Reference

Elaborati gospodarenja otpadom

 • Elaborat gospodarenja otpadom za lokaciju gospodarenja otpadom Grad Ivanec, Jerovec, Ivkom d.d., Ivanec , rujan 2023.

  Izrada elaborata gospodarenja otpadom u svrhu ishođenja dozvola za gospodarenje otpadom , Unikom d.o.o., Osijek , veljača 2023.

  Elaborat gospodarenja otpadom za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom – sakupljanja (S) i oporabe (R3, R12, R13) otpada- za djelatnost oporabe biootpada nakon izgradnje i opremanja I.funkcionalne cjeline kompostane na lokaciji Vinogradine k.č.br.700 k.o. Mihaljevci., KOMUNALAC POŽEGA d.o.o., Požega , travanj 2023.

  Elaborat gospodarenja otpadom za odlagalište otpada "Vijuš-Jug", Slavonski Brod, TD Komunalac d.o.o., Slavonski Brod , siječanj 2023.

  Elaborat gospodarenja otpadom za odlagalište otpada i reciklažno za građevinski otpad sukladno novom Pravilniku , NOVOKOM d.o.o., Novska , veljača 2023.

  Elaborat gospodarenja otpadom odlagališta Kokojevica , KTD MINDEL , Lumbarda , veljača 2023.

  Elaborat gospodarenja otpadom za Gradsko odlagalište u Belom Manastiru, Baranjska čistoća d.o.o., Beli Manastir, kolovoz 2023.

  Elaborat i dokumentacija za dobivanje Dozvole za gospodarenje otpadom obrta za lijevanje obojenih metala SVIM, SVIM-obrt za lijevanje obojenih metala, Ozalj, travanj 2023.

  Elaborat gospodarenja otpadom na lokaciji kompostane u Osijeku, k.č. br. 791/3 k.o. Tvrđavica – Podravlje , Unikom d.o.o., Osijek , lipanj 2023.

  Elaborat gospodarenja optpadom , ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Šibenik , listopad 2023.

  Elaborat gospodarenja otpadom na lokaciji gospodarenja otpadom odlagalište otpada „Ivančino brdo" , Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, Križevci , lipanj 2023.

  Elaborat gospodarenja otpadom na lokaciji gospodarenja otpadom odlagalište otpada „Medvedov jarek" , Zelenjak d.o.o., Klanjec, srpanj 2023.

  Elaborat gospodarenja otpadom za postrojenje za solarno sušenje mulja na lokaciji UPOV-u Poreč-sjever i postrojenje za kompostiranje mulja na lokaciji Košambra, Odvodnja Poreč d.o.o. , Poreč , rujan 2023.

  Izrada elaborata gospodarenja otpadom, Zagrebački holding D.O.O., Zagreb, svibanj 2022.

 • Elaborat gospodarenje otpadom koji sadrži azbest , VG Čistoća d.o.o., Velika Gorica , ožujak 2022.

  Revizija Elaborata gospodarenja otpadom za tvrtku Val metalna , VAL-METAL, Zagreb , svibanj 2022.

  Elaborata gospodarenja otpadom, M SAN Eko d.o.o., lipanj 2022.

  Elaborat gospodarenja otpadom za postrojenje za solarno sušenje mulja na lokaciji UPOV-u Poreč-sjever i postrojenje za kompostiranje mulja na lokaciji Košambra, Odvodnja Poreč d.o.o. , Poreč , kolovoz 2022.

  Izmjene i dopune Elaborata gospodarenja otpadom, Obrt Ljevaonica Krčelić vl. Kruno Krčelić, , ožujak 2021

  Elaborat gospodarenja otpadom za Bolafiju , Vodogradnja Rijeka d.o.o., Rijeka , siječanj 2021.

  Elaborat gospodarenja neopasnim otpadom , Slatina Kom d.o.o., Slatina , srpanj 2021.

  Elaborat gospodarenja otpadom za mobilno postrojenje, Godina d.o.o. , Rijeka , travanj 2021.

  Elaborat gospodarenja otpadom za mobilno reciklažno dvorište građevnog otpada, Graditelj svratišta d.o.o., Zagreb, srpanj 2021.

  Elaborat gospodarenja otpadom za obavljanje djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom , KOM-ILOK d.o.o , Ilok , rujan 2021.

  Elaborat gospodarenja otpadom za odlagalište otpada Petrovačka dola i elaborat gospodarenja otpadom za skladište na lokaciji Sajmište 174, Vukovar , Komunalac d.o.o., Vukovar , listopad 2021.

  Elaborat gospodarenja otpadom i idejno tehnološko rješenje , Zagorje gradnja , Zagreb , ožujak 2020.

  Elaborat gospodarenja otpadom, 1. Maj d.o.o. Labin, Labin , ožujak 2020.

  Elaborat gospodarenja otpadom Ploče, Komunalno održavanje d.o.o., Ploče , ožujak 2020.

  Elaborat gospodarenja otpadom na lokacijama Jankomir, Jakuševeve i Markuševec, Zagrebački Holding d.o.o Podružnica Zrinevac , Zagreb , siječanj 2020.

  Elaborat gospodarenja otpadom Beli Manastir, Baranjska čistoća d.o.o, Beli Manastir , listopad 2020.

  Izmjena Elaborata gospodarenja otpadom za neopasni otpad, Komunalac d.o.o. Petrinja , Petrinja , lipanj 2020.

  Elaborat gospodarenja otpadom za skladište na k.č. 6309/5 K.O. Vukovar , Komunalac d.o.o. Vukovar, Vukovar, lipanj 2020.

  Elaborat gospodarenja otpadom za neopasni otpad, Donji Picudo, 6. Maj d.o.o., Umag , lipanj 2020.

  Elaborat gospodarenja otpadom za građevni otpad na lokaciji Turnina, Komunalni servis d.o.o. Rovinj, Rovinj, studeni 2020.

  Elaborat gospodarenja otpadom i izrada izračuna financijskog jamstva , Zaprešić d.o.o., Zaprešić, listopad 2020.

  Elaborat gospodarenja neopasnim otpadom za postupak provjere okolnosti, Bošana d.o.o., Biograd na Moru, prosinac 2020.

  Izmjene i dopune Elaborat gospodarenja otpadom , 6. Maj d.o.o Umag, , ožujak 2019.

  Elaborat gospodarenja otpadom , Park d.o.o. za komunalne djelatnosti Buzet , Buzet , travanj 2019.

  Elaborat gospodarenja otpadom na lokaciji Moravice u svrhu potrebe ishodovanja dozvole za gospodarenje otpadom , Global Projekt d.o.o., Rijeka, ožujak 2019.

  Elaborat gospodarenja otpadom za odlagalište otpada, Grad Buzet , Križevci , travanj 2019.

  Elaborat gospodarenja otpadom za odlagalište otpada koji sadrži azbest , Komunalno poduzeće, Križevci , listopad 2019.

  Elaborat gospodarenja otpadom za odlagalište otpada, VG Čistoća d.o.o., Velika Gorica , travanj 2019.

  Elaborat gospodarenja otpadom za obradu biootpada na lokaciji Hrašće Turopoljsko, Poljo prom obrt za trgovinu i usluge , Hrašće Turopoljsko, lipanj 2019.

  Elaborat za gospodarenje otpadom, PERUŠIĆ D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI , Perušić , lipanj 2019.

  Elaborat gospodarenja otpadom , VDM , Donja Lomnica, lipanj 2019.

  Izmjena i dopuna Elaborat gospodarenja otpadom-a za odlagalište otpada Kurjakana, NOVOKOM d.o.o., Novska , listopad 2019.

  Elaborat gospodarenja otpadom za odlagalište otpada "Medvedov jarek" - Klanjec, Zelenjak d.o.o., Klanjec , srpanj 2019.

  Elaborat gospodarenja otpadom za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest na odlagalištu otpada „Vinogradine" na k.č.br. 700 k.o. Mihaljevci, Komunalac d.o.o. Požega , Požega , kolovoz 2019.

  Elaborat gospodarenja otpadom lokacija Rijeka, VDM promet d.o.o., Rijeka , kolovoz 2019.

  Elaborat gospodarenja otpadom asfaltne baze, Strabag d.o.o., Slavonski Brod , rujan 2019.

  Elaborat gospodarenja otpadom asfaltne baze, Strabag d.o.o., Križice, rujan 2019.

  Elaborat gospodarenja otpadom asfaltne baze, Strabag d.o.o., Županja , rujan 2019.

  Elaborat gospodarenja otpadom asfaltne baze, Strabag d.o.o., Kutina , rujan 2019.

  Elaborat gospodarenja otpadom asfaltne baze, Strabag d.o.o., Opuzen , rujan 2019.

  Elaborat gospodarenja otpadom asfaltne baze, Strabag d.o.o., Benkovac , rujan 2019.

  Izmjene Elaborat gospodarenja otpadom, Komunalni servis d.o.o. Rovinj, Rovinj, listopad 2019.

  Elaborat gospodarenja otpadom , KTD Ivanj d.o.o., Novi Vinodolski, veljača 2018.

  Elaborat gospodarenja otpadom za kompostanu, Osijek, Unikom d.o.o., Osijek, siječanj 2018.

  Izmjene i dopune Elaborata gospodarenja otpadom , Obrt Bumba , Vodice, siječanj 2018.

  Revizija Elaborata za gospodarenje otpadom , Zagrebački holding d.o.o., Zagreb, svibanj 2018.

  Izmjene i dopune Elaborata gospodarenja otpadom , VG Čistoća d.o.o., Velika Gorica, ožujak 2018.

  Elaborat gospodarenja otpadom za opasni otpad na lokaciji Strojarska 3, Unija Nova d.o.o., Zagreb , travanj 2018.

  Elaborat gospodarenja otpadom u skladu s Pravilnikom o gospodarenju otpadom , AAVA Savjetovanje d.o.o., Zagreb , ožujak 2018.

  Dopuna Elaborata gospodarenja otpadom troske za Sv. Juraj, Sv. Kajo i 10. kolovoz, CEMEX Hrvatska d.d., Kaštel Sućurac, travanj 2018.

  Elaborat gospodarenja otpadom u skladu s Pravilnikom o gospodarenju otpadom , ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Šibenik , listopad 2018.

  Elaborat gospodarenja otpadom na lokaciji Sarvaš u skladu s Pravilnikom o gospodarenju otpadom , Unikom d.o.o., Osijek, svibanj 2018.

  Elaborat gospodarenja otpadom, Komunalac d.o.o. Petrinja , Petrinja , srpanj 2018.

  Izmjena Elaborata za gospodarenje otpadom , DEPOS d.o.o., Sisak , srpanj 2018.

  Elabora gospodarenja otpadom , ZCGO Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o., Zagreb , lipanj 2018.

  Elaborat gospodarenja otpadom, Elaborata gospodarenja koji sadrži azbest , Čistoća d.o.o, Karlovac, listopad 2018.

  Elaborat gospodarenja otpadom za oporabu građevinskog otpada postupkom R5 mobilnim uređajem na lokaciji , VDM promet, Zadar, rujan 2018.

  Elaborat gospodarenja otpadom , Krakom d.o.o., Krapina , listopad 2018.

  Elaborat gospodarenja otpadom ŽCGO Marišćina, GIANESINI MARMO d.o.o., Viškovo , studeni 2018.

  Elaborat gospodarenja opasnim otpadom koji sadrži azbest, VG Čistoća d.o.o., Velika Gorica , studeni 2018.

  Elaborat gospodarenja otpadom - odlagalište "Medvedov jarek", Piškornica , Klanjec, prosinac 2018.

  Elaborat gospodarenja otpadom za odlagalište "Ivančino brdo" - revizija, Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci, prosinac 2018.

  Elaborat gospodarenja otpadom , Komunalac d.o.o. za komunalo gospodarstvo , Vukovar , prosinac 2018.

  Elaborat gospodarenja otpadom , Unikom d.o.o., Osijek , prosinac 2018.

  Elaborat gospodarenja otpadom ta oporbu građevnog otpada postupkom R5 mobilnim uređajem na lokaciji gospodarenja otpadom za Folnegovićeva 5, Zagreb , V.D.M. Promet d.o.o., Zagreb , prosinac 2018.

  Elaborat gospodarenja neopasnim otpadom , Komunalni servis d.o.o. Rovinj, Rovinj , prosinac 2018.

  Elaborat gospodarenja otpadom, TEC Gradnja d.o.o., Šibenik, ožujak 2017.

  Elaborat gospodarenja otpadom, Našički park d.o.o., Našice, travanj 2017.

  Elaborat za gospodarenje otpadom, Neapolis d.o.o. Novigrad , Novigrad, srpanj 2017.

  Elaborat gospodarenja otpadom Izmjena i dopuna , Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec, veljača 2017.

  Elaborat gospodarenja otpadom, Čistoća Metković d.o.o., Metković, ožujak 2017.

  Elaborat gospodarenja otpadom Kaštijun d.o.o., Kaštijun d.o.o. Pula , Pula , prosinac 2017.

  Elaborat gospodarenja otpadom , 6. Maj d.o.o., Umag, travanj 2017.

  Elaborat gospodarenja otpadom , Loši prijevoznički obrt, Pakoštane , srpanj 2017.

  Izmjene Elaborata gospodarenje otpadom, DEPOS d.o.o., Sisak, kolovoz 2017.

  Izmjene i dopune Elaborata gospodarenja otpadom , CEMEX Hrvatska d.d., Kaštel Sućurac, kolovoz 2017.

  Elaborat gospodarenja otpadom , Komunalac d.o.o., Garešnica, kolovoz 2017.

  Izmjene i dopune Elaborata gospodarenja otpadom , CE-ZA-R d.o.o., Zagreb, studeni 2017.

  Elaborat gospodarenja neopasnim otpadom na lokaciji Oroslavje, Eko Flor Plus d.o.o., Oroslavje, prosinac 2017.

  Izmjene i dopune Elaborata gospodarenja otpadom , Komunalac d.o.o. , Grubišno polje, listopad 2017.

  Izmjena i dopuna Elaborata gospodarenja otpadom , Odlagalište d.o.o., Nova Gradiška , prosinac 2017.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje otpada postupkom sakupljanja i interventnog sakupljanja te zbrinjavanje otpada na lokaciji J.J. Strossmayera 175 a, Županja, Komunalije Hrgovčić d.o.o., Županja, kolovoz 2016.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje i zbrinjavanje neopasnog otpada postupkom D1 na lokaciji gospodarenja otpadom odlagalište otpada "Petrovačka dola", Komunalac d.o.o. Vukovar, Vukovar, lipanj 2016.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, oporaba i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Ilovac", Čistoća d.o.o. Karlovac, Karlovac, veljača 2016.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja, druge obrade i oporabe otpada na lokaciji Leć bb, Vodice, Obrt Bumba , Vodice, veljača 2016.

  Elaborat gospodarenja otpadom- Obavljanje djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog i neopasnog otpada na lokaciji odlagališta neopasnog otpada "Mraclinska Dubrava", VG Čistoća d.o.o., Velika Gorica, veljača 2016.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja neopasnog otpada postupkom D1 na lokaciji gospodarenja otpadom odlagalište otpada „Jerovec" - Ivanec, Ivkom d.d., Ivanec, svibanj 2016.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom za vrijeme pokusnog rada postrojenja na lokaciji gospodarenja otpadom Županijski centar za gospodarenje otpadom Istarske županije "Kaštijun", Kaštijun d.o.o., Pula, veljača 2016.

  Elaborat gospodarenja otpadom koji sadrži azbest - Obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpada postupkom D5 na lokaciji odlagalište otpada „Cerik", Darkom Daruvar, Daruvar, siječanj 2016.

  Elaborat gospodarenja otpadom koji sadrži azbest - Obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpada postupkom D5 na lokaciji gospodarenja otpadom odlagalište otpada "Dubravica", Čistoća Metković d.o.o., Metković, svibanj 2016.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Novelacija neopasni - Obavljanje djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja otpada na lokaciji odlagalište otpada "Ivančino brdo", Ivana Lepušića bb, Komunalno poduzeće, d.o.o. Križevci, Križevci, ožujak 2016.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Azbest - Obavljanje djelatnosti djelatnosti zbrinjavanja otpada postupkom D5 na lokaciji odlagalište otpada "Rakitovac", Komunalac Gospić, Gospić, travanj 2016.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja, prihvata i privremenog skladištenja neopasnog otpada na lokaciji gospodarenja otpadom Lučka bb, Ploče, KOMUNALNO ODRŽAVANJE d.o.o., Ploče, lipanj 2016.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti obrade postupkom R3 na lokaciji gospodarenja otpadom Cehovska ulica 44/M, 42000 Varaždin, C.I.O.S. MBO d.o.o., Varaždin, srpanj 2016.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Azbest - Obavljanje djelatnosti sakupljanja opasnog otpada na lokaciji Kloštar Ivanić, Eko flor plus d.o.o., Kloštar Ivanić, listopad 2016.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Azbest - Obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpada postupkom D5 na lokaciji odlagalište otpada ""Ilovac"", Čistoća d.o.o. Karlovac, Karlovac, srpanj 2016.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Azbest - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (sakupljanje, oporaba i  zbrinjavanje otpada) na lokaciji gospodarenja otpadom ""Gradsko odlagalište"" Beli Manastir, Bele Bartoka 24a, Baranjska čistoća d.o.o., Beli Manastir, listopad 2016.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpada postupkom D5 na lokaciji gospodarenja otpadom odlagalište otpada ""Petrovačka dola"", Komunalac d.o.o. Vukovar, Vukovar, rujan 2016.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (sakupljanje i zbrinjavanje otpada) na lokaciji odlagalište otpada "Peski", Đurđevac, Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac, listopad 2016.

  Elaborat gospodarenja otpadom - obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (sakupljanje i zbrinjavanje neopasnog otpada) na lokaciji gospodarenja otpadom odlagalište otpada "Lončarica Velika", Osijek, Unikom d.o.o., Osijek, studeni 2016.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom na lokaciji Mokrice 180/c, Oroslavlje, Eko-Flor Plus d.o.o., Oroslavlje, prosinac 2016.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Cerik", Darkom d.o.o. Daruvar, Daruvar, srpanj 2015.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Gorjak", Krakom d.o.o., Krapina, prosinac 2015.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Pogoni/lokacije: Kukuljanovo, Pula, Ogulin; otočac, Rijeka, Metis d.d., Rijeka, travanj 2015.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada Ivančino brdo, Ivana Lepušića bb, Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, Križevci, listopad 2015.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, prijevoz, privremeno skladištenje i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Šagulje-Ivik", Odlagalište d.o.o., Nova Gradiška, ožujak 2015.

  Elaborat gospodarenja otpadom za lokaciju Zagreb i ostale lokacije, CIOS, Zagreb, svibanj 2015.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada Dubravica, Čistoća Metković d.o.o., Metković, studeni 2015.

  Elaborat gospodarenja otpadom  - Odlagalište otpada "Lovornik", KOMUNALNO ODRŽAVANJE d.o.o., Ploče, ožujak 2015.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja i druge obrade neopasnog otpada na lokaciji ""Beketinci"", Vučka ulica 6, Unija Nova d.o.o., Beketinci, travanj 2015.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja i oporabe otpada na lokaciji Breza, k.č.br. 3686, k.o. Breza; Savjetovanje do ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom , GP Krk d.d., Breza, rujan 2015.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Skupljanje, prijevoz i privremeno skladištenje otpada na lokaciji Stanka Vraza 37, Slavonski Brod, TD Komunalac d.o.o., Slavonski Brod, prosinac 2015.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja neopasnog otpada na lokaciji odlagališta otpada "Donji Picudo" + Interni akti zaštite voda vezanih uz odlagalište "Donji Picudo", 6. Maj d.o.o., Umag, svibanj 2015.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja i skladištenja otpada na lokaciji Galižana, Labinska ulica 81, Unija Nova d.o.o., Galižana, studeni 2015.

  Elaborat gospodarenja otpadom , CIOS MBO d.o.o., Varaždin, studeni 2015.

  Elaborat gospodarenja otpadom: za lokaciju odlagalište Lokva Vidotto, za lokaciju reciklažnog dvorišta Gripoli, za lokaciju pogona za obradu građevnog otpada, Komunalni servis d.o.o. Rovinj, Rovinj, lipanj 2014."

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja, skladištenja i mehaničke obrade neopasnog i inertnog otpada na lokaciji "Leć", Obrt Bumba , Vodice, travanj 2014.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, prijevoz, privremeno skladištenje i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Duplja", KTD Ivanj d.o.o., Novi Vinodolski, svibanj 2014.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, skladištenje i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Johovača", Komunalac d.o.o., Garešnica, listopad 2014.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, privremeno skladištenje i zbrinjavanje neopasnog otpada na lokaciji odlagalište otpada "Lončarica Velika", Unikom d.o.o., Osijek, listopad 2014.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, interventno sakupljanje i zbrinjavanje opasnog otpada NKD djelatnost 0910 – pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina na lokaciji Moslavačka Gračenica, STSI d.o.o., Moslavačka Gračenica, ožujak 2014.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Prdavac", Komunalac d.o.o., Grubišno Polje, lipanj 2014.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Sodol", Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Ogulin, lipanj 2014.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Grabovica", Čistoća d.o.o. Dubrovnik, Dubrovnik, svibanj 2014.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje i skladištenje građevinskog otpada koji sadrži azbest na lokaciji industrijske zone u Pazinu, Šime Kurelića 20/4, Ekooperativa d.o.o., Pazin, srpanj 2014.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, prijevoz, privremeno skladištenje i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Beljavine", Komunalac Vrbovec d.o.o., Vrbovec, listopad 2014.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje i druge obrade i oporabe otpada, Unija Nova d.o.o., Sesvetski Kraljevac, travanj 2014.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, prijevoz, privremeno skladištenje i zbrinjavanje otpada na lokaciji "Gradsko odlagalište" Beli Manastir, Baranjska čistoća , Beli Manastir, srpanj 2014.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje i zbrinjavanje komunalnog i neopasnog otpada na lokaciji odlagališta neopasnog otpada "Kokojevica", KTD Mindel d.o.o., Lumbarda, svibanj 2014.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina Prema NKD 2007: obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada (razred 38.21) na lokaciji odlagalište otpada ""Taborište"", Komunalac d.o.o. Petrinja , Petrinja, svibanj 2014.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Okučani, Komunalac Sloboština d.o.o., Okučani, kolovoz 2014.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja građevnim otpadom na lokaciji odlagalište "Sarvaš", Unikom d.o.o., Osijek, rujan 2014.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, privremeno skladištenje i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Rakitovac", Grad Gospić, Gospić, kolovoz 2014.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja i oporabe neopasnog otpada na lokaciji biološkog uređaja za  pročišćavanje i obradu otpadnih voda u Herešinu pokraj Koprivnice, Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica, studeni 2014.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, Komunalno društvo LIPA d.o.o., Slunj, rujan 2014.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Strojarska 5a i Strojarska 7, Unija Nova d.o.o., Sesvete, listopad 2014.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja neopasnog i inertnog otpada na odlagalištu otpada "Kaštijun", Pula Herculanea d.o.o., Pula, prosinac 2014.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja neopasnog i inertnog otpada na gradskom odlagalištu u Virovitici, , Virovitica, prosinac 2014.

  Elaborat gospodarenja otpadom - Gospodarenje komunalnim otpadom na području Osječko-baranjske županije do uspostave centra za gospodarenje otpadom, Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osječko-baranjska županija, srpanj 2013.

  Elaborat postojećeg stanja s ciljem utvrđivanja najpovoljnijeg koncepta gospodarenja otpadom na području Dubrovačko-neretvanske županije, Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o., Dubrovačko-neretvanska županija, studeni 2012.