Usluge

Elaborati gospodarenja otpadom

Izrada elaborata gospodarenja otpadom

Da bi pravna i fizička osoba-obrtnik mogla započeti i obavljati djelatnost sakupljanja, oporabe, zbrinjavanja ili druge obrade otpada mora ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom.

Prilog dozvoli za gospodarenje otpadom je Elaborat gospodarenja otpadom koji izrađuje osoba koja prema posebnom propisu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer i koja je član komore.

Elaborat gospodarenja otpadom i Dozvola za gospodarenje otpadom regulirani su Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), a sadržaj Elaborata propisan je Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15).

Naše usluge obuhvaćaju izradu Elaborata gospodarenja otpadom kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta za obavljanje postupka gospodarenja otpadom s pripadajućim tehnološkim procesima, opisom metode izvođenja pripadajućih tehnoloških procesa kao funkcionalno tehnološke cjeline materijalnog toka otpada na lokaciji te ispunjavanje tehničko tehnoloških uvjeta, sigurnosno preventivnih mjera, ograničenja i obveza praćenja emisija te, mjera upravljačkog nadzora.