Usluge

Studije o utjecaju na okoliš i elaborati zaštite okoliša

Izrada studija o utjecaju na okoliš i elaborata zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Procjena utjecaja zahvata na okoliš je procjena mogućih značajnih utjecaja na okoliš. Procjenom utjecaja zahvata na okoliš prepoznaje se, opisuje i ocjenjuje, na prikladan način, utjecaj zahvata na okoliš, tako da se utvrđuje mogući izravni i neizravni utjecaj zahvata na: tlo, vodu, more, zrak, šumu, klimu, ljude, biljni i životinjski svijet, prirodne vrijednosti, krajobraz, materijalnu imovinu, kulturnu baštinu, uzimajući u obzir njihove međuodnose. Procjena utjecaja zahvata na okoliš mora osigurati ostvarenje načela predostrožnosti u ranoj fazi planiranja zahvata kako bi se utjecaji zahvata sveli na najmanju moguću mjeru i postigla najveća moguća očuvanost kakvoće okoliša, što se postiže usklađivanjem i prilagođavanjem namjeravanog zahvata s prihvatnim mogućnostima okoliša na određenom području.

Izrada Studije o utjecaju na okoliš i Elaborata zaštite okoliša propisana je Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14), a provodi se u okviru pripreme namjeravanog zahvata, prije izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata ili drugog odobrenja za zahvat za koji izdavanje lokacijske dozvole nije obvezno.
Popis zahvata za koje je obvezna procjena utjecaja zahvata na okoliš i popis zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene zahvata na okoliš te sadržaj Studije o utjecaju na okoliš i Elaborata zaštite okoliša naveden je u Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14). 

IPZ Uniprojekt MCF i IPZ Uniprojekt TERRA imaju suglasnost Ministarstva žaštite okoliša i prirode za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša između koji su i izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš. Naši zaposleni stručnjaci imaju dugogodišnje iskustvo u pripremi potrebne dokumentacije kao i u sudjelovanju u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš te u ishođenju Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš.