Reference

Ostalo

 • Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara za Glavni projekt vodovod Čulinečka, IPZ Niskogradnja, , siječanj 2021.
 • Stručna podloga za potrebe razmatranja usklađenosti uvjeta - stara farma, Lukač d.o.o., , ožujak  2021.
 • Stručna podloga za potrebe razmatranja usklađenosti uvjeta - nova farma, Lukač d.o.o., , ožujak  2021.
 • Izrada zahtjeva za prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, Kemokop d.o.o. Dugo selo, Andrilovec , travanj 2021.
 • Elaborat o količinama i tokovima otpada s ciljem poboljšanja u unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije , Istarska županija , Pazin , ožujak 2021.
 • Izračun financijskog jamstva , Komunalac d.o.o. Vukovar , Vukovar , travanj 2021.
 • Prikaz mjera zaštite od požara (za prvu mapu projekta) i elaborat zaštite od požara (odvojeno prema projektnom zadatku Vodoopskrbe i odvodnje), za potrebe projekta – „Most preko potoka Črnec s rekonstrukcijom dijela Franjčevićeve ulice". , IPZ Niskogradnja, Zagreb, travanj 2021.
 • Analiza sastava i morfoloških karakteristika otpada temeljem terenskih ispitivanja sukladno propisanoj metodologiji izdanoj od strane Hrvatske agencije za okoliš i prirodu; sortiranje otpada grada Otočca, Gacka d.o.o. Otočac , Otočac , svibanj 2021.
 • Projektna dokumentacija krajobraznog uređenja Centara za gospodarenje otpadom Biljane donje -projekt navodnjavanja hortikulturno uređenih površina , RIKO, Zadar , u izradi
 • Elaborat o utvrđivanju vrste i sastava i sortirane sastavnice miješanog komunalnog otpada – plastika i plastična ambalaža koja se stvara na području Brodsko-posavske, Požeško-slavonske te dijelova Bjelovarsko bilogorske i Ssisačko moslavačke županije, Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o., Slavonski Brod , ožujak 2020.
 • Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole, vodopravnih akata (4 pravilnika) i ishođenje vodopravne dozvole , Komunalni servis d.o.o. Rovinj, Rovinj, ožujak 2020.
 • Troškovnik za fazu I proširenje tijela odlagališta Tuk , Grad Orahovica , Orahovica , veljača 2020.
 • Troškovnik za fazu II izgradnje reciklažnog dvorišta građevni otpad , Grad Orahovica , Orahovica , svibanj 2020.
 • Troškovnik za fazu III izgradnje reciklažnog dvorišta , Grad Orahovica , Orahovica , ožujak 2020.
 • Mišljenje/izračun projektanta o raspoloživom kapacitetu u odnosu na izgrađeni kapacitet odlagališta komunalnog otpada u Đurđevcu, Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac , siječanj 2020.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Velika Gorica , Velika Gorica , siječanj 2020.
 • Mišljenje/izračun projektanta o raspoloživom kapacitetu, Komunalac d.o.o. , Vukovar , siječanj 2020.
 • konzultantske usluge - gospodarenje otpadom, Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., Zagreb , ožujak 2020.
 • Mišljenje o raspoloživom kapacitetu Gorjak , Krakom d.o.o., Krapina , siječanj 2020.
 • Projekt krajobraznog uređenja EP Tori, Gradko d.o.o., , siječanj 2020.
 • Predaj zahtjeva za potrebe ishođenja građevinske dozvole kao opunomoćenik u sustavu eDozvola za Infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom odlagališta Vinogradine – Etapa 3 – Prostor za skladištenje s nadstrešnicom , Čistoća d.o.o. Pag, Pag , ožujak 2020.
 • Izrada izmjena troškovnika za provedbu postupka javne nabave za odlagalište otpada "Pržić" na Cresu, Grad Cres, Cres , siječanj 2020.
 • Analiza sastava odvojeno prikupljenog reciklabilnog otpada u sklopu javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s naglaskom na ambalažni otpad , Fond za zaštitu okoliša I energetsku učinkovitost , Zagreb , travanj 2020.
 • Projekt krajobraznog uređenja EP Stara kava, Kamen d.d., Pazin , ožujak 2020.
 • Projekt krajobraznog uređenja EP Glavice, Kremena d.o.o., Opuzen , ožujak 2020.
 • Elaborat o usklađenosti s propisanim mjerama zaštite okoliša, Grad Čabar , Čabar , veljača 2020.
 • Plan monitoringa odlagališta Kaštijun, Pula Herculanea d.o.o., Pula , travanj 2020.
 • Usluge izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom, Komunalni servis d.o.o. Rovinj, Pula , ožujak 2020.
 • Izrada Novelacijskog troškovnika za uklanjanje građevinskog i komunalnog otpada na lokaciji izgradnje 2. faze Ribarske luke Vela Lamjana – Zadarska županija, Lučka uprava Zadar, Zadar, travanj 2020.
 • Analiza sastava i morfoloških karakteristika otpada temeljem terenskih ispitivanja, Park d.o.o.Buzet , Buzet , srpanj 2020.
 • Izrada projektno‐tehničke dokumentacije za zatvaranje odlagališta otpada ''Cerovka'' -Troškovnik i izrada tender dokumentacije , Grad Sv. Ivan Zelina, Sv. Ivan Zelina, prosinac 2020.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Komunalac Požega d.o.o., Požega , lipanj 2020.
 • Izvedeno stanje reciklažnog dvorišta , Općina Rešetari, , prosinac 2020.
 • Mišljenje o raspoloživom kapacitetu odlagališta Petrovačka dola , Grad Vukovar , Vukovar, lipanj 2020.
 • Kartografski prikaz, EKO d.o.o. , Zadar, svibanj 2020.
 • Utvrđivanje sastava otpada - Zadar, RIKO d.o.o., Zadra, svibanj 2020.
 • Elaborat o usklađenosti s propisanim mjerama zaštite okoliša, Grad Biograd na Moru , Biograd na Moru, lipanj 2020.
 • Reguliranje međusobnih odnosa u svezi izrade projektno tehničke dokumentacije za potrebe apliciranja na poziv na dostavu projektnih prijedloga izgradnje - izrada Elaborata i troškovnika za etapnu izgradnju kompostane prema glavnom projektu za ETAPU V – Kompostana na odlagalištu otpada „Vinogradine" , Komunalac Požega d.o.o., Požega , srpanj 2020.
 • Kontrola stabilnosti tijela odlagališta, i izračun preostalog volumena odlagališta, u postupku kontrole stabilnosti tijela odlagališta Doline, Komunalac d.o.o.  Bjelovar , Bjelovar , lipanj 2020.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Ivkom d.d., Ivanec , lipanj 2020.
 • Izračun volumena , Slatina Kom d.o.o., Slatina , srpanj 2020.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, TOPOS d.o.o., Grubišno Polje, rujan 2020.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Orahovica, Orahovica, srpanj 2020.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Čistoća Županja d.o.o., Županja , lipanj 2020.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Beli Manastir, Beli Manastir, srpanj 2020.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Velika Gorica , Velika Gorica , srpanj 2020.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Novska , Novska, srpanj 2020.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Zaprešić, Zaprešić, srpanj 2020.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Karlovac, Karlovac, srpanj 2020.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Vrlika , Vrlika, srpanj 2020.
 • Projekt krajobraznog uređenja EP Vršine, PRIJEVOZNIČKI OBRT I KAMENOLOM "PULIN", VL. DARIO PULIN, Višnjan , rujan 2020.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Garešnica , Garešnica, srpanj 2020.
 • Izrada zahtjeva za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole - jama Sovjak, FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, , rujan 2020.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Općina Lumbarda , Lumbarda, srpanj 2020.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta , Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac , srpanj 2020.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Virovitica , Virovitica, siječanj 2020.
 • Elaborat za procjenu troškova konačnog zatvaranja i sanacije Odlagališta komunalnog otpada Mraclinska Dubrava u Velikoj Gorici, Grad Velika Gorica , Velika Gorica, studeni 2020.
 • Elaborat usklađenosti glavnih projekata s rješenjem o prihvatljivosti za okoliš za zahvat: Izgradnja nautičko turističkog kompleksa Sv. Katarina i Monumenti – Zona mješovite namjene (III. Etapa) – faza 3.1, Kermas Istra d.o.o., , rujan 2020.
 • Mišljenje o raspoloživom volumenu, Zelenjak d.o.o., Klanjec, rujan 2020.
 • Elaborat usklađenosti glavnih projekata s rješenjem o prihvatljivosti za okoliš za zahvat: Izgradnja nautičko turističkog kompleksa Sv. Katarina i Monumenti – Zona mješovite namjene (III. Etapa) – faza 3.3, AAVA Savjetovanje d.o.o., , rujan 2020.
 • Elaborat usklađenosti glavnog projekta za ŽCGO Kaštijun faza 5,6 i 7, Helector S.A., Pula , listopad 2020.
 • Elaborat rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaj za obradu otpadnih voda, Operativni plan provedbenih mjera u slučaju izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda , Gredalj d.o.o. u stečaju, Zagreb, studeni 2020.
 • Elaborat - Program praćenja stanja okoliša , Usluga d.o.o. Pazin , Pazin, prosinac 2020.
 • Plan rada i održavanja građevina za odvodnju otpadnih voda i operativni plan mjera za slučaj izvanrednih onečišćenja voda , Kom Ilok d.o.o. , Ilok, prosinac 2020.
 • Proširena aplikacija i dokumentacija o nabavi za projekt sanacije i zatvaranja , Grad Novi Vinodolski, Novi Vinodolski , kolovoz 2019.
 • Proširena projektna aplikacija i dokumentacija o nabavi za projekt sanacije odlagališta Muškovo Ključ, Općina Vrbanja , Vrbanja , travanj 2019.
 • Proširena aplikacija projekta sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Lokva Vidotto , Grad Rovinj , Rovinj, ožujak 2019.
 • Provedba programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, Grad Požega , Požega , srpanj 2019.
 • Plan sanacije s troškovnikom , Općina Kalinovac , Kalinovac, siječanj 2019.
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta odlagalište komunalnog otpada Kurjakana , Grad Novska , Novska , listopad 2019.
 • Projekt krajobraznog uređenja , Senior d.o.o., Zagreb , prosinac 2019.
 • Elaborat usklađenosti Glavnog projekta sa Rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš, Čistoća Pag d.o.o., Pag , veljača 2019.
 • Stručna podloga za studiju koje će analizirati, ocijeniti i predložiti sustav koji je potreban Republici Hrvatskoj za energetsku oporabu, MZOE, Zagreb , prosinac 2019.
 • Interni akti zaštite voda vezanih uz odlagalište otpada Petrovačka Dola , Komunalac Vukovar , Vukovar , rujan 2019.
 • Analiza sastava i morfoloških karakteristika otpada temeljem terenskih ispitivanja , Park Buzet, Buzet, veljača 2019.
 • Analiza sastava i morfoloških karakteristika otpada temeljem terenskih ispitivanja , Ivanj Novi Vinodolski, Novi Vinodolski , ožujak 2019.
 • Elaborat analize potrebe mjerenja taložne tvari u okolišu eksploatacijskog polja Veprštak , Sarađen d.o.o., Stankovci , travanj 2019.
 • Stručna podloga za ishođenje potvrde na glavni projekt Proširenja tijela odagališta i reciklažnog dvorišta, Komunalno poduzeće, Orahovica, travanj 2019.
 • Usluge izrade dokumentacije za provedbu projekta Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Hintov"-izrada Početnog plana zahtjeva za nadoknadom sredstava i obrazac za prognozu novčanog tijeka (CFF) te Zahtjev za nadoknadom sredstava , Grad Orahovica , Gola, travanj 2019.
 • Mišljenje-izračuna raspoloživog kapaciteta na odlagalištu Jerovec, Općina Gola, Ivanec , travanj 2019.
 • Usluge koorodinatora 1 u sklopu izrade Glavnog projekta Etape 1. faze 2. odlagališta otpada Sv. Kuzam, Pag , Ivkom d.d , Pag , travanj 2019.
 • Operativni planovi i pravilnici za tvrtku Cemex , CEMEX Hrvatska d.d., Kaštel Sućurac , travanj 2019.
 • Analiza količina i karakteristika miješanog komunalnog otpada koji će gravitirati prema pretovarnim stanicama na području Zagrebačke županije , ZCGO, Zagreb , svibanja 2019.
 • Analiza otpada sa zelenih otoka , Usluga Poreč, Poreč , svibanj 2019.
 • Izrada Troškovnika za izgradnju REC za građevni otpad i odlagalište internog otpada , GRAD UMAG, Umag , travanj 2019.
 • Konzultantske usluge godišnji izvještaj o zaštiti okoliša o socijalnoj usklađenosti za EBRD i EIB , Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb , svibanj 2019.
 • Mišljenje-izračuna raspoloživog kapaciteta na odlagalištu Vinogradine , Komunalac Požega d.o.o., Požega , listopad 2019.
 • Analiza prijedloga izmjena i dopuna u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „skijaški kompleks" Medvednica sa stručnim mišljenjem o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš, AAVA Savjetovanje d.o.o., Zagreb , rujan 2019.
 • Izrada Elaborata zaštite od požara -  izgradnja hidrostanice za podizanje tlaka hidrantske mreže u sklopu reciklažnog dvorišta Mraclinska Dubrava., Grad Velika Gorica , Velika Gorica , svibanj 2019.
 • Mišljenje-izračuna raspoloživog kapaciteta na odlagalištu  , Grad Velika Gorica , Velika Gorica , lipanj 2019.
 • Osnovna karakterizacija otpada koja obuhvaća sortiranje komunalnog otpada na gradskom odlagalištu u Belom Manastiru , Baranjska čistoća d.o.o., Beli Manastir, svibanja 2019.
 • Mišljenje-izračuna raspoloživog kapaciteta na odlagalištu  , Grad Virovitica , Virovitica , rujan 2019.
 • Mišljenje-izračuna raspoloživog kapaciteta na odlagalištu  , Grad Karlovac , Karlovac , lipanj 2019.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Komunalac d.o.o., Vukovar, svibanj 2019.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Petrinja , Petrinja, svibanj 2019.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, TOPOS Grubišno polje , Grubišno Polje, lipanj 2019.
 • Tehnološki Elaborat  , Pula Herculanea d.o.o., Pula , svibanja 2019.
 • Elaborat usklađenosti Glavnog projekta sa Rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš, Općina Mljet, Mljet , rujan 2019.
 • Izrada internih dokumenata za voda , Bikarac d.o.o., Šibenik , lipanj 2019.
 • Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda, Airport Dubrovnik , Dubrovnik, listopad 2019.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Novska, Novska , rujan 2019.
 • Novelacija troškovnika i opis dodatnih radova, Navigator d.o.o., Zadar, kolovoz 2019.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Križevci , Križevci, lipanj 2019.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Orahovica , Orahovica , lipanj 2019.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Čistoća Županja d.o.o., Županja , lipanj 2019.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Komunalac d.o.o. Bjelovar , Bjelovar , lipanj 2019.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Gospić, Gospić, srpanj 2019.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Vrlika , Vrlika , srpanj 2019.
 • Mišljenje/izračun projektanta o raspoloživom kapacitetu u odnosu na izgrađeni kapacitet odlagališta komunalnog otpada „Radosavci" u Slatini, Grad Slatina , Slatina , srpanj 2019.
 • Tehnička pomoć i upravljanje projektom Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji , Regionalni centar čistog okoliša SPLIT , Split, rujan 2019.
 • Plan sanacije odlagališta inertnog otpada u Pazinu, Usluga Pazin, Pazin, studeni 2019.
 • Predmet izmjena i dopuna se odnosi na usklađivanje sa novim rješenjem konstrukcije potpornog zida i usklađivanje sa izvedbenim projektom prometno – manipulativnih površina s odvodnjom , Eko d.o.o. Zadar, Zadar , listopad 2019.
 • Mišljenje/izračun projektanta o raspoloživom kapacitetu u odnosu na izgrađeni kapacitet odlagališta komunalnog otpada u Đurđevcu, Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac , kolovoz 2019.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Klanjec, Klanjec , kolovoz 2019.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Beli Manastir, Beli Manastir, rujan 2019.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Grad Garešnica, Garešnica, rujan 2019.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Općina Lastovo, Lastovo, listopad 2019.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta Sv Kuzam , Navigator d.o.o., Pag , listopad 2019.
 • Krajobrazni projekt, Cava Planit d.o.o., Rogoznica , studeni 2019.
 • Razrada tenderskog troškovnika izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora , Strabag d.o.o., Zadar , prosinac 2019.
 • Elaborat troškova zatvaranja, održavanja i monitoringa odlagališta otpada Piškornica, Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec, studeni 2019.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Komunalac d.o.o. Petrinja , Petrina , studeni 2019.
 • Projekt hidroinstalacija kolodvorskih zgrada, Studiosapio d.o.o., Zagreb, prosinac 2019.
 • Plan zaštite od požara i procjena ugroženosti, AZ Projekt , Gašinci , siječanj 2018.
 • Prijedlog knjige uvjeta sukladno Rješenju o obnovi postupka utvrđivanja okolišne dozvole za odlagalište otpada "Rakitovac", Grad Gospić, Gospić, listopad 2018.
 • Idejno tehnološko rješenje Reciklažnog dvorišta u krugu KBC Osijek, M-ING d.o.o., Osijek, lipanj 2018.
 • Određivanje odnosa volumena i težine u posudama za sakupljane komunalnog otpada iz kućanstava , Grad Umag, Umag , veljača 2018.
 • Izrada projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije za projekt poboljšanje uvjeta za plovnosti Rijeke Save , Agencija za vodne puteve , Vukovar , travanj 2018.
 • Izrada projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije za izradu Studije o utjecaju na okoliša zahvat  poboljšanje uvjeta za plovnosti Rijeke Save , Agencija za vodne puteve , Vukovar , travanj 2018.
 • Elaborat usklađenosti glavnog projekata sa rješenjem o prihvatljivosti zahtjeva , Općina Vrbovsko, Vrbovsko , veljača 2018.
 • Elaborat usklađenosti Glavnog projekta sa rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš , Općina Lumbarda, Lumbarda , veljača 2018.
 • Izrada podloga za izradu Studije izvedivosti za Centar za gospodarenje otpadom Grada Zagreba , ZCGO, Zagreb , ožujak 2018.
 • Snimak izvedenog stanja i Promjena namjene pogona za skladištenje i obradu opasnog otpada, Gajeta d.o.o., Sesvetski Kraljevac, travanj 2018.
 • Projektno-tehnička dokumentacija za izmjenu građevinske dozvole sanacije i izgradnje odlagališta otpada Novi Dvori -troškovnik projektiranih radova faze 2, Grad Zaprešić, Zaprešić , lipanj 2018.
 • Elaborat zaštite od požara zatvaranja odlagališta Kokirevo Vojnić , Uljanik d.o.o., Vojnić , travanj 2018.
 • Dio Elaborata usklađenosti glavnih projekata s Rješenjem o prihvatljivosti za okoliš nautičko turističkog kompleksa , AAVA Savjetovanje d.o.o., Zagreb , travanj 2018.
 • Elaborat za promjenu pogona gospodarenja otpadom na lokaciji Sesvetski kraljevec , AAVA Savjetovanje d.o.o., Sesvetski Kraljevac, rujan 2018.
 • Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom , Općina Ražanac, Ražanac , svibanj 2018.
 • Plan sanacije divljih odlagališta otpada na području Općine Goričan , Općina Goričani, Gračani , lipanj 2018.
 • Mišljenje u postupku kontrole stabilnosti tijela odlagališta Doline, Komunalac d.o.o., Bjelovar , srpanj 2018.
 • Izdvojena poglavlja stručne podloge i stručne dokumentacije , Bikarac d.o.o., Šibenik , listopad 2018.
 • Konzalting poslovi tijekom postupka ishođenja Rješenja , Ekoplus d.o.o., Viškovo , prosinac 2018.
 • Elaborat usklađenosti Glavnog projekta sa rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš , Čistoća Pag d.o.o., Pag , svibanj 2018.
 • Mišljenje raspoloživog kapaciteta na odlagalištu Jerovec , Ivkom d.d., Ivanec , lipanj 2018.
 • Mišljenje raspoloživog kapaciteta na odlagalištu Vinogradine , Komunalac Požega d.o.o., Požega , lipanj 2018.
 • Mišljenje raspoloživog kapaciteta na odlagalištu Vinogradine , Grad Gospić, Gospić, srpanj 2018.
 • Krajobrazni projekt za eksploatacijsko polje Žervanjska kod Orahovice , ASK Atelier d.o.o., Orahovica, srpanj 2018.
 • Mišljenje raspoloživog kapaciteta na odlagalištu Prdavac , Topos d.o.o., Grubišno polje, srpanj 2018.
 • Mišljenje raspoloživog kapaciteta na odlagalištu Podum , Grad Otočac , Otočac , srpanj 2018.
 • Mišljenje raspoloživog kapaciteta na odlagalištu , Grad Novska, Novska , srpanj 2018.
 • Mišljenje raspoloživog kapaciteta na odlagalištu , Komunalac d.o.o. Županja, Županja , srpanj 2018.
 • Stručno savjetovanje i konzaltacija tijekom pripreme i izrade meterijala za dopunu zahtjeva za očitovanje o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, izmjena GUP-a, Grad Zgareb, Zagreb , rujan 2018.
 • Mišljenje raspoloživog kapaciteta na odlagalištu Ilovac , Grad Karlovac, Karlovac, srpanj 2018.
 • Analiza u sklopu studije izvodljivosti s tehničkom dokumentacijom za Obiteljski zabavni centar u Koprivnici, Razbor d.o.o., Zagreb , srpanj 2018.
 • Mišljene o dodatnim raspoloživim kapacitetima na odlagalištu Gorjak , Krapinsko-zagorska županija , Krapina , lipanj 2018.
 • Elaborat tehničko-tehnološkog rješenja za odlaganje otpada koji sadrži azbest na odlagalištu otpada Podum u Gradu Otočcu , Grad Otočac, Otočac , srpanj 2018.
 • Mišljenje raspoloživog kapaciteta na odlagalištu , Komunalac d.o.o., Vukovar , srpanj 2018.
 • Mišljenje raspoloživog kapaciteta na odlagalištu , Čistoća d.o.o, Dubrovnik , srpanj 2018.
 • Mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta, Čistoća d.o.o. Pag, Pag , prosinac 2018.
 • Projektno-tehnička dokumentacija sanacije odlagališta Razbojište izrada proširena aplikacija , Općina Perušić, Perušić , prosinac 2018.
 • Elaborat usklađenosti glavnog projekta s Rješenjem o prihvatljivosti za okoliš za zahvat: Golf igralište Larun s građevinama u golfu , AAVA Savjetovanje d.o.o., , kolovoz 2018.
 • Interni akti zaštite voda vezanih uz kompostanu Prudinec , Zagrebački Holding d.o.o, Zagreb , listopad 2018.
 • Izrada izvješća o okolišnoj i socijalnoj usklađenosti u sklopu projekta Modernizacije i restrukturiranje Sektora cestovnog prijevoza (MARS) , Autocesta Rijeka Zagreb , Zagreb , prosinac 2018.
 • Elaborat o primanju otpada na odlagalište kojim se dokazuje da otpad nema štetan utjecaj na okoliš, Kombel d.o.o., Belišće , studeni 2018.
 • Elaborat usklađenosti Glavnog projekta sa Rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš, Komunalac d.o.o., Pag , rujan 2018.
 • Troškovnik za nastavak radova na reciklažnom dvorištu za građevni otpad, Zlatna luka Sukošan , Osijek , listopad 2018.
 • Krajobrazni projekt, Grad Rovinj, Nerežišća , listopad 2018.
 • Krajobrazni projekt, Grad Osijek, Nerežišća , listopad 2018.
 • Izrada kategorizacije otpada na području Zagrebačke županije , Berica d.o.o., Zagreb , studeni 2018.
 • Tehničko-tehnološko rješenje odlaganja otpada na odlagalištu Piškornica do zatvaranja odlagališta , , Koprivnički Ivanec , prosinac 2018.
 • Pravilnik o radu odlagališta i Pravilnik o zatvaranju odlagališta , Ekoplus d.o.o., Viškovo , prosinac 2018.
 • Pravilnik o zatvaranju odlagališta , Pula Herculanea d.o.o., Pula , prosinac 2018.
 • Troškovnik opreme reciklažnog dvorišta , Općina Jakovlje , Jakovlje , prosinac 2018.
 • Elaborat tehničko-tehnološkog rješenja za reciklažno dvorište građevinskog otpada, Grad Grubišno polje, Grubišno polje, prosinac 2018.
 • Elaborat sanacije - Zatvoreno odlagalište "Bazilica" u Rovinju, Komunalni servis d.o.o., Rovinj, travanj 2017.
 • Elaborat usklađenosti glavnih projekata s rješenjem o prihvatljivosti za okoliš za zahvat: Izgradnja nautičko turističkog kompleksa Sv. Katarina i Monumenti – Pula, AAVA Savjetovanje d.o.o., Zagreb, siječanj 2017.
 • Elaborat za postupak javne nabave za nastavak radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada Gorjak-grafički i tekstualni dio troškovnika , Krapinsko-zagorska županija , Krapina , travanj 2017.
 • Elaborat za postupak javne nabave za nastavak radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada Medvedov jarek Klanjec-grafički i tekstualni dio troškovnika , Krapinsko-zagorska županija , Krapina , travanj 2017.
 • Interni akt zaštite voda vezanih uz odlagalište otpada Piškornica , Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec, svibanj 2017.
 • Izrada internih akata zaštite voda za grad Krapinu, Krakom d.o.o., Krapina, rujan 2017.
 • Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara na VV E.Kvatrenik, Slunj, AZ PROJEKT , Velika Gorica, rujan 2017.
 • Razrada projektne dokumentacije , PZC Split d.d., Split, studeni 2017.
 • Elaborat usklađenosti glavnih projekata s rješenjem o prihvatljivosti za okoliš za zahvat: Izgradnja gold igrališta Porto Mariccio, AAVA Savjetovanje d.o.o., Zagreb , listopad 2017.
 • Troškovnik - Otplinjavanje - nastavak radova na otplinjavanju odlagališta, Čistoća Karlovac, Karlovac, svibanj 2016.
 • Sanacijski program - Kližište Đureki, naselje Jertovec, Općina Konjščina, Konjščina, lipanj 2016.
 • Izmjena opisa zahvata kao dijela izmjena i dopuna Studije izvedivosti, Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o., Dubrovnik, siječanj 2016.
 • Tehnička pomoć za jačanje kapaciteta korisnika za upravljanje Županijskim centrom za gospodarenje otpadom "Marišćina" u Primorsko-goranskoj županiji, Ekoplus d.o.o., Rijeka, listopad 2016.
 • Osnovna karakterizacija otpada - Komunalni otpad grada Beli Manastir i okolnih općina koji se odlaže na Gradskom odlagalištu u Belom Manastiru, Baranjska čistoća , Beli Manastir, veljača 2016.
 • Tehnički pregled u postupku izdavanja dozvole za izvedeni zahvat u prostoru - Sanacija odlagališta otpada "Filipovici", Grad Osijek, Osijek, siječanj 2016.
 • Projekt izvedenog stanja analize stabilnosti zamjenskog kamenog nasipa i revizija analize stabilnosti , Općina Lumbarda , Dubrovnik, ožujak 2016.
 • Elaborat tehničko-tehnološkog rješenja- Reciklažno dvorište na odlagalištu, Grad Grubišno polje, Grubišno Polje, ožujak 2016.
 • Osnovna karakterizacija otpada, AAVA Savjetovanje d.o.o., OKO, veljača 2016.
 • Sanacijski program - Klizište "Trški Vrh", Krapina, Grad Krapina, Krapina, ožujak 2016.
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta za kanalizaciju s mjerama zaštite okoliša , VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, srpanj 2016.
 • Savjetovanje po pitanjima zaštite okoliša sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom na razini Hrvatskih cesta, Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, srpanj 2016.
 • Tehnička dokumentacija za provedbu natječaja i radove, Piškornica - sanacijsko odlagalište j.d.o.o., Koprivnički Ivanec, srpanj 2016.
 • Elaborat zaštite od požara - Dvorničićeva ulica, Geotehnički studio d.o.o., Zagreb, lipanj 2016.
 • Elaborat o odlaganju azbestnog otpada - Odlagalište otpada u "Vijuš - JUG", Komunalac d.o.o. Slavonski Brod , Slavonski Brod, srpanj 2016.
 • Plan sanacije odlagališta otpada "Zmajevac", Općina Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi, kolovoz 2016.
 • Osnovna karakterizacija otpada - Otpad koji se odlaže na odlagalištu otpada "Griža", Park d.o.o., Buzet, listopad 2016.
 • Projekt izvedenog stanja - Kaseta za azbest na "Gradskom odlagalištu u Virovitici", Grad Virovitica , Virovitica, rujan 2016.
 • Elaborat tehničko-tehnološkog rješenja za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest lokaciji gospodarenja otpadom odlagalište otpada ""Petrovačka dola", Komunalac d.o.o. Vukovar, Vukovar, rujan 2016.
 • Elaborat usklađenosti glavnog projekta - Terminal za otpad u luci Ploče, EKO JUŽNI JADRAN d.d., Ploče, listopad 2016.
 • Plan za odvojeno prikupljanje i skladištenje otpada u poslovnom krugu objekta i sigurno prikupljanje takvih materijala, Grad Biograd na Moru, Biograd na Moru, studeni 2016.
 • Reprezentativni uzorak biorazgradive komponente otpada, Grad Velika Gorica, Velika Gorica, studeni 2016.
 • Elaborat - Usporedba CGO Lučino Razdolje i PGO RH 2016.-2022., AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o., Dubrovnik, prosinac 2016.
 • Plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju  i uređaja za obradu otpadnih voda,
 • Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda te
 • Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i iz procesa obrade otpadnih voda, Čistoća Karlovac, Karlovac, siječanj 2015.
 • Analiza sastava i količine otpada na području Grada Velike Gorice, Grad Velika Gorica , Velika Gorica, srpanj 2015.
 • Interni akti zaštite voda za odlagalište "Grabovica" - Dubrovnik, Čistoća d.o.o. Dubrovnik, Dubrovnik, rujan 2015.
 • Elaborat tehničko - tehnološkog rješenja - Reciklažno dvorište i skladište opasnog otpada na lokaciji u Pazinu, Ecooperativa d.o.o., Pazin, lipanj 2015.
 • Interni akti zaštite voda vezanih uz odlagalište neopasnog otpada "Gorjak", Krakom d.o.o., Krapina, srpanj 2015.
 • Tehnička pomoć na izradi Idejnog projekta reciklažnog dvorišta u sklopu Centra za zaštitu okoliša u Krapinskim Toplicamma , MVA, mikelić vreš arhitekti d.o.o, Krapinske Toplice, veljača 2015.
 • Interni akti zaštite voda vezanih uz odlagalište neopasnog otpada "Rakitovac", Grad Gospić , Gospić, lipanj 2015.
 • Elaborat zaštite od požara - Projekt prometnice s komunalnom infrastrukturom i pratećim građevinama "Brezovica", IPZ-NISKOGRADNJA d.o.o., Zagreb, prosinac 2015.
 • Interni akti zaštite voda vezanih uz odlagalište neopasnog otpada "Kokojevica", KTD Mindel d.o.o., Lumbarda, srpanj 2015.
 • Plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju  i uređaja za obradu otpadnih voda, Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i mulja iz procesa obrade otpadnih voda te Program mjera zaštite voda od onečišćenja s rokovima realizacije s vidljivom dinamikom te definiranim svim planiranih aktivnostima i mjerama u cilju zaštite površinskih i podzemnih voda, Čistoća Metković d.o.o., Metković, svibanj 2015.
 • Plan sanacije - Deponija "Gore", Općina Gradište , Gradište, srpanj 2015.
 • Interni akti zaštite voda vezanih uz odlagalište neopasnog otpada u Belišću, Kombel d.o.o., Belišće, srpanj 2015.
 • Plan sanacije - Odlagalište "Klepa" , Općina Peteranec , Peteranec, prosinac 2015.
 • Tehničko-tehnološki elaborat za izgradnju reciklažnog dvorišta/pretovarne stanice, Komunalac d.o.o. Lastovo, Lastovo, rujan 2015.
 • Interni akti zaštite voda vezanih uz odlagalište otpada "Cerik", Darkom d.o.o. Daruvar, Daruvar, kolovoz 2015.
 • Sanacijski program - Klizište Škare - Fabijanci na području Općine Pisarovina, Općina Pisarovina , Pisarovina, listopad 2015.
 • Sanacijski program - Klizište u Bedekovčini u Naselju Glumpaki, Općina Bedekovčina , Bedekovčina, studeni 2015.
 • Interni akti zaštite voda vezanih uz odlagalište  otpada "Medvedov Jarek" u Klanjcu, Zelenjak d.o.o., Klanjec, listopad 2015.
 • Interni akti zaštite voda vezanih uz odlagalište  otpada "Sodol" u Ogulinu, Stambeno Komunalno Gospodarstvo Ogulin d.o.o., Ogulin, rujan 2015.
 • Sanacijski program - Klizište u Pregradi, IRES EKOLOGIJA d.o.o., Pregrada, listopad 2015.
 • Interni akti zaštite voda vezanih uz reciklažno dvorište "Mraclinska Dubrava" u Velikoj Gorici, Grad Velika Gorica , Velika Gorica, studeni 2015.
 • Sanacijski program - Klizište na ŽC 2169 (Zlatar (D29)-G.Batina-Budišćina (D24)) Završje Belečko, Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije , Završje Belečko, studeni 2015.
 • Sanacijski program - Klizište na nerazvrstanoj cesti "Vid 1" na području Koprivnice, Grad Koprivnica , Koprivnica, prosinac 2015.
 • Sanacijski program - Klizište na nerazvrstanoj cesti "Vid 2" na području Koprivnice, Grad Koprivnica , Koprivnica, prosinac 2015.
 • Elaborat krajobraznog uređenja - Eksploatacijsko polje tehničko-građevnog kamena "Veprštak" u Dubravi kod Tisnog, Sarađen d.o.o., Tisno, prosinac 2015.
 • Procjena troškova kompostane nazivnog kapaciteta 17.000 t/god, Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Varaždin, svibanj 2015.
 • Tehnička pomoć za Županijski centar za Gospodarenje otpadom Marišćina u Primorsko-Goranskoj županiji, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,  veljača 2015.
 • Elaborat - Utvrđivanje vrsta te sastava odvojeno sakupljenog plastičnog otpadnog materijala koji se stvara na području Grada Zagreba, Čistoća d.o.o. Zadar, Zagreb, veljača 2014.
 • Novelacija - Plan sanacije i zatvaranja divljeg odlagališta na području općine Bosiljevo, Općina Bosiljevo, travanj 2014.
 • Projektna dokumentacija - Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada i izgradnju odlagališta inetrnog otpada "Sarvaš" - Bilansa o količinama otpada, Grad Osijek, Osijek, srpanj 2014.
 • Program izobrazbe o gospodarenju otpadom , Republika Hrvatska, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, ožujak 2014.
 • Istražni radovi - Reciklažno dvorište u Županji, Čistoća Županja d.o.o., Županja, rujan 2014.
 • Plan sanacije - Odlagalište "Podum", Grad Otočac , Otočac, travanj 2014.
 • Istražni radovi, izrada izvješća i Elaborat o provedenim istražnim radovima, te Studija utjecaja na okoliš zahvata sanacije lokacije visoko opterećene opasnim otpadom "Sovjak", OIKON, Zagreb, rujan 2014.
 • Osnovna karakterizacija otpada - Otpad koji se odlaže na odlagalištu otpada ''Beljavine'' – Grad Vrbovec, Komunalac Vrbovec d.o.o., Vrbovec, travanj 2014.
 • Plan sanacije - Odlagalište otpada "Rakitovac", Grad Gospić , Gospić, rujan 2014.
 • Osnovna karakterizacija otpada: 19 12 04 otpadna plastika i guma – pogon Donja Bistra; 19 12 12 ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11- pogon Donja Bistra; 19 12 12 ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11 – pogon Virovitica, SPECTRA MEDIA , , svibanj 2014.
 • Plan sanacije i zatvaranja - Divlje odlagalište otpada Vodice-Pag, Grad Pag, Vodice/Pag, rujan 2014.
 • Strateški, poslovni i financijski plan te Plan investicija za investicijski projekt Centar za gospodarenje otpadom "Babina gora", Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o., Karlovac, rujan 2014.
 • Novelacija - Tehnološki projekt - Reciklažno dvorište u sklopu odlagališta otpada "Jerovec", Ivkom d.d., Ivanec, rujan 2014.
 • Elaborat za ishođenje Rješenja o promjeni namjene građevine - pogona za lokaciju k.č.br. 5723, k.o. Ogulin, H2 Tehnologije d.o.o., Ogulin, lipanj 2013.
 • Projekt ugradnje mastolova i preinake kanalizacijskog sustava u objektu "Tržnice Zagreb", Slavonska avenija, Kemis Termoclean, Zagreb, ožujak 2013.
 • Novelacija - Plan sanacije divljih odlagališta s troškovnikom odlagališta otpada na području grada Valpova, Grad Valpovo, Valpovo, travanj 2013.
 • Plan sanacije - Zatvaranje odlagališta otpada "Jerovec" u Ivancu , Ivkom d.d., Ivanec, rujan 2013.
 • Elaborat - Utvrđivanja vrste i količine te sastava komunalnog otpada koji se stvara na području grada Bjelovara – ljetni period, Komunalac d.o.o. Bjelovar , Bjelovar, prosinac 2013.
 • Elaborat - Utvrđivanje sastava komunalnog otpada na području Grada Gospića i  Grada Otočca, Ekonerg d.o.o., Gospić, Otočac, prosinac 2013.
 • Plan sanacije divljih odlagališta otpada na području Općine Perušić, Općina Perušić, Općina Perušić, svibanj 2012.
 • Osnovna karakterizacija otpada , Baranjska čistoća , Beli Manastir, lipanj 2012.
 • Plan sanacije odlagališta otpada "Peski"  Kloštar Podravski , Općina Kloštar Podravski , Kloštar Podravski , svibanj 2012.
 • Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda Odlagališta otpada Mraclinska Dubrava, VG Čistoća, Velika Gorica, lipanj 2012.
 • Utvrđivanja sastava komunalnog otpada s godišnjom količinom po osnovnim vrstama otpada koje se odlažu na službena odlagališta na području Primorsko-goranske županije, HELECTOR S.A., Primorsko-goranska županija, studeni 2012.
 • Utvrđivanja sastava komunalnog otpada s godišnjom količinom po osnovnim vrstama otpada koje se odlažu na službena odlagališta na području Istarske županije, HELECTOR S.A., Istarska županija, prosinac 2012.
 • Novelacija - Plan sanacije odlagališta otpada "Vijuš" u Slavonskom Brodu, Grad Slavonski Brod , Slavonski Brod, kolovoz 2012.
 • Analiza mogućih lokacija odlagališta otpadnog građevnog materijala na području Grada Umaga, Grad Umag, Umag, prosinac 2012.
 • Tender dokumentacija za sanaciju odlagališta komunalnog otpada "Vijuš", Grad Slavonski Brod, Slavonski Brod, studeni 2012.