Reference

Ostalo

 • Stručna podloga za potrebe razmatranja usklađenosti uvjeta - stara farma, Lukač d.o.o., , svibanj 2022.

  Stručna podloga za potrebe razmatranja usklađenosti uvjeta - nova farma, Lukač d.o.o., , svibanj 2022.

  Strategija gospodarenja otpadom ŽCGO Marišćina , Ekoplus d.o.o., Rijeka , kolovoz 2022.

  Izrada elaborat analiza tokova otpada, transportnih puteva i količina otpada na području obuhvata CGO Biljanje Donje , EKO d.o.o., Zadar , svibanj 2022.

  Uklanjanje odbačenog otpada u okoliš - Plan sanacije divljih odlagališta te stručnog nadzora nad izvođenjem radova, Grad Hrvatska Kostajnica , Hrvatska Kostajnica, siječanj 2022.

  Plan sanacije divljih odlagališta , Općina Stankovci , Stankovci , siječanj 2022.

  Plan sanacije divljih odlagališta , Grad Beli Manastir , Beli Manastir, siječanj 2022.

  Troškovnik s procjenom troškova zatvaranja odlagališta Vinogradine, Komunalac Požega d.o.o., Požega , siječanj 2022.

  Plan sanacije divljih odlagališta Korčula, EKO-INVEST, Korčula , veljača 2022.

  Novelacija internih akata zaštite voda za usklađivanje/izdavanje vodopravne dozvole za ispuštenje otpadnih voda iz sustava javne odvodnje Grada Krapine , Krakom -vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Krapina , veljača 2022.

  Elaborat troškova zatvaranja, Piškornica – Sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec , ožujak 2022.

  Elaborat zaštite od požara za Projekt: Glavni projekt putničkog pristaništa na Vučedolu , Hidroing d.o.o., , svibanj 2022.

  Projekt krajobraznog uređenja, Beton Zdrug d.o.o., Polača , lipanj 2022.

  Analiza sastava i morfoloških karakteristika otpada temeljem terenskih ispitivanja, Park d.o.o. Buzet, Buzet , lipanj 2022.

  elaborat tehničko-tehnološkog rješenja interventnog internog proširenja kapaciteta Odlagališta neopasnog otpada Mraclinska Dubrava izvedbom dodatnih kazeta za odlaganje miješanog komunalnog otpada na već popunjenim odnosno zatvorenim kazetama odlagališta., VG Čistoća , Velika Gorica , srpanj 2022.

  Plan sanacije uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova za dvije (2) onečišćene lokacije na području grada Požege, Grad Požega, Požega , lipanj 2022.

  Plan sanacije divljih odlagališta , Općina Postira , Postira , lipanj 2022.

  Plan uklanjanja otpada, Grad Petrinja , Petrinja , kolovoz 2022.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Slatina , Slatina , srpanj 2022.

  Mišljenje/izračun raspoloživog kapaciteta na odlagalištu otpada , Grad Zaprešić, Zaprešić, srpanj 2022.

  Izrada plana sanacije divljih odlagališta, Grad Otok, Otok, kolovoz 2022.

  Plan sanacije divljih odlagališta i geodetska , Općina Pribislavec, Pribislavec , rujan 2022.

  Plan sanacije divljih odlagališta u Belom Manastiru, Grad Beli Manastir, Beli Manastir, kolovoz 2022.

  Kartografski prikaz - Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područje ekološke mreže za II. izmjene i dopune PPUO Lopar, Općina Lopar, Lopar , kolovoz 2022.

  sanacija divljeg odlagališta - Općina Babina Greda, Općina Babina Greda, Babina Greda , rujan 2022.

  Predaja zahtjeva za potrebe ishođenja građevinske dozvole kao opunomoćenik u sustavu eDozvola, Općina Lumbarda , Lumbarda, veljača 2021.

  Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara za Glavni projekt vodovod Čulinečka, IPZ Niskogradnja, , siječanj 2021.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, 1. Maj d.o.o. Labin, Labin, ožujak 2021.

  Elaborat - Program praćenja stanja okoliša , Usluga d.o.o. Pazin , Pazin, svibanj 2021.

  Izrada elaborata za potencijalne pozicije reciklažnih dvorišta Veli Vrh i Dolinka, centar za smještaj sortirnice, predobrade glomaznog i zelenog otpada i postrojenja za obradu organskog otpada i Kompostane na lokaciji kamenoloma Vidrijan, Pula Herculanea d.o.o., Pula , ožujak 2021.

  Analiza sastava i morfoloških karakteristika otpada temeljem terenskih ispitivanja , Pula Herculanea d.o.o., Pula , svibanj 2021.

  Izračun financijskog jamstva za obavljanje djelatnosti sukladno Pravilniku o godpodarenju otpaodm , 1. maj d.o.o. Labin , Labin , ožujak 2021.

  Plan rada i plan zatvaranja odlagališta Pepelane, Našićki Park d.o.o., Markovac Našićki , siječanj 2021.

  Konzalting usluge pri ishođenju građevinske dozvole izgradnje pretovarne stanice u Biograd , Eko d.o.o. Zadar, Biograd na Moru, srpanj 2021.

  Mišljenje i izračun raspoloživog kapaciteta na odlagalištu Gorjak , Grad Krapina , Krapina , veljača 2021.

  Izrada zahtjeva za prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, Kemokop d.o.o. Dugo selo, Andrilovec , travanj 2021.

  Elaborat o količinama i tokovima otpada s ciljem poboljšanja u unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije , Istarska županija , Pazin , ožujak 2021.

  Troškovnik radova prema Glavnom projektu reciklažnog dvorišta za građevni otpad Kukuljanovo , VODOGRADNJA RIJEKA d.o.o., Kukuljanovo , svibanj 2021.

  Izračun financijskog jamstva , Komunalac d.o.o. Vukovar , Vukovar , travanj 2021.

  Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica -pripreme i razrade troškovnika za radove niskogradnje u fazi pripreme ponude , Strabag d.o.o., Zagreb , svibanj 2021.

  Prikaz mjera zaštite od požara (za prvu mapu projekta) i elaborat zaštite od požara (odvojeno prema projektnom zadatku Vodoopskrbe i odvodnje), a sve za potrebe projekta – „Most preko potoka Črnec s rekonstrukcijom dijela Franjčevićeve ulice". , IPZ Niskogradnja, Zagreb, travanj 2021.

  Elaborat tehničko-tehnološkog rješenja za odlaganje otpada koji sadrži azbest na Gradskom odlagalištu otpada u Virovitici, Grad Virovitica , Virovitica , svibanj 2021.

  Analiza sastava i morfoloških karakteristika otpada temeljem terenskih ispitivanja sukladno propisanoj metodologiji izdanoj od strane Hrvatske agencije za okoliš i prirodu; sortiranje otpada grada Otočca, Gacka d.o.o. Otočac , Otočac , svibanj 2021.

  Analiza sastava i morfoloških karakteristika otpada temeljem terenskih ispitivanja sukladno propisanoj metodologiji izdanoj od strane Hrvatske agencije za okoliš i prirodu; sortiranje otpada , Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. , Novi Vinodolski, svibanj 2021.

  Mišljenje o raspoloživom kapacitetu odlaganja u odnosu na izgrađeni kapacitet  , Grad Orahovica , Orahovica , srpanj 2021.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Karlovac, Karlovac , lipanj 2021.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Komunalac d.o.o. Požega , Požega , svibanj 2021.

  Usluga analize sustava i morfoloških karakteristika miješanog komunalnog otpada koji dolazi na Odlagalište komunalnog otpada Mracllinska Dubrava , Grad Velika Gorica , Velika Gorica, lipanj 2021.

  Kontrola stabilnosti tijela odlagališta, i izračun preostalog volumena odlagališta, u postupku kontrole stabilnosti tijela odlagališta Doline, Komunalac d.o.o. Bjelovar, Bjelovar , svibanj 2021.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Čistoća Pag d.o.o., Pag , lipanj 2021.

  Elaborat zaštite od požara i prikaz mjera zaštite od požara za vodeću mapu glavnog projekta, PRO CONSTRUCT d.o.o. Pula, Pula , lipanj 2021.

  Pravilnik o zbrinjavanju otpada , Plan rada i održavanje objekata obrade otpadnih voda odlagališta otpada Kurjakana, Operativni plan interventnih mjera onečišćenja , Novokom d.o.o. , Novska , lipanj 2021.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Vukovar , Vukovar , lipanj 2021.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Topos d.o.o. Grubišno Polje, Grubišno Polje, lipanj 2021.

  Analiza sastava i morfoloških karakteristika otpada temeljem terenskih ispitivanja, Park d.o.o.Buzet , Buzet, srpanj 2021.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Ivkom d.d. Ivanec, Ivanec , srpanj 2021.

  Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog I iznenadnog onečišćenja voda, KTD Mindel d.o.o., Lumbarda, srpanj 2021.

  Izrada mišljenja/izračuna raspoloživog kapaciteta na odlagalištu, , Županja , srpanj 2021.

  Mišljenje raspoloživog kapaciteta na odlagalištu , Grad Vrlika, Urlika, srpanj 2021.

  Plan uzorkovanja , Riko d.o.o., kolovoz  2021.

  Mišljenje raspoloživog kapaciteta na odlagalištu otpada , Grad Dubrovnik , Dubrovnik , srpanj 2021.

  Projekt izvedenog stanja elektro instalacija , Čistoća Pag d.o.o., Pag, kolovoz  2021.

  Izračun financijskog jamstva za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom na lokacijama Jankomir, Jakuševac i Markuševac , Zagrebački Holding d.o.o. Podružnica Zrinjevac , Zagreb , rujan 2021.

  Plan sanacije s troškovnikom za onečišćene lokacije na području općine , Općina Ernestinovo , Ernestinovo , listopad 2021.

  Plan sanacije uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova za onečišćene lokacije na području općine , Općina Cernik , Cernik , rujan 2021.

  Plan sanacije uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova za onečišćene lokacije na području općine , Općina Rešetari , Rešetari , listopad 2021.

  Plan sanacije uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova za onečišćene lokacije na području grada , Grad Vukovar , Vukovar , listopad 2021.

  Plan sanacije uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova za onečišćene lokacije na području grada , Grad Virovitica , Virovitica , listopad 2021.

  Elaborat o usklađenosti izmjen glavnog projekta izgradnje nautičko turističkog kompleksa Sv. Katarina i Monumenti, Kernas Istra d.o.o. , Pula , listopad 2021.

  Plan sanacije uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova za onečišćene lokacije na području grada , Grad Vrlika , Vrlika , listopad 2021.

  Plan sanacije uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova za onečišćene lokacije na području grada , Grad Novska , Novska , prosinac 2021.

  Plan sanacije uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova za onečišćene lokacije na području grada , Grad Ploče , Ploče , studeni 2021.

  Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš na području grada Grubišno Polje, Grad Grubišno Polje, Grubišno Polje, studeni 2021.

  Elaborat o utvrđivanju vrste i sastava isortirane sastavnice miješanog komunalnog otpada – plastika i plastična ambalaža koja se stvara na području Brodsko-posavske, Požeško-slavonske te dijelova Bjelovarsko bilogorske i Ssisačko moslavačke županije, Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o., Slavonski Brod , ožujak 2020.

  Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole, vodopravnih akata (4 pravilnika) i ishođenje vodopravne dozvole , Komunalni servis d.o.o. Rovinj, Rovinj, ožujak 2020.

  Troškovnik za fazu I proširenje tijela odlagališta Tuk , Grad Orahovica , Orahovica , veljača 2020.

  Troškovnik za fazu II izgradnje reciklažnog dvorišta građevni otpad , Grad Orahovica , Orahovica , svibanj 2020.

  Troškovnik za fazu III izgradnje reciklažnog dvorišta , Grad Orahovica , Orahovica , ožujak 2020.

  Mišljenje/izračun projektanta o raspoloživom kapacitetu u odnosu na izgrađeni kapacitet odlagališta komunalnog otpada u Đurđevcu, Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac , siječanj 2020.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Velika Gorica , Velika Gorica , siječanj 2020.

  Mišljenje/izračun projektanta o raspoloživom kapacitetu, Komunalac d.o.o. , Vukovar , siječanj 2020.

  konzultantske usluge - gospodarenje otpadom, Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., Zagreb , ožujak 2020.

  Mišljenje o raspoloživom kapacitetu Gorjak , Krakom d.o.o., Krapina , siječanj 2020.

  Projekt krajobraznog uređenja EP Tori, Gradko d.o.o., , siječanj 2020.

  Predaj zahtjeva za potrebe ishođenja građevinske dozvole kao opunomoćenik u sustavu eDozvola za Infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom odlagališta Vinogradine – Etapa 3 – Prostor za skladištenje s nadstrešnicom , Komunalac d.o.o. Požega , Požega , ožujak 2020.

  Izrada izmjena troškovnika za provedbu postupka javne nabave za odlagalište otpada "Pržić" na Cresu, Grad Cres, Cres , siječanj 2020.

  Analiza sastava odvojeno prikupljenog reciklabilnog otpada u sklopu javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s naglaskom na ambalažni otpad , Fond za zaštitu okoliša I energetsku učinkovitost , Zagreb , travanj 2020.

  Projekt krajobraznog uređenja EP Stara kava, Kamen d.d., Pazin , ožujak 2020.

  Projekt krajobraznog uređenja EP Glavice, Kremena d.o.o., Opuzen , ožujak 2020.

  Elaborat o usklađenosti s propisanim mjerama zaštite okoliša, Grad Čabar , Čabar , veljača 2020.

  Plan monitoringa odlagališta Kaštijun, Pula Herculanea d.o.o., Pula , travanj 2020.

  Usluge izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom, Komunalni servis d.o.o. Rovinj, Pula , ožujak 2020.

  Izrada Novelacijskog troškovnika za uklanjanje građevinskog i komunalnog otpada na lokaciji izgradnje 2. faze Ribarske luke Vela Lamjana – Zadarska županija, Lučka uprava Zadar, Zadar, travanj 2020.

  Analiza sastava i morfoloških karakteristika otpada temeljem terenskih ispitivanja, Park d.o.o.Buzet , Buzet , srpanj 2020.

  Izrada projektno‐tehničke dokumentacije za zatvaranje odlagališta otpada ''Cerovka'' -Troškovnik i izrada tender dokumentacije , Grad Sv. Ivan Zelina, Sv. Ivan Zelina, prosinac 2020.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Komunalac Požega d.o.o., Požega , lipanj 2020.

  Izvedeno stanje RD , Općina Rešetari, , prosinac 2020.

  Mišljenje o raspoloživom kapacitetu odlagališta Petrovačka dola , Grad Vukovar , Vukovar, lipanj 2020.

  Kartografski prikaz, EKO d.o.o. , svibanj 2020.

  Utvrđivanje sastava otpada - Zadar, RIKO d.o.o., Zadra, svibanj 2020.

  Elaborat o usklađenosti s propisanim mjerama zaštite okoliša, Grad Biograd na Moru , Biograd na Moru, lipanj 2020.

  Reguliranje međusobnih odnosa u svezi izrade projektno tehničke dokumentacije za potrebe apliciranja na poziv na dostavu projektnih prijedloga izgradnje - izrada Elaborata i troškovnika za etapnu izgradnju kompostane prema glavnom projektu za ETAPU V – Kompostana na odlagalištu otpada „Vinogradine" , Komunalac Požega d.o.o., Požega , srpanj 2020.

  Kontrola stabilnosti tijela odlagališta, i izračun preostalog volumena odlagališta, u postupku kontrole stabilnosti tijela odlagališta Doline, Komunalac d.o.o.  Bjelovar , Bjelovar , lipanj 2020.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Ivkom d.d., Ivanec , lipanj 2020.

  Izračun volumena , Slatina Kom d.o.o., Slatina , srpanj 2020.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, TOPOS d.o.o., Grubišno Polje, rujan 2020.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Orahovica, Orahovica, srpanj 2020.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Čistoća Županja d.o.o., Županja , lipanj 2020.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Darkom Daruvar , Daruvar , srpanj 2020.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Beli Manastir, Beli Manastir, srpanj 2020.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Velika Gorica , Velika Gorica , srpanj 2020.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Novska , Novska, srpanj 2020.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Zaprešić, Zaprešić, srpanj 2020.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Karlovac, Karlovac, srpanj 2020.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Vrlika , Vrlika, srpanj 2020.

  Projekt krajobraznog uređenja EP Vršine, PRIJEVOZNIČKI OBRT I KAMENOLOM "PULIN", VL. DARIO PULIN, Višnjan , rujan 2020.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Garešnica , Garešnica, srpanj 2020.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Općina Lumbarda , Lumbarda, srpanj 2020.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta , Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac , srpanj 2020.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Virovitica , Virovitica, siječanj 2020.

  Elaborat za procjenu troškova konačnog zatvaranja i sanacije Odlagališta komunalnog otpada Mraclinska Dubrava u Velikoj Gorici, Grad Velika Gorica , Velika Gorica, studeni 2020.

  Elaborat usklađenosti glavnih projekata s rješenjem o prihvatljivosti za okoliš za zahvat: Izgradnja nautičko turističkog kompleksa Sv. Katarina i Monumenti – Zona mješovite namjene (III. Etapa) – faza 3.1, Kermas Istra d.o.o., , rujan 2020.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Dubrovnik , Dubrovnik, rujan 2020.

  Mišljenje o raspoloživom volumenu, Zelenjak d.o.o., Klanjec, rujan 2020.

  Elaborat usklađenosti glavnih projekata s rješenjem o prihvatljivosti za okoliš za zahvat: Izgradnja nautičko turističkog kompleksa Sv. Katarina i Monumenti – Zona mješovite namjene (III. Etapa) – faza 3.3, AAVA Savjetovanje d.o.o., , rujan 2020.

  Elaborat usklađenosti glavnog projekta za ŽCGO Kaštijun faza 5,6 i 7, Helector S.A., Pula , listopad 2020.

  Elaborat rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaj za obradu otpadnih voda, Operativni plan provedbenih mjera u slučaju izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda , Gredalj d.o.o. u stečaju, Zagreb, studeni 2020.

  Plan rada i održavanja građevina za odvodnju otpadnih voda i operativni plan mjera za slučaj izvanrednih onečišćenja voda , Kom Ilok d.o.o. , Ilok, prosinac 2020.

  Proširena aplikacija i dokumentacija o nabavi za projekt sanacije i zatvaranja , Grad Novi Vinodolski, Novi Vinodolski , kolovoz 2019.

  Proširena projektna aplikacija i dokumentacija o nabavi za projekt sanacije odlagališta Muškovo Ključ, Općina Vrbanja , Vrbanja , travanj 2019.

  Proširena aplikacija projekta sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Lokva Vidotto , Grad Rovinj , Rovinj, ožujak 2019.

  Provedba programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, Grad Požega , Požega , srpanj 2019.

  Plan sanacije s troškovnikom , Općina Kalinovac , Kalinovac, siječanj 2019.

  Elaborat o usklađenosti glavnog projekta odlagalište komunalnog otpada Kurjakana , Grad Novska , Novska , listopad 2019.

  Projekt krajobraznog uređenja , Senior d.o.o., Zagreb , prosinac 2019.

  Elaborat usklađenosti Glavnog projekta sa Rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš, Čistoća Pag d.o.o., Pag , veljača 2019.

  Stručna podloga za studiju koje će analizirati, ocijeniti i predložiti sustav koji je potreban Republici Hrvatskoj za energetsku oporabu, MZOE, Zagreb , prosinac 2019.

  Interni akti zaštite voda vezanih uz odlagalište otpada Petrovačka Dola , Komunalac Vukovar , Vukovar , rujan 2019.

  Analiza sastava i morfoloških karakteristika otpada temeljem terenskih ispitivanja , Park Buzet, Buzet, veljača 2019.

  Analiza sastava i morfoloških karakteristika otpada temeljem terenskih ispitivanja , Ivanj Novi Vinodolski, Novi Vinodolski , ožujak 2019.

  Elaborat analize potrebe mjerenja taložne tvari u okolišu eksploatacijskog polja Veprštak , Sarađen d.o.o., Stankovci , travanj 2019.

  Stručna podloga za ishođenje potvrde na glavni projekt Proširenja tijela odlagališta i reciklažnog dvorišta, Komunalno poduzeće, Orahovica, travanj 2019.

  Usluge izrade dokumentacije za provedbu projekta Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Hintov"-izrada Početnog plana zahtjeva za nadoknadom sredstava i obrazac za prognozu novčanog tijeka (CFF) te Zahtjev za nadoknadom sredstava , Grad Orahovica , Gola, travanj 2019.

  Mišljenje-izračuna raspoloživog kapaciteta na odlagalištu Jerovec, Općina Gola, Ivanec , travanj 2019.

  Usluge korodinatora 1 u sklopu izrade Glavnog projekta Etape 1. faze 2. odlagališta otpada Sv. Kuzam, Pag , Ivkom d.d , Pag , travanj 2019.

  Operativni planovi i pravilnici za tvrtku Cemex , CEMEX Hrvatska d.d., Kaštel Sućurac , travanj 2019.

  Analiza količina i karakteristika miješanog komunalanog otpada koji će gravitirati prema pretovarnim stanicama na području Zagrebačke županije , ZCGO, Zagreb , svibanja 2019.

  Analiza otpada sa zelenih otoka , USLUGA POREĆ, Poreč , svibanj 2019.

  Izrada Troškovnika za izgradnju REC za građevni otpad i odlagalište internog otpada , GRAD UMAG, Umag , travanj 2019.

  Konzultantske usluge godišnji izvještaj o zaštiti okoliša o socijalnoj usklađenosti za EBRD i EIB , Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb , svibanj 2019.

  Mišljenje-izračuna raspoloživog kapaciteta na odlagalištu Vinogradine , Komunalac Požega d.o.o., Požega , listopad 2019.

  Analiza prijedloga izmjena i dopuna u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „skijaški kompleks" Medvednica sa stručnim mišljenjem o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš, AAVA Savjetovanje d.o.o., Zagreb , rujan 2019.

  Izrada Elaborata zaštite od požara -  izgradnja hidrostanice za podizanje tlaka hidrantske mreže u sklopu reciklažnog dvorišta Mraclinska Dubrava., Grad Velika Gorica , Velika Gorica , svibanj 2019.

  Mišljenje-izračuna raspoloživog kapaciteta na odlagalištu  , Grad Velika Gorica , Velika Gorica , lipanj 2019.

  Osnovna karakterizacija otpada koja obuhvaća sortiranje komunalnog otpada na gradskom odlagalištu u Belom Manastiru , Baranjska čistoća d.o.o., Beli Manastir, svibanja 2019.

  Mišljenje-izračuna raspoloživog kapaciteta na odlagalištu  , Grad Virovitica , Virovitica , rujan 2019.

  Mišljenje-izračuna raspoloživog kapaciteta na odlagalištu  , Grad Karlovac , Karlovac , lipanj 2019.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Komunalac d.o.o., Vukovar, svibanj 2019.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Petrinja , Petrinja, svibanj 2019.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, TOPOS Grubišno polje , Grubišno Polje, lipanj 2019.

  Tehnološki Elaborat  , Pula Herculanea d.o.o., Pula , svibanja 2019.

  Elaborat usklađenosti Glavnog projekta sa Rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš, Općina Mljet, Mljet , rujan 2019.

  Izrada internih dokumenata za voda , Bikarac d.o.o., Šibenik , lipanj 2019.

  Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda, Airport Dubrovnik , Dubrovnik, listopad 2019.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Novska, Novska , rujan 2019.

  Novelacija troškovnika i opis dodatnih radova, Navigator d.o.o., Zadar, kolovoz 2019.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Križevci , Križevci, lipanj 2019.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Orahovica , Orahovica , lipanj 2019.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Čistoća Županja d.o.o., Županja , lipanj 2019.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Komunalac d.o.o. Bjelovar , Bjelovar , lipanj 2019.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Gospić, Gospić, srpanj 2019.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Vrlika , Vrlika , srpanj 2019.

  Mišljenje/izračun projektanta o raspoloživom kapacitetu u odnosu na izgrađeni kapacitet odlagališta komunalnog otpada „Radosavci" u Slatini, Grad Slatina , Slatina , srpanj 2019.

  Tehnička pomoć i upravljanje projektom Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji , Regionalni centar čistog okoliša SPLIT , Split, rujan 2019.

  Plan sanacije odlagališta inertnog otpada u Pazinu, Usluga Pazin, Pazin, studeni 2019.

  Predmet izmjena i dopuna se odnosi na usklađivanje sa novim rješenjem konstrukcije potpornog zida i usklađivanje sa izvedbenim projektom prometno – manipulativnih površina s odvodnjom , Eko d.o.o. Zadar, Zadar , listopad 2019.

  Mišljenje/izračun projektanta o raspoloživom kapacitetu u odnosu na izgrađeni kapacitet odlagališta komunalnog otpada u Đurđevcu, Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac , kolovoz 2019.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Klanjec, Klanjec , kolovoz 2019.

  Mišljenje o kapacitetu, Grad Beli Manastir, Beli Manastir, rujan 2019.

  Mišljenje o kapacitetu, Grad Garešnica, Garešnica, rujan 2019.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Općina Lastovo, Lastovo, listopad 2019.

  mišljenje kapacitet Sv Kuzam , Navigator d.o.o., Pag , listopad 2019.

  Krajobrazni projekt, Cava Planit d.o.o., Rogoznica , studeni 2019.

  Razrada tenderskog troškovnika izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora , Strabag d.o.o., Zadar , prosinac 2019.

  inetrni planovi , Zagrebački Holding d.o.o Podružnica Zrinevac , Zagreb , studeni 2019.

  Elaborat troškova zatvaranja, održavanja i monitoringa odlagališta otpada Piškornica, Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec, studeni 2019.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Komunalac d.o.o. Petrinja , Petrina , studeni 2019.

  Projekt hidroinstalacija kolodvorskih zgrada, Studiosapio d.o.o., Zagreb, prosinac 2019.

  Plan zaštite od požara i procjena ugroženosti, AZ PROJEKT , Gašinci , siječanj 2018.

  Prijedlog knjige uvjeta sukladno Rješenju o obnovi postupka utvrđivanja okolišne dozvole za odlagalište otpada "Rakitovac", Grad Gospić, Gospić, listopad 2018.

  Idejno tehnološko rješenje Reciklažnog dvorišta u krugu KBC Osijek, M-ING d.o.o., Osijek, lipanj 2018.

  Određivanje odnosa volumena i težine u posudama za sakupljane komunalnog otpada iz kućanstava , Grad Umag, Umag , veljača 2018.

  Izrada projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije za projekt poboljšanje uvjeta za plovnosti Rijeke Save , Agencija za vodne puteve , Vukovar , travanj 2018.

  Izrada projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije za izradu Studije o utjecaju na okoliša zahvat  poboljšanje uvjeta za plovnosti Rijeke Save , Agencija za vodne puteve , Vukovar , travanj 2018.

  Elaborat usklađenosti glavnog projekata sa rješenjem o prihvatljivosti zahtjeva , Općina Vrbovsko, Vrbovsko , veljača 2018.

  Elaborat usklađenosti Glavnog projekta sa rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš , Općina Lumbarda, Lumbarda , veljača 2018.

  Izrada podloga za izradu Studije izvedivosti za Centar za gospodarenje otpadom Grada Zagreba -sortiranje otpada , ZCGO, Zagreb , ožujak 2018.

  Snimak izvedenog stanja i Promjena namjene pogona za skladištenje i obradu opasnog otpada, Gajeta d.o.o., Sesvetski Kraljevac, travanj 2018.

  Projektno-tehnička dokumentacija za izmjenu građevinske dozvole sanacije i izgradnje odlagališta otpada Novi Dvori -troškovnik projektiranih radova faze 2, Grad Zaprešić, Zaprešić , lipanj 2018.

  Elaborat zaštite od požara zatvaranja odlagališta Kokirevo Vojnić , Uljanik d.o.o., Vojnić , travanj 2018.

  Dio Elaborata usklađenosti glavnih projekata s Rješenjem o prihvatljivosti za okoliš nautičko turističkog kompleksa , AAVA Savjetovanje d.o.o., Zagreb , travanj 2018.

  Elaborat za promjenu pogona gospodarenja otpadom na lokaciji Sesvetski kraljevec , AAVA Savjetovanje d.o.o., Sesvetski Kraljevac, rujan 2018.

  Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom , Općina Ražanac, Ražanac , svibanj 2018.

  DWG nacrt spremišta za otpad , Grad Velika Gorica, Velika Gorica, svibanj 2018.

  Plan sanacije divljih odlagališta otpada na području Općine Goričan , Općina Goričani, Gračani , lipanj 2018.

  Mišljenje u postupku kontrole stabilnosti tijela odlagališta Doline, Komunalac d.o.o., Bjelovar , srpanj 2018.

  Konzalting poslovi tijekom postupka ishođenja Rješenja , Ekoplus d.o.o., Viškovo , prosinac 2018.

  Elaborat usklađenosti Glavnog projekta sa rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš , Čistoća Pag d.o.o., Pag , svibanj 2018.

  Mišljenje raspoloživog kapaciteta na odlagalištu Jerovec , Ivkom d.d., Ivanec , lipanj 2018.

  Mišljenje raspoloživog kapaciteta na odlagalištu Vinogradine , Komunalac Požega d.o.o., Požega , lipanj 2018.

  Mišljenje raspoloživog kapaciteta na odlagalištu Vinogradine , Grad Gospić, Gospić, srpanj 2018.

  Krajobrazni projekt za eksploatacijsko polje Žervanjska kod Orahovice , ASK Atelier d.o.o., Orahovica, srpanj 2018.

  Mišljenje raspoloživog kapaciteta na odlagalištu Prdavac , Topos d.o.o., Grubišno polje, srpanj 2018.

  Mišljenje raspoloživog kapaciteta na odlagalištu Podum , Grad Otočac , Otočac , srpanj 2018.

  Mišljenje raspoloživog kapaciteta na odlagalištu , Grad Novska, Novska , srpanj 2018.

  Mišljenje raspoloživog kapaciteta na odlagalištu , Komunalac d.o.o. Županja, Županja , srpanj 2018.

  Stručno savjetovanje i konzultacija tijekom pripreme i izrade materijala za dopunu zahtjeva za očitovanje o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, izmjena GUP-a, Grad Zagreb, Zagreb , rujan 2018.

  Mišljenje raspoloživog kapaciteta na odlagalištu Ilovac , Grad Karlovac, Karlovac, srpanj 2018.

  Analiza u sklopu studije izvodljivosti s tehničkom dokumentacijom za Obiteljski zabavni centar u Koprivnici, Razbor d.o.o., Zagreb , srpanj 2018.

  Mišljene o dodatnim raspoloživim kapacitetima na odlagalištu Gorjak , Krapinsko-zagorska županija , Krapina , lipanj 2018.

  Elaborat tehničko-tehnološkog rješenja za odlaganje otpada koji sadrži azbest na odlagalištu otpada Podum u Gradu Otočcu , Grad Otočac, Otočac , srpanj 2018.

  Mišljenje raspoloživog kapaciteta na odlagalištu , Komunalac d.o.o., Vukovar , srpanj 2018.

  Mišljenje raspoloživog kapaciteta na odlagalištu , Čistoća d.o.o, Dubrovnik , srpanj 2018.

  Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Čistoća d.o.o. Pag, Pag , prosinac 2018.

  Projektno-tehnička dokumentacija sanacije odlagališta Razbojište izrada proširena aplikacija , Općina Perušić, Perušić , prosinac 2018.

  Elaborat usklađenosti glavnog projekta s Rješenjem o prihvatljivosti za okoliš za zahvat: Golf igralište Larun s građevinama u golfu , AAVA Savjetovanje d.o.o., ,kolovoz 2018.

  Interni akti zaštite voda vezanih uz kompostanu Prudinec , Zagrebački Holding d.o.o, Zagreb , listopad 2018.

  Izrada izvješća o okolišnoj i socijalnoj usklađenosti u sklopu projekta Modernizacije i restrukturiranje Sektora cestovnog prijevoza (MARS) , Autocesta Rijeka Zagreb , Zagreb , prosinac 2018.

  Elaborat o primanju otpada na odlagalište kojim se dokazuje da otpad nema štetan utjecaj na okoliš, Kombel d.o.o., Belišće , studeni 2018.

  Elaborat usklađenosti Glavnog projekta sa Rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš, Komunalac d.o.o., Pag , rujan 2018.

  Troškovnik za nastavak radova na reciklažnom dvorištu za građevni otpad u Sarvašu , Zlatna luka Sukošan , Osijek , listopad 2018.

  Krajobrazni projekt, Grad Rovinj, Nerežišća , listopad 2018.

  Krajobrazni projekt, Grad Osijek, Nerežišća , listopad 2018.

  Izrada kategorizacije otpada na području Zagrebačke županije , Berica d.o.o., Zagreb , studeni 2018.

  Tehničko-tehnološko rješenje odlaganja otpada na odlagalištu Piškornica do zatvaranja odlagališta , , Koprivnički Ivanec , prosinac 2018.

  Pravilnik o radu odlagališta i Pravilnik o zatvaranju odlagališta , Ekoplus d.o.o., Viškovo , prosinac 2018.

  Pravilnik o zatvaranju odlagališta , Pula Herculanea d.o.o., Pula , prosinac 2018.

  Troškovnik opreme reciklažnog dvorišta , Općina Jakovlje , Jakovlje , prosinac 2018.

  Elaborat tehničko-tehnološkog rješenja za reciklažno dvorište građevinskog otpada, Grad Grubišno polje, Grubišno polje, prosinac 2018.

  Elaborat sanacije - Zatvoreno odlagalište "Bazilica" u Rovinju, Komunalni servis d.o.o., Rovinj, travanj 2017.

  Elaborat usklađenosti glavnih projekata s rješenjem o prihvatljivosti za okoliš za zahvat: Izgradnja nautičko turističkog kompleksa Sv. Katarina i Monumenti – Pula, AAVA Savjetovanje d.o.o., Zagreb, siječanj 2017.

  Elaborat za postupak javne nabave za nastavak radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada Gorjak-grafički i tekstualni dio troškovnika , Krapinsko-zagorska županija , Krapina , travanj 2017.

  Elaborat za postupak javne nabave za nastavak radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada Medvedov jarek Klanjec-grafički i tekstualni dio troškovnika , Krapinsko-zagorska županija , Krapina , travanj 2017.

  Interni akt zaštite voda vezanih uz odlagalište otpada Piškornica , Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec, svibanj 2017.

  Izrada internih akata zaštite voda za grad Krapinu, Krakom d.o.o., Krapina, rujan 2017.

  Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara na VV E.Kvatrenik, Slunj, AZ PROJEKT , Velika Gorica, rujan 2017.

  Razrada projektne dokumentacije , PZC Split d.d., Split, studeni 2017.

  Elaborat usklađenosti glavnih projekata s rješenjem o prihvatljivosti za okoliš za zahvat: Izgradnja gold igrališta Porto Mariccio, AAVA Savjetovanje d.o.o., Zagreb , listopad 2017.

  Troškovnik - Otplinjavanje - nastavak radova na otplinjavanju odlagališta, Čistoća Karlovac, Karlovac, svibanj 2016.

  Sanacijski program - Kližište Đureki, naselje Jertovec, Općina Konjščina, Konjščina, lipanj 2016.

  Izmjena opisa zahvata kao dijela izmjena i dopuna Studije izvedivosti, Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o., Dubrovnik, siječanj 2016.

  Tehnička pomoć za jačanje kapaciteta korisnika za upravljanje Županijskim centrom za gospodarenje otpadom "Marišćina" u Primorsko-goranskoj županiji, Ekoplus d.o.o., Rijeka, studeni 2016.

  Osnovna karakterizacija otpada - Komunalni otpad grada Belog Manastira i okolnih općina koji se odlaže na Gradskom odlagalištu u Belom Manastiru, Baranjska čistoća , Beli Manastir, veljača 2016.

  Tehnički pregled u postupku izdavanja dozvole za izvedeni zahvat u prostoru - Sanacija odlagališta otpada "Filipovici", Grad Osijek, Osijek, siječanj 2016.

  Projekt izvedenog stanja analize stabilnosti zamjenskog kamenog nasipa i revizija analize stabilnosti , Općina Lumbarda , Dubrovnik, ožujak 2016.

  Elaborat tehničko-tehnološkog rješenja- Reciklažno dvorište na odlagalištu, Grad Grubišno polje, Grubišno Polje, ožujak 2016.

  Osnovna karakterizacija otpada, AAVA Savjetovanje d.o.o., OKO, veljača 2016.

  Sanacijski program - Klizište "Trški Vrh", Krapina, Grad Krapina, Krapina, ožujak 2016.

  Elaborat o usklađenosti glavnog projekta za kanalizaciju s mjerama zaštite okoliša , VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, srpanj 2016.

  Elaborat tehničko-tehnološkog rješenja - Reciklažno dvorište "Žukavac", Općina Mljet , Babino Polje, lipanj 2016.

  Savjetovanje po pitanjima zaštite okoliša sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom na razini Hrvatskih cesta, Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, srpanj 2016.

  Tehnička dokumentacija za provedbu natječaja i radove, Piškornica - sanacijsko odlagalište j.d.o.o., Koprivnički Ivanec, srpanj 2016.

  Elaborat zaštite od požara - Dvorničićeva ulica, Geotehnički studio d.o.o., Zagreb, lipanj 2016.

  Elaborat o odlaganju azbestnog otpada - Odlagalište otpada u "Vijuš - JUG", Komunalac d.o.o. Slavonski Brod , Slavonski Brod, srpanj 2016.

  Plan sanacije odlagališta otpada "Zmajevac", Općina Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi, kolovoz 2016.

  Osnovna karakterizacija otpada - Otpad koji se odlaže na odlagalištu otpada "Griža", Park d.o.o., Buzet, listopad 2016.

  Projekt izvedenog stanja - Kaseta za azbest na "Gradskom odlagalištu u Virovitici", Grad Virovitica , Virovitica, rujan 2016.

  Elaborat tehničko-tehnološkog rješenja za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest lokaciji gospodarenja otpadom odlagalište otpada ""Petrovačka dola", Komunalac d.o.o. Vukovar, Vukovar, rujan 2016.

  Elaborat usklađenosti glavnog projekta - Terminal za otpad u luci Ploče, EKO JUŽNI JADRAN d.d., Ploče, listopad 2016.

  Plan za odvojeno prikupljanje i skladištenje otpada u poslovnom krugu objekta i sigurno prikupljanje takvih materijala, Grad Biograd na Moru, Biograd na Moru, studeni 2016.

  Reprezentativni uzorak biorazgradive komponente otpada, Grad Velika Gorica, Velika Gorica, studeni 2016.

  Tehnička pomoć za Županijski centar za Gospodarenje otpadom Marišćina u Primorsko-Goranskoj županiji, SOGES S.p.A., Općina Viškovo, veljača 2015.

  "Plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju  i uređaja za obradu otpadnih voda,

  Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda te

  Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i iz procesa obrade otpadnih voda, Čistoća Karlovac, Karlovac, siječanj 2015."

  Analiza sastava i količine otpada na području Grada Velike Gorice, Grad Velika Gorica , Velika Gorica, srpanj 2015.

  Interni akti zaštite voda za odlagalište "Grabovica" - Dubrovnik, Čistoća d.o.o. Dubrovnik, Dubrovnik, rujan 2015.

  Elaborat tehničko - tehnološkog rješenja - Reciklažno dvorište i skladište opasnog otpada na lokaciji u Pazinu, Ecooperativa d.o.o., Pazin, lipanj 2015.

  Interni akti zaštite voda vezanih uz odlagalište neopasnog otpada "Gorjak", Krakom d.o.o., Krapina, srpanj 2015.

  Tehnička pomoć na izradi Idejnog projekta reciklažnog dvorišta u sklopu Centra za zaštitu okoliša u Krapinskim Toplicamma , MVA, mikelić vreš arhitekti d.o.o, Krapinske Toplice, veljača 2015.

  Interni akti zaštite voda vezanih uz odlagalište neopasnog otpada "Rakitovac", Grad Gospić , Gospić, lipanj 2015.

  Elaborat zaštite od požara - Projekt prometnice s komunalnom infrastrukturom i pratećim građevinama "Brezovica", IPZ-NISKOGRADNJA d.o.o., Zagreb, prosinac 2015.

  Interni akti zaštite voda vezanih uz odlagalište neopasnog otpada "Kokojevica", KTD Mindel d.o.o., Lumbarda, srpanj 2015.

  Plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju  i uređaja za obradu otpadnih voda, Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i mulja iz procesa obrade otpadnih voda te Program mjera zaštite voda od onečišćenja s rokovima realizacije s vidljivom dinamikom te definiranim svim planiranih aktivnostima i mjerama u cilju zaštite površinskih i podzemnih voda, Čistoća Metković d.o.o., Metković, svibanj 2015.

  Plan sanacije - Deponija "Gore", Općina Gradište , Gradište, srpanj 2015.

  Interni akti zaštite voda vezanih uz odlagalište neopasnog otpada u Belišću, Kombel d.o.o., Belišće, srpanj 2015.

  Plan sanacije - Odlagalište "Klepa" , Općina Peteranec , Peteranec, prosinac 2015.

  Tehničko-tehnološki elaborat za izgradnju reciklažnog dvorišta/pretovarne stanice, Komunalac d.o.o.Lastovo, Lastovo, rujan 2015.

  Interni akti zaštite voda vezanih uz odlagalište otpada "Cerik", Darkom d.o.o. Daruvar, Daruvar, kolovoz 2015.

  Sanacijski program - Klizište Škare - Fabijanci na području Općine Pisarovina, Općina Pisarovina , Pisarovina, listopad 2015.

  Sanacijski program - Klizište u Bedekovčini u Naselju Glumpaki, Općina Bedekovčina , Bedekovčina, studeni 2015.

  Interni akti zaštite voda vezanih uz odlagalište  otpada "Medvedov Jarek" u Klanjcu, Zelenjak d.o.o., Klanjec, listopad 2015.

  Interni akti zaštite voda vezanih uz odlagalište  otpada "Sodol" u Ogulinu, Stambeno Komunalno Gospodarstvo Ogulin d.o.o., Ogulin, rujan 2015.

  Sanacijski program - Klizište u Pregradi, IRES EKOLOGIJA d.o.o., Pregrada, listopad 2015.

  Interni akti zaštite voda vezanih uz reciklažno dvorište "Mraclinska Dubrava" u Velikoj Gorici, Grad Velika Gorica , Velika Gorica, studeni 2015.

  Sanacijski program - Klizište na ŽC 2169 (Zlatar (D29)-G.Batina-Budišćina (D24)) Završje Belečko, Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije , Završje Belečko, studeni 2015.

  Sanacijski program - Klizište na nerazvrstanoj cesti "Vid 1" na području Koprivnice, Grad Koprivnica , Koprivnica, prosinac 2015.

  Sanacijski program - Klizište na nerazvrstanoj cesti "Vid 2" na području Koprivnice, Grad Koprivnica , Koprivnica, prosinac 2015.

  Elaborat krajobraznog uređenja - Eksploatacijsko polje tehničko-građevnog kamena "Veprštak" u Dubravi kod Tisnog, Sarađen d.o.o., Tisno, prosinac 2015.

  Procjena troškova kompostane nazivnog kapaciteta 17.000 t/god, Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Varaždin, svibanj 2015.

  Izrada dokumentacije za sanaciju odlagališta opasnog otpada „Jama Sovjak" u općini Viškovo, u Primorsko-goranskoj županiji, priprema projektne prijave i natječajne dokumentacije za radove i nadzor , COWI (Danska), Sovjak, ožujak 2014.

  Elaborat - Utvrđivanje vrsta te sastava odvojeno sakupljenog plastičnog otpadnog materijala koji se stvara na području Grada Zagreba, Čistoća d.o.o. Zadar, Zagreb, veljača 2014.

  Novelacija - Plan sanacije i zatvaranja divljeg odlagališta na području općine Bosiljevo, OPĆINA BOSILJEVO, Općina Bosiljevo, travanj 2014.

  Projektna dokumentacija - Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada i izgradnju odlagališta inetrnog otpada "Sarvaš" - Bilansa o količinama otpada, Grad Osijek, Osijek, srpanj 2014.

  Program izobrazbe o gospodarenju otpadom , Republika Hrvatska, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, ožujak 2014.

  Istražni radovi - Reciklažno dvorište u Županji, Čistoća Županja d.o.o., Županja, rujan 2014.

  Plan sanacije - Odlagalište "Podum", Grad Otočac , Otočac, travanj 2014.

  Istražni radovi, izrada izvješća i Elaborat o provedenim istražnim radovima, OIKON, Zagreb, rujan 2014.

  Osnovna karakterizacija otpada - Otpad koji se odlaže na odlagalištu otpada ''Beljavine'' – Grad Vrbovec, Komunalac Vrbovec d.o.o., Vrbovec, travanj 2014.

  Plan sanacije - Oglagalište otpada "Rakitovac", Grad Gospić , Gospić, rujan 2014.

  Osnovna karakterizacija otpada: 19 12 04 otpadna plastika i guma – pogon Donja Bistra; 19 12 12 ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11- pogon Donja Bistra; 19 12 12 ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11 – pogon Virovitica, SPECTRA MEDIA , , svibanj 2014.

  Plan sanacije i zatvaranja - Divlje odlagalište otpada Vodice-Pag, Grad Pag, Vodice/Pag, rujan 2014.

  Strateški, Poslovni i Financijski plan te Plan investicija za investicijski projekt Centar za gospodarenje otpadom "Babina gora", Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o., Karlovac, rujan 2014.

  Novelacija - Tehnološki projekt - Reciklažno dvorište u sklopu odlagališta otpada "Jerovec", Ivkom d.d., Ivanec, rujan 2014.

  Elaborat za ishođenje Rješenja o promjeni namjene građevine - pogona za lokaciju k.č.br. 5723, k.o. Ogulin, H2 Tehnologije d.o.o., Ogulin, lipanj 2013.

  Plan sanacije odlagališta otpada "Baštijunski brig" u Biogradu na Moru, Bošana d.o.o., Biograd na Moru, srpanj 2013.

  Projekt ugradnje mastolova i preinake kanalizacijskog sustava u objektu "Tržnice Zagreb", Slavonska avenija, Kemis Termoclean, Zagreb, ožujak 2013.

  Novelacija - Plan sanacije divljih odlagališta s troškovnikom odlagališta otpada na području grada Valpova, Grad Valpovo, Valpovo, travanj 2013.

  Provedbene upute za gospodarenje komunalnim otpadom, FZOEU, Zagreb, listopad 2013.

  Plan sanacije - Zatvaranje odlagališta otpada "Jerovec" u Ivancu , Ivkom d.d., Ivanec, rujan 2013.

  Elaborat - Utvrđivanja vrste i količine te sastava komunalnog otpada koji se stvara na području grada Bjelovara – ljetni period, Komunalac d.o.o. Bjelovar , Bjelovar, prosinac 2013.

  Elaborat - Utvrđivanje sastava komunalnog otpada na području Grada Gospića i  Grada Otočca, Ekonerg d.o.o., Gospić, Otočac, prosinac 2013.

  Plan sanacije divljih odlagališta otpada na području Općine Perušić, Općina Perušić, Općina Perušić, svibanj 2012.

  Elaborat sanacije i/ili zatvaranja divljeg odlagališta otpada na području grada Belišća, Kombel d.o.o., Belišće, rujan 2012.

  Osnovna karakterizacija otpada , Baranjska čistoća , Beli Manastir, lipanj 2012.

  Plan sanacije odlagališta otpada "Peski"  Kloštar Podravski , Općina Kloštar Podravski , Kloštar Podravski , svibanj 2012.

  Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda Odlagališta otpada Mraclinska Dubrava, VG Čistoća, Velika Gorica, lipanj 2012.

  Utvrđivanja sastava komunalnog otpada s godišnjom količinom po osnovnim vrstama otpada koje se odlažu na službena odlagališta na području Primorsko-goranske županije, HELECTOR S.A., Primorsko-goranska županija, studeni 2012.

  Utvrđivanja sastava komunalnog otpada s godišnjom količinom po osnovnim vrstama otpada koje se odlažu na službena odlagališta na području Istarske županije, HELECTOR S.A., Istarska županija, prosinac 2012.

  Plan sanacije - Odlagalište komunalnog otpada "Javorov vrh" u Brinju, Općina Brinje , Brinje, rujan 2012.

  Novelacija - Plan sanacije odlagališta otpada "Vijuš" u Slavonskom Brodu, Grad Slavonski Brod , Slavonski Brod, kolovoz 2012.

  Analiza mogućih lokacija odlagališta otpadnog građevnog materijala na području Grada Umaga, Grad Umag, Umag, prosinac 2012.

  Tender dokumentacija za sanaciju odlagališta komunalnog otpada "Vijuš", Grad Slavonski Brod, Slavonski Brod, studeni 2012.