Usluge

SORTIRANJE OTPADA ISTRAŽNI RADOVI

ISTRAŽNI RADOVI ISPITIVANJE SASTAVA OTPADA

ISTRAŽNI RADOVI
Da bi se u potpunosti provela sanacija odlagališta neophodno je provesti istražneradove kojima će se utvrditi postojeće stanje te predložiti optimalno tehnološko i ekonomsko rješenje sanacije. Istražnim radovima utvrđuje se utjecaj odlagališta na okoliš, prvenstveno tlo i podzemne vode, o radovi obuhvaćaju geološku i hidrogeološku prospekciju terena, izradu piezometarskih bušotina sa svrhom uzimanja uzoraka podzemne vode, izradu sondažnih bušotina sa svrhom uzimanja uzoraka otpada i tla, laboratorijsku analizu uzoraka podzemne vode, tla i otpada te provođenje testova eluata, ispitivanja geomehaničkih i izolatorskih osobina podloge ispod odloženog otpada i dr. Istražni radovi obavljaju se u suradnji sa ovlaštenim tvrtkama i laboratorijima.

ISPITIVANJE SASTAVA OTPADA
Rezultati praćenja količine i sastava komunalnog otpada na nekom području u određenom vremenskom razdoblju predstavljaju osnovne ulazne podatke za razmišljanja o uvođenju nekog podsustava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Kao metoda određivanja sastava komunalnog otpada obično se izabire i organizacijski priprema opće prihvaćena metoda izravnog uzorkovanja, sortiranja, vaganja isortiranih komponenti otpada i prosijanog ostatka, određivanje vlažnosti otpada, statistička obrada i interpretacija rezultata. Ova metoda se usredotočuje na izvore stvaranja otpada, a ukoliko je plan provedbe dobro isplaniran, statističkom obradom dobiveni podaci o srednjoj vrijednosti, standardnoj devijaciji i stupnjem pouzdanosti, dobiva se zadovoljavajuća predodžba o sastavu cjelokupne struje otpada koja se razmatra.