Reference

Studije o utjecaju na okoliš i elaborati zaštite okoliša

Projektna dokumentacija za zatvaranje odlagališta Radosavci- Elaborat zaštite okoliša za potrebe postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš , Grad Slatina , Slatina , lipanj 2022.

Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat izgradnje "Sustav sanitarne odvodnje i pročišćavanja naselja Hum”., Park odvodnja d.o.o. za javnu odvodnju Buzet, Buzet , lipanj 2022.

Elaborat zaštite okoliša s idejnim rješenjem za potrebe ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš proširenja odlagališta otpada „Ivančino brdo", Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci , Križevci , siječanj 2022.

Izrada izmjene i dopune projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta opada Gorjak -Elaborat zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš , Grad Krapina , Krapina , svibanj 2022.

Elaborat zaštite okoliša za izmjenu Idejnog projekta, Elaborat o usklađenosti Glavnog projekta s mjerama iz Rješenja SUO, PRO CONSTRUCT d.o.o. Pula, Pula , svibanj 2022.

Projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju odlagališta otpada Kalvarija Lošinj -Elaborat zaštite okoliša za potrebe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Cres , veljača 2022.

Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat podizanja nasada i izgradnje sustava za navodnjavanje , Olvin Plus d.o.o., Kali , siječanj 2022.

Izmjena projektne dokumentacije Gradskog odlagališta otpada u Županji- Elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja izmjena zahvata na okoliš , Grad Županja , Županja , rujan 2022.

Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za lokaciju Betonara Marišćina, GP Krk, Rijeka , svibanj 2022.

Ocjena o potrebi procijene utjecaja zahvata na okoliš podizanja novog nasada bajama , ADRIATIC COR INVEST d.o.o., Vojnić, travanj 2022.

Elaborat zaštite okoliša čišćenje privatnog bazena crpne stanice Lič , HEP PROIZVODNJA d.o.o., Lič, kolovoz 2022.

Elaborat zaštite okoliša skladištenja materijala s sadržajem željeza , RP MET d.o.o., Bjelovar , srpanj 2022.

Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Izgradnja bioplinskog postrojenja u Ogulinu, OTOČKI VRTOVI d.o.o., , kolovoz 2022.

Izrada idejnog rješenja i elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u svrhu povećanja prostornog kapaciteta postojećeg odlagališta neopasnog otpad Lončarica Velika , Grad Osijek , Osijek , svibanj 2023.

Elaborata zaštite okoliša – za potrebe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš , GRAD VIROVITICA , Virovitica , siječanj 2023.

Elaborat zaštite okoliša za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat izmjena asfaltne baze Perušić , Strabag d.o.o., Perušić , ožujak 2023.

Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš betonara Sesvetski Kraljevac, Heldi promet d.o.o, , veljača 2023.

Elaborat zaštite okoliša OPUO - crpljenje podzemnih voda, Nikmark d.o.o., Zagreb, srpanj 2023.

Elaborat zaštite okoliša OPUO - rekonstrukcija i izgradnja servisne zone na odlagalištu Košambra, Zadruga otvorena arhitektura , Poreč, veljača 2023.

Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš -Postrojenje za preradu voća kapaciteta 30 t/dan na k.č.br. 719/2 k.o. Đurđenovac, Nutrifit FOOD d.o.o., Đurđenovac , veljača 2023.

Elaborat zaštite okoliša - SE Raduč, ULTIMA d.o.o., Split, ožujak 2023.

Dopuna Elaborata zaštite okoliša za potrebe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat proširenja reciklažnog dvorišta na odlagalištu otpada Donji Picudo, GRAD UMAG-UMAGO, Umag , ožujak 2023.

Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Sunčane elektrane Ruščica 1, Ruščica 2 i Ruščica 3, GRGUR ENERGY d.o.o., , lipanj 2023.

Elaborat zaštite okoliša za potrebe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat – uređenje dijela šetnice i plaže Vrulje, Općina Bilice, Bilice , srpanj 2023.

Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Betonara Rakitje, PIONIR d.o.o., Zagreb , listopad 2023.

 

Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Betonara Plano, Beton Trogir d.o.o., listopad 2023.

Projektna dokumentacija za zatvaranje odlagališta Radosavci- Elaborat zaštite okoliša za potrebe postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš , Grad Slatina , Slatina , lipanj 2022.

Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat izgradnje "Sustav sanitarne odvodnje i pročišćavanja naselja Hum”., Park odvodnja d.o.o. za javnu odvodnju Buzet, Buzet , lipanj 2022.

Elaborat zaštite okoliša s idejnim rješenjem za potrebe ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš proširenja odlagališta otpada „Ivančino brdo", Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci , Križevci , siječanj 2022.

Izrada izmjene i dopune projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta opada Gorjak -Elaborat zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš , Grad Krapina , Krapina , svibanj 2022.

Elaborat zaštite okoliša za izmjenu Idejnog projekta, Elaborat o usklađenosti Glavnog projekta s mjerama iz Rješenja SUO, PRO CONSTRUCT d.o.o. Pula, Pula , svibanj 2022.

Projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju odlagališta otpada Kalvarija Lošinj -Elaborat zaštite okoliša za potrebe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Cres , veljača 2022.

Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat podizanja nasada i izgradnje sustava za navodnjavanje , Olvin Plus d.o.o., Kali , siječanj 2022.

Izmjena projektne dokumentacije Gradskog odlagališta otpada u Županji- Elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja izmjena zahvata na okoliš , Grad Županja , Županja , rujan 2022.

Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za lokaciju Betonara Marišćina, GP Krk, Rijeka , svibanj 2022.

Ocjena o potrebi procijene utjecaja zahvata na okoliš podizanja novog nasada bajama , ADRIATIC COR INVEST d.o.o., Vojnić, travanj 2022.

Elaborat zaštite okoliša čišćenje privatnog bazena crpne stanice Lič , HEP PROIZVODNJA d.o.o., Lič, kolovoz 2022.

Elaborat zaštite okoliša skladištenja materijala s sadržajem željeza , RP MET d.o.o., Bjelovar , srpanj 2022.

Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Izgradnja bioplinskog postrojenja u Ogulinu, OTOČKI VRTOVI d.o.o., , kolovoz 2022.

Izrada idejnog rješenja i elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u svrhu povećanja prostornog kapaciteta postojećeg odlagališta neopasnog otpad Lončarica Velika , Grad Osijek , Osijek , svibanj 2023.

Elaborata zaštite okoliša – za potrebe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš , GRAD VIROVITICA , Virovitica , siječanj 2023.

Elaborat zaštite okoliša za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat izmjena asfaltne baze Perušić , Strabag d.o.o., Perušić , ožujak 2023.

Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš betonara Sesvetski Kraljevac, Heldi promet d.o.o, , veljača 2023.

Elaborat zaštite okoliša OPUO - crpljenje podzemnih voda, Nikmark d.o.o., Zagreb, srpanj 2023.

Elaborat zaštite okoliša OPUO - rekonstrukcija i izgradnja servisne zone na odlagalištu Košambra, Zadruga otvorena arhitektura , Poreč, veljača 2023.

Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš -Postrojenje za preradu voća kapaciteta 30 t/dan na k.č.br. 719/2 k.o. Đurđenovac, Nutrifit FOOD d.o.o., Đurđenovac , veljača 2023.

Elaborat zaštite okoliša - SE Raduč, ULTIMA d.o.o., Split, ožujak 2023.

Dopuna Elaborata zaštite okoliša za potrebe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat proširenja reciklažnog dvorišta na odlagalištu otpada Donji Picudo, GRAD UMAG-UMAGO, Umag , ožujak 2023.

Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Sunčane elektrane Ruščica 1, Ruščica 2 i Ruščica 3, GRGUR ENERGY d.o.o., , lipanj 2023.

Elaborat zaštite okoliša za potrebe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat – uređenje dijela šetnice i plaže Vrulje, Općina Bilice, Bilice , srpanj 2023.

Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Betonara Rakitje, PIONIR d.o.o., Zagreb , listopad 2023.

Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Betonara Plano, Beton Trogir d.o.o., listopad 2023.

 

 • Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju Hruškovec , KAMING d.d., Ljubešćica , rujan 2023.

  SUO EP Jarče polje 2, DOLOMIT PPZZ, , ožujak 2023.

  Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju Plate Splitska , Jadrankamen d.d., Pučišća , kolovoz 2023.

   

  Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju Krušev dolac , BIO MIKRIT d.o.o., Postira , srpanj 2023.

 • Studija o utjecaja na okoliš EP Greda, Mundo melius .d.o.o., studeni 2021.

  Studija o utjecaju na okoliš eksploatacij tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju Žminj I, CESTA d.o.o., travanj 2021.

  Studija o utjecaju zahvata na okoliš EP Pleterec, ZG Mineralne sirovine d..o.o., lipanj 2021.

  Studija o utjecaju zahvata na okoliš EP Grota, CESTA d.o.o., Pula , rujan 2021.

  Studija utjecaja na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatcijskom polju Čabrunići, Kamen d.d., Pazin, prosinac 2021.

  Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju Duboka , Duboka kamen d.o.o., Pučišća , ožujak 2020.

  Studiju o utjecaju na okoliš za zahvat Energana (kogeneracija) na neopasni otpad i biomasu, CIOS ENERGY d.o.o., Sisak , ožujak 2020.

  Studija o utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena Lisičnjak, Kamenolom d.o.o., Drniš, ožujak 2020.

  Studija o utjecaja na okoliš postrojenja za proizvodnju i preradu plastične mase tvrtke Muraplast , Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije , Zagreb , svibanj 2020.

  Studija o utjecaja na okoliš EP Rašinovac, FASSA d.o.o., Obrovac , listopad 2020.

  Idejno rješenje i Studija o utjecaju zahvata na okoliš za izgradnju nove državne ceste DC 542 na lokaciji Išišće-Kloštar, Kloštar , ožujak 2019.

  Studija o utjecaju na okoliš za IMPOL TLM , Mundo melius .d.o.o., rujan 2019.

  Studija utjecaja na okoliš nove NJC u Uvali Sutmiholjska , Općina Mljet , rujan 2018.


 • Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Privija , Rudar d.o.o., , travanj 2018.

 • Studija utjecaja zahvata eksploatacije tehničko-građenog kamena na eksploatacijskom polje Draga i u istražnom prostoru Draga I na okoliš, Rudist d.o.o., Jastrebarsko, kolovoz 2017.

 • Studija utjecaja zahvata eksploatacije tehničko-građenog kamena na eksploatacijskom polje Slapniac na okoliš, Rudist d.o.o., , kolovoz 2017.

 • Studija o utjecaju na okoliš - Luka Gruz, Dubrovnik, Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o., Dubrovnik, srpanj 2017.

  Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije gipsa na eksploatacijskom polju Stipanovića greben, Draga Sadra d.o.o., Sinj, listopad 2017.

  • Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Beavec, Tiha d.o.o., Šilo, rujan 2017.

  • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija arhitektonsko - građevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehničko - građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na budućem eksploatacijskom polju "Sveti Juraj - Petrada Glave" , Rudar d.o.o., Brač, studeni 2016.

  • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija keramičke gline na eksploatacijskom polju "Orahovica-1", Rudist d.o.o., Orahovica, svibanj 2016.

  Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija tehničko - građevnog kamena budućem eksploatacijskom polju "Priorice", Rudar d.o.o., Split, svibanj 2016.

  Studija o utjecaju na okoliš - Ekspoatacija tehničko - građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Kite Vučje brdo", Kamen Plano d.o.o., Trogir, ožujak 2016.

  Studija o utjecaju na okoliš - Ekspoatacija tehničko - građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Bujakovac", Grguša d.o.o., Neorić, studeni 2016.

  • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija arhitektonsko - građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Kršine", KLES-Mont d.o.o., Zagreb, svibanj 2016.

  • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija arhitektonsko - građevnog i tehničko - građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Pliskovo", Rudist d.o.o., Benkovac, rujan 2016.

  • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija tehničko - građevnog kamena na eksploatacijskom polju tehničko - građevnog kamena "Glavice", Kremena d.o.o., Općina Slivno, prosinac 2016.

  • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija arhitektonsko - građevnog i tehničko - građevnog kamena na budući eksploatacijskim poljima "Katarina" i "Sveti Ante-Zadar", Rudist d.o.o., Zadar, rujan 2016.

  • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija arhitektonsko - građevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehničko - građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na budućem eksploatacijskom polju "Kalina", Rudist d.o.o., Općina Pučišće, rujan 2016.

  • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija tehničko - građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Dolit Markam", Rudist d.o.o., svibanj 2016.

  • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija arhitektonsko - građevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehničko - građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na eksploatacijskom polju "Dragonjik", Rudist d.o.o., studeni 2016.

  • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Vidak", Rudist d.o.o., Općina Đelekovec, studeni 2016.

  • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Tori" i u istražnom prostoru "Tori I", Rudist d.o.o., Općina Peteranec, prosinac 2016.

  • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija tehničko - građevnog kamena budućem eksploatacijskom polju "Priorice", Rudar d.o.o., Split, svibanj 2016.

  • Studija o utjecaju na okoliš - Ekspoatacija tehničko - građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Kite Vučje brdo", Kamen Plano d.o.o., Trogir, ožujak 2016.

  • Studija o utjecaju na okoliš - Ekspoatacija tehničko - građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Bujakovac", Grguša d.o.o., Neorić, studeni 2016.

  Studija o utjecaju na okoliš - Crntar za gospodarenje neopasnim otpadom C.I.O.S. grupe na lokaciji Brezje II. Varaždin, Održivi razvoj d.o.o., Varaždin, svibanj 2015.

  Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija tehničko - građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Osoje", Asfalt AB d.o.o., Solin, veljača 2015.

  • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka u istražnom prostoru "Dolenšćak", Rudist d.o.o., Općina Sveti Đurđ, svibanj 2015.

  • Studija o utjecaju na okoliš - Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica , VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, ožujak 2015.

  • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija tehničko - građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Župa" , Rudist d.o.o., Općina Nerežišće, listopad 2015.

  • POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU CINK OKSIDA I OPORABU OSTATAKA PROIZVODNJE ČELIKA −Studija o utjecaju na okoliš. −Stručna podloga zahtjeva za okolišnu dozvolu − Dokumentacija za Prethodnu ocjenu o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. − Konzalting poslovi oko vođenja postupka ocjene studije odnosno okolišne dozvole, koji uključuju sudjelovanje u postupku, sva dopunska obrazloženja, eventualne ispravke dokumentacije. , ABS Sisak d.o.o., Sisak, svibanj 2015.

  • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija keramičke i ciglarske gline na budućem eksploatacijskom polju "Jaknovečko", Rudist d.o.o., Općina Bedekovčina, prosinac 2015.

  • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija arhitektonsko - građevnog i tehničko - građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Škrape" i u istražnom prostoru "Gianesini cava I.", Rudist d.o.o., Općina Nerežišće, srpanj 2015.

  • Studija o utjecaju na okoliš - Crntar za gospodarenje neopasnim otpadom C.I.O.S. grupe na lokaciji Brezje II. Varaždin, Održivi razvoj d.o.o., Varaždin, svibanj 2015.

  • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija tehničko - građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Osoje", Asfalt AB d.o.o., Solin, veljača 2015.

  Izrada dokumentacije za sanaciju odlagališta opasnog otpada „Jama Sovjak" u općini Viškovo, u Primorsko-goranskoj županiji, procjena sanacije i izrada studije utjecaja na okoliš , COWI (Danska), Sovjak, ožujak 2014.

  Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija arhitektonsko - građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Podvlaštica" na području općine Orebić, KTD Bilan d.o.o., Općina Orebić, ožujak 2014.

  Studija o utjecaju na okoliš - Rekonstrukcija i dogradnja TŽV Gredelj d.o.o., TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju , Zagreb, veljača 2014.

  Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Dolit-Marasović" i "Dalma Dolit", Rudar d.o.o. & Dalmalit d.o.o., Split, srpanj 2014.

  Studija utjecaja na okoliš zahvata sanacije lokacije visoko opterećene opasnim otpadom "Sovjak", OIKON, Zagreb, rujan 2014.

  • Studija o utjecaju na okoliš Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije na lokaciji Lučino razdolje, Dubrovačko-neretvanska županija, ožujak 2014.

  • Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka u funkciji sanacije na eksploatacijskom polju "Novo Čiče" na području grada Velike Gorice, HIDREL d.o.o., travanj 2014.

  • Studija o utjecaju na okoliš izgradnja/dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Velike Gorice s pripadajućim sustavom odvodnje VG Vodopskrba, srpanj 2014.

  • Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Kotaca, Općina Smokvica, Konstruktor-Hotina d.o.o., studeni 2014.

  • Elaborat zaštite okoliša - Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Prudnica" i u istražnom prostoru "Prudnica2" na području Općine Mali Bukovec, ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Šljunčara i prijevoznički obrt "Jole" vl. Josip Šerbetar, siječanj 2014.

  • Elaborat zaštite okoliša eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Mironja II" - izmjena načina eksploatacije u tektonski poremećenim zonama, Kamen d.d., rujan 2014.

  Studija o utjecaju na okoliš - Obaloutvrda desne obale Dunava u Vukovaru, Hidroing d.o.o., Vukovar, siječanj 2013.

  • Studija o utjecaju na okoliš, Eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehničko-građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na budućem eksploatacijskom polju "Nada" na području općine Unešić, G.O. Kop-Todorić, srpanj 2013.

  • Studija o utjecaju na okoliš Eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehničko-građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na budućem eksploatacijskom polju "Vrsine" na području općine Marina, Senior d.o.o., srpanj 2013.

  • Studija o utjecaju na okoliš Eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehničko-građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na eksploatacijskom polju "Brestovci" na području općine Civljane Interijer Ćurko d.o.o., rujan 2013.

  • Elaborat zaštite okoliša za odlagalište otpada "Duplja", Grad Novi Vinodolski, GKTD "Ivanj" d.o.o., lipanj 2013.

  • Elaborat zaštite okoliša sanacija eksploatacijskog polja gipsa "Slane stine Karakašica" promjena sanacijskog materijala - ocjena o potrebi procjene, Ciglana Sinj d.d., studeni 2013.

  • Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za odlagalište otpada "Jelenčići V", Grad Pazin, Usluga d.o.o., listopad 2013.

  Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija arhitektonsko - građevnog kamena na dijelu istražnog prostora Vedro na području Općine Kaštela, VEDRO-KAMEN d.o.o., Općina Kaštela, srpanj 2012.

  Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija arhitektonsko - građevnog kamena na dijelu istražnog prostora Vid na području Općine Kaštela, DISK MONT d.o.o., Općina Kaštela, srpanj 2012.

  Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija arhitektonsko - građevnog kamena na dijelu istražnog prostora Duboka Draga na području Općine Kaštela, KLESARSTVO GOTOVAC, Općina Kaštela, srpanj 2012.

  Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija arhitektonsko - građevnog kamena na dijelu istražnog prostora Sutilije na području Segeta Donji, Kamen Bečir d.o.o., Seget Donji, rujan 2012.

  Studija utjecaja na okoliš - Eksploatacija arhitektonsko - građevnog kamena na eksploatacijskom polju Visočani na području Općine Dubrovačko primorje, Dubac d.o.o., Općina Dubrovačko primorje, kolovoz 2012.

  • Studija o utjecaju na okoliš Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Zapužane-zdrug" na području Općine Polača, BETON ZDRUG d.o.o., srpanj 2012.

  • Studija o utjecaju na okoliš Eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Dolačka ljut" na području grada Omiša, Tofinus d.o.o., listopad 2012.

  • Studija o utjecaju na okoliš Eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Bag" na području grada Omiša, Lautumiae d.o.o., listopad 2012.

  • Studija o utjecaju na okoliš Eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Rubin1" na području grada Omiša, Obrt za kamenoklesarstvo i vađenje kamena RUBIN, listopad 2012.

  • Elaborat zaštite okoliša proširenje eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena u eksploatacijskom polju "Sveti Ante" na području Grada Kaštela - ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš, GO Kop Todorić, veljača 2012.

  • Studija o utjecaju na okoliš Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena u eksploatacijskom polju "Stara kava" na području grada Trogira, Klesarstvo Gotovac, travanj 2011.

  • Elaborat zaštite okoliša, Sanacija i proširenje odlagališta otpada "Petrovačka dola" - Vukovar - ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Grad Vukovar, ožujak 2011.

  • Elaborat zaštite okoliša Postrojenje za proizvodnju betona poslovna zona Šoići, Kostrena - ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš Pečarić Consult d.o.o., Kastav rujan 2011.

  • Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za objekt za držanje nesilica za proizvodnju konzumnih jaja, AGRO LUKAČ d.o.o., travanj 2010.

  • Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Postrojenje za preradu maslina u ulje,Uljara Neretva, Opuzen, studeni 2010.

  • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena u eksploatacijskim poljima "Sveti Nikola" i "Sveti Nikola 1" na području grada Trogira, Delta Dragun d.o.o., Delta Dragun 2 d.o.o. , svibanj 2009.

  • Studija o utjecaju na okoliš Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena u eksploatacijskom polju "Ivana" na području grada Trogira , AGK, prosinac 2009.

  • Studija o utjecaju na okoliš - eksploatacija tehničko-građevnog kamena u eksploatacijskom polju Kite-vučje brdo na području grada Trogira, KAMEN PLANO d.o.o., siječanj 2008.

  • Studija o utjecaju na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, grad Crikvenica, GKTD Murvica d.o.o., svibanj 2008.

  • Studija o utjecaju na okoliš pogona za mehaničku obradu otpadnih metalnih materijala tvrtke "Ekos" d.o.o. na lokaciji Prilaz Pere Biškupića bb, Bjelovar, Ekos d.o.o., rujan 2008.

  • Studija o utjecaju na okoliš ciljanog sadržaja za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada "Samograd", Općina Starigrad, veljača 2008.

  • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada "Javorov vrh", Brinje, Općina Brinje, siječanj 2007.

  • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta otpada u općini Plitvička jezera, Općina Plitvička jezera, listopad 2007.

  • Studija o utjecaju na okoliš - eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena u eksploatacijskom polju "Sveti Ante" na području grada Kaštela, OBRT Kop Todorić, srpanj 2006.

  • Studija o utjecaju na okoliš Centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije u Lećevici, Splitsko-dalmatinska županija, rujan 2006.

  • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš odlagališta otpada "Kokojevica", općina Lumbarda, Komunalno trgovačko društvo MINDEL d.o.o., ožujak 2006.

  • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Nemetin, Grad Osijek, ožujak 2006.

  • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš odlagališta otpada "Pavlovac" u Slunju, "KOMUNALAC" d.o.o., kolovoz 2006.

  • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta komunalnog otpada "Jelenčići V" u Pazinu, Grad Pazin, travanj/ rujan 2006.

  • Dopuna Studije izvodljivosti uređaja za pročišćavanje procjednih voda s odlagališta otpada I. kategorije Mraclinska Dubrava, Grad Velika Gorica, prosinac 2006.

  • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš odlagališta otpada "Razbojište" u Perušiću, Općina Perušić, prosinac 2006.

  • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš odlagališta otpada "Ugrinovica", općina Smokvica, otok Korčula, Općina Smokvica, ožujak/ prosinac 2006.

  • Studija o utjecaju na okoliš sanacije "Ratnog odlagališta" Filipovica, Grad Osijek ,rujan 2005./2006.

  • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš odlagališta otpada "Vulina draga" – Povljana, Komunalno društvo Povljana, srpanj/ listopad 2005./2006.

  • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš odlagališta otpada "Moseć" u Drnišu, Grad Drniš kolovoz/ studeni 2005./2006.

  • Studija o utjecaju na okoliš odlagališta otpada I. kategorije "Sv. Kuzam" – Pag, Komunalno društvo Pag d.o.o. Za komunalne djelatnosti, travanj 2005.

  • Studija utjecaja na okoliš - dio elektroprojekta - sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Rakitovac, Grad Gospić, srpanj 2005.

  • Studija o utjecaju na okoliš odlagališta otpada 1. kategorije "Kurjakana"u Novskoj, Grad Novska, studeni 2005.

  • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada "Lovornik" u Pločama, Grad Ploče, svibanj 2005.

  • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada "Švajcerova ada" u Općini Darda, Općina Darda, siječanj 2005.

  • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš odlagališta otpada I. kategorije "Prdavac" u Grubišnom Polju, Grad Grubišno Polje, svibanj 2005.

  • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš "Gradskog odlagališta" u Županji, Grad Županja, kolovoz 2005.

  • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada "Dubravica2 u Općini Mljet, Općina Mljet, rujan 2005.

  • Studija o utjecaju na okoliš ciljanog sadržaja odlagališta otpada "Vijuš - Jug" u Slavonskom Brodu, Grad Slavonski Brod, listopad 2005.

  • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš sanacije i nastavka rada odlagališta komunalnog otpada "Caska" u Novalji, Grad Novalja, studeni 2005.

  • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš odlagališta komunalnog otpada "Muškovo-Ključ" u Općini Vrbanja, Općina Vrbanja, studeni 2005.

  • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš za sanaciju i nastavak odlaganja do zatvaranja odlagališta otpada "Jerovec" u Ivanecu (Dubravec), "Ivkom" d.d., prosinac 2005.

  • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš sanacije i proširenja odlagališta komunalnog otpada "Johovača" u Garešnici, "KOMUNALAC" d.o.o, svibanj 2005.

  • Studija utjecaja na okoliš za odlagalište otpada do zatvaranja na lokaciji "Alabarica", Donji Andrijevci, "Jakob Becker" d.o.o., veljača 2004.

  • Studija o utjecaju na okoliš pogona za obradu metalnih materijala tvrtke C.I.O.S. na lokaciji u Jankomiru, C.I.O.S., listopad 2004.

  • Studija utjecaja na okoliš odlagališta otpada I. kategorije u Virovitici, "Flora VTC" d.o.o., rujan 2004.

  • Studija utjecaja na okoliš za odlagalište otpada do zatvaranja na lokaciji "Dubravica" u Metkoviću, Grad Metković, siječanj 2004.

  • Studija utjecaja na okoliš pogona za mehaničku obradu metalnih materijala tvrtke C.I.O.S. na lokaciji u Jankomiru, C.I.O.S. – ZAGREB, listopad 2004.

  • Studija o utjecaju na okoliš odlagališta otpada I. kategorije "Petrovačka dola" u Vukovaru, Grad Vukovar, rujan 2004.

  • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš izvođenja radova na odlagalištu komunalnog otpada "Donja Gora" u Podgori radi sanacije i zatvaranja, Splitsko-dalmatinska županija, rujan 2004.

  • Studija utjecaja na okoliš ciljanog sadržaja drugog kolosijeka željezničke pruge MG 1 Botovo - Zagreb - Rijeka na dionici Dugo Selo – Križevci, HŽ, listopad 2004.

  • Studija o utjecaju na okoliš odlagališta otpada 1. kategorije na lokaciji "Podum", Otočac, Grad Otočac, ožujak 2003.

  • Studija o procjeni utjecaja na okoliš sanacije i zatvaranja "gradskog odlagališta" komunalnog otpada te pretovarne stanice i reciklažnog dvorišta grada Beli Manastir, Grad Beli Manastir, prosinac 2003.

  • Studija utjecaja na okoliš odlagališta otpada s reciklažnim dvorištem na lokaciji "Gorjak", Krapina, KRAKOM d.o.o., rujan 2003.

  • Studija o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta otpada 1. kategorije s transfer stanicom i reciklažnim dvorištem na lokaciji "Pržić" na Cresu, Vodovod i Čistoća Cres Mali Lošinj, travanj/ kolovoz 2003.

  • Studija o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta otpada 1. kategorije s transfer stanicom i reciklažnim dvorištem na lokaciji "Kalvarija" na Lošinju, Vodovod i Čistoća Cres Mali Lošinj, travanj/ kolovoz 2003.

  • Studija o utjecaju na okoliš-ciljanog sadržaja-rekonstrukcije spalionice bolničkog otpada, Klinička Bolnica Dubrava, KBC Dubrava, lipanj 2003.

  • Studija utjecaja na okoliš za odlagalište komunalnog otpada 1.kategorije "Božićka - Jastrebarsko", Komunalno Jastrebarsko d.o.o., prosinac 2003.

  • Studija utjecaja na okoliš za odlagalište otpada do zatvaranja na lokaciji "Ivančino brdo" u Križevcima, Komunalno poduzeće , prosinac 2003.

  • Studija utjecaja na okoliš deponije bezopasnog otpada na lokaciji "Mošćanica" u Zenici, Federalno Ministarstvo prostornog uređenja i okoliša, kolovoz 2002.

  • Studija utjecaja na okoliš odlagališta otpada 1. kategorije Griža kod Buzeta, PARK d.o.o., svibanj 2002.

  • Studija o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta otpada na lokaciji "Duplje" Novi Vinodolski, GKTD "Ivanj" d.o.o., siječanj/ srpanj 2002.

  • Studija o utjecaju na okoliš odlagališta otpada 1. kategorije "GAIĆ" u Molvama, Općina Molve, kolovoz 2002.

  • Studija utjecaja na okoliš odlagališta komunalnog otpada na lokaciji "Medvedov Jarek" u Klanjecu, "ZELENJAK" d.o.o., rujan 2002.

  • Studija utjecaja na okoliš regionalnog odlagališta otpada 1. kategorije "Orlovnjak", Javna ustanova ZOiS, rujan 2002.

  • Studija utjecaja na okoliš kanalizacijskog sustava Ogulin Vodovod i Kanalizacija, d.o.o., ožujak 2001.

  • Studija utjecaja na okoliš farme za uzgoj i tov svinja i peradi, PEŠUN & PEŠUN, ožujak 2001.

  • Studija utjecaja na okoliš odlagališta otpada 1. kategorije, Zvirinac - Biograd nm , "KOMUNALAC" d.o.o., svibanj 2001.

  • Studija utjecaja na okoliš odlagališta komunalnog otpada na lokaciji Lončarica Velika, Grad Osijek, svibanj 2001.

  • Studija o utjecaju na okoliš - Punionica prirodne negazirane vode Sv. Rok, Branimir d.o.o., rujan 2001.

  • Studija o utjecaju na okoliš - ciljanog sadržaja - Spalionica bolničkog otpada u Vinkovcima, Opća bolnica Vinkovci, studeni 2001.

  • Studija utjecaja na okoliš odlagališta otpada "Donji Picudo" s izradom Hidrogeološkog, geološkog i geomehaničkog elaborata, "6. maj" d.o.o., siječanj 2000.

  • Studija utjecaja na okoliš odlagališta komunalnog otpada sanacija i nastavak rada - na lokaciji Tuk u Orahovici, "PAPUK" d.o.o., ožujak 2000.

  • Studija utjecaja na okoliš odlagališta otpada za sanaciju postojećeg stanja s nastavkom odlaganja do zatvaranja na lokaciji Piškornica u Koprivnici, "KOMUNALAC" d.o.o., rujan 2000.

  • Studija utjecaja na okoliš odlagališta otpada s idejnim rješenjem sanacije postojećeg stanja s nastavkom odlaganja do zatvaranja, "Komunalac Vrbovec" d.o.o., ožujak 1999.

  • Studija utjecaja na okoliš odlagališta otpada s idejnim rješenjem sanacije postojećeg stanja s nastavkom odlaganja do zatvaranja na lokaciji Mraclin (+ sažetak), Grad Velika Gorica, listopad 1999.

  • Studija utjecaja na okoliš sanacije i proširenja odlagališta komunalnog otpada "Cerik", u Daruvaru, Grad Daruvar, studeni 1999.

  • Studija utjecaja na okoliš s idejnim rješenjem odlagališta otpada otoka Brača na lokaciji "Klopotina" (Pod malu Visoku, Kneževa ravan), "Općina Bol", travanj 1998.

  • Studija utjecaja na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zaprešić, HRVATSKE VODE, listopad 1998.

  • Studija utjecaja na okoliš s idejnim rješenjem odlagališta komunalnog otpada na lokaciji "Vinogradine" u Požegi, "Tekija" d.o.o., prosinac 1998.

  • Prethodna studija utjecaja na okoliš odlagališta komunalnog otpada istočnog dijela Brodsko-posavske županije, RH-Brodsko-posavska županija i općine Slavonski Šamac, Sikirevci, Velika Kopanica, Gundinci, Vrpolje, Donji Andrijevci, Garčin, Bukovlje, Oprisavci, Klakar, Gornja Vrba, Podcrkavlje, prosinac 1998.

  • Studija utjecaja na okoliš postrojenja za separaciju metalnih od nemetalnih materijala, C.I.O.S. ZAGREB, siječanj 1997.

  • Studija utjecaja na okoliš privremenog deponija na lokaciji "Lončarice Velika" u Osijeku, Grad Osijek, veljača 1997.

  • Dopuna konačne studije utjecaja na okoliš postrojenja za separaciju metalnih od nemetalnih materijala poduzeća C.I.O.S., C.I.O.S. – ZAGREB, listopad 1997.

  • Konačna studija utjecaja na okoliš sanitarnog deponija za grad Bjelovar, Grad Bjelovar, siječanj 1995.

  • Konačna studija utjecaja na okoliš sanitarnog deponija za grad Buzet, Grad Buzet, lipanj 1995.

  • Prethodna studija utjecaja na okolinu sa izborom lokacije i idejnim rješenjem sanitarnog deponija za grad Buzet, I dio, Društveni fond za stambeno komunalno gospodarstvo i lokalne ceste, travanj 1994.

  • Prethodna studija utjecaja na okolinu sa izborom lokacije i idejnim rješenjem sanitarnog deponija za grad Buzet, Društveni fond za stambeno komunalno gospodarstvo i lokalne ceste, travanj 1994.

  • Studija o utjecaju na okolinu - Postrojenje za zajedničku preradu mulja s gradskog uređaja za pročišćavanje voda i komunalnih otpadaka, Komunalno poduzeće Bjelovar, ožujak 1993.

  • Konačna studija utjecaja na okolinu sanitarnog deponija za potrebe Općine Pula, "URBIS-72", listopad 1993.