O nama

Zaposleni

 • Mladen Mužinić
  dipl. ing. fizike.

  Prokurist, direktor tvrtke IPZ Uniprojekt MCF d.o.o. od travnja 1992. do rujna 2015. godine.
  Ima preko 40 godina iskustva iz područja projektiranja i istražnih radova na obradi komunalnog otpada, obradi opasnog otpada, studijama izbora lokacija i studijama utjecaja na okoliš, izradom idejnih projekata i glavnih projekati, projektima sanacije odlagališta, reciklažom (oporabom) otpada kao i projektima kompostiranja otpada, tehnologijom u metaloprerađivačkoj industriji te uređajima za predtretman otpadnih voda iz navedene industrije. Autor je i koautor znanstvenih i stručnih radova iz područja zbrinjavanja otpada (Stambena i komunalna privreda, Gospodarstvo i okoliš Glasnik konzorcija za održavanje čistoće u gradovima i naseljima Republike Hrvatske). Sudjelovao je na 10 Simpozija – Gospodarenje otpadom u Zagrebu. Najvažniji radovi su mu uvođenje primarne reciklaže u gradovima Zagreb i Osijek, te izrada Elaborata o stanju u zbrinjavanju komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj.

  Kontakt: 
 • Sandra Novak Mujanović
  dipl. ing. preh.tehn.univ. spec. oecoing.

  direktor tvrtke IPZ Uniprojekt MCF d.o.o.

  Bavi se poslovima vezanim uz zaštitu okoliša.
  Ima dugogodišnje iskustvo u izradi studija izbora lokacija i studija utjecaja na okoliš, izradi elaborata zaštite okoliša te idejnih i tehnoloških projekata. Također ima iskustvo u izradi strategija i planova gospodarenja otpadom, elaborata gospodarenja otpadom, stručnih podloga vezanih uz ishođenje okolišnih dozvola za postrojenja, internih akata vezanih uz zaštitu voda kao i iskustvo na projektima vezanim uz reciklažu (oporabu) otpada te kompostiranje otpada. Sudjelovala je do sada na 7 Međunarodnih simpozija gospodarenja otpadom u Zagrebu kao autor ili koautor znanstvenih i stručnih radova iz područja gospodarenja otpada. 

  Kontakt:
 • Mr.sc. Goran Pašalić
  dipl. ing. rud.

  ovlašteni projektant u rudarstvu
  stručnjak zaštite na radu

  Voditelj odnosno autor dokumentacije vezane za zaštitu okoliša: Studije o utjecaju na okoliš, Strateške studije utjecaja na okoliš, Elaborati zaštite okoliša, Stručne podloge zahtjeva za ishođenje okolišnih dozvola, Elaborati gospodarenja otpadom, Planovi gospodarenja otpadom, Studije izbora lokacija, Mjerenja emisije i imisija u okoliš, Planovi intervencija u zaštiti okoliša. Bavi se projektiranjem i istražnim radovima iz područja gospodarenja otpadom.

  Magistrirao s temom termička obrada opasnog otpada.

  Autor je znanstvenih i stručnih radova iz područja gospodarenja otpada, zaštite zraka i zaštite okoliša te sudionik na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima.

  Kontakt:
 • Dijana Tesar
  ekonomist

  Voditelj ureda i financijskog poslovanja tvrtke.
  Zadužena je za stručnu i operativnu administraciju poduzeća, logističku potporu za sve aktivnosti poduzeća, aktivnosti vezane uz financijsko poslovanje tvrtke i kadrovskih poslova. Djelokrug rada obuhvaća i izvođenje stručnih i operativno – administrativnih pravnih poslova, izrada natječajne dokumentacije, ponuda i ugovora te ostalih poslova iz djelatnosti poduzeća, a vezanih uz zaštitu okoliša.

  Voditelj je sustava kvalitete prema normi ISO 9001:2008 i sustava zaštite okoliša prema normi ISO 14000:2004, organizaciju i nadzor dokumentarnih procesa u poduzeću i provođenje procesa.

  Kontakt:
  Tel: +385 (0)1 4635 496
  GSM: +385 (0)98 907 00 70
  email: dijana@ipz-uniprojekt.hr
 • Danko Fundurulja
  dipl. ing. građ.

  ovlašteni inženjer građevinarstva
  direktor tvrtke IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. od travnja 1998. godine. 
  Ima dugogodišnje iskustvo na izradi projekata i istražnim radovima iz područja obrade komunalnog otpada, a bavi se i opasnim otpadom, studijama izbora lokacija i studijama utjecaja na okoliš, izradom idejnih projekata, glavnih projekata i izvedbenih projekata, projektima sanacije odlagališta, utvrđivanjem sastava otpada, reciklažom (oporabom) otpada kao i projektima kompostiranja otpada, izradom elaborata i ishođenjem vodopravnih dozvola kao i izradom Pravilnika o otpadu i održavanju sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te Pravilnika o mjerama i djelovanju u slučaju izvanrednog zagađenja kao i Programa zaštite voda te Planova intervencija u zaštiti okoliša. Obavlja poslove savjetodavanja investitora kao i nadzora te revizije projekata i studija.Autor je i koautor znanstvenih i stručnih radova iz područja zbrinjavanja otpada (Stambena i komunalna privreda, Gospodarstvo i okoliš Glasnik konzorcija za održavanje čistoće u gradovima i naseljima Republike Hrvatske, Građevinar).Sudjelovao je na svih 11 Simpozija – Gospodarenje otpadom u Zagrebu. Najvažniji radovi su mu izbor lokacije i izrada kompletene tehničke dokumentacije za odlagalište otpada u Bjelovaru, izrada studija o utjecaju na okoliš te ishođenje lokacijskih, građevnih i uporabnih dozvola te vodopravnih dozvola kao i izrada Elaborata o stanju u zbrinjavanju komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj.  

  Kontakt:
  Tel: +385 (0)1 4635 496
  GSM: +385 (0)98 313 387
  email: funda@ipz-uniprojekt.hr
 • Tomislav Domanovac
  dipl.ing.kem.tehn. univ.spec.oecoing.


  Bavi se izradom studija utjecaja na okoliš, strateških i planskih dokumenata, elaborata, analiza, studija izvodljivosti, tehnoloških projekata te istražnim radovima iz područja gospodarenja neopasnim i opasnim otpadom od 1999. godine. Najvažniji radovi su mu iz područja inženjerstva i tehnologija u zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom. Posebice se bavi analizama, bilancama i projekcijama trendova u gospodarenju otpadom pri čemu koristi napredne računalne alate za statističku analizu, modeliranje, simuliranje i optimiranje, studijama sustava odvojenog sakupljanja otpada i prijevoza otpada, pretovarnim stanicama, sortirnicama otpada, kompostanama i drugim objektima za biološku obradu otpada, reciklažnim dvorištima i skladištima otpada, sustavima naplate usluga gospodarenja otpada po količini, istražnim terenskim radovima na utvrđivanju količina i sastava otpada te izboru lokacija za objekte u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, izradi nacionalnih, regionalnih i lokalnih planova gospodarenja otpadom, sustavima obrade otpadnih voda s objekata za gospodarenje otpadom,  remedijacijom otpadnom onečišćenog okoliša i dr.Autor je znanstvenih i stručnih radova iz područja gospodarenja otpada i obradom otpadnih voda te sudionik na brojnim međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. 

  Kontakt:
  Tel: +385 (0)1 4635 496
  GSM: +385 (0)98 649 764
  email: tomislav@ipz-uniprojekt.hr
 • Suzana Mrkoci
  dipl. ing. arh.

  ovlašteni inženjer arhitekture
  Bavi se projektiranjem građevina iz područja gospodarenja otpadom i zaštite okoliša, izradi idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, projekata sanacije odlagališta te pripremom natječajne dokumentacije od 2000. godine. Ovlaštena je za izradu Elaborata zaštite od požara. Obavlja poslove projektantskog nadzora, vođenja projekata financiranih iz nacionalnih i EU fondova, ishođenja dozvola za gradnju te sudjeluje u pripremi aplikacija za korištenje sredstava EU. Najvažniji radovi su joj izbor lokacija odlagališta i izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata građevina za gospodarenje otpadom, izrada elaborata zaštite okoliša i planova sanacije odlagališta te elaborata zaštite od požara.Autor je i koautor znanstvenih i stručnih radova iz područja zbrinjavanja otpada na Simpoziju – Gospodarenje otpadom u Zagrebu. 

  Kontakt:
  Tel: +385 (0)1 4635 496
  GSM: +385 (0)98 509 889
  email: suzana@ipz-uniprojekt.hr
 • Irena Jurkić
  ing.arh., struč.spec.ing.aedif.


  Bavi se projektiranjem građevina iz područja gospodarenja otpadom i zaštite okoliša, izradi idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, projekata sanacije odlagališta te pripremom natječajne dokumentacije od 2003. godine. Najvažniji radovi su joj izbor lokacija i izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata građevina za gospodarenja otpadom, izrada elaborata zaštite okoliša i planova sanacije odlagališta. Sudjeluje u projektantskom nadzoru i vođenju projekata. Autor je i koautor znanstvenih i stručnih radova iz područja zbrinjavanja otpada. Govori engleski jezik i služi se talijanskim jezikom.

  Kontakt:
  Tel: +385 (0)1 4635 496
  GSM: +385 (0)98 392 296
  email: irena@ipz-uniprojekt.hr
 • Ana-Marija Vrbanek
  vš.mod.diz.

  direktor tvrtke IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. od rujna 2015. godine. 
  Bavi se poslovima vezanim uz zaštitu okoliša. Ima iskustvo u izradi elaborata zaštite okoliša , strategija i planova gospodarenja otpadom, elaborata gospodarenja otpadom, stručnih podloga vezanih uz ishođenje okolišnih dozvola za postrojenja, internih akata vezanih uz zaštitu voda kao i iskustvo na projektima vezanim uz reciklažu (oporabu) otpada.Ima iskustvo u radu na projektima koji se financiraju iz pretpristupnih, strukturnih i kohezijskih fondova EU što uključuje izradu natječajnih dokumentacija i aplikacija za prijavu te stručnu pomoć u postupku ocjene i prijave projekta do potpisa ugovora do realizacije. Također priprema dokumentaciju potrebnu za financiranje projekata iz drugih izvora kao npr. Svjetska banka, UNDP i dr. 

  Kontakt:
  Tel: +385 (0)1 4635 496
  GSM: +385 (0)99 803 46 96
  email: anamarija@ipz-uniprojekt.hr
 • Vedran Franolić
  mag. ing. aedif.

  ovlašteni inženjer građevinarstva. 
  Bavi se projektiranjem i istražnim radovima iz područja gospodarenja otpadom od 2009. godine. Najvažniji radovi su mu izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata reciklažnih dvorišta, pretovarnih stanica, odlagališta otpada i centara za gospodarenje otpadom kao i izrada planova, elaborata i studija iz područja gospodarenja otpadom. Obavlja poslove stručnog nadzora građenja te vodi projekte na utvrđivanju sastava otpada.Autor je i koautor znanstvenih i stručnih radova iz područja zbrinjavanja otpada. Govori engleski jezik i služi se francuskim jezikom. 

  Kontakt:
  Tel: +385 (0)1 4635 496
  GSM: +385 (0)99 803 46 95
  email: vedran@ipz-uniprojekt.hr
 • Filip Kalinić
  mag.ing.aedif.

  Bavi se poslovima projektiranja iz područja obrade komunalnog otpada i zaštite okoliša, izradi idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, projektima sanacije odlagališta i građevinama za gospodarenje otpadom. Neki od radova su izrada projekata reciklažnih dvorišta, pretovarnih stanica i odlagališta otpada. Kontakt:

  Tel: +385 (0)1 4635 496

  GSM: +385 (0)99 832 455

  email: filip@ipz-uniprojekt.hr

 • Elizabeta Perković
  mag.ing.aedif.

  Bavi se poslovima projektiranja iz područja obrade komunalnog otpada i zaštite okoliša, izradi idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, projektima sanacije odlagališta i građevinama za gospodarenje otpadom. Obavlja poslove stručnog nadzora. Neki od radova su izrada projekata reciklažnih dvorišta, pretovarnih stanica i odlagališta otpada. Ima iskustvo u projektiranju i nadzoru prometnica, kružnih raskrižja i parkirališta s komunalnom infrastrukturom. 

  Kontakt:


  Tel: +385 (0)1 4635 496

  GSM: +385 (0)99 803 46 90

  email: elizabeta@ipz-uniprojekt.hr