklažno dvorište za građevni otpad Sukošan, Komunalno poduzeće Zlatna luka Sukošan d.o.o., Sukošan, studeni 2014.

  Glavni projekt - Etapa 2 - Reciklažno dvorište na odlagalištu otpada "Peski" u Đurđevcu , Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac, listopad 2014.

  Dodatni radovi projektiranja u sklopu Glavnog projekta - Odlagalište neopasnog otpada "Mraclinska Dubrava", Grad Velika Gorica , Velika Gorica, listopad 2014.

  Izmjene i dopune - Glavni projekt - Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Petrovačka dola" u Vukovaru - faza I, Grad Vukovar, Vukovar, siječanj 2013.

  Glavni projekt - Sanacija odlagališta otpada "Cetin", Vrbovsko, Komunalac d.o.o. , Vrbovsko, veljača 2013.

  Izmjene i dopune - Glavni projekt - Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Petrovačka dola" u Vukovaru - faza III, Grad Vukovar, Vukovar, ožujak 2013.

  Dokumentacija za odlagalište Mraclinska Dubrava, VG Čistoća, Velika Gorica, studeni 2013.

  Izmjene i dopune - Glavni projekt - Odlagalište neopasnog otpada "Peski" Đurđevac, Komunalije d.o.o. Đurđevac, Đurđevac, srpanj 2012.

  Izmjena -Projektna dokumentacija - Reciklažno dvorište Mraclinska Dubrava , Grad Velika Gorica , Velika Gorica, lipanj 2012.

  Izmjene i dopune - Glavni projekt - Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Petrovačka dola" u Vukovaru - faza II, Grad Vukovar, Vukovar, kolovoz 2012.

  Glavni projekt - Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada "Sozanj" - Lastovo, Dvokut Ecro, Lastovo, prosinac 2012.

 • Plan sanacije - Odlagalište komunalnog otpada "Javorov vrh" u Brinju, Općina Brinje , Brinje, rujan 2012.

 • Glavni projekt - Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada "Sozanj" - Lastovo, Dvokut Ecro, Lastovo, prosinac 2012.

 • Glavni projekt odlagališta otpada ''Šljukine njive'' u Pirovcu, Općina Pirovac, siječanj 2012.

 • Izmjene i dopune glavnog projekta sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Peski u Đurđevcu, Komunalije d.o.o., svibanj 2012.

 • Izmjena i dopuna Glavnog projekta Reciklažnog dvorišta Mraclinska Dubrava u Velikoj Gorici, Grad Velika Gorica, srpanj 2012.

 • Izmjena i dopuna glavnog projekta sanacije odlagališta u Vukovaru, Grad Vukovar, kolovoz 2012.

 • Izmjena i dopuna glavnog projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada "Vijuš" u Slavonskom Brodu, Grad Slavonski Brod, rujan 2012.

 • Glavni projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada "Sozanj" u Lastovu, Dvokut Ecro d.o.o., studeni 2012.
 • Glavni projekt sanacije i zatvaranja u Vrbovskom, Komunalac d.o.o., prosinac 2012.

 • Glavni projekt - odlagališta otpada ''Šljukine njive'' , Grad Šibenik, Šibenik, listopad 2011.

 • Izmjene i dopune glavnog projekta odlagališta otpada u Virovitici, Grad Virovitica, veljača 2011.

 • Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada "Trema-Gmaje", Sveti Ivan Žabno, Općina Sveti Ivan Žabno , lipanj 2011.

 • Glavni izvedbeni projekt sanacije odlagališta Papuk s izgradnjom sadržaja u 4 etape, Grad Vinkovci, prosinac 2011.

 • Sanacija opožarenog područja odlagališta neopasnog otpada "Baštijunski brig", Biograd na Moru, Grad Biograd n/m, srpanj 2010.

 • Glavni projekt sanacije odlagališta otpada Taborište, Grad Petrinja, lipanj 2010.

 • Glavni projekt Regionalnog centra gospodarenja otpadom Bikarac (arhitektonski projekt), Grad Šibenik, kolovoz 2010.

 • Glavni projekt rekonstrukcije odlagališta otpada "Božićka", Jastrebarsko, Komunalno Jastrebarsko d.o.o., studeni 2010.

 • Glavni projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada "Javorov Vrh", Općina Brinje, rujan 2010.

 • Glavni projekt reciklažnog dvorišta na odlagalištu "Johovača" u Garešnici, "Komunalac" d.o.o., prosinac 2010.

 • Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada "Cjepidlake" u Đulovcu, Općina Đulovac, travanj 2009.

 • Glavni projekt uređenja dijela plohe za azbestni otpad odlagališta "Petrovačka Dola" u Vukovaru, Komunlac d.o.o., studeni 2009.

 • Glavni projekt sanacije i nastavak rada do konačnog zatvaranja odlagališta komunalnog otpada "Poljanak", Vrlika, Usluga d.o.o. , kolovoz 2009.

 • Glavni projket sanacije i zatvaranja odlagališta otpada "Lepirovac" u Suhopolju, Općina Suhopolje, lipanj 2009.

 • Glavni i tehnološki projekt sanacije i uređenja odlagališta komunalnog otpada "Muškovo-ključ" Općine Vrbanja, Općina Vrbanja, travanj 2009.

 • Glavni projekt uređenja dijela plohe za azbestni otpad (tehnološki projekt-dopuna) u Gospiću, Usluga d.o.o., studeni 2009.

 • Glavni i Izvedbeni projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada "Rakitovac" u Gospiću, Grad Gospić, rujan 2009.

 • Glavni projekt sanacije odlagališta otpada Kurjakana u Novskoj, Grad Novska, listopad 2009.

 • Glavni projekt reciklažnog dvorišta "Marclinska Dubrava", Grad Velika Gorica, studeni 2008.

 • Glavni projekt rekonstrukcije i sanacije odlagališta otpada "Baštijunski Brig", Biograd na Moru, "Bošana" d.o.o., ožujak 2008.

 • Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Peski u Đurđevcu, Komunalije d.o.o., siječanj 2008.

 • Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Kokojevica u Lumbardi, Općina Lumbarda, veljača 2008.

 • Glavni projekt,sanacija i uređenje odlagališta otpada u Belišću, Kombel d.o.o., veljača 2008.

 • Glavni projekt sanacije odlagališta otpada "VIJUŠ-JUG" u Slavonskom Brodu, Grad Slavonski Brod, siječanj 2008.

 • Glavni projekt odlagališta otpada "Moseć" u Drnišu, Grad Drniš, kolovoz 2008.

 • Glavni projekt proširenja odlagalište otpada kod Radosavaca, Grad Slatina, studeni 2008.

 • Glavni projekt odlagališta komunalnog otpada "Pavlovac", Grad Slunj, studeni 2008.

 • Glavni i izvedbeni projekt odlagališta otpada "Filipovica", Grad Osijek, siječanj 2007.

 • Glavni projekt odlagališta materijala iz iskopa prilikom gradnje autoceste, Donji Macelj, PYHRN MOTORWAY GMBH, Zabok, svibanj 2007.

 • Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada "Dubravica", Mljet, Općina Mljet, travanj 2007.

 • Glavni projekt sanacije odlagališta s nastavkom odlaganja i planom zatvaranja na lokaciji "JEROVEC" u Ivancu, Ivkom d.d., lipanj 2007.

 • Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada "Švajcerova Ada", Općina Darda, ožujak 2007.

 • Glavni projekt, sanacija i uređenje Gradskog odlagališta otpada u Županji, Grad Županja, rujan 2007.

 • Glavni projekt odlagališta otpada Orlovnjak u Osijeku, Zipos d.o.o., rujan 2007.

 • Glavni i izvedbeni projekt skladišta neopasnog proizvodnog otpada-prikupljalište u Vodicama "BUMBA", Obrt za iskop, zemljane radove, autoprijevoz, studeni 2006.

 • Glavni projekt odlagališta otpada "Griža" Buzet, Park d.o.o., studeni 2004.