Reference

Stručne podloge za izdavanje okolišne dozvole

 • Stručna podloga zahtjeva za okolišnu dozvolu , ABS Sisak d.o.o., , srpanj 2017.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Dubravica", Metković, Čistoća Metković d.o.o., Metković, travanj 2016.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Medvedov jarek", Klanjec, Zelenjak d.o.o., Klanjec, kolovoz 2016.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Baštijunski Brig" i Elaborat gospodarenja otpadom - Sakupljanje, oporaba i zbrinjavanje neopasnog otpada na lokacijama odlagalište otpada "Baštijunski Brig" i "Plitvička bb", Bošana d.o.o., Biograd na Moru, listopad 2016.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Postojeće postrojenje - Pogon proizvodnje oružja poduzeće HS Produkt d.o.o. u Karlovcu, HS PRODUKT d.o.o., Karlovac, listopad 2016.
 • Elaborat tehničko-tehnološkog rješenja za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest, Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpada postupkom D5 na lokaciji gospodarenja otpadom odlagalište otpada "Petrovačka dola" i Izmjena - Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole, Komunalac d.o.o. Vukovar, Vukovar, rujan 2016.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Vinogradine" Požega, Tekija d.o.o., Požega, kolovoz 2015.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada Virovitica, Flora VTC d.o.o., Virovitica, rujan 2015.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada Belišće, Kombel d.o.o., Belišće, srpanj 2015.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Lokacija V. Holjevca 20, Jastrebarsko, Kemis Termoclean d.o.o., Jastrebarsko, srpanj 2015.
 • POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU CINK OKSIDA I OPORABU OSTATAKA PROIZVODNJE ČELIKA −Studija o utjecaju na okoliš. −Stručna podloga zahtjeva za okolišnu dozvolu − Dokumentacija za Prethodnu ocjenu o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. − Konzalting poslovi oko vođenja postupka ocjene studije odnosno okolišne dozvole, koji uključuju sudjelovanje u postupku, sva dopunska obrazloženja, eventualne ispravke dokumentacije. , ABS Sisak d.o.o., Sisak, svibanj 2015.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Obrada metalnog otpada, uključujući otpadnu električnu i elektroničku opremu i otpadna vozila te njihove dijelove u drobilicama, C.I.O.S. d.o.o., Varaždin, svibanj 2015.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Gorjak", Krakom d.o.o., Krapina, listopad 2015.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Centar za sakupljanje, privremeno skladištenje i obradu otpada "Karabaš", CIAN d.o.o. Split , Solin, listopad 2015.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Donji Picudo" Umag, 6. maj, Umag, srpanj 2015.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Peski" i Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Peski", Đurđevac, Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac, ožujak 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom i Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Lovornik", KOMUNALNO ODRŽAVANJE d.o.o., Ploče, ožujak 2015.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište komunalnog otpada "Cere", 1. Maj d.o.o. Labin, Labin, listopad 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom i izmjena Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole, CIOS MBO d.o.o., , studeni 2015.
 • Izmjena - Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Piškornica", Piškornica - sanacijsko odlagalište j.d.o.o., Koprivnički Ivanec, prosinac 2015.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole Komunalije Hrgovčić d.o.o. – Županja, Komunalije Hrgovčić d.o.o., prosinac 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za odlagalište otpada Kokojevica, KTD Mindel d.o.o., prosinac 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Griža, Park d.o.o., prosinac 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za odlagalište otpada „Lončarica Velika", Osijek, UNIKOM d.o.o., prosinac 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada Varaždin, C.I.O.S. MBO d.o.o., studeni 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Piškornica, Komunalac d.o.o., listopad 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Peski, Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., listopad 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada ''Šagulje-Ivik'', Odlagalište d.o.o. Nova Gradiška, listopad 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Sodol – Ogulin, Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin d.o.o., listopad 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Duplja, KTD Ivanj d.o.o., kolovoz 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada ''Medvedov jarek'', Zelenjak d.o.o. Klanjec, srpanj 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Lokva Vidotto, Komunalni servis d.o.o. , lipanj 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Lesičak, Komunalno - Zabok d.o.o., travanj 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za odlagalište otpada Vijuš – Jug, Komunalno poduzeće d.o.o. Slavonski Brod, travanj 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Petrovačka Dola, Komunalac d.o.o. Vukovar, ožujak 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za odlagalište otpada „Taborište", Petrinja, Komunalac Petrinja d.o.o., ožujak 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Radosavci, Slatina Kom d.o.o., siječanj 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za odlagalište otpada Cerik, Darkom d.o.o. Daruvar, prosinac 2013.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Johovača, Komunalac d.o.o., studeni 2013.
 • Tehničko-tehnološko rješenje za novi zahvat - Županijski centar za gospodarenje otpadom "Orlovnjak", Općina Antunovac", Ekos d.o.o., Osijek, ožujak 2012.
 • Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za novi zahvat: Županijski Centar za gospodarenje otpadom "Orlovnjak" – Općina Antunovac", Ekos d.o.o., Osijek, veljača 2012.
 • Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za novi zahvat: "Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke Županije na lokaciji Babina Gora u Karlovcu", Karlovačka županija, rujan, 2011.
 • Tehničko-tehnološko rješenje za novi zahvat - "Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke Županije na lokaciji Babina Gora u Karlovcu", Karlovačka županija, listopad 2011.