• CENTAR ZA GOSPODARENJE
  OTPADOM
  ZADARSKE ŽUPANIJE
 • ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPODARENJE
  OTPADOM
  ISTARSKE ŽUPANIJE
 • ODLAGALIŠTE
  MRACLINSKA DUBRAVA
  VELIKA GORICA
 • RECIKLAŽNI CENTAR MRACLINSKA
  DUBRAVA
  VELIKA GORICA


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.tko smo mi?

Grupa IPZ Uniprojekt TERRA (d.o.o. za projektiranje) je jedna od vodećih konzultantskih i projektnih firmi u Republici Hrvatskoj koja ima ključnu ulogu u postavljanju sustava i izradi tehničke dokumentacije na području zbrinjavanja otpada.

ŠTO MOŽEMO UČINITI ZA VAS I OKOLIŠ

NAŠE USLUGE
TEHNIčKA DOKUMENTACIJA - PROJEKTI
Usluge projektiranja obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije potrebne za ishođenje odgovarajućih dozvola i to: 

 • Idejnog rješenja (u sklopu Studije izvedivosti ili postupku procjene utjecaja na okoliš)
 • Idejnog projekta za ishođenje Lokacijske dozvole (ukoliko je potreban zbog imovinsko-pravnih odnosa)
 • Glavnog projekta za ishođenje Građevinske dozvole 
 • Izvedbenog projekta (u slučaju potrebe)
saznajte više ....
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIš I ELABORATI ZAšTITE OKOLIšA
Procjena utjecaja zahvata na okoliš je procjena mogućih značajnih utjecaja na okoliš. Procjenom utjecaja zahvata na okoliš prepoznaje se, opisuje i ocjenjuje, na prikladan način, utjecaj zahvata na okoliš, tako da se utvrđuje mogući izravni i neizravni utjecaj zahvata na: tlo, vodu, more, zrak, šumu, klimu, ljude, biljni i životinjski svijet, prirodne vrijednosti, krajobraz, materijalnu imovinu, kulturnu baštinu, uzimajući u obzir njihove međuodnose.
saznajte više ....
PLANOVI GOSPODARENJA OTPADOM
Plan gospodarenja otpadom određuje i usmjerava gospodarenje otpadom te na temelju analize postojećeg stanja na području gospodarenja otpadom i ciljeva gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) određuje mjere za unaprjeđivanje postupaka pripreme za ponovnu uporabu, recikliranje i drugih postupaka oporabe i zbrinjavanja otpada.
saznajte više ....