Reference

Glavni projekt

 • Glavni projekt sanacije odlagališta Vrpile u Korenici, Općina Plitvička Jezera, veljača 2015.
 • Glavni projekt regionalne sanitarne deponije komunalnog otpada ''Separacija 1'', Općina Živinice (BiH), Eko-sep d.o.o., veljača 2015.
 • Glavni projekt reciklažnog dvorišta na lokaciji Konjščina , Komunalac Konjščina, travanj 2015.
 • Glavni projekt pretovarne stanice na lokaciji Grada Biograd na Moru, EKO d.o.o., veljača 2015.
 • Glavni projekt odlagališta otpada "Alabarica", Općina Donji Andrijevci, travanj 2015.
 • Glavni projekt reciklažnog za područje Grada Sinja, Grad Sinj, srpanj 2015.
 • Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada ‘’Papuk’’ u Vinkovcima, Grad Vinkovci, srpanj 2015.
 • Glavni projekt reciklažnog dvorišta na lokaciji Valmade, Pula, Herculanea Pula d.o.o., kolovoz 2015.
 • Glavni projekt reciklažnog dvorišta za građevni otpad "Valdemat" Umag, Grad Umag, veljača 2015.
 • Glavni projekt, izvedeno stanje odlagališta "Peski" u Đurđevcu, Komunalne usluge d.o.o., kolovoz 2015.
 • Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada "Donji Picudo", Grad Umag, srpanj 2015.
 • Glavni projekt odlagališta inertnog otpada "Valdemat", Umag, Grad Umag, listopad 2015.
 • Glavni projekt reciklažnog dvorišta , Grad Otočac, rujan 2015.
 • Glavni projekt odlagališta otpada Podum, Grad Otočac, listopad 2015.
 • Izmjena i dopuna glavnog projekta sanacije, Grad Vukovar, veljača 2014.
 • Glavni projekt odlagališta komunalnog otpada Sarvaš u Osijeku, Grad Osijek, srpanj 2014.
 • Glavni projekt sanacije servisne prometnice, Grad Velika, Gorica, travanj 2014.
 • Glavni projekt dodatni radovi u ulazno izlaznoj zoni, Grad Petrinja, svibanj 2014.
 • Izmjene i dopune glavnog projekta, KOMBEL d.o.o., svibanj 2014.
 • Glavni projekt prilazne prometnice izmjena i dopuna, Grad Petrinja, lipanj 2014.
 • Glavni projekt reciklažnog dvorišta Klara, Grad Zagreb, rujan, 2014.
 • Glavni projekt za reciklažno dvorište na lokaciji grada Biograd na Moru, Grad Biograd na Moru, lipanj 2014.
 • Glavni projekt za reciklažno dvorište, Čistoća d.o.o., lipanj 2014.
 • Glavni projekt za reciklažno dvorište Trnje, Grad Zagreb , srpanj 2014.
 • Glavni projekt za reciklažno dvorište i pretovarnu stanicu, KTD Ivanj d.o.o., kolovoz 2014.
 • Glavni projekt za reciklažno dvorište u Đurđevcu, Komunalne usluge d.o.o., kolovoz 2014.
 • Glavni projekt reciklažnog dvorišta Elaborat tehničko-tehnološkog rješenja reciklažnog dvorišta, Čistoća Županja d.o.o., travanj 2014.
 • Glavni projekt reciklažnog dvorišta za građevni otpad s odlagalištem inertnog otpada u Buzetu, Park d.o.o, siječanj 2014.
 • Glavni projekt za reciklažno dvorište Drniš, Grad Drniš, listopad 2014.
 • Glavni projekat za izgradnju sanitarne deponije "Koričina", Livno (BiH), JP "LI ČISTOĆA" d.o.o. Livno, prosinac 2014.
 • Glavni projekt reciklažnog dvorišta, Grad Krapina, listopad 2014.
 • Izmjena i dopuna glavnog projekta sanacije Petrovačka dola u Vukovaru, Grad Vukovar, veljača 2013.
 • Glavni projekt ŽCGO „Kaštijun", Kaštijun d.o.o. Pula, prosinac 2013.
 • Glavni projekt pretovarne stanice i sortirnice, 6. Maj d.o.o., rujan 2013.
 • Izmjene i dopune glavnog i izvedbenog projekta Filipovica, Grad Osijek, svibanj 2013.
 • Izmjene i dopune glavnog projekta reciklažnog dvorišta na odlagalištu "Johovača" u Garešnici, "Komunalac" d.o.o., prosinac 2013.
 • Glavni projekt odlagališta otpada Griža u Buzetu, Park d.o.o, rujan 2013.
 • Glavni projekt odlagališta otpada ''Šljukine njive'' u Pirovcu, Općina Pirovac, siječanj 2012.
 • Izmjene i dopune glavnog projekta sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Peski u Đurđevcu, Komunalije d.o.o., svibanj 2012.
 • Izmjena i dopuna Glavnog projekta Reciklažnog dvorišta Mraclinska Dubrava u Velikoj Gorici, Grad Velika Gorica, srpanj 2012.
 • Izmjena i dopuna glavnog projekta sanacije odlagališta u Vukovaru, Grad Vukovar, kolovoz 2012.
 • Izmjena i dopuna glavnog projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada "Vijuš" u Slavonskom Brodu, Grad Slavonski Brod, rujan 2012.
 • Glavni projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada "Sozanj" u Lastovu, Dvokut Ecro d.o.o., studeni 2012.
 • Glavni projekt sanacije i zatvaranja u Vrbovskom, Komunalac d.o.o., prosinac 2012.
 • Izmjene i dopune glavnog projekta odlagališta otpada u Virovitici, Grad Virovitica, veljača 2011.
 • Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada "Trema-Gmaje", Sveti Ivan Žabno, Općina Sveti Ivan Žabno , lipanj 2011.
 • Glavni izvedbeni projekt sanacije odlagališta Papuk s izgradnjom sadržaja u 4 etape, Grad Vinkovci, prosinac 2011.
 • Sanacija opožarenog područja odlagališta neopasnog otpada "Baštijunski brig", Biograd na Moru, Grad Biograd n/m, srpanj 2010.
 • Glavni projekt sanacije odlagališta otpada Taborište, Grad Petrinja, lipanj 2010.
 • Glavni projekt Regionalnog centra gospodarenja otpadom Bikarac (arhitektonski projekt), Grad Šibenik, kolovoz 2010.
 • Glavni projekt rekonstrukcije odlagališta otpada "Božićka", Jastrebarsko, Komunalno Jastrebarsko d.o.o., studeni 2010.
 • Glavni projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada "Javorov Vrh", Općina Brinje, rujan 2010.
 • Glavni projekt reciklažnog dvorišta na odlagalištu "Johovača" u Garešnici, "Komunalac" d.o.o., prosinac 2010.
 • Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada "Cjepidlake" u Đulovcu, Općina Đulovac, travanj 2009.
 • Glavni projekt uređenja dijela plohe za azbestni otpad odlagališta "Petrovačka Dola" u Vukovaru, Komunlac d.o.o., studeni 2009.
 • Glavni projekt sanacije i nastavak rada do konačnog zatvaranja odlagališta komunalnog otpada "Poljanak", Vrlika, Usluga d.o.o. , kolovoz 2009.
 • Glavni projket sanacije i zatvaranja odlagališta otpada "Lepirovac" u Suhopolju, Općina Suhopolje, lipanj 2009.
 • Glavni i tehnološki projekt sanacije i uređenja odlagališta komunalnog otpada "Muškovo-ključ" Općine Vrbanja, Općina Vrbanja, travanj 2009.
 • Glavni projekt uređenja dijela plohe za azbestni otpad (tehnološki projekt-dopuna) u Gospiću, Usluga d.o.o., studeni 2009.
 • Glavni i Izvedbeni projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada "Rakitovac" u Gospiću, Grad Gospić, rujan 2009.
 • Glavni projekt sanacije odlagališta otpada Kurjakana u Novskoj, Grad Novska, listopad 2009.
 • Glavni projekt reciklažnog dvorišta "Marclinska Dubrava", Grad Velika Gorica, studeni 2008.
 • Glavni projekt rekonstrukcije i sanacije odlagališta otpada "Baštijunski Brig", Biograd na Moru, "Bošana" d.o.o., ožujak 2008.
 • Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Peski u Đurđevcu, Komunalije d.o.o., siječanj 2008.
 • Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Kokojevica u Lumbardi, Općina Lumbarda, veljača 2008.
 • Glavni projekt,sanacija i uređenje odlagališta otpada u Belišću, Kombel d.o.o., veljača 2008.
 • Glavni projekt sanacije odlagališta otpada "VIJUŠ-JUG" u Slavonskom Brodu, Grad Slavonski Brod, siječanj 2008.
 • Glavni projekt odlagališta otpada "Moseć" u Drnišu, Grad Drniš, kolovoz 2008.
 • Glavni projekt proširenja odlagalište otpada kod Radosavaca, Grad Slatina, studeni 2008.
 • Glavni projekt odlagališta komunalnog otpada "Pavlovac", Grad Slunj, studeni 2008.
 • Glavni i izvedbeni projekt odlagališta otpada "Filipovica", Grad Osijek, siječanj 2007.
 • Glavni projekt odlagališta materijala iz iskopa prilikom gradnje autoceste, Donji Macelj, PYHRN MOTORWAY GMBH, Zabok, svibanj 2007.
 • Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada "Dubravica", Mljet, Općina Mljet, travanj 2007.
 • Glavni projekt sanacije odlagališta s nastavkom odlaganja i planom zatvaranja na lokaciji "JEROVEC" u Ivancu, Ivkom d.d., lipanj 2007.
 • Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada "Švajcerova Ada", Općina Darda, ožujak 2007.
 • Glavni projekt, sanacija i uređenje Gradskog odlagališta otpada u Županji, Grad Županja, rujan 2007.
 • Glavni projekt odlagališta otpada Orlovnjak u Osijeku, Zipos d.o.o., rujan 2007.
 • Glavni i izvedbeni projekt skladišta neopasnog proizvodnog otpada-prikupljalište u Vodicama "BUMBA", Obrt za iskop, zemljane radove, autoprijevoz, studeni 2006.
 • Glavni projekt odlagališta otpada "Griža" Buzet, Park d.o.o., studeni 2004.