Reference

Elaborati gospodarenja otpadom

 • Elaborat gospodarenja otpadom Izmjena i dopuna , Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec, veljača 2017.
 • Elaborat gospodarenja otpadom, Čistoća Metković d.o.o., Metković, ožujak 2017.
 • Elaborat gospodarenja otpadom Kaštijun d.o.o., Kaštijun d.o.o. Pula , Pula , prosinac 2017.
 • Elaborat gospodarenja otpadom , Loši prijevoznički obrt, Pakoštane , srpanj 2017.
 • Elaborat gospodarenja otpadom , Komunalac d.o.o., Garešnica, kolovoz 2017.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja i druge obrade opasnog otpada na lokaciji Većeslava Holjevca 20, Jastrebarsko; Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja i druge obrade neopasnog otpada na lokaciji Većeslava Holjevca 20, Jastrebarsko, Kemis Termoclean d.o.o., Jastrebarsko, ožujak 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti oporabe i zbrinjavanja komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada na lokaciji gospodarenja otpadom odlagalište neopasnog otpada „Piškornica" u Općini Koprivnički Ivanec, Piškornica - sanacijsko odlagalište j.d.o.o., Koprivnički Ivanec, svibanj 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpada postupkom D5 na lokaciji odlagalište otpada "Vijuš-jug", Komunalac d.o.o., Slavonski Brod, siječanj 2016.
 • Novelacija - Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja i druge obrade opasnog otpada na lokaciji Većeslava Holjevca 20, Jastrebarsko, KEMIS-Termoclean d.o.o. za industrijska čišćenja i gospodarenja otpadom , Jastrebarsko, srpanj 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (sakupljanje, prijevoz, privremeno skladištenje i zbrinjavanje otpada) na lokaciji odlagališta "Božino brdo" u Iloku, Kom-Ilok d.o.o. za komunalne djelatnosti, Ilok, studeni 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje komunalne djelatnosti (sakupljanje i zbrinjavanje neopasnog komunalnog otpada) na lokaciji odlagališta otpada „Vitika", Univerzal d.o.o. za komunalne djelatnosti, Đakovo, prosinac 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje otpada postupkom sakupljanja i interventnog sakupljanja te zbrinjavanje otpada na lokaciji J.J. Strossmayera 175 a, Županja, Komunalije Hrgovčić d.o.o., Županja, kolovoz 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje i zbrinjavanje neopasnog otpada postupkom D1 na lokaciji gospodarenja otpadom odlagalište otpada "Petrovačka dola", Komunalac d.o.o. Vukovar, Vukovar, lipanj 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, oporaba i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Ilovac", Čistoća d.o.o. Karlovac, Karlovac, veljača 2016.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Baštijunski Brig" i Elaborat gospodarenja otpadom - Sakupljanje, oporaba i zbrinjavanje neopasnog otpada na lokacijama odlagalište otpada "Baštijunski Brig" i "Plitvička bb", Bošana d.o.o., Biograd na Moru, listopad 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja, druge obrade i oporabe otpada na lokaciji Leć bb, Vodice, Obrt Bumba , Vodice, veljača 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom- Obavljanje djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog i neopasnog otpada na lokaciji odlagališta neopasnog otpada "Mraclinska Dubrava", VG Čistoća d.o.o., Velika Gorica, veljača 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja neopasnog otpada postupkom D1 na lokaciji gospodarenja otpadom odlagalište otpada „Jerovec" - Ivanec, Ivkom d.d., Ivanec, svibanj 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom za vrijeme pokusnog rada postrojenja na lokaciji gospodarenja otpadom Županijski centar za gospodarenje otpadom Istarske županije "Kaštijun", Kaštijun d.o.o., Pula, veljača 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom koji sadrži azbest - Obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpada postupkom D5 na lokaciji odlagalište otpada „Cerik", Darkom Daruvar, Daruvar, siječanj 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom koji sadrži azbest - Obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpada postupkom D5 na lokaciji gospodarenja otpadom odlagalište otpada "Dubravica", Čistoća Metković d.o.o., Metković, svibanj 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Novelacija neopasni - Obavljanje djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja otpada na lokaciji odlagalište otpada "Ivančino brdo", Ivana Lepušića bb, Komunalno poduzeće, d.o.o. Križevci, Križevci, ožujak 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Azbest - Obavljanje djelatnosti djelatnosti zbrinjavanja otpada postupkom D5 na lokaciji odlagalište otpada "Rakitovac", Komunalac Gospić, Gospić, travanj 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja, prihvata i privremenog skladištenja neopasnog otpada na lokaciji gospodarenja otpadom Lučka bb, Ploče, KOMUNALNO ODRŽAVANJE d.o.o., Ploče, lipanj 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti obrade postupkom R3 na lokaciji gospodarenja otpadom Cehovska ulica 44/M, 42000 Varaždin, C.I.O.S. MBO d.o.o., Varaždin, srpanj 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Azbest - Obavljanje djelatnosti sakupljanja opasnog otpada na lokaciji Kloštar Ivanić, Eko flor plus d.o.o., Kloštar Ivanić, listopad 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Azbest - Obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpada postupkom D5 na lokaciji odlagalište otpada "Ilovac", Čistoća d.o.o. Karlovac, Karlovac, srpanj 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Azbest - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (sakupljanje, oporaba i zbrinjavanje otpada) na lokaciji gospodarenja otpadom "Gradsko odlagalište" Beli Manastir, Bele Bartoka 24a, Baranjska čistoća d.o.o., Beli Manastir, listopad 2016.
 • Elaborat tehničko-tehnološkog rješenja za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest, Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpada postupkom D5 na lokaciji gospodarenja otpadom odlagalište otpada "Petrovačka dola" i Izmjena - Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole, Komunalac d.o.o. Vukovar, Vukovar, rujan 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (sakupljanje i zbrinjavanje otpada) na lokaciji odlagalište otpada "Peski", Đurđevac, Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac, listopad 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja na lokaciji gospodarenja otpadom Dolačka 29, Danilo Biranj, Šibenik, Ekos d.o.o., Šibenik, rujan 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (sakupljanje i zbrinjavanje neopasnog otpada) na lokaciji gospodarenja otpadom odlagalište otpada "Lončarica Velika", Osijek, Unikom d.o.o., Osijek, studeni 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom na lokaciji Mokrice 180/c, Oroslavlje, Eko-Flor Plus d.o.o., Oroslavlje, prosinac 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (sakupljanje, privremeno skladištenje i zbrinjavanje neopasnog otpada) na lokaciji odlagalište otpada "Vinogradine", Tekija d.o.o., Požega, travanj 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje neopasnog otpada) na lokaciji odlagalište otpada "Vijuš-jug", Trgovačko društvo Komunalac d.o.o., Slavonski Brod, prosinac 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja neopasnog i inertnog otpada na lokaciji odlagališta otpada "Sorinj" i skladišta Palit, DUNDOVO d.o.o., Lopar, veljača 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (sakupljanje opasnog otpada) na lokaciji Vjećeslava Holjevca 20, Jastrebarsko, NOVATON, uslužni obrt vl. Vlado Dobrenić, Jastrebarsko, veljača 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja, oprabe i zbrinjavanja opasnog otpada na lokaciji Dubova 5 u Novom Vinodolskom; Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja, oprabe i zbrinjavanja neopasnog otpada na lokaciji Dubova 5 u Novom Vinodolskom, Kemis Termoclean d.o.o., Novi Vinodolski, svibanj 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja i oporabe otpada na lokaciji gospodarenja otpadom Kerestinec, V.D.M. PROMET d.o.o. za graditeljstvo, Kerestinec, studeni 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja i oporabe neopasnog električnog i elektroničkog otpada na lokaciji Dugoselska cesta 5, Rugvica, M SAN Eko d.o.o., Rugvica, studeni 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Cerik", Darkom d.o.o. Daruvar, Daruvar, srpanj 2015.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Peski" i Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Peski", Đurđevac, Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac, ožujak 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Gorjak", Krakom d.o.o., Krapina, prosinac 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Pogoni/lokacije: Kukuljanovo, Pula, Ogulin; otočac, Rijeka, Metis d.d., , travanj 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada Ivančino brdo, Ivana Lepušića bb, Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, Križevci, listopad 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, prijevoz, privremeno skladištenje i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Šagulje-Ivik", Odlagalište d.o.o., Nova Gradiška, ožujak 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada Dubravica, Čistoća Metković d.o.o., Metković, studeni 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom i Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Lovornik", KOMUNALNO ODRŽAVANJE d.o.o., Ploče, ožujak 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja i druge obrade neopasnog otpada na lokaciji "Beketinci", Vučka ulica 6, Unija Nova d.o.o., Beketinci, travanj 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja i oporabe otpada na lokaciji Breza, k.č.br. 3686, k.o. Breza; Savjetovanje do ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom , GP Krk d.d., Breza, rujan 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Skupljanje, prijevoz i privremeno skladištenje otpada na lokaciji Stanka Vraza 37, Slavonski Brod, TD Komunalac d.o.o., Slavonski Brod, prosinac 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja neopasnog otpada na lokaciji odlagališta otpada "Donji Picudo" + Interni akti zaštite voda vezanih uz odlagalište "Donji Picudo", 6. Maj d.o.o., Umag, svibanj 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja i skladištenja otpada na lokaciji Galižana, Labinska ulica 81, Unija Nova d.o.o., Galižana, studeni 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom i izmjena Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole, CIOS MBO d.o.o., , studeni 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Komunalije Hrgovčić d.o.o. - neopasni otpad, Komunalije Hrgovčić d.o.o., rujan 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Komunalije Hrgovčić d.o.o. - opasni otpad, Komunalije Hrgovčić d.o.o., listopad 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - lokacija Cubinec, Komunalno poduzeće d.o.o., listopad 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - CE-ZA-R d.o.o. na lokaciji Sisak, Božidara Adžije 19, CIOS, travanj 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - CE-ZA-R d.o.o. na lokaciji Kutina, Željeznička 15, CIOS, travanj 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - CE-ZA-R d.o.o. na lokaciji Slavonski Brod, Eugena Kumučića 103d, CIOS, travanj 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Unija Nova d.o.o. za obavljanje djelatnosti sakupljanja, druge obrade i oporabe otpada na lokaciji Sesvetski Kraljevec, Strojarska 5a, Unija Nova d.o.o., siječanj, 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom za sakupljanje komunalnog otpada na području općine Okučani, Sloboština d.o.o., kolovoz 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke CE-ZA-R d.o.o. na lokaciji Sesvete, Industrijska cesta 36, C.I.O.S. d.o.o., travanj 2014.