Reference

Glavni projekt

 • Projektna dokumentacija
  1. Idejno rješenje kao podloga za izradu elaborata o ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
  2. Elaborat o ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
  3. Idejni projekt Gradskog odlagališta otpada u Županji
  4. Glavni projekt 1. Etape- ulazno – izlazna zona
  5. Glavni projekt 2. Etape – Odlagališna kazeta 1, Čistoća Županja d.o.o., Županja, svibanj 2018.
 • Projektna dokumentacija: Idejno rješenje i Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Idejni projekt i Glavni projekt - Etapa I - Odlagalište otpada u Vrbanji, Općina Vrbanja, Vrbanja, svibanj 2017.
 • Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Idejni i Glavni projekt - Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada "Cjepidlake", , Općina Đulovac , Đulovac, svibanj 2017.
 • Glavni projekt - Reciklažno dvorište u Velikoj Gorici, Grad Velika Gorica, Velika Gorica, travanj 2017.
 • Idejni i Glavni projekt - Izgradnja druge faze odlagališnih kaseta sa propadajućom infrastrukturom na Regionalnoj deponiji "Mošćanica", AKSA d.o.o., Zenica, srpanja 2017.
 • Glavni projekt - Faza IV - Sanacija i uređenje odlagališta "Gradsko oslagalište Belišće", Kombel d.o.o., Belišće, travanj 2017.
 • Projektna dokumentacija za sanaciju odlagališta otpada Cetin -Elaborat zaštite okoliša ocjene za potrebu procijene utjecaja zahvata na okoliš i Glavni projekt sanacije odlagališta , Grad Vrbovsko , Vrbovsko, listopad 2017.
 • Glavni projekt faze 2 i 4 izgradnje odlagališta otpada Ivančino Brdo , Komunalno Križevci d.o.o., Križevci, lipanj 2017.
 • Glavni i izvedbeni projekt za mini pretovarnu stanicu na Premudi, Grad Zadar , Zadar, studeni 2017.
 • Glavni i izvedbeni projekt za mini pretovarnu stanicu na Istu, Grad Zadar , Zadar, listopad 2017.
 • Glavni i izvedbeni projekt za mini pretovarnu stanicu na Ravi , Grad Zadar , Zadar, studeni 2017.
 • Elaborat usklađenosti glavnih projekata s rješenjem o prihvatljivosti za okoliš za zahvat: Izgradnja gold igrališta Porto Mariccio, AAVA Savjetovanje , Zagreb , listopad 2017.
 • Glavni projekt - Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Božino brdo" u Iloku; Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Kom-Ilok d.o.o. za komunalne djelatnosti, Ilok, studeni 2017.
 • Projektantski nadzor - Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada "Sozanj" - Lastovo, Komunalac d.o.o. Lastovo , Lastovo, lipanj 2016.
 • Glavni projekt s troškovnikom, Izvedbeni projekt, Geodetski elaborat - Izdradnja reciklažnog dvorišta "Valmade" Pula, Pula Herculanea d.o.o., Pula, veljača 2016.
 • Glavni projekt - Sanacija gradskog odlagališta u Belišću - Faza VI - Sanacija i uređenje - Zona 2,3,4, Kombel d.o.o., Belišće, listopad 2016.
 • Glavni projekt - Reciklažno dvorište u Novom Marofu, Grad Novi Marof , Novi Marof, veljača 2016.
 • Glavni projekt - Faza III i IV - Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Duplje", Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o., Novi Vinodolski, veljača 2016.
 • Glavni projekt - Faza II i III - Uzgradnja reciklažnog dvorišta na lokaciji "Tuk", Grad Orahovica , Orahovica, veljača 2016.
 • Glavni projekt - Faza I - Proširenje tijela odlagališta "Tuk", Grad Orahovica , Orahovica, veljača 2016.
 • Glavni projekt - Sanacija odlagališta otpada "Baštijunski brig" u Biogradu na Moru, Grad Biograd na Moru, Biograd na Moru, rujan 2016.
 • Glavni projekt - Izmjene i dopune - Odlagalište Piškornica, Piškornica d.o.o., Koprivnički Ivanec, srpanj 2016.
 • 2. Izmjene i dopune - Glavni projekt - Odlagalište otpada ''Petrovačaka dola'' - Faza IV, Grad Vukovar, Vukovar, travanj 2016.
 • Glavni projekt - Reciklažno dvorište za građevni otpad "Jerovec", Ivkom d.d., Jerovec, rujan 2016.
 • Glavni projekt - Reciklažno dvorište na lokaciji Pižinovac-Lovorje, k.čbr. 341/1, k.o. Pižinovac-Lovorje, Ekos d.o.o., Pižinovac-Lovorje, travanj 2016.
 • Izmjena i dopuna - Glavni projekt - Reciklažno dvorište "Mraclinaska Dubrava" na k.č.br.1317/70 k.o.Mraclin, Grad Velika Gorica , Velika Gorica, srpanj 2016.
 • Glavni projekt - Odlagalište "Poljanak" - Dopune građevinske dozvole - Funkcionalna cjelina reciklažno dvorište, EKO VRLIKA d.o.o., Vrlika, listopad 2016.
 • Druge izmjene i dopune - Glavni projekt - Odlagalište komunalnog otpada "Piškornica", Koprivnički Ivanec, Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec, listopad 2016.
 • Izmjene i dopune - Glavni projekt - Etapa I - Reciklažno dvorište Biograd na Moru, Grad Biograd na Moru, Biograd na Moru, prosinac 2016.
 • Druga izmjena i dopuna - Glavni projekt faze 1 - Izvedeno stanje, Belišće, Kombel d.o.o. Belišće, Belišće, prosinac 2016.
 • Glavni projekt - Reciklažno dvorište "Jakovlje", Općina Jakovlje, Jakovlje, veljača 2016.
 • Izmjena i dopuna - Glavni projekt - Odlagalište otpada "Vinogradine" - faza reciklažno dvorište, Komunalac Požega d.o.o., Požega, siječanj 2016.
 • Glavni projekt -III. Etapa - Sanacija deponije komunalnog otpada ''Kurjakana'', Grad Novska , Novska, veljača 2016.
 • Glavni projekt -IV. Etapa - Sanacija deponije komunalnog otpada ''Kurjakana'', Grad Novska , Novska, ožujak 2016.
 • Elaborat usklađenosti glavnih projekata sustava odvodnje aglomeracije Rugvica - Dugo Selo s rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš , Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Zagrebačka županija, listopad 2016.
 • Izmjene i dopune - Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt - Pretovarna stanica, reciklažno dvorište, sortirnica i kompostište na odlagalištu komunalnog otpada "Donji Picudo" - Umag, 6. Maj d.o.o., Umag, lipanj 2015.
 • Idejni i glavni projekt - Reciklažno dvorište građevinskog i bio otpada, Obrt Bumba , Vodice, ožujak 2015.
 • Projektna dokumentacija - Tehnološki, Idejni i Glavni projekt, te Elaborat mjera zaštite od požara - Reciklažno dvorište sa pokretnom trakom za razdvajanje korisnih vrsta otpada (plastika, papir, karton i sl.), Grad Petrinja , Petrinja, svibanj 2015.
 • Idejni i glavni projekt - Reciklažno dvorište za građevinski otpad i odlagalište inertnog otpada na lokaciji Valdemat; Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Grad Umag , Umag, prosinac 2015.
 • Glavni projekt - Reciklažno dvorište u gospodarskoj zoni "Kukuzovac" na čest. Zem 1718/6 i 2006/11 k.o. Brnaze, Kombel d.o.o., Sinj, srpanj 2015.
 • Glavni projekt - Reciklažno dvorište, Krakom d.o.o., Krapina, srpanj 2015.
 • Glavni projekt - Regionalna sanitarna deponija u Livnu i Gornjem Vakufu, JP Li-Čistoća d.o.o. - Livno, Livno/Gornji Vakuf, siječanj 2015.
 • Glavni projekt - Faza II - Odlagalište otpada "Griža", Park d.o.o. Buzet, Buzet, veljača 2015.
 • Idejni i glavni projekt za odlagališta Živinice i Bihać -UGOVOR ZA Živinice , Federalno ministarstvo za okoliš i turizam , 0, ožujak 2015.
 • Glavni projekt - Sanacija odlagališta neopasnog otpada "Vrpile", Korenica, Općina Plitvička jezera, Korenica, veljača 2015.
 • Glavni projekt - Reciklažno dvorište "Konjščina" sa Geodetskim projektom, Komunalac Konjščina d.o.o., Konjščina, kolovoz 2015.
 • Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Odlagalište otpada "Donji Pocudo - istok", Idejni pojekt - Sanacija odlagališta otpada "Donji Picudo - istok", Glavni projekt - Sanacija odlagališta otpada "Donji Pocudo - istok" i "Donji Pocudo - zapad", 6. Maj d.o.o., Umag, rujan 2015.
 • Glavni i Izvedbeni projekt - Izgradnja pretovarne stanice komunalno servisne zone "Lokva Vidotto" u Rovinju i pristupne pometnice, Komunalni servis d.o.o. Rovinj, Rovinj, listopad 2015.
 • Glavni projekt -Etapa 1 i 2 - Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Kurjakana" u Novskoj, Grad Novska, Novska, travanj 2015.
 • Idejni i Glavni projekt - Reciklažno dvorište u Općini Stari Jankovci, Općina Stari Jankovci, Stari Jankovci, listopad 2015.
 • Glavni projekt - Zatvaranje odlagališta otpada "podum u Otočcu, Grad Otočac, Otočac, studeni 2015.
 • Glavni projekt - Odlagališna kazeta 4 odlagališta otpada "Podum", Grad Otočac, Otočac, srpanj 2015.
 • Glavni projekti - Sanacija odlagališta otpada Papuk, Grad Vinkovci , Vinkovci, srpanj 2015.
 • Glavni projekt - Etapa I i IV - Odlagalište otpada "Peski", Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac, svibanj 2015.
 • Glavni projekt - Reciklažno dvorište-odlagalište otpada "Podum", Grad Otočac , Otočac, listopad 2015.
 • Glavni projekt - Reciklažno dvorište na k.č. 3186/6, Općina Brdovec, Brdovec, ožujak 2015.
 • Izmjena i dopuna glavnog projekta sanacije, Grad Vukovar, veljača 2014.
 • Glavni projekt odlagališta komunalnog otpada Sarvaš u Osijeku, Grad Osijek, srpanj 2014.
 • Glavni projekt sanacije servisne prometnice, Grad Velika, Gorica, travanj 2014.
 • Glavni projekt dodatni radovi u ulazno izlaznoj zoni, Grad Petrinja, svibanj 2014.
 • Izmjene i dopune glavnog projekta, KOMBEL d.o.o., svibanj 2014.
 • Glavni projekt prilazne prometnice izmjena i dopuna, Grad Petrinja, lipanj 2014.
 • Glavni projekt reciklažnog dvorišta Klara, Grad Zagreb, rujan, 2014.
 • Glavni projekt za reciklažno dvorište na lokaciji grada Biograd na Moru, Grad Biograd na Moru, lipanj 2014.
 • Glavni projekt za reciklažno dvorište, Čistoća d.o.o., lipanj 2014.
 • Glavni projekt za reciklažno dvorište Trnje, Grad Zagreb , srpanj 2014.
 • Glavni projekt za reciklažno dvorište i pretovarnu stanicu, KTD Ivanj d.o.o., kolovoz 2014.
 • Glavni projekt za reciklažno dvorište u Đurđevcu, Komunalne usluge d.o.o., kolovoz 2014.
 • Glavni projekt reciklažnog dvorišta Elaborat tehničko-tehnološkog rješenja reciklažnog dvorišta, Čistoća Županja d.o.o., travanj 2014.
 • Glavni projekt reciklažnog dvorišta za građevni otpad s odlagalištem inertnog otpada u Buzetu, Park d.o.o, siječanj 2014.
 • Glavni projekt za reciklažno dvorište Drniš, Grad Drniš, listopad 2014.
 • Glavni projekat za izgradnju sanitarne deponije "Koričina", Livno (BiH), JP "LI ČISTOĆA" d.o.o. Livno, prosinac 2014.
 • Glavni projekt reciklažnog dvorišta, Grad Krapina, listopad 2014.
 • Izmjena i dopuna glavnog projekta sanacije Petrovačka dola u Vukovaru, Grad Vukovar, veljača 2013.
 • Glavni projekt ŽCGO „Kaštijun", Kaštijun d.o.o. Pula, prosinac 2013.
 • Glavni projekt pretovarne stanice i sortirnice, 6. Maj d.o.o., rujan 2013.
 • Izmjene i dopune glavnog i izvedbenog projekta Filipovica, Grad Osijek, svibanj 2013.
 • Izmjene i dopune glavnog projekta reciklažnog dvorišta na odlagalištu "Johovača" u Garešnici, "Komunalac" d.o.o., prosinac 2013.
 • Glavni projekt odlagališta otpada Griža u Buzetu, Park d.o.o, rujan 2013.
 • Glavni projekt odlagališta otpada ''Šljukine njive'' u Pirovcu, Općina Pirovac, siječanj 2012.
 • Izmjene i dopune glavnog projekta sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Peski u Đurđevcu, Komunalije d.o.o., svibanj 2012.
 • Izmjena i dopuna Glavnog projekta Reciklažnog dvorišta Mraclinska Dubrava u Velikoj Gorici, Grad Velika Gorica, srpanj 2012.
 • Izmjena i dopuna glavnog projekta sanacije odlagališta u Vukovaru, Grad Vukovar, kolovoz 2012.
 • Izmjena i dopuna glavnog projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada "Vijuš" u Slavonskom Brodu, Grad Slavonski Brod, rujan 2012.
 • Glavni projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada "Sozanj" u Lastovu, Dvokut Ecro d.o.o., studeni 2012.
 • Glavni projekt sanacije i zatvaranja u Vrbovskom, Komunalac d.o.o., prosinac 2012.
 • Izmjene i dopune glavnog projekta odlagališta otpada u Virovitici, Grad Virovitica, veljača 2011.
 • Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada "Trema-Gmaje", Sveti Ivan Žabno, Općina Sveti Ivan Žabno , lipanj 2011.
 • Glavni izvedbeni projekt sanacije odlagališta Papuk s izgradnjom sadržaja u 4 etape, Grad Vinkovci, prosinac 2011.
 • Sanacija opožarenog područja odlagališta neopasnog otpada "Baštijunski brig", Biograd na Moru, Grad Biograd n/m, srpanj 2010.
 • Glavni projekt sanacije odlagališta otpada Taborište, Grad Petrinja, lipanj 2010.
 • Glavni projekt Regionalnog centra gospodarenja otpadom Bikarac (arhitektonski projekt), Grad Šibenik, kolovoz 2010.
 • Glavni projekt rekonstrukcije odlagališta otpada "Božićka", Jastrebarsko, Komunalno Jastrebarsko d.o.o., studeni 2010.
 • Glavni projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada "Javorov Vrh", Općina Brinje, rujan 2010.
 • Glavni projekt reciklažnog dvorišta na odlagalištu "Johovača" u Garešnici, "Komunalac" d.o.o., prosinac 2010.
 • Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada "Cjepidlake" u Đulovcu, Općina Đulovac, travanj 2009.
 • Glavni projekt uređenja dijela plohe za azbestni otpad odlagališta "Petrovačka Dola" u Vukovaru, Komunlac d.o.o., studeni 2009.
 • Glavni projekt sanacije i nastavak rada do konačnog zatvaranja odlagališta komunalnog otpada "Poljanak", Vrlika, Usluga d.o.o. , kolovoz 2009.
 • Glavni projket sanacije i zatvaranja odlagališta otpada "Lepirovac" u Suhopolju, Općina Suhopolje, lipanj 2009.
 • Glavni i tehnološki projekt sanacije i uređenja odlagališta komunalnog otpada "Muškovo-ključ" Općine Vrbanja, Općina Vrbanja, travanj 2009.
 • Glavni projekt uređenja dijela plohe za azbestni otpad (tehnološki projekt-dopuna) u Gospiću, Usluga d.o.o., studeni 2009.
 • Glavni i Izvedbeni projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada "Rakitovac" u Gospiću, Grad Gospić, rujan 2009.
 • Glavni projekt sanacije odlagališta otpada Kurjakana u Novskoj, Grad Novska, listopad 2009.
 • Glavni projekt reciklažnog dvorišta "Marclinska Dubrava", Grad Velika Gorica, studeni 2008.
 • Glavni projekt rekonstrukcije i sanacije odlagališta otpada "Baštijunski Brig", Biograd na Moru, "Bošana" d.o.o., ožujak 2008.
 • Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Peski u Đurđevcu, Komunalije d.o.o., siječanj 2008.
 • Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Kokojevica u Lumbardi, Općina Lumbarda, veljača 2008.
 • Glavni projekt,sanacija i uređenje odlagališta otpada u Belišću, Kombel d.o.o., veljača 2008.
 • Glavni projekt sanacije odlagališta otpada "VIJUŠ-JUG" u Slavonskom Brodu, Grad Slavonski Brod, siječanj 2008.
 • Glavni projekt odlagališta otpada "Moseć" u Drnišu, Grad Drniš, kolovoz 2008.
 • Glavni projekt proširenja odlagalište otpada kod Radosavaca, Grad Slatina, studeni 2008.
 • Glavni projekt odlagališta komunalnog otpada "Pavlovac", Grad Slunj, studeni 2008.
 • Glavni i izvedbeni projekt odlagališta otpada "Filipovica", Grad Osijek, siječanj 2007.
 • Glavni projekt odlagališta materijala iz iskopa prilikom gradnje autoceste, Donji Macelj, PYHRN MOTORWAY GMBH, Zabok, svibanj 2007.
 • Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada "Dubravica", Mljet, Općina Mljet, travanj 2007.
 • Glavni projekt sanacije odlagališta s nastavkom odlaganja i planom zatvaranja na lokaciji "JEROVEC" u Ivancu, Ivkom d.d., lipanj 2007.
 • Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada "Švajcerova Ada", Općina Darda, ožujak 2007.
 • Glavni projekt, sanacija i uređenje Gradskog odlagališta otpada u Županji, Grad Županja, rujan 2007.
 • Glavni projekt odlagališta otpada Orlovnjak u Osijeku, Zipos d.o.o., rujan 2007.
 • Glavni i izvedbeni projekt skladišta neopasnog proizvodnog otpada-prikupljalište u Vodicama "BUMBA", Obrt za iskop, zemljane radove, autoprijevoz, studeni 2006.
 • Glavni projekt odlagališta otpada "Griža" Buzet, Park d.o.o., studeni 2004.