Reference

Elaborat zaštite okoliša

 • Projektna dokumentacija za zatvaranje odlagališta Radosavci- Elaborat zaštite okoliša za potrebe postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš , Grad Slatina , Slatina , lipanj 2022.

  Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat izgradnje "Sustav sanitarne odvodnje i pročišćavanja naselja Hum”., Park odvodnja d.o.o. za javnu odvodnju Buzet, Buzet , lipanj 2022.

  Elaborat zaštite okoliša s idejnim rješenjem za potrebe ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš proširenja odlagališta otpada „Ivančino brdo", Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci , Križevci , siječanj 2022.

  Izrada izmjene i dopune projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta opada Gorjak -Elaborat zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš , Grad Krapina , Krapina , svibanj 2022.

  Projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju odlagališta otpada Kalvarija Lošinj -Elaborat zaštite okoliša za potrebe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Cres , veljača 2022.

  Izrada idejnog rješenja i elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u svrhu povećanja prostornog kapaciteta postojećeg odlagališta neopasnog otpad Lončarica Velika , Grad Osijek , Osijek , lipanj 2022.

  Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat podizanja nasada i izgradnje sustava za navodnjavanje , Olvin Plus d.o.o., Kali , siječanj 2022.

  Izmjena projektne dokumentacije Gradskog odlagališta otpada u Županji- Elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja izmjena zahvata na okoliš , Grad Županja , Županja , rujan 2022.

  Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za lokaciju Betonara Marišćina, GP Krk, Rijeka , svibanj 2022.

  Ocjena o potrebi procijene utjecaja zahvata na okoliš podizanja novog nasada bajama , ADRIATIC COR INVEST d.o.o., Vojnić, travanj 2022.

  Elaborat zaštite okoliša čišćenje privatnog bazena crpne stanice Lič , HEP PROIZVODNJA d.o.o., Lič, kolovoz 2022.

  Elaborat zaštite okoliša skladištenja materijala s sadržajem željeza  , RP MET d.o.o., Bjelovar , srpanj 2022.

  Elaborata zaštite okoliša – za potrebe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš , GRAD VIROVITICA , Virovitica , srpanj 2022.

  EZO Izgradnja bioplinskog postrojenja u Ogulinu, OTOČKI VRTOVI d.o.o., , kolovoz 2022.

  Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije za pretovarne stanice za RCGO Orlovnjak -Izrada Elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, sudjelovanje u postupku ishođenja rješenja o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i u postupku ishođenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i ishođenju „Annexa I" Aplikaciji za projekt, Ekos d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek, Osijek , svibanj 2021.

  Elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Izmjena tehničkog rješenja za vjetroelektrane Rudine, općina Dubrovačko primorje, Dubrovačko – neretvanska županija, Urbane ideje d.o.o., , ožujak 2021.

  Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - sanacija i rekonstrukcija odlagališta otpada "Novi Dvori" - Zaprešić, Grad Zaprešić, Zaprešić , veljača 2021.

  Projektno-tehnička dokumentacija za proširenje odlagališta Petrovačka dola -Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procijene utjecaja zahvata na okoliš , Grad Vukovar , Vukovar, svibanj 2021.

  Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Sunčana elektrana Novska, Grad Novska, Novska , siječanj 2021.

  Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš zdenca, Fragaria , Kupinečki Kraljevec, veljača 2021.

  Elaborat zaštite okoliša za objekt Reciklažnog dvorišta građevnog otpada Mraclinska Dubrava, na k.č.br. 1317/187 (nastaje od dijela k.č.br. 1317/100) k.o. Mraclin, Grad Velika Gorica, Velika Gorica , veljača 2021.

  Izmjena projektne dokumentacije odlagališta komunalnog i neopasnog otpada Belišće -Elaborat za ishođenje Mišljenja nadležnog Ministarstva o potrebi ocjene / procjene utjecaja izmjena zahvata na okoliš, izmjena , Ekos d.o.o. Osijek, Belišće, veljača 2021.

  Elaborat za ishođenje mišljenja nadležnog Ministarstva o potrebi ocjene procjene utjecaja na okoliš, Park Buzet , Buzet, veljača 2021.

  Elaborat zaštite okoliša - Mlin za pšenicu kapaciteta 50 t/24h, Obrt Mlin Pukanić, Velika Gorica , svibanj 2021.

  Elaborata zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za skladištenje otpadnog željeza i vozila, DODER TRGOVINA d.o.o., Zagreb , svibanj 2021.

  Elaborat zaštite okoliša (OPUO) za izmjenu zahvata - izgradnja sortirnice na odlagalištu otpada ''Griža'' u Buzetu, Park d.o.o.Buzet , Buzet, listopad 2021.

  Elaborat zaštite okoliša za potrebe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Vjetroelektrene Korušce , WIND ENERGY d.o.o., Split , srpanj 2021.

  Elaborat zaštite okoliša za potrebe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Vjetroelektrene Osoje , WIND STRATEGY d.o.o., Split , srpanj 2021.

  Elaborat zaštite okoliša ocjena o utjecaju zahvata na okoliš za Asfaltnu bazu Jarče polje, Mežnar građevinske usluge, , srpanj 2021.

  Elaborat zaštite okoliša - VE Movran, M.G.G.M. GREEN ENERGY d.o.o., Split, rujan 2021.

  Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat eksploatacijskog polja Plovanija , Holcim d.o.o. , Koromačno , listopad 2021.

  Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat sanacija odlagališta otpada Podum , Grad Otočac , Otočac , studeni 2021.

  Elaborat zaštite okoliša za potrebe ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš lučice Mala Pošta  , Grad Ploče , Ploče , siječanj 2020.

  Elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš skladištenje metalnog otpada, Hard Metali d.o.o., Samobor , svibanj 2020.

  Izrada projektno- tehničke dokumentacije za Gradsko odlagalište otpada u Virovitici -Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Grad Virovitica, Virovitica , prosnac 2020.

  Elaborat zaštite okoliša OPUO i izmjene i dopune idejnog projekta, Grad Garešnica, Garešnica , travanj 2020.

  Elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Uljara Sali, Obrt Filipi, Sali , ožujak 2020.

  Idejno rješenje proširenja odlagališta neopasnog otpada Ilovac i elaborat zaštite okoliša , Grad Karlovac , Karlovac , ožujak 2020.

  Elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš EP Kanfanar-jug, Mundo melius j.d.o.o., veljača 2020.

  Projektna dokumentacija sanacije komunalnog odlagališta otpada Pavlovac -Elaborat zaštite okoliša kao podloga za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Grad Slunj, Slunj, veljača 2020.

  Elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš izgradnje prometnice u poduzetničkoj zoni Puhovec, Grad Dugo Selo , Dugo Selo, veljača 2020.

  Elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš bazenski kompleks Šemničke toplice, Grad Krapina, Krapina , veljača 2020.

  Elaborat tehničkog održavanja Elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš vodotok Lomnica, CROTEH, Donja Lomnica , veljača 2020.

  Elaborat tehničkog održavanja Elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš vodotok Strača  , CROTEH, Strača , veljača 2020.

  Elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  EP Vukove stine, MEGRAM d.o.o., Hrvace , lipanj 2020.

  Elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Izmjena tehničkog rješenja za vjetroelektranu Zelengrad - Obrovac, Grad Obrovac, Zadarska županija, Urbane ideje d.o.o., travanj 2020.

  Elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Izmjena tehničkog rješenja za vjetroelektranu Velika Glava, Bubrig i Crni Vrh, Urbane ideje d.o.o., , travanj 2020.

  Elaborat zaštite okoliša, CE-ZA-R d.o.o., Varaždin , svibanj 2020.

  Izrada projektno‐tehničke dokumentacije za zatvaranje odlagališta otpada ''Cerovka'' -Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Grad Sv. Ivan Zelina, Sv. Ivan Zelina, prosinac 2020.

  Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš -HOTEL I APARTMANSKO NASELJE „MALA LUKA"   GRAD OMIŠ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, MARASOVIĆ UVALA d.o.o, , svibanj 2020.

  Elaborat zaštite okoliša - OPUO Uređenje plaže , Općina Bilice, Bilice, rujan 2020.

  Analiza o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Marinetek Adriatic d.o.o. , Šibenik , rujan 2020.

  Elaborat zaštite okoliša za projekt Centar gaming industrije u poduzetničkoj zoni Novska, Grad Novska, Novska, prosinac 2020.

  Izmjena projektne dokumentacije Gradskog odlagališta u Belom Manastiru-izrada Elaborata za ishođenje Mišljenja nadležnog Ministarstva o potrebi ocjene / procjene utjecaja izmjena zahvata na okoliš, Ekos d.o.o.Osijek , Osijek, prosinac 2020.

  Elaborat zaštite okoliša projekta sanacije Karepovac , Grad Split , Split , lipanj 2019.

  Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš Uređenje korita i obala Plitvice za izgradnju biciklističko-pješačke staze Dionica: Most Gojanec - Zagrebačka ulica u Varaždinu, AAVA Savjetovanje d.o.o., Varaždin, rujan 2019.

  Elaborat zaštite okoliša za potrebe provedben postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat crpljenja podzemne vode na k.č.br.4851/65 k.o. Šibenik , IMPOL - TLM d.o.o., Šibenik , listopad 2019.

  Elaborat zaštite okoliša -crpljenje podzemne vode iz bunara , Cedevita, prehrambena industrija d.o.o., Zagreb , ožujak 2019.

  Elaborat zaštite okoliša za potrebe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš eksploatacije šljunka na eksploatacijskom polju Molve , Obrt Niskogradnja Huđek , Petrijanec , ožujak 2019.

  Elaborat zaštite okoliša - Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izmjena projekta za zahvat uređenje luke otvorene za javni promet , AAVA Savjetovanje d.o.o., Dubrovnik, siječanj 2019.

  Elaborat zaštite okoliša - Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izmjena projekta za zahvat uređenje luke otvorene za javni promet , AAVA Savjetovanje d.o.o., Medulin , siječanj 2019.

  Elaborat zaštite okoliša za potrebe ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije završnog pokrovnog sloja odlagališta komunalnog otpada Andrilovac , Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o., Dugo Selo, svibanj 2019.

  Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja  zahvata na okoliš za građenje nerazvrstanih cesta u PZ Turbina 3, Grad Slatina , Slatina , travan 2019.

  Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja  zahvata na okoliš  - Pogon Sisak , Kemokop , Dugo Selo , siječanj 2019.

  Elaborat zaštite okoliša za građevinu za gospodarenje otpadom u Dugom Selu - ocjena o potrebi procjene, Kemokop d.o.o., , prosinac 2019.

  Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Izgradnja fotonaponske elektrane snage do 18 MW – SE Novalja sa SN kabelskim spojem na TS Novalja, AAVA Savjetovanje d.o.o., Novalja, lipanj 2019.

  Elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Izgradnja postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (sortirnica) i postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada (kompostana), Odlagalište d.o.o., Nova Gradiška , kolovoz 2019.

  Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Izgradnja proizvodnog pogona za narezivanje i pakiranje trajnih proizvoda u sklopu Industrijske zone Čavoglave na k.č. br. 798/1 k.o. Čavoglave, AAVA Savjetovanje d.o.o., Čavoglave , srpanj 2019.

  Elaborat zaštite okoliša - izgradnja stambenog naselja Podsolarsko, Grad Šibenik , Podsolarsko riviera d.o.o., Zagreb, studeni 2019.

  Elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Izgradnja stambeno-poslovne građevine s podzemnom garažom Draga - Šibenik, Best in Parking - Šibenik Draga 1 d.o.o., Šibenik, studeni 2019.

  Projektna dokumentacija za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Glavica Cetingrad -Elaborat zaštite okoliša za potrebe provedben postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš s idejnim rješenjem sanacije , Općina Cetingrad , Cetingrad , studeni 2019.

  Elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš EP Pliš-Mališćak, VELIČKI KAMEN d.o.o., Velika , listopad 2019.

  Elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš EP Vrsine, Senior d.o.o., Vrsine , listopad 2019.

  Elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš UREĐENJE PLAŽE DRAMALJ, Grad Crikvenica, Crikvenica , prosinac 2019.

  Elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš-UREĐENJE PLAŽE SELCE, Grad Crikvenica, Crikvenica , prosinac 2019.

  Elaborat o ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Gradskog odlagališta otpada u Županji, Čistoća Županja d.o.o., Županja, svibanj 2018.

  Elaborat zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procijene zahvata na okoliša za zahvat izgradnje reciklažnog dvorišta na lokaciji Podum - izgradnja etape II , Grad Otočac, Otočac, siječanj 2018.

  Projektna dokumentacija za sanaciju i zatvaranje odlagališta "Macure-Jelenik" - Ocjena o potrebi procijene utjecaja zahvata na okoliš, Općina Kistanje, Kistanje , prosinac 2018.

  Elaborat zaštite okoliša za potrebe postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za djelatnost skupljanje, skladištenje i obrada opasnog otpada na lokaciji Sesvetski Kraljevec , AAVA Savjetovanje d.o.o., Zagreb , travanj 2018.

  Elaborat zaštite okoliša rekonstrukcija luke otok Koločep, AAVA Savjetovanje d.o.o., Dubrovnik , rujan 2018.

  Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: izgradnja kanalizacijske mreže naselja Loznati na otoku Cresu , Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj, Cres , ožujak 2018.

  Elaborat zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš zahvata sanacije deponije Duplja , Grad Novi Vinodolski , Novi Vinodolski, travanj 2018.

  Elaborat zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš zahvata rekonstrukcije poslovne građevine za preradu mesa , Bermes d.o.o., Donja Pušća , travanj 2018.

  Elaborat zaštite okoliša za zahvat zgrada autobusnog kolodvora u Pazinu , Grad Pazin, Pazin, ožujak 2018.

  Elaborat za provedbu postupka ocjene  potrebi procjene utjecaja na okoliš za kompostanu za biootpad Mraclinska Dubrava , Grad Velika Gorica, Velika Gorica, travanj 2018.

  Elaborat zaštite okoliša zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat proširenja i unapređenja kapaciteta sportske luke , AAVA Savjetovanje d.o.o., Makarska , svibanj 2018.

  Projektna dokumentacija sanacije odlagališta neopasnog otpada Baštijunski brig-Elaborat zaštite okoliša za potrebe provedben postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Grad Biograd na Moru, Biograd na Moru, listopad 2018.

  Elaborat zaštite okoliša za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za projekt Izgradnja montažne rive u luci Stražara , Lučka Uprava Šibensko-kninske županije , Vodice , kolovoz 2018.

  Projektno-tehnička dokumentacija sanacije odlagališta Razbojište, elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Općina Perušić, Perušić , prosinac 2018.

  Projektna dokumentacija sanacije komunalnog odlagališta otpada Lovornik - Elaborat zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš , Grad Ploče , Ploče , studeni 2018.

  Elaborat zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za projekt Uređenja plaže Dramalj , Grad Crikvenica , Crikvenica , listopad 2018.

  Elaborat zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za projekt Uređenja plaže Podvorska uz šetnicu Vinazora , Grad Crikvenica, Crikvenica , listopad 2018.

  Elaborat zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš zahvata građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava vodoopskrba naselja Široka Kula , USLUGA d.o.o., Gospić , listopad 2018.

  Elaborat zaštite okoliša za zahvat izgradnje groblja Dubac u Župi dubrovačkoj , Općina Župa Dubrovačka, Srebreno , listopad 2018.

  Elaborat zaštite okoliša za potrebe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Lokva Vidotto, Čistoća d.o.o. Pag, Rovinj , listopad 2018.

  Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Zahvaćanje mora (usis i ispust) radi korištenja toplinske energije i podmorski ispust prethodno pročišćenih oborinskih voda za potrebe hotela Jadran u Tučepima, AAVA Savjetovanje d.o.o., Tučepi, veljača 2017.

  Projektna dokumentacija: Idejno rješenje i Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Odlagalište otpada u Vrbanji, Općina Vrbanja, Vrbanja, svibanj 2017.

  Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Idejni i Glavni projekt - Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada "Cjepidlake", , Općina Đulovac , Đulovac, svibanj 2017.

  Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Uređenje plaže Morovićka, Sveti Filip i Jakov, AAVA Savjetovanje d.o.o., Sveti Filip i Jakov, veljača 2017.

  Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - VSR Melina, VSR Mraclin, SVC Konjsko, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, ožujak 2017.

  Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš s Idejnim rješenjem - Odlagalište otpada "Ilovac" Karlovac , Grad Karlovac, UO ua prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Karlovac, siječanj 2017.

  Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Regulacija desne obale rijeke Dunav od RKM 1333 do RKM 1328 na području grada Vukovara, Hrvatske vode, Vukovar, prosinac 2017.

  Elaborat zaštite okoliša ocjene za potrebu procijene utjecaja zahvata na okoliš   - prenamjena postojećeg vanjskog prometno-manipulativnog prostora u prostor za skladištenje neopasnog otpada, CIOS MBO d.o., Varaždin, veljača 2017.

  Elaborat zaštite okoliša ocjene za potrebu procijene utjecaja zahvata na okoliš   - za rekonstrukciju odlagališta neopasnog otpada Mraclinska Dubrava , Grad Velika Gorica, Velika Gorica, ožujak 2017.

  Projektna dokumentacija za sanaciju odlagališta otpada Cetin -Elaborat zaštite okoliša ocjene za potrebu procijene utjecaja zahvata na okoliš, Grad Vrbovsko , Vrbovsko, listopad 2017.

  Elaborat zaštite okoliša ocjene za potrebu procijene utjecaja zahvata na okoliš  Eksploatacijskog polja Križice, PZC Split d.d., Split, srpanj 2017.

  Elaborat zaštite okoliša ocjene za potrebu procijene utjecaja zahvata na okoliš   - izgradnja i opremanje Reciklažnog dvorišta na odlagalištu , Grad Virovitica , Virovitica, travanj 2017.

  Elaborat zaštite okoliša ocjene za potrebu procijene utjecaja zahvata na okoliš   - Podizanje trajnih nasada badema na površini od 12,48 ha s izvedbom i opremanjem sustava za navodnjavanje Grad Skradin , AAVA Savjetovanje d.o.o., Zagreb , ožujak 2017.

  Elaborat zaštite okoliša ocjene za potrebu procijene utjecaja zahvata na okoliš  za reciklažno na odlagalištu "Andrilovec" - Dugo Selo, Grad Dugo Selo, Dugo Selo, travanj 2017.

  Elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat izgradnja hale za tjesteninu Naše klasje d.o.o., AAVA Savjetovanje d.o.o., Zagreb, travanj 2017.

  Elaborat zaštite okoliša za zahvat sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada "Jelenčić V faza 3-Reciklažno dvorište , Grad Pazin, Pazin, listopad 2017.

  Elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš skladište otpadnog željeza u Osijeku, CE-ZA-R d.o.o., Zagreb, srpanj 2017.

  Elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat- rekonstrukcija poslovna zona Grabi, općina Ploićnik , AAVA Savjetovanje d.o.o., Zagreb, lipanj 2017.

  Elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat rekonstrukcija ACI marine Pula, AAVA Savjetovanje d.o.o., Zagreb, rujan 2017.

  Elaborat zaštite okoliša za investiciju izgradnje crpilišta podzemne vode sa spojnim cjevovodom Veliki Zdenci , Vodovod Grubišno Polje d.o.o., Grubišno Polje, rujan 2017.

  Elaborat zaštite okoliša za potrebe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Hintov" - općina Gola, Općina Gola, Gola, kolovoz 2017.

  Elaborat zaštite okoliša za potrebe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata - izgradnja prometnice u dijelu naselja Babino Polje - predio uvala Sutmiholjska, Općina Mljet , Mljet , kolovoz 2017.

  Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - izgradnje fekalne i oborinske kanalizacije u Grubišnom Polju , Grad Grubišno polje, Grubišno Polje, listopad 2017.

  Elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat Zrno zdravlja - Podizanje trajnih nasada badema na površini od 70,44 ha s izvedbom i opremanjem sustava za navodnjavanje, Grad Benkovac, AAVA Savjetovanje d.o.o., Zagreb , rujan 2017.

  Sanacije odlagališta otpada Novi Dvori  Elaborat zaštite okoliša za potrebe postupka ocjene o potrebi procijene utjecaja zahvata na okoliš , Grad Zaprešić, Zaprešić , prosinac 2017.

  ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA Podizanje trajnih nasada badema na površini od 48,70 ha s izvedbom i opremanjem sustava za navodnjavanje Grad Nin, Zadarska županija , AAVA Savjetovanje d.o.o., Zagreb, listopad 2017.

  Elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat podizane trajnih nasada badema -Grad Benkovac, AAVA Savjetovanje d.o.o., Benkovac , listopad 2017.

  Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Uređenje plaže Morovička u naselju Turanj, Općina Sv. Filip i Jakov, AAVA Savjetovanje d.o.o., Sv. Filip i Jakov, travanj 2016.

  Elaborat zaštite okoliša -  Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Uređenje plaže i prometnice "Jadranovo", AAVA Savjetovanje d.o.o., Crikvenica, siječanj 2016.

  Elaborat zaštite okoliša -  Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Objekt za privremeno skladištenje opasnog i neopasnog otpada u gospodarskoj zoni Podi, Šibenik, CIAN d.o.o. Split , Šibenik, srpanj 2016.

  Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš - Pogon Sisak

  Konzalting poslovi koji uključuju sudjelovanje u postupku, sva dopunska obrazloženja, eventualne ispravke dokumentacije, Kemokop d.o.o., Dugo Selo, listopad 2016."

  Elaborat zaštite okoliša - Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Velika Gorica, VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, rujan 2016.

  Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Izgradnja farme za tov junadi kapaciteta 1.500 junadi - 675 uvjetnih grla u naselju Rajić, Grad Novska, Korina proizvodnja d.o.o., Novska, kolovoz 2016.

  Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada "KLISA", Općina Pitomača, Pitomača, rujan 2016.

  Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Sanacija odlagališta otpada "Zmajevac", Općina Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi, kolovoz 2016.

  Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Rekonstrukcija i sanacija obala u luci Rab s gatom Pumpurela, otok Rab, AAVA Savjetovanje d.o.o., Rab, studeni 2016.

  Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Izgradnja nerazvrstane ceste, Grad Vis, Vis, prosinac 2016.

  Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Uljanik d.o.o., Petrinja, prosinac 2016.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 302 - Izgradnja poslovne građevine - smještajne namjene sa bazenom na k.č.135/3 k.o. Kavran, Kavran-Maks d.o.o., Općina Marčana, prosinac 2015.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 302 - Izgradnja poslovne građevine - smještajne namjene sa bazenom na k.č.135/10 k.o. Kavran, Emil Guščić, Općina Marčana, prosinac 2015.

   Reciklažno dvorište za građevinski otpad i odlagalište inertnog otpada na lokaciji Valdemat; Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Grad Umag , Umag, prosinac 2015.

  Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Proširenje odlagališta otpada "Tuk", Grad Orahovica , Orahovica, travanj 2015.

  Elaborat zaštite okoliša - Rekonstrukcija (sanacija) završnog sloja odlagališta komunalnog otpada "Andrilovec", Grad Dugo Selo, Dugo Selo, rujan 2015.

  Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Odlagalište otpada "Donji Pocudo - istok", Idejni projekt - Sanacija odlagališta otpada "Donji Picudo - istok", Glavni projekt - Sanacija odlagališta otpada "Donji Pocudo - istok" i "Donji Pocudo - zapad", 6. Maj d.o.o., Umag, rujan 2015.

  Elaborat zaštite okoliša -  Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Proširenje eksploatacije pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Bok" na području Općine Špišić Bukovica, Obrt Atika vl. Zlatko Ptiček, Virovitica, travanj 2015.

  Elaborat zaštite okoliša -  Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Građevina za biološku obradu otpada - Kompostana, Unikom d.o.o., Osijek, rujan 2015.

  Elaborat zaštite okoliša -  Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Papuk", Grad Vinkovci , Vinkovci, svibanj 2015.

  Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Rekonstrukcija TS 400/110 kV Ernestovo - VP 400 kV KKE Osijek/1 i KKE Osijek/2, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Osijek, svibanj 2015.

  Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Odlagalište otpada "Rakitovac", Grad Gospić , Gospić, studeni 2015.

  Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Proširenje odlagališta s kompostanom i reciklažnim dvorištem za građevni i interni otpad, Grad Slatina , Slatina, listopad 2015.

  Elaborat zaštite okoliša -  Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Podizanje trajnih nasada badema na površini od 14,45 ha s izvedbom i opremanjem sustava za navodnjavanje na dijelu k.č.broj 2260/1, k.o. Vukšić, Općina Stankovci, Zadarska županija, Zrno zdravlja d.o.o., Stankovci, studeni 2015.

  Elaborat zaštite okoliša -  Posebne mjere kako bi se osiguralo gospodarenje otpadom na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i ne šteti okolišu na području općine Bošnjaci, Komunalac Županja , Općina Bošnjaci, ožujak 2014.

  Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Komunalna infrastruktura industrijske zone Ungarija - istok, Grad Umag, Umag, prosinac 2014.

  Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i  Idejno rješenje - Odlagalište otpada "Kurjakana", Grad Novska , Novska, rujan 2014.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 103 - Nabava opreme za proizvodni pogon s uredima na k.č.br. 443/2 k.o. Oborovski Novaki, Glazir d.o.o., Oborovo, travanj 2014.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101 - Podizanje 14,5 ha novog trajnog nasada oraha i ograđivanje nasada, ECO NORAH d.o.o., Općina Krnjak, travanj 2014.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101 - Podizanje 4,3 ha novog trajnog nasada šljiva, ograđivanje nasada i nabava opreme i poljoprivredne mehanizacije, KABEL SERVIS 1 d.o.o., Općina Vojnić, travanj 2014.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101 - Podizanje 29 ha novog trajnog nasada raznog voća i ograđivanje nasada, G. HARTMANN TRGOVINA I SAVJETOVANJE d.o.o., Općina Vojnić, travanj 2014.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101 - Podizanje 5 ha novog trajnog nasada šljiva, ograđivanje nasada i nabava opreme i poljoprivredne mehanizacije, ADRIATIC COR INVEST d.o.o., Općina Vojnić, travanj 2014.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101 - Podizanje 15,4 ha trajnog nasada šljiva i 1,6 ha trajnog nasada oraha i ograđivanje nasada, EKO BIZZ d.o.o., Općina Vojnić, travanj 2014.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101 - Podizanje 40 ha novog trajnog nasada oraha i ograđivanje nasada, Biostar d.o.o., Općina Cetingrad, travanj 2014.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101 - Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme za vinogradarstvo i voćarstvo, Obrt NADA, Ozalj, travanj 2014.

  Izmjene projektne dokumentacije - Elaborat zaštite okoliša - Odlagalište otpada "Taborište", Grad Petrinja , Taborište, listopad 2014.

  Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi  procjene utjecaja zahvata na okoliš - Dogradnja luke Melak – Općina Lopar, LOPAR VRUTAK d.o.o., Lopar, lipanj 2014.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101 - Podizanje voćnjaka kestena i američkih borovnica na k.č.br. 191, 197, 198, 206, 208, 209/1, 209/2, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 i 219 k.o . Radovanci, nabava i postavljanje sustava zaštite od padalina i sustava za navodnjavanje, izgradnja otvorenih spremnika oborinskih voda na k.č.br. 191, 192, 193, 194, 206, 208, 209/1, 220, 221, 222, 223, 224, 225 i 227 k.o. Radovanci i nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme, Galić d.o.o., Općina Velika, svibanj 2014.

  Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Dogradnja luke nautičkog turizma, Servisni centar Trogir d.o.o., Trogir, studeni 2014.

  Elaborat zaštite okoliša -  Za dodjelu sredstava iz  programa IPARD za Mjeru 101 - Rekonstrukcija gospodarske građevine namjene proizvodnja gljiva u Kapelici na kat.čest.br. 1440 Garešnica i nabava opreme, Fridrih d.o.o., Garešnica, ožujak 2013.

  Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš -  - Tvornica za proizvodnju hrane za životinje, Agroproteinka d.d., Općina Brckovljani, ožujak 2013.

  Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš - Odlagalište otpada na lokaciji "Medvedov Jarek", Klanjec, Zelenjak d.o.o., Klanjec, kolovoz 2013.

  Elaborat zaštite okoliša - Reciklažno dvorište - Centar za zbrinjavanje otpada Poslovna zona Šopot, Benkovac, Odlagalište sirovina d.o.o., Benkovac, veljača 2013.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 103 - Nabava opreme za berbu i skladištenje, Fructus d.o.o., Općina Velika Ludina, veljača 2013.

  Elaborat zaštite okoliša -  Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101 - Podizanje 7,7 ha novih nasada jabuke na kč. br. 2705/15 i 2705/16 k.o. Ruškovica i nabava opreme i poljoprivredne mehanizacije, OPG Tamara Kiš , Općina Velika Ludina, ožujak 2013.

  Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Odlagalište otpada "Donji Pocudo", 6. maj d.o.o., Umag, travanj 2013.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101 - Podizanje 2,83 ha novog nasada višanja, restrukturiranje postojećeg nasada šljive površine 2,52 ha te nabava opreme za osnovne agrotehničke mjere podizanja i njege nasada, OPG Robert Kovačević, Križevci, travanj 2013.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101 - Podizanje i ograđivanje novog trajnog nasada oraha, sibirske borovnice, goji bobica, ribiza i jabuke na ukupno 19,76 ha i postavljanje sustava protugradne mreže i sustava za navodnjavanje, Farma Apex , Općina Vojnić, travanj 2013.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101 - Podizanje i ograđivanje novog trajnog nasada oraha, pasje ruže i aronije na ukupno 20,2 ha, Agro Utinja , Općina Vojnić, travanj 2013.

  Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš Izmjene i dopuna RCGO sjeverozapadne Hrvatske Piškornica – Koprivnički Ivanec, Piškornica d.o.o., Koprivnički Ivanec, ožujak 2013.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101 - Izgradnja hladnjače za povrće na k.č. br. 503 k.o. Rušani i nabava opreme, OPG Brijačak Igor, Općina Gradina, ožujak 2013.

  Elaborat zaštite okoliša -  Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101 - Nabava poljoprivredne opreme i mehanizacije, Poljoprivredni obrt Šimun, , lipanj 2013.

  Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Odlagalište otpada "Griža" - Buzet, Park d.o.o., Buzet, srpanj 2013.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101 - Nabava opreme za staju muznih krava na k.č.br. 331/1 k.o. Pluska, Obrt Vrhovec vl. Stjepan Vrhovec, Općina Luka, ožujak 2013.

  Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Proširenje eksploatacije  arhitektonsko - građevnog kamena u eksploatacijskom polju "Torine Amadeus II" na području grada Benkovca, Obrt Amadeus, Benkovac, srpanj 2013.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101 - Izgradnja staje za držanje krava, izmuzišta i sjenika - nadstrešnice na k.č.br. 658 i 685 k.o. Brezik, Eko Vedrine d.o.o., Gospić, ožujak 2013.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101 - Podizanje 46 ha novog trajnog nasada raznog voća te ograde, SATIVA D.O.O., Karlovačka županija, travanj 2013.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101 - Podizanje 7,6 ha novog trajnog nasada oraha i ograde općina Vojnić, Karlovačka županija, OPG ŠAKIĆ IVICA, Karlovačka županija, travanj 2013.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101 - Podizanje 23 ha novog trajnog nasada oraha i nabava opreme i poljoprivredne mehanizacije, ZLATARI D.O.O., Karlovačka županija, travanj 2013.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101 - Izgradnja gospodarsko-proizvodne građevine – sortirnica i pakirnica povrća na k.č. br. 551/4 k.o. Nova Kapela, OPG Mato Šmit, Općina Nova Kapela, travanj 2013.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 103 - Rekonstrukcija i opremanje pogona za preradu voća i povrća unutar poslovne zgrade - pekare na k.č.br. 474/1 k.o. Zaprešić, OBRT PEKARA DUBRAVICA vl. DAMIR MIKELEC, Zaprešić, travanj 2013.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 103 - Unapređenje objekata - rekonstrukcija i opremanje poslovne građevine za preradu mesa na k.č.br. 687/1 k.o. Pušća, Bermes , Općina Pušća, travanj 2013.

  Elaborat zaštite okoliša -  Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101 - Izgradnja jednostavne građevine - staklenik za hidroponski uzgoj rajčice na k.č. 1861/1 k.o. Preloščica, Sisak, Flos staklenici d.o.o., Grad Sisak, travanj 2013.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101 - Izgradnja jednostavne građevine - staklenik za hidroponski uzgoj rajčice na k.č. 1861/2 k.o. Preloščica, Sisak, Stipula staklenici d.o.o., Grad Sisak, travanj 2013.

  Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Odlagalište "Ivančino brdo" - Križevci, Komunalno poduzeće, d.o.o., Križevci, studeni 2013.

  Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Odlagalište "Lončarica Velika", Grad Osijek, Osijek, studeni 2013.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 103 - Podizanje i ograđivanje 2,96 ha nasada jabuke, postavljanje sustava protugradne mreže, sustava za navodnjavanje i sustava obrane od mraza orošavanjem na kč. br. 109, 110/1, 110/2, 110/3 i 111 k.o. Oborovo te nabava opreme i poljoprivredne mehanizacije, Eko Sucus d.o.o., Općina Rugvica, kolovoz 2013.

  Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Nasipavanje i izgradnja u pomorskom dobru Grada Vodica, Grad Vodice , Vodice, prosinac 2013.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dobivanje koncesije za sakupljanje ambalažnog otpada, Tekija d.o.o., Požega, siječanj 2012.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD, Mjera 302, Eko Kvaliteta d.o.o., Zagreb, veljača 2012.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz  programa IPARD za Mjeru 101.6 - Nabava linije za sortiranje mandarina unutar skladišta, Jasenska d.o.o., Opuzen, veljača 2012.

  Elaborat zaštite okoliša - Gradilište Centra za gospodarenje otpadom Marišćina, GP Krk d.d., Općina Viškovo, ožujak 2012.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz  programa IPARD za Mjeru 101.6 - Restrukturiranje postojećih nasada jabuka, postavljanje protugradne mreže s armaturom i sustava za navodnjavanje, OPG Frane Ivković, Općina Šumećani, travanj 2012.

  Elaborat zaštite okoliša - Gradilište Centra za gospodarenje otpadom CGO Kaštjun, GP Krk d.d., Pula, ožujak 2012.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD Mjera 302 - Izgradnja gospodarske zgrade - malo spremište – pogon za skladištenje, preradu, sušenje i konzerviranje voća, povrća i ljekovitog bilja, Bala d.o.o., Općina Tinjan, ožujak 2012.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 301 - Rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda Lumbarde - I faze, KTD Mindel d.o.o., Općina Lumbarda, ožujak 2012.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 301 - Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u zoni male privrede područja "Grabi", Općina Poličnik, Općina Poličnik, ožujak 2012.

  "Elaborat zaštite okoliša - Skupljanje i odlaganje komunalnog otpada s

  područja Općine Starigrad, Mull Trans d.o.o., Općina Starigrad, travanj 2012."

  Elaborat zaštite okoliša - Eksploatacija arhitektonsko - građevnog kamena na dijelu istražnog prostora Greda na području Grada Omiša, Point Split d.o.o., Omiš, travanj 2012.

  Elaborat zaštite okoliša -  Za dodjelu sredstava iz  programa IPARD za Mjeru 301 - Rekonstrukcija dijela prometnice Donja Kupčina - Jamnička i dijela prometnice Gradec Pokupski - Selsko Brdo, Općina Pisarovina, Općina Pisarovina, svibanj 2012.

  "Elaborat zaštite okoliša -Koncesija za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na području općine Gradište, Komunalac d.o.o., Općina Gradište, svibanj 2012."

  Elaborat zaštite okoliša  - Skupljanje i odlaganje komunalnog otpada s područja Općine Koška, Mull Trans d.o.o., Općina Koška, svibanj 2012.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz  programa IPARD za Mjeru 101 - Podizanje i opremanje nasada borovnica površine 3 ha sa sustavom za navodnjavanje s pripadajućim bunarom, Plave bobice d.o.o., Petrinja, srpanj 2012.

  Elaborat zaštite okoliša - Za potrebe ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Rekonstrukcija i dogradnja gospodarske građevine za proizvodnju gljiva kapaciteta 4 t/dan, Fridrih d.o.o., Garešnica, lipanj 2012.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101 - Podizanje 30 420 m2 novih nasada jagode na lokaciji Dugo Selo, Agro-Voće d.o.o., Dugo Selo, srpanj 2012.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101 - Podizanje 16 ha novog trajnog nasada šljive i oraha i izgradnja ograde oko nasada u Miholjskom, LISINE D.O.O., Općina Vojnić, srpanj 2012.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101 - Podizanje 36 ha novog trajnog nasada oraha i izgradnja ograde oko nasada u naselju Cvijanović Brdo, Slunj, ESTP D.O.O., Slunj, srpanj 2012.

  "Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101 - Podizanje 23,5 ha novog trajnog nasada oraha i izgradnja ograde oko nasada u naselju Cvijanović Brdo, Slunj, STOJMERIĆ D.O.O., Slunj, srpanj 2012."

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101 - Podizanje 7,2 ha novog trajnog nasada šljive i oraha i izgradnja ograde oko nasada u naselju Utinja Vrelo, Općina Vojnić , PLAVA ŠLJIVA D.O.O., Općina Vojnić, srpanj 2012.

  Elaborat zaštite okoliša -  Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101 - Izgradnja i opremanje farme za tov junadi (do 200 uvjetnih grla) u Gaju na kat.čest.br. 964/4, 969/2, 970, 966/1 i 969/1 k.o. Dijaneš, OPG Pankretić Božidar, Dijaneš, srpanj 2012.

  Elaborat zaštite okoliša - Skupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja Općine Nova Kapela, Mull Trans d.o.o., Općina Nova Kapela, srpanj 2012.

  Elaborat zaštite okoiša -  Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 302 - , Blue WET d.o.o., , srpanj 2012.

  Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš odlagališta otpada "Hintovo", Općina Gola, Općina Gola, kolovoz 2012.

  Elaborat zaštite okoiša -  Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 302 - Izgradnja kuće na z.č. 2001/2 k.o. Martina, Kotur d.o.o., Brseč, kolovoz 2012.

  Elaborat zaštite okoliša - Za potrebe ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Postrojenje za preradu malina u ulje, G&K Termika d.o.o., Vižinada, rujan 2012.

  Elaborat zaštite okoliša -  Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 302 - Izgradnja stambene građevine sa bazenom na k.č.br. 107/1 k.o. Gočan, Vila Katarina d.o.o., Općina Barban, rujan 2012.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 302 - Izgradnja stambene građevine sa bazenom na k.č.br. 107/10 k.o. Gočan, Vila Marija d.o.o., Općina Barban, rujan 2012.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 302 - Izgradnja stambene građevine sa bazenom na k.č.br. 114/2 k.o. Gočan, Vila Rajki d.o.o., Općina Barban, rujan 2012.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 302 - Izgradnja stambene građevine sa bazenom na k.č.br. 107/4 k.o. Gočan, Vila Rojnići d.o.o., Općina Barban, rujan 2012.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 302 - Izgradnja stambene građevine sa bazenom na k.č.br. 107/2 k.o. Gočan, Vila Draguzeti d.o.o., Općina Barban, rujan 2012.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 302 - Izgradnja stambene građevine sa bazenom na k.č.br. 119 k.o. Gočan, Kontošić Marko, Općina Barban, rujan 2012.

  Elaborat zaštite okoliša -Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 302 - Izgradnja stambene građevine sa bazenom na k.č.br. 106/3 k.o. Gočan, Kontošić Gabrijela, Općina Barban, rujan 2012.

  Elaborat zaštite od požara i eksplozije - Reciklažno dvorište u Čakovcu, kč.1449/4 k.o. Mihovljan, Čakom d.o.o., Čakovec, rujan 2012.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 302 - Izgradnja stambene građevine, pomoćne građevine i vanjskog otvorenog bazena na građevinskoj parceli k.č.1511/1 k.o.  Moljanci u naselju Raponji, Janja Ćorušić, Općina Svetvinčenat, studeni 2012.

  Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš -  Reciklažno dvorište za građevni otpad s odlagalištem inertnog otpada na lokaciji Buzet, Park d.o.o., Buzet, studeni 2012.

  Elaborat zaštite okoliša - Za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 302 - Izgradnja zamjenske stambene građevine na k.č.br. 1588 k.o. Korenica i rekonstrukcija mlina na k.č.br. 1549 k.o. Korenica, Vodenica Vrelo d.o.o., Općina Plitvička jezera, prosinac 2012.