O nama

Zaposleni

 • Tomislav Domanovac
  dipl.ing.kem.tehn. univ.spec.oecoing.


  Bavi se izradom studija utjecaja na okoliš, strateških i planskih dokumenata, elaborata, analiza, studija izvodljivosti, tehnoloških projekata, odnosno tehničko-tehnoloških rješenja te istražnim radovima iz područja gospodarenja neopasnim i opasnim otpadom od 1999. godine. Najvažniji radovi su mu iz područja inženjerstva i tehnologija u zaštiti okoliša i gospodarenja otpadom. Posebice se bavi analizama, bilancama i projekcijama trendova u gospodarenju otpadom pri čemu koristi napredne računalne alate za statističku analizu, modeliranje, simuliranje i optimiranje. Također se bavi izradom studija sustava odvojenog sakupljanja otpada i prijevoza otpada, te izradom elaborata tehničko-tehnoloških rješenja za: pretovarne stanice, sortirnice otpada, kompostane i druge objekte za biološku obradu otpada, reciklažna dvorišta i skladišta otpada. Radi na analizama i uvođenju sustava naplate usluga gospodarenja otpada po količini, istražnim terenskim radovima na utvrđivanju količina i sastava komunalnog otpada te izboru lokacija za objekte u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, izradi nacionalnih, regionalnih i lokalnih strategija ili planova gospodarenja otpadom, sustavima obrade otpadnih voda s objekata za gospodarenje otpadom, remedijacijom otpadom onečišćenog okoliša i dr. Autor je znanstvenih i stručnih radova iz područja gospodarenja otpadom i obradom otpadnih voda te sudionik na brojnim međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima.


  Kontakt:

  Tel:+385 (0)1 4635 496

  GSM:+385 (0)98 649 764

  E-mail:tomislav@ipz-uniprojekt.hr

 • Suzana Mrkoci
  dipl. ing. arh.

  Ovlašteni projektant
  Ovlašteni voditelj projekata
  Ovlaštena za izradu elaborata zaštite od požara

  Bavi se projektiranjem građevina iz područja gospodarenja otpadom i zaštite okoliša, izradi idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, projekata sanacije odlagališta te pripremom natječajne dokumentacije od 2000. godine. Ovlaštena je za izradu Elaborata zaštite od požara. Obavlja poslove projektantskog nadzora, vođenja projekata financiranih iz nacionalnih i EU fondova, ishođenja dozvola za gradnju te sudjeluje u pripremi aplikacija za korištenje sredstava EU. Najvažniji radovi su joj izbor lokacija odlagališta i izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata građevina za gospodarenje otpadom, izrada elaborata zaštite okoliša i planova sanacije odlagališta te elaborata zaštite od požara.Autor je i koautor znanstvenih i stručnih radova iz područja zbrinjavanja otpada na Simpoziju – Gospodarenje otpadom u Zagrebu.

  Kontakt:

 • Irena Jurkić
  ing.arh., struč.spec.ing.aedif.

  Ovlašteni projektant

  Bavi se projektiranjem građevina iz područja gospodarenja otpadom i zaštite okoliša, izradi idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, projekata sanacije odlagališta te pripremom natječajne dokumentacije od 2003. godine. Najvažniji radovi su joj izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata građevina za gospodarenje otpadom, izrada elaborata zaštite okoliša i planova sanacije odlagališta. Sudjeluje u projektantskom nadzoru i vođenju projekata. Autor je i koautor znanstvenih i stručnih radova iz područja zbrinjavanja otpada. Govori engleski jezik i služi se talijanskim jezikom.

  Kontakt:

  Tel:+385 (0)1 4635 496

  GSM:+385 (0)98 392 296

  E-mail:irena@ipz-uniprojekt.hr

 • Ana-Marija Vrbanek
  vš.mod.diz.

  Direktor tvrtke IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. od rujna 2015. godine. 

  Bavi se poslovima vezanim uz zaštitu okoliša. Ima iskustvo u izradi elaborata zaštite okoliša , strategija i planova gospodarenja otpadom, elaborata gospodarenja otpadom, stručnih podloga vezanih uz ishođenje okolišnih dozvola za postrojenja, internih akata vezanih uz zaštitu voda kao i iskustvo na projektima vezanim uz reciklažu (oporabu) otpada.Ima iskustvo u radu na projektima koji se financiraju iz pretpristupnih, strukturnih i kohezijskih fondova EU što uključuje izradu natječajnih dokumentacija i aplikacija za prijavu te stručnu pomoć u postupku ocjene i prijave projekta do potpisa ugovora do realizacije. Također priprema dokumentaciju potrebnu za financiranje projekata iz drugih izvora kao npr. Svjetska banka, UNDP i dr.

 • Dijana Tesar
  ekonomist

  Voditelj ureda i financijskog poslovanja tvrtke.

  Zadužena je za stručnu i operativnu administraciju poduzeća, logističku potporu za sve aktivnosti poduzeća, aktivnosti vezane uz financijsko poslovanje tvrtke i kadrovskih poslova. Djelokrug rada obuhvaća i izvođenje stručnih i operativno – administrativnih pravnih poslova, izrada natječajne dokumentacije, ponuda i ugovora te ostalih poslova iz djelatnosti poduzeća, a vezanih uz zaštitu okoliša.

  Voditelj je sustava kvalitete prema normi ISO 9001:2008 i sustava zaštite okoliša prema normi ISO 14000:2004, organizaciju i nadzor dokumentarnih procesa u poduzeću i provođenje procesa.
 • Sandra Novak Mujanović
  dipl. ing. preh.tehn.univ. spec. oecoing.

  Bavi se poslovima vezanim uz zaštitu okoliša.

  Ima dugogodišnje iskustvo u izradi studija izbora lokacija i studija utjecaja na okoliš, izradi elaborata zaštite okoliša te idejnih i tehnoloških projekata. Također ima iskustvo u izradi strategija i planova gospodarenja otpadom, elaborata gospodarenja otpadom, stručnih podloga vezanih uz ishođenje okolišnih dozvola za postrojenja, internih akata vezanih uz zaštitu voda kao i iskustvo na projektima vezanim uz reciklažu (oporabu) otpada te kompostiranje otpada. Sudjelovala je do sada na 7 Međunarodnih simpozija gospodarenja otpadom u Zagrebu kao autor ili koautor znanstvenih i stručnih radova iz područja gospodarenja otpada.

  Kontakt:

  Tel: +385 (0)1 4635 496

  GSM: +385 (0)98 955 29 29

  E-mail: sandra@ipz-uniprojekt.hr

 • Danko Fundurulja
  dipl. ing. građ.

  Ovašteni projektant
  Ovlašteni za izradu elaborata zaštite od požara
  Direktor tvrtke IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. od travnja 1998. godine. 

  Ima dugogodišnje iskustvo na izradi projekata i istražnim radovima iz područja obrade komunalnog otpada, a bavi se i opasnim otpadom, studijama izbora lokacija i studijama utjecaja na okoliš, izradom idejnih projekata, glavnih projekata i izvedbenih projekata, projektima sanacije odlagališta, utvrđivanjem sastava otpada, reciklažom (oporabom) otpada kao i projektima kompostiranja otpada, izradom elaborata i ishođenjem vodopravnih dozvola kao i izradom Pravilnika o otpadu i održavanju sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te Pravilnika o mjerama i djelovanju u slučaju izvanrednog zagađenja kao i Programa zaštite voda te Planova intervencija u zaštiti okoliša. Obavlja poslove savjetodavanja investitora kao i nadzora te revizije projekata i studija.Autor je i koautor znanstvenih i stručnih radova iz područja zbrinjavanja otpada (Stambena i komunalna privreda, Gospodarstvo i okoliš Glasnik konzorcija za održavanje čistoće u gradovima i naseljima Republike Hrvatske, Građevinar).Sudjelovao je na svih 11 Simpozija – Gospodarenje otpadom u Zagrebu. Najvažniji radovi su mu izbor lokacije i izrada kompletene tehničke dokumentacije za odlagalište otpada u Bjelovaru, izrada studija o utjecaju na okoliš te ishođenje lokacijskih, građevnih i uporabnih dozvola te vodopravnih dozvola kao i izrada Elaborata o stanju u zbrinjavanju komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj.

  Kontakt:

  Tel:+385 (0)1 4635 496

  GSM:+385 (0)98 313 387

  E-mail:funda@ipz-uniprojekt.hr

 • Ana Orlović
  mag.oecol.et prot.nat.

  Bavi se poslovima vezanim uz zaštitu okoliša i prirode. Ima iskustvo u izradi elaborata zaštite okoliša, elaborata gospodarenja otpadom, studija utjecaja na okoliš i stručnih podloga za procjenu utjecaja na okoliš. Sudjelovala je do sada na nekoliko međunarodnih simpozija i kongresa kao autor ili koautor znanstvenih radova vezanih uz zaštitu okoliša i prirode.

 • Luka Brtičević
  univ. bacc. ing. mech.

 • Tea Stančić
  mag. ing. aedif.

  Ovlašteni inženjer građevinarstva
  Bavi se poslovima projektiranja iz područja gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. Izrađuje idejne, glavne i izvedbene projekte sancaija odlagališta otpada i građevina za gospodarenje otpadom.
  Ima iskustvo u izradi getehničkih projektata trase, sanacije klizišta i prometnica