Reference

Stručne podloge za izdavanje okolišne dozvole

 • Stručna podloga zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za odlagalište otpada Jerovec, Ivkom d.d. Ivanec, prosinac 2015.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Prdavac, Komunalac d.o.o. Grubišno Polje, studeni 2015.
 • Stručna podloga zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za odlagalište otpada Gorjak, Krakom d.o.o. Krapina, listopad 2015.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Cere, 1. MAJ d.o.o. Labin, listopad 2015.
 • Stručna podloga zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za Gradsko odlagalište otpada, Beli Manastir, Baranjska Čistoća d.o.o., listopad 2015.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole za Centar za sakupljanje, predobradu, obradu i skladištenje otpada Karabaš – Solin, CIAN d.o.o., listopad 2015.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Rakitovac, Grad Gospić, listopad 2015.
 • Stručna podloga zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za odlagalište otpada Grabovica, Čistoća d.o.o., kolovoz 2015.
 • Stručna podloga zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za odlagalište otpada Ivančino brdo, Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, srpanj 2015.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Donji Picudo, 6. MAJ d.o.o., srpanj 2015.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Ilovac, Čistoća d.o.o. Karlovac, svibanj 2015.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Doline, Komunalac d.o.o., svibanj 2015.
 • Stručna podloga zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole CE-ZA-R d.o.o. Centar za reciklažu d.o.o., C.I.O.S./CE-ZA-R d.o.o. Centar za reciklažu, travanj 2015.
 • Stručna podloga zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za odlagalište otpada „Dubravica", Metković, Čistoća Metković d.o.o., ožujak 2015.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Lovornik, Komunalno održavanje d.o.o., ožujak 2015.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole Komunalije Hrgovčić d.o.o. – Županja, Komunalije Hrgovčić d.o.o., prosinac 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za odlagalište otpada Kokojevica, KTD Mindel d.o.o., prosinac 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Griža, Park d.o.o., prosinac 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za odlagalište otpada „Lončarica Velika", Osijek, UNIKOM d.o.o., prosinac 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada Varaždin, C.I.O.S. MBO d.o.o., studeni 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Piškornica, Komunalac d.o.o., listopad 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Peski, Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., listopad 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada ''Šagulje-Ivik'', Odlagalište d.o.o. Nova Gradiška, listopad 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Sodol – Ogulin, Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin d.o.o., listopad 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Duplja, KTD Ivanj d.o.o., kolovoz 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada ''Medvedov jarek'', Zelenjak d.o.o. Klanjec, srpanj 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Lokva Vidotto, Komunalni servis d.o.o. , lipanj 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Lesičak, Komunalno - Zabok d.o.o., travanj 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za odlagalište otpada Vijuš – Jug, Komunalno poduzeće d.o.o. Slavonski Brod, travanj 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Petrovačka Dola, Komunalac d.o.o. Vukovar, ožujak 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za odlagalište otpada „Taborište", Petrinja, Komunalac Petrinja d.o.o., ožujak 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Radosavci, Slatina Kom d.o.o., siječanj 2014.
 • Stručna podloga zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za odlagalište otpada Cerik, Darkom d.o.o. Daruvar, prosinac 2013.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Johovača, Komunalac d.o.o., studeni 2013.
 • Tehničko-tehnološko rješenje za novi zahvat - Županijski centar za gospodarenje otpadom "Orlovnjak", Općina Antunovac", Ekos d.o.o., Osijek, ožujak 2012.
 • Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za novi zahvat: Županijski Centar za gospodarenje otpadom "Orlovnjak" – Općina Antunovac", Ekos d.o.o., Osijek, veljača 2012.
 • Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za novi zahvat: "Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke Županije na lokaciji Babina Gora u Karlovcu", Karlovačka županija, rujan, 2011.
 • Tehničko-tehnološko rješenje za novi zahvat - "Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke Županije na lokaciji Babina Gora u Karlovcu", Karlovačka županija, listopad 2011.