Reference

Ostale studije

 • Usluge izrade Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske -poglavlje otpad, IRES , Zagreb , travanj 2022.

  Studija tržišta gospodarenja otpadom , SUEZ, Zagreb , svibanj 2021.

  Izrada projektne dokumentacije za postrojenje za obradu građevnog i glomaznog otpada na lokaciji Belaj - izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi , ECO Solution, Belaj , siječanj 2021.

  Studija izvodljivosti za izgradnju sortirnice za obradu odvojeno sakupljenog komunalnog otpada na lokaciji Reciklažnog centra Mraclinska Dubrava, Velika Gorica, Grad Velika Gorica , Velika Gorica , veljača 2020.

  Studija izvedivosti s Analizom troškova i koristi za potrebe prijave projekta Kompostana na odlagalištu otpada Vinogradine, Komunalac Požega d.o.o., Požega, kolovoz 2020.

  Studija izvodljivosti postrojenja za obradu građevnog otpada I krupnog komunalnog otpada komunalnog poduzeća Komunela d.o.o. , Eco Solution , Umag , prosinac 2020.

  Stručna podloga za potrebe razmatranja usklađenosti uvjeta - stara farma, Lukač d.o.o., , svibanj 2022.

  Stručna podloga za potrebe razmatranja usklađenosti uvjeta - nova farma, Lukač d.o.o., , svibanj 2022.

  Strategija gospodarenja otpadom ŽCGO Marišćina , Ekoplus d.o.o., Rijeka , kolovoz 2022.

  Izrada elaborat analiza tokova otpada, transportnih puteva i količina otpada na području obuhvata CGO Biljanje Donje , EKO d.o.o., Zadar , svibanj 2022.

  Uklanjanje odbačenog otpada u okoliš - Plan sanacije divljih odlagališta te stručnog nadzora nad izvođenjem radova, Grad Hrvatska Kostajnica , Hrvatska Kostajnica, siječanj 2022.

  Plan sanacije divljih odlagališta , Općina Stankovci , Stankovci , siječanj 2022.

  Plan sanacije divljih odlagališta , Grad Beli Manastir , Beli Manastir, siječanj 2022.

  Troškovnik s procjenom troškova zatvaranja odlagališta Vinogradine, Komunalac Požega d.o.o., Požega , siječanj 2022.

  Plan sanacije divljih odlagališta Korčula, EKO-INVEST, Korčula , veljača 2022.

  Novelacija internih akata zaštite voda za usklađivanje/izdavanje vodopravne dozvole za ispuštenje otpadnih voda iz sustava javne odvodnje Grada Krapine , Krakom -vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Krapina , veljača 2022.

  Elaborat troškova zatvaranja, Piškornica – Sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec , ožujak 2022.

  Elaborat zaštite od požara za Projekt: Glavni projekt putničkog pristaništa na Vučedolu , Hidroing d.o.o., , svibanj 2022.

  Projekt krajobraznog uređenja, Beton Zdrug d.o.o., Polača , lipanj 2022.

  Analiza sastava i morfoloških karakteristika otpada temeljem terenskih ispitivanja, Park d.o.o. Buzet, Buzet , lipanj 2022.

  elaborat tehničko-tehnološkog rješenja interventnog internog proširenja kapaciteta Odlagališta neopasnog otpada Mraclinska Dubrava izvedbom dodatnih kazeta za odlaganje miješanog komunalnog otpada na već popunjenim odnosno zatvorenim kazetama odlagališta., VG Čistoća , Velika Gorica , srpanj 2022.

  Plan sanacije uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova za dvije (2) onečišćene lokacije na području grada Požege, Grad Požega, Požega , lipanj 2022.

  Plan sanacije divljih odlagališta , Općina Postira , Postira , lipanj 2022.

  Plan uklanjanja otpada, Grad Petrinja , Petrinja , kolovoz 2022.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Slatina , Slatina , srpanj 2022.

  Mišljenje/izračun raspoloživog kapaciteta na odlagalištu otpada , Grad Zaprešić, Zaprešić, srpanj 2022.

  Izrada plana sanacije divljih odlagališta, Grad Otok, Otok, kolovoz 2022.

  Plan sanacije divljih odlagališta i geodetska , Općina Pribislavec, Pribislavec , rujan 2022.

  Elaborat usklađenosti Gl. projekta i pravilnici za vode - UPOV Osijek, GH Holding d.o.o., Osijek , listopad 2022.

  Plan sanacije divljih odlagališta u Belom Manastiru, Grad Beli Manastir, Beli Manastir, kolovoz 2022.

  Kartografski prikaz - Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područje ekološke mreže za II. izmjene i dopune PPUO Lopar, Općina Lopar, Lopar , kolovoz 2022.

  sanacija divljeg odlagališta - Općina Babina Greda, Općina Babina Greda, Babina Greda , rujan 2022.

  Plan probnog rada - sortirnica otpada Mali Lošinj, Grad Mali Lošinj, Mali Lošinj, rujan 2022.

  Plan sanacije divljih odlagališta i geodetski snimak, Grad Poreč , Poreč, listopad 2022.

  Strateški plan Društva , Komunalac d.o.o., , listopad 2022.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Općina Lastovo, Lastovo, studeni 2022.

  usluge Izračun troškova razvrečavanja i evidentiranja staklene otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb, prosinac 2022.

  Izračun visine naknade troškova obrade posebnih kategorija otpada u novom sustavu posebnih kategorija otpada , FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, Zagreb , svibanj 2023.

  SKLADIŠTE OTPADA SESVETSKI KRALJEVEC – djelomična prenamjena prostora , KEMIS-Termoclean d.o.o., Sesvetski Kraljevec , ožujak 2023.

  Usluge analize sastava miješanog komunalnog otpada , Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek , Sremska Mitrovica, Srbija , rujan 2023.

  Skladište otpada Radnička cesta 173P – prenamjena prostora , 3 K.F. d.o.o., Zagreb , veljača 2023.

  Projekt krajobraznog uređenja, FASSA d.o.o., Obrovac, veljača 2023.

  Izmjena i dopuna ETTR i troškovnika, Grad Biograd na Moru, Biograd na Moru , travanj 2023.

  Izrada troškovnika za radove u prvoj fazi, za predviđeno vozilo i radove (funkcionalna cjelina 1. odlagališta i uređenje ulazno – izlazne zone) s pripadajućim nacrtima za izvođenje radova, Grad Garešnica, Garešnica , travanj 2023.

  Utvrđivanje sastava otpada na području Primorsko-goranske županije u zimskom periodu, Ekoplus d.o.o., Rijeka , ožujak 2023.

  Dokumentacija za prenamjenu odlagališta za neopasni proizvodni otpad B1 (prema uporabnoj dozvoli - Faza 3) na lokaciji ŽCGO Kaštijun u bioreaktorsko odlagalište, Kaštijun d.o.o., Pula , travanj 2023.

  Analiza sastava i količina otpada , Grad Velika Gorica , Velika Gorica, ožujak 2023.

  Mišljenje o potrebi OPUO, Medikol Grupa, , ožujak 2023.

  Plan rada odlagališta što uključuje i plan gospodarenja otpadom na odlagalištu i Plan zatvaranja odlagališta otpada "Lončarica Velika", Unikom d.o.o., Osijek , travanj 2023.

  Plan rada odlagališta što uključuje i plan gospodarenja otpadom na odlagalištu i Plan zatvaranja Gradskog odlagališta otpada u Belom Manastiru, Baranjska čistoća d.o.o., Beli Manastire, lipanj 2023.

  Popunjavanje Obrasca 4 - usklađenost s DNSH načelom za RD Slatina-Ponuda, Grad Slatina, Slatina , svibanj 2023.

  Mišljenje o raspoloživom kapacitetu odlagališta otpada Ilovac, Grad Karlovac, Karlovac, svibanj 2023.

  Optimatizacija sustava obrade MKO i odvojeno prikupljenog biootpada u postrojenju MBO u sklopu CGO-a Bikarac, BIKARAC d.o.o., Šibenik , srpanj 2023.

  Osnovne karakterizacije otpada za otpad koji se odlaže na odlagalište otpada , Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o., Novi Vinodolski, srpanj 2023.

  Popunjavanje Obrasca 4 - usklađenost s DNSH načelom za RD Korčula , Grad Korčula, Korčula, lipanj 2023.

  Zahtjev za upis u Očevidnik sakupljača, Zelenjak d.o.o., Klanjec, srpanj 2023.

  Elaborat o usklađenosti glavnog projekta sa mjerama zaštite okoliša, Grad Otočac, Otočac , lipanj 2023.

  Analiza sastava i morfoloških karakteristika otpada temeljem terenskih ispitivanja, Usluga Poreč d.o.o., Poreč, rujan 2023.

  Mišljenje/izračun projektanta o raspoloživom kapacitetu u odnosu na izgrađeni kapacitet odlagališta komunalnog otpada „Radosavci" u Slatini, Grad Slatina, Slatina , srpanj 2023.

  Utvrđivanje sastava otpada na području Primorsko-goranske županije u ljetnom periodu, Ekoplus d.o.o., Rijeka , rujan 2023.

  Troškovnika za radove na izgradnji nasipa na Gradskom odlagalištu otpada u Virovitici, Grad Virovitica , Virovitica, rujan 2023.

  Analiza sastava miješanog komunalnog otpada na području istarske županije , Kaštijun d.o.o., Pula , listopad 2023.

  Plan Zatvaranja odlagališta , Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci , kolovoz 2023.

  Mišljenje o raspoloživom kapacitetu odlagališta otpada Zaprešić, Grad Zaprešić, Zaprešić, rujan 2023.

  Plan sanacije uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova za onečišćene lokacije na području grada Virovitice, Grad Virovitica, Virovitica , listopad 2023.

  Strateška studija utjecaja na okoliš urbanističkog plana uređenja Ušće , Grad Ploče , Ploče , rujan 2019.

  Predstudija izvedivosti za izgradnju sortirnice za potrebe Grada Zadra , EKO d.o.o. Zadar, Zadar , srpanj 2018.

  Studija predizvodljivosti za izgradnju reciklažnog dvorišta sa sortirnicom, kompostanom i energanom, Grad Virovitica , Virovitica, prosinac 2018.

  Odabrana poglavlja za stratešku studiju Obnovljivi izvori energije DNŽ, IRES EKOLOGIJA d.o.o., Dubrovnik , travanj 2016.

  Strategija gospodarenja otpadom - Republika Srpska, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Republika Srpska, Republika Srpska, listopad 2016.

  Izrada dokumentacije za sanaciju odlagališta opasnog otpada „Jama Sovjak" u općini Viškovo, u Primorsko-goranskoj županiji, studijs izvodljivosti s analizom troškova i dobiti i financijskim planom, COWI (Danska), Sovjak, ožujak 2014.

  Studija predizvodljivosti za uspostavu sustava gospodarenja otpadom na području pet županija Panonske Hrvatske (Sisačko-moslavačka, Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska i Virovitičko-podravska, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Osijek, listopad 2014.

  Strateška studija utjecaja na okoliš - Nacrt prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog Plana Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovačko-neretvanska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, prosinac 2013.

 • Regionalna sanitarna deponija - Studija izbora lokacije za Srednje Bosanski kanton, Delegacija EU u BiH, veljača 2013.

 • Regionalna sanitarna deponija - Studija izbora lokacije za projektnu regiju Tuzlanski kanton, Delegacija EU u BiH, veljača 2013.

 • Regionalna sanitarna deponija - Studija izbora lokacije za regiju Gacko, Delegacija EU u BiH, veljača 2013.

 • Regionalna sanitarna deponija - Studija izbora lokacije za regiju Foča, Delegacija EU u BiH, veljača 2013.

 • Studija izvodljivosti za Regionalnu sanitarnu deponiju Unsko-sanskog kantona - regija Bihać, Delegacija EU u BiH, veljača 2013.

 • Studija izvodljivosti za Regionalnu sanitarnu deponiju Srednje bosanskog kantona, Delegacija EU u BiH, veljača 2013.

 • Studija izvodljivosti za Regionalnu sanitarnu deponiju Tuzlanski kanton, Delegacija EU u BiH, veljača 2013.

 • Studija izvodljivosti za Regionalnu sanitarnu deponiju - regija Gacko, Delegacija EU u BiH, veljača 2013.

 • Studija izvodljivosti za Regionalnu sanitarnu deponiju - regija Foča, Delegacija EU u BiH, veljača 2013.

 • Studija reciklaže za područje Grada Gospića, Grad Gospić , Gospić, prosinac 2013.

  Studija lokacija za gospodarenje otpadom za potrebe grada Petrinje s idejnim rješenjima, Grad Petrinja, lipanj 2012.

 • Analiza mogućih lokacija odlagališta otpadnog građevnog materijala na području grada Umaga, Grad Umag – Umago, prosinac 2012.

 • Studija opravdanosti davanja koncesije za zahvat podzemnih voda na lokaciji Stari Golubovec, Ival d.o.o., studeni 2011.

 • Studija nultog stanja za regiju Livno, JP "LI - ČISTOĆA" d.o.o. Livno, lipanj 2010.

 • Studija izbora lokacije za odlagalište komunalnog otpada za regiju Livno, JP "LI - ČISTOĆA" d.o.o. Livno, lipanj 2010.

 • Studija izbora lokacije za hipodrom, golf i zabavni park u skladu s uvjetima prostornog plana uređenja Grad Vinkovaca, Grad Vinkovci, veljača 2009.

 • Studija transporta otpada od pretovarne stanice do centra gospodarenja otpadom za područje Zagrebačke županije, Zagrebačka županija, ožujak 2009.