Reference

Nadzori

 • Stručni nadzor nad izgradnjom i opremanje reciklažnog dvorišta , Grad Grubišno Polje , Grubišno Polje, veljača 2022.

  Projektantski nadzor na odlagalištu "Sv. Kuzam", etapa 1 faza 2, Grad Pag, Pag, siječanj 2021.

  Projektantski nadzor sanacije i izgradnje odlagališta otpada „Novi Dvori" u gradu Zaprešiću, Grad Zaprešić, Zaprešić, kolovoz 2021.

  Projektantski nadzor CGO Biljane Donje, Riko d.o.o., , siječanj 2021.

  Stručni nadzor sanacija odlagališta Sv. Kuzam, Pag - Završno izvješće nadzornog inženjera, Grad Pag , Pag , svibanj 2021.

  Stručni nadzor i usluge koordinatora II zaštite na radu tijekom građenja nad izvođenjem radova sanacije odlagališta komunalnog otpada Karepovac faza 1, Grad Split , Split , travanj 2020.

  projektantski nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji odlagališta otpada Grabovica u Dubrovniku –Etapa 1., Grad Dubrovnik , Dubrovnik, lipanj 2020.

  Nadzor na izgradnji nasipa na odlagalištu, Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnićki Ivanec , travanj 2020.

  Projektantski nadzor na izgradnji reciklažnog dvorišta , Grad Buje , Buje , rujan 2020.

  Projektantski nadzor nad izvođenjem radova izgradnje reciklažnog dvorišta , Grad Garešnica , Garešnica , listopad 2020.

  Projektantski nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji etape 3. nova kazeta na deponiji MKO Kokojevica u Lumbardi , Općina Lumbarda , Lumbarda, srpanj 2020.

  Projektantski nadzor nad izgradnjom reciklažnog dvorišta RD , Grad Slunj, Slunj, studeni 2020.

  Projektantski nadzor za radove sanacije i zatvaranja prvog polja odlagališta komunalnog otpada Lokva Vidootto, Grad Rovinj, Rovinj, prosinac 2020.

  Projektantski nadzor Sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Hintov, Općina Gola , Gola, studeni 2020.

  Projektantski nadzor nad izgradnjom reciklažnog dvorišta "Novi Marof", Grad Novi Marof , Novi Marof, studeni 2020.

  Stručni nadzor sanacije odlagališta otpada Petrovačka Dola -faza I, Grad Vukovar , Vukovar, veljača 2019.

  Projektantski nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta u Daruvaru, Grad Daruvar , Daruvar , ožujak 2019.

  Projektantski nadzor izgradnje reciklažng dvorišta , Grad Drniš , Drniš, travnja 2019.

  Stručni nadzor nad izvođenjem radova na odlagalištu Petrovačak dola - Faza I., Grad Vukovar , Vukovar , siječanj 2019.

  Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji i zatvaranju za projekt sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Cjepidlake , Općina Đulovac, Đulovac , studeni 2019.

  Projektantski i stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji kazete za azbestni otpad, Komunalno Križevci , Križevci , listopad 2019.

  Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje kasete za azbestni otpad na odlagalištu otpada "Vinogradine”, k.č.br. 700 k.o. Mihaljevci., Komunalac d.o.o. Požega , Požega , listopad 2019.

  Stručni nadzor - Radovi sanacije odlagališta neopasnog otpada "Sv. Juraj" s izgradnjom novih ploha - Etapa 1, Komunalno poduzeće Križevci, Senj, srpanj 2018.

  stručni nadzor nad izvođenjem radova završetka I faze sanacije , Doroslov d.o.o., Donji Miholjac, listopad 2018.

  Pojektantski nadzor na odlagalištu neopasnog otpada Mraclinska Dubrava , Grad Velika Goric , Velika Gorica, rujan 2018.

  Usluge stručnog i obračunskog nazora nad izgradnjom nasipa na odlagalištu Piškornica , Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec , prosinac 2018.

  Projektantski nadzor i stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji kazete za odlaganje neopasnog otpada , Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, Križevci , prosinac 2018.

  Projektantski nadzor - Sanacija gradskog odlagališta u Belišću - Faza 3 - Izgradnja reciklažnog dvorišta, Kombel d.o.o., Belišće, veljača 2017.

  Projektantski nadzor - Izgradnja reciklažnog dvorišta "Valmade" u Puli, Grad Pula, Pula, travanj 2017.

  Projektantski nadzor - Sanacija odlagališta otpada "Rakitovac" - Etapa II, Grad Gospić , Gospić, ožujak 2016.

  Projektantski nadzor - Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada "Sozanj" - Lastovo, Komunalac d.o.o. Lastovo , Lastovo, lipanj 2016.

  Projektantski nadzor - Sanacija gradskog odlagališta u Belišću - Faza II - Uređenje ulazno-izlazne zone, Kombel d.o.o., Belišće, ožujak 2016.

  Projektantski nadzor - Izgradnja Reciklažnog dvorišta "Mraclinska Dubrava" u razdoblju od travnja do rujna  2015. godine , Grad Velika Gorica , Velika Gorica, ožujak 2016.

  Projektantski nadzor - Sanacija odlagališta "Filipovica" u Osijeku, Eurco, Osijek, siječanj 2016.

  Stručni nadzor - Radovi na sanaciji odlagališta otpada "Trebež", Investinženjering d.o.o., Samobor, siječanj 2016.

  Stručni nadzor - Sanacija odlagališta neopasnog otpada "Ilovac", Grad Karlovac, Karlovac, svibanj 2016.

  Projektantski nadzor - Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Gradsko odlagalište Virovitica", Grad Virovitica , Virovitica, listopad 2016.

  Projektantski nadzor - Faza 2 - Reciklažno dvorište, Grad Karlovac , Karlovac, srpanj 2016.

  Projektantski nadzor - Sanacija odlagališta otpada "Kokojevica" - općina Lumbarda, Općina Lumbarda, Lumbarda, prosinac 2016.

  Projektantski nadzor - Izgradnja pretovarne stanice na odlagalištu neopasnog otpada "Duplja", Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o., Novi Vinodolski, studeni 2016.

  Projektantski nadzor - Izgradnja odlagališta otpada "Mraclinska Dubrava" u razdoblju od srpnja do listopada 2016. godine , Grad Velika Gorica , Velika Gorica, studeni 2016.

  Projektantski nadzor - Izvođenje radova na sanaciji deponije "Donji Picudo", Grad Umag , Umag, listopad 2016.

  Stručni nadzor - Nastavak radova na otplinjavanju komunalnog odlagališta komunalnog otpada "Ilovac", Čistoća d.o.o. Karlovac, Karlovac, svibanj 2015.

  Projektantski nadzor - Izgradnja plohe za sanitarno odlaganje otpada i posebna infrastruktura na odlagalištu komunalnog otpada "Stara Ciglana", Čistoća Županja d.o.o., Županja, kolovoz 2015.

  Projektantski nadzor - Izvođenje radova na sanaciji i nastavku rada odlagališta "Griža", Park d.o.o., Buzet, svibanj 2015.

  Nadzor odlagališta Ramici Banja Luka , Banja Luka , svibanj 2014.

  Projektantski nadzor - Izgradnja novih kazeta Odlagališta neopasnog otpada Mraclinska Dubrava , Grad Velika Gorica , Velika Gorica, svibanj 2014.

  Projektantski nadzor - Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada "Lepirovac" - Suhopolje, Općina Suhopolje , Suhopolje, siječanj 2014.

  Projektantski nadzor - Sanacija dijela odlagališta komunalnog otpada "Vijuš" u Slavonskom Brodu, Grad Slavonski Brod , Slavonski Brod, ožujak 2014.

  Stručni nadzor - Izgradnja nasipa oproštajne građevine groblja Kušanec, Grad Velika Gorica, Velika Gorica, prosinac 2014.

  Stručni nadzor - Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Bare", Općina Donji Lapac , Donji Lapac , lipanj 2014.

  Projektantski nadzor - Izvođenje radova na odlagalištu neopasnog otpada "Mraclinska Dubrava" u 2014. godini, Grad Velika Gorica, Velika Gorica, prosinac 2014.

  Projektantski nadzor - Izvođenje radova na izgradnji Pretovarne stanice i sortirnice sa svim infrastrukturnim sadržajima po sistemu "ključ u ruke" na odlagalištu "Donji Picudo", 6. Maj d.o.o., Umag, prosinac 2014.

  Projektantski nadzor - Izvođenje radova izgradnje Reciklažnog dvorišta na odlagalištu otpada "Johovača", Komunalac d.o.o. Garešnica, Garešnica, prosinac 2014.

  Projektantski nadzor - Izvođenje radova na sanaciji odlagališta otpada "Rakitovac" u Gospiću , Grad Gospić , Gospić, ožujak 2013.

  Stručni nadzor - Sanacija odlagališta neopasnog otpada "Ilovac", Čistoća d.o.o. Karlovac, Karlovac, prosinac 2013.

  Projektantski nadzor - Radovo na sanaciji odlagališta otpada "Peski" - I. faza , Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac, prosinac 2013.

  Stručni nadzor  - Izvođenje radova na III. dio I. faze izgradnje groblja Kušanec, Grad Velika Gorica, Velika Gorica, prosinac 2012.

  Projektantski nadzor - Nad izvođenjem projekta proširenja Odlagališta neopasnog otpada Mraclinska Dubrava, Grad Velika Gorica, Velika Gorica, rujan 2012.

  Projektantski nadzor - Izvođenje radova na sanaciji odlagališta otpada u Belišću , Kombel d.o.o., Belišće, prosinac 2012.

  Projektantski nadzor - Izvođenje radova sanacije odlagališta otpada "Taborište", Grad Petrinja , Taborište, prosinac 2012.