Reference

Izvedbeni

 • Izvedbeni projekt kolnih ploha pretovarnih stanica Pag, Gračac i Biograd na Moru , Eko Zadar , Zadar, veljača 2019.

 • Izvedbeni projekt etapa V-kompostana na odlagalištu otpada Vinogradine , Komunalac Požega d.o.o., Požega , listopad 2019.
 • Izvedbeni projekt s troškovnikom radova za proširenje odlagališta na području Grada , Komunalac d.o.o. Bjelovar , Bjelovar , ožujak 2018.
 • Izvedbeni nacrti za izgradnju posljednje 3 kazete , Grad Velika Gorica, Velika Gorica, ožujak 2018.
 • Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju reciklažnog dvorišta - izrada izvedbenog projekta, Općina Pisarovina , Pisarovina , travanj 2017.
 • Izvedbeni projekt za mini pretovarnu stanicu na Premudi, Grad Zadar , Zadar, studeni 2017.
 • Izvedbeni projekt za mini pretovarnu stanicu na Istu, Grad Zadar , Zadar, listopad 2017.
 • Izvedbeni projekt za mini pretovarnu stanicu na Ravi , Grad Zadar , Zadar, studeni 2017.
 • Izvedbeni projekt Reciklažnog dvorišta za građevinski otpad s troškovnikom , Općina Novigrad, Novigrad, studeni 2017.
 • Izvedbeni projekt Reciklažnog dvorišta za komunalni otpad s troškovnikom , Općina Novigrad, Novigrad, listopad 2017.
 • Izvedbeni projekt - Izdradnja reciklažnog dvorišta "Valmade" Pula, Pula Herculanea d.o.o., Pula, veljača 2016.
 • Izvedbeni projekt Donji Andrijevci, GT Trade , Andrijevci, listopad 2016.
 • Izmjene i dopune - Izvedbeni projekt - Pretovarna stanica, reciklažno dvorište, sortirnica i kompostište na odlagalištu komunalnog otpada "Donji Picudo" - Umag, 6. Maj d.o.o., Umag, lipanj 2015.
 • Izvedbeni projekt - Izgradnja pretovarne stanice komunalno servisne zone "Lokva Vidotto" u Rovinju i pristupne pometnice, Komunalni servis d.o.o. Rovinj, Rovinj, listopad 2015.
 • Izvedbeni projekt - Sanacija deponije "Siđe" za I fazu , InvestProjekt d.o.o., Zenica, lipanj 2015.
 • Izmjena i dopuna - Glavni i Izvedbeni projekt sanacije odlagališta otpada "Filipovica", Grad Osijek, Osijek, prosinac 2014.
 • Izvedbeni projekt - Sanacija odlagališta otpada "Doline" u Bjelovaru - ulazno izlazna zona i proširenje odlagališta, Komunalac d.o.o. Bjelovar , Bjelovar, ožujak 2014.
 • Projektna dokumentacija - Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada i izgradnju odlagališta inetrnog otpada "Sarvaš" -Izvedbeni projekt odlagališta otpada Sarvaš, Grad Osijek, Osijek, srpanj 2014.
 • Projektna dokumentacija - Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada i izgradnju odlagališta inetrnog otpada "Sarvaš" -Izvedbeni projekt odlagališta inertnog otpada , Grad Osijek, Osijek, srpanj 2014.
 • Izvedbeni projekt - Pretovarna stanica na lokaciji "Griža", Park d.o.o. , Buzet, lipanj 2014.
 • Izvedbeni projekt - Faza II - Ulazno-izlazna zona, Kombel d.o.o., Belišće, lipanja 2014.
 • Izvedbeni projekt - Izgradnja plohe za sanitarno odlaganje otpada i posebna infrastruktura na odlagalištu komunalnog otpada "Stara Ciglana", Čistoća Županja d.o.o., Županja, rujan 2014.
 • Projektna dokumentacija - Izvedbeni projekt - Reciklažno dvorište za građevni otpad Sukošan, Komunalno poduzeće Zlatna luka Sukošan d.o.o., Sukošan, studeni 2014.
 • Izmjene i dopune - Izvedbeni projekt - Sanacija odlagališta otpada "Petrovačka dola" u Vukovaru - faza I., Grad Vukovar, Vukovar, travanj 2013.
 • Izmjene i dopune - Izvedbeni projekt - Sanacija odlagališta otpada "Petrovačka dola" u Vukovaru - faza II., Grad Vukovar, Vukovar, travanj 2013.
 • Izmjene i dopune - Izvedbeni projekt - Sanacija odlagališta otpada "Petrovačka dola" u Vukovaru - faza III, Grad Vukovar, Vukovar, travanj 2013.
 • Izmjene i dopune - Izvedbeni projekt - Sanacija odlagališta "Rakitovac" i Elaborat - Pripremni radovi za sanaciju odlagališta s troškovnikom i planom odlaganja otpada, Grad Gospić , Gospić, travanj 2013.
 • Usklađivanje Izvedbenog projekta sa zatečenim stanjem na odlagalištu otpada "Jerovec", Ivkom d.d., Jerovec, svibanj 2012.
 • Izvedbeni projekt - Sanacija i zatvaranja odlagališta otpada "Lepirovac" , Općina Suhopolje , Općina Suhopolje, rujan 2012.
 • Izmjene i dopune - Izvedbeni projekt - Odlagališta "Peski" u dvije faze, Komunalije d.o.o. Đurđevac, Đurđevac, rujan 2012.
 • Izvedbeni projekt tijela odlagališta s otplinjavanjem i ogradom na odlagalištu komunalnog otpada "Ilovac" u Karlovcu, Čistoća d.o.o., siječanj 2011.
 • Izvedbeni projekt odlagališta otpada "Prdavac", Grad Grubišno polje, lipanj 2011.
 • Izvedbeni projekt sanacije odlagališta otpada "Gradsko odlagalište", Grad Virovitica, listopad 2008.
 • Izvedbeni projekt groblja Kušanec, arhitektonski projekt građevina (Projekt oproštajne građevine), Grad Velika Gorica, prosinac 2008.
 • Izvedbeni projekt uređaja za pročišćavanje voda, TIMECO d.o.o., srpanj 2007.
 • Izvedbeni projekt odlagališta otpada I.kategorije - Kaštijun u Puli, Grad Pula, kolovoz 2007.
 • Izvedbeni projekt odlagališta otpada "Medvedov jarek", Zelenjak d.o.o., rujan 2006.
 • Izvedbeni projekt odlagališta otpada "Ivančino brdo", Komunalno poduzeće d.o.o., lipanj 2006.
 • Izvedbeni projekt sanacije neuređenih odlagališta otpada s troškovnikom na području Općine Gradina, Općina Gradina, ožujak 2006.
 • Izvedbeni projekt sanacije neuređenih odlagališta otpada na području općine Čađavica, Općina Čađavica, svibanj 2006.
 • Izvedbeni projekt odlagališta otpada "Božićka", Komunalno Jastrebarsko d.o.o., travanj 2005.
 • Izvedbeni projekt odlagališta zemljanog materijala iz viška iskopa prilikom gradnje autoceste Zagreb-Macelj, dionica Krapina-Macelj, PRODUKT d.o.o., travanj 2005.
 • Izvedbeni projekt sanacije i zatvaranja "Gradskog odlagališta" komunalnog otpada, Grad Beli Manastir, prosinac 2005.
 • Izvedbeni projekt sanacije odlagališta otpada I. kategorije "Gorjak", KRAKOM d.o.o., kolovoz 2005.
 • Izvedbeni projekt odlagališta građevinskog materijala iz iskopa prilikom gradnje autoceste Zagreb-Varaždin, dionica Novi Marof-Varaždin, Hrvatske autoceste d.o.o., kolovoz 2004.
 • Izvedbeni projekt odlagališta građevinskog materijala iz iskopa prilikom gradnje autoceste Zagreb-Varaždin, dionica Novi Marof-Varaždin, bez lokacije Selnica, Hrvatske autoceste d.o.o., kolovoz 2004.
 • Izvedbeni projekt odlagališta otpada "Tuk", PAPUK d.o.o., studeni 2004.
 • Izvedbeni projekt odlagališta otpada "Johovača", Komunalac d.o.o., listopad 2004.
 • Izvedbeni projekt odlagališta otpada "Duplja", GKTD "Ivanj" d.o.o., studeni 2004.
 • Izvedbeni projekt obnove crpne stanice sa bunarom i uređajem za čišćenje vode, Crpna stanica "Kerestinec", travanj 1994.