Usluge

Planovi gospodarenja otpadom

Izrada planova gospodarenja otpadom

Plan gospodarenja otpadom određuje i usmjerava gospodarenje otpadom te na temelju analize postojećeg stanja na području gospodarenja otpadom i ciljeva gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) određuje mjere za unaprjeđivanje postupaka pripreme za ponovnu uporabu, recikliranje i drugih postupaka oporabe i zbrinjavanja otpada.

Jedinice lokalne samouprave dužne su izraditi Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od šest godina koji sadrži najmanje sljedeće:
 • - analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, uključujući ostvarivanje ciljeva,
 • - podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva,
 • - podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom,
 • - podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju,
 • - mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,
 • - opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada,
 • - mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
 • - mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
 • - popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana,
 • - organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom,
 • - rokove i nositelje izvršenja Plana.

Izrada izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave  
Jedinice lokalne samouprave su u obvezi dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 31.ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objaviti ga u svom službenom glasilu. Naše usluge obuhvaćaju i izradu Izvješća za jedinice lokalne samouprave.