Usluge

Okolišna dozvola

Izrada stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole

Okolišna dozvola izdaje se s ciljem cjelovite zaštite okoliša putem integriranog sprječavanja i kontrole onečišćenja, osiguravajući visoku razinu zaštite okoliša i uvjete za sprječavanje značajnog onečišćenja okoliša zbog industrijskih aktivnosti. Okolišnom dozvolom utvrđuju se mjere zaštite tla, zraka, voda, mora, te ako to lokacija postrojenja uvjetuje, ostalih sastavnica okoliša, u okviru propisanih najboljih raspoloživih tehnika.

Okolišna dozvola mora se ishoditi za postrojenja u kojima se obavljaju i na postrojenja u kojima će se nakon izgradnje, odnosno rekonstrukcije i puštanja u rad postrojenja obavljati djelatnosti kojima se mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, vode i more, ako se u njima obavljaju djelatnosti iz popisa Priloga I. Uredbe o okolišnoj dozvoli (NN 08/14).
Uz zahtjev za izdavanje okolišne dozvole obvezno se prilaže stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole. Stručnu podlogu mogu izrađivati ovlaštenici koji imaju suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljenje stručnih poslova zaštite okoliša, a izrađuje se prema obrazcu iz priloga IV Uredbe o okolišnoj dozvoli (8/14).

Naše usluge uključuju izradu stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15), propisa donesenih na temelju tog Zakona i sudjelovanje u postupku ishođenja okolišne dozvole koje obuhvaća javno izlaganje, pribavljanje potvrde, odnosno mišljenja nadležnih tijela te konačnu izradu Nacrta okolišne dozvole. Tijekom 2014. i 2015. godine izradili smo Stručne podloge za ishođenje okolišnih dozvola i uspiješno ishodili okolišne dozvole za više od 40 odlagališta otpada i građevina za gospodarenje otpadom.