O nama

PROFIL PODUZEĆA

 IPZ Uniprojekt TERRA (d.o.o. za projektiranje) je jedna od vodećih konzultantskih i projektnih firmi u Republici Hrvatskoj koje imaju ključnu ulogu u postavljanju sustava i izradi tehničke dokumentacije na području zbrinjavanja otpada. Nastala je iz projektantske tvrtke Industrijski Projektni Zavod osnovane 1949. godine. Od 1970-tih godina područje rada firme IPZ je vezano za zaštitu okoliša, ,a danas tvrtka IPZ Uniprojekt TERRA se bavi projektiranjem i konzaltingom na području zbrinjavanja svih vrsta otpada, kao i procijenom utjecaja na okoliš.

Tvrtka ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i to za:

 • izradu studija o značajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoliš (u daljnjem tekstu: strateška studija) uključujući i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o 
 • potrebi strateške procjene te dokumentaciju za određivanje sadržaja strateške studije,
 • izradu studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije
 • za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš,
 • izradu dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolišne dozvole uključujući izradu Temeljnog izvješća,
 • izradu programa zaštite okoliša,
 • izradu izviješća o stanju okoliša,
 • izradu izvješća o sigurnosti,
 • izradu elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš,
 • izradu posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša,
 • izradu sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća,
 • izradu projekcija emisija, izvješća o provedbi politike i mjera smanjenja emisija i nacionalnog izvješća o promjeni klime,
 • izradu izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš,
 • izradu i/ili verifikaciju posebnih elaborata, proračuna, i projekcija za potrebe sastavnica okoliša;
 • procjenu šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti,
 • obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša,
 • izradu elaborata o utvrđivanju mjerila za određenu skupinu proizvoda za dodjelu znaka zaštite okoliša Prijatelj okoliša.

Osnovna djelatnost je projektiranje, savjetovanje i nadzor, ali surađujemo i sa ostalim strukama kao što su prostorno planiranje, geotehnika, prometno inženjerstvo, geodezija, krajobrazna arhitektura i ekologija. Naša uža specijalnost je u izradi projekata, od idejnih do izvedbenih, vezanih za nove i postojeće objekte za postupanje s otpadom, što uključuje centre za gospodarenje otpadom, pretovarne stanice, postrojenja za reciklažu, odlagališta otpada i građevine za kompostiranje.


NAŠA VIZIJA

Usmjerenost na potrebe Investitora i njegovo zadovoljstvo izvršenim poslom, brzina i kompletnost isporuke, najvažnije su vrijednosti prema kojima mjerimo i određujemo svoju ukupnu uspješnost u području projektiranja, nadzora i savjetovanja u zaštiti okoliša.
Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

 • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati,
 • pribavljati najsuvremenije informatičke i komunikacijske resurse, te ostalu opremu, infrastrukturu i okruženje za ugodan rad,
 • kontinuirano pratiti svjetske trendove u ekologiji te iste primjenjivati u svom radu
 • sustavno i neprekidno prepoznavati prilike kojima možemo preventivno djelovati na stalno smanjenje potencijalno negativnih utjecaja na okoliš,
 • kontinuirano podizati kvalitetu i ekološku prihvatljivost naših projekata,
 • realizirati rješenja koja u cijelosti podržavaju zahtjeve i potrebe Investitora,
 • njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima,
 • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve koji su bazirani na prevenciji potencijalnih problema
 • stalno se usklađivati sa zakonskim zahtjevima iz zaštite okoliša te nastojati biti bolji od onoga što nalažu propisi iz zaštite okoliša

Zadovoljstvo svih korisnika naših usluga temelj je naše uspješnosti koja se zasniva na osposobljenim i motiviranim zaposlenicima, na znanju stjecanom godinama, na suvremenoj organizaciji, te na međusobnoj suradnji i komunikaciji na svim razinama poslovanja.
Sigurnost, pouzdanost, točnost i kvaliteta usluge bile su i biti će sastavnice našeg radnog procesa, ne zaboravljajući pri tome da je očuvanje okoliša dio naše poslovne politike.

 • Stjecanja razvoja i širenja stručnog znanja iz područja zaštite okoliša
 • Istraživanja te pružanja i korištenja znanja i informacija u gospodarstvu iz područja zaštite okoliša
 • Razvoja novih metodologija i djelatnosti u zaštiti okoliša
 • Uspostavljanja stabilnog poslovanja


OPERATIVNI KAPACITET PODUZEĆA

 IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. ukupno zapošljavaju 11 djelatnika. Zaposlenici su stručnjaci iz različitih područja znanosti - fizike, građevinarstva, arhitekture i urbanizma, rudarstva, kemije, prehrambene tehnologije i biologije/ekologije. Raznovrsnost stručnosti inženjera jedno je od jamstava kvalitete usluge obzirom na širok spektar znanstvenih područja koje zaštita okoliša iziskuje.
Također surađujemo s podizvođačima kao što su arhitekti, ekonomisti, strojarski, geodetski, elektrotehnički i procesni inženjeri.