Usluge

Tehnička dokumentacija - projekti

Tehnička dokumentacija - projektiranje građevina za gospodarenje otpadom

Od preliminarnih procjena, preko razvoja projekta, profesionalno izvedena tehnička dokumentacija, usluge konzaltinga i detaljan nadzor osiguravaju finalizaciju projekta po najvišim standardima.

Usluge projektiranja obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije potrebne za ishođenje odgovarajućih dozvola i to: 
 • Idejnog rješenja (u sklopu Studije izvedivosti ili postupku procjene utjecaja na okoliš)
 • Idejnog projekta za ishođenje Lokacijske dozvole (ukoliko je potreban zbog imovinsko-pravnih odnosa)
 • Glavnog projekta za ishođenje Građevinske dozvole 
 • Izvedbenog projekta (u slučaju potrebe)

Naš stručni tim je specijaliziran za izradu projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta i gradnju građevina za gospodarenje otpadom koje uključuju:
 • Sanacije odlagališta neopasnog (komunalnog, proizvodnog) i opasnog otpada
 • Izgradnja novih odlagališnih ploha
 • Centri za gospodarenje otpadom (MBO postrojenja i energane)
 • Pretovarne (transfer) stanice 
 • Postrojenja za predobradu i obradu otpada (mehaničko-biološka obrada, energetska obrada)
 • Prikupljanje i termička obrada plina (sa ili bez energetskog iskorištavanja)
 • Reciklažna dvorišta
 • Sortirnice otpada
 • Skladišta otpada

Prilikom izrade projekata primjenjuju se najbolja raspoloživa tehnička u cilju rješenja nužnih za zadovoljenje svih bitnih uvjeta za građevinu, redovito pazimo i na optimiziranje rješenja s ciljem manje cijene koštanja zahvata i korištenja ekološki prihvatljivih i po mogućnosti lokalno nabavljivih materijala.
Principi gospodarenja otpadom na kojim se zasniva naš rad, a koji predstavljaju i vodeći svjetski smjer gospodarenja otpadom, kao osnovu strategiju imaju sprečavanje nastanka otpada, minimalizaciju, ponovno korištenje, recikliranje, energetsku iskoristivost i kao zadnju kariku u lancu – odlaganje ostatnog otpada.
Prilikom izrade projekata, osim primjene najboljih tehničkih rješenja nužnih za zadovoljenje svih bitnih uvjeta za građevinu, redovito pazimo i na optimiziranje rješenja s ciljem manje cijene koštanja zahvata i korištenja ekološki prihvatljivih i po mogućnosti lokalno nabavljivih materijala.

Objekti sustava gospodarenja otpadom koje pokrivamo projektiranjem su: 
 • Sanacije odlagališta neopasnog (komunalnog, proizvodnog) i opasnog otpada
 • Izgradnja novih odlagališnih ploha
 • Pretovarne (transfer) stanice 
 • Postrojenja za predobradu i obradu otpada (mehaničko-biološka obrada, energetska obrada)
 • Centri za gospodarenje otpadom (MBO postrojenja i energane)
 • Uređaji za pročišćavanje procjednih voda
 • Prikupljanje i termička obrada plina (sa ili bez energetskog iskorištavanja)
 • Reciklažna dvorišta
 • Skladišta otpada