Reference

Izvedbeni

 • Izvedbeni projekt tijela odlagališta s otplinjavanjem i ogradom na odlagalištu komunalnog otpada "Ilovac" u Karlovcu, Čistoća d.o.o., siječanj 2011.
 • Izvedbeni projekt odlagališta otpada "Prdavac", Grad Grubišno polje, lipanj 2011.
 • Izvedbeni projekt sanacije odlagališta otpada "Gradsko odlagalište", Grad Virovitica, listopad 2008.
 • Izvedbeni projekt groblja Kušanec, arhitektonski projekt građevina (Projekt oproštajne građevine), Grad Velika Gorica, prosinac 2008.
 • Izvedbeni projekt uređaja za pročišćavanje voda, TIMECO d.o.o., srpanj 2007.
 • Izvedbeni projekt odlagališta otpada I.kategorije - Kaštijun u Puli, Grad Pula, kolovoz 2007.
 • Izvedbeni projekt odlagališta otpada "Medvedov jarek", Zelenjak d.o.o., rujan 2006.
 • Izvedbeni projekt odlagališta otpada "Ivančino brdo", Komunalno poduzeće d.o.o., lipanj 2006.
 • Izvedbeni projekt sanacije neuređenih odlagališta otpada s troškovnikom na području Općine Gradina, Općina Gradina, ožujak 2006.
 • Izvedbeni projekt sanacije neuređenih odlagališta otpada na području općine Čađavica, Općina Čađavica, svibanj 2006.
 • Izvedbeni projekt odlagališta otpada "Božićka", Komunalno Jastrebarsko d.o.o., travanj 2005.
 • Izvedbeni projekt odlagališta zemljanog materijala iz viška iskopa prilikom gradnje autoceste Zagreb-Macelj, dionica Krapina-Macelj, PRODUKT d.o.o., travanj 2005.
 • Izvedbeni projekt sanacije i zatvaranja "Gradskog odlagališta" komunalnog otpada, Grad Beli Manastir, prosinac 2005.
 • Izvedbeni projekt sanacije odlagališta otpada I. kategorije "Gorjak", KRAKOM d.o.o., kolovoz 2005.
 • Izvedbeni projekt odlagališta građevinskog materijala iz iskopa prilikom gradnje autoceste Zagreb-Varaždin, dionica Novi Marof-Varaždin, Hrvatske autoceste d.o.o., kolovoz 2004.
 • Izvedbeni projekt odlagališta građevinskog materijala iz iskopa prilikom gradnje autoceste Zagreb-Varaždin, dionica Novi Marof-Varaždin, bez lokacije Selnica, Hrvatske autoceste d.o.o., kolovoz 2004.
 • Izvedbeni projekt odlagališta otpada "Tuk", PAPUK d.o.o., studeni 2004.
 • Izvedbeni projekt odlagališta otpada "Johovača", Komunalac d.o.o., listopad 2004.
 • Izvedbeni projekt odlagališta otpada "Duplja", GKTD "Ivanj" d.o.o., studeni 2004.
 • Izvedbeni projekt obnove crpne stanice sa bunarom i uređajem za čišćenje vode, Crpna stanica "Kerestinec", travanj 1994.