Reference

Idejni projekti

 • Izrada projektne dokumentacije za postrojenje za obradu građevnog i glomaznog otpada na lokacij Belaj - izrada idejnog rješenja, ECO Solution, Belaj , siječanj 2021.

 • Idejno rješenje mogućnosti proširenja odlagališta otpada Mraclinska Dubrava , Grad Velika Gorica , Velika Gorica , svibanj 2021.
 • Usluga izrade idejnog rješenja za izgradnju sortirnice za obradu odvojeno sakupljenog komunalnog otpada na lokaciji Reciklažnog centra Mraclinska Dubrava, Velika Gorica, Grad Velika Gorica , Velika Gorica , veljača 2020.
 • Izrada projektno- tehničke dokumentacije za Gradsko odlagalište otpada u Virovitici -Idejni projekt , Grad Virovitica, Virovitica , prosnac 2020.
 • Izrada idejnog rješenja i idejnog projekta te elaborata zaštite okoliša za ZCGO postrojenje za sortiranje , Hidroplan d.o.o., Zagreb , srpanj 2020.
 • Izrada projektno‐tehničke dokumentacije za zatvaranje odlagališta otpada ''Cerovka'' -Idejni projekt za ishođenje dozvole , Grad Sv. Ivan Zelina, Sv. Ivan Zelina, prosinac 2020.
 • Projektna dokumentacija za izgradnju Reciklažnog dvorišta, idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole, Općina šestanovac , Šestanovac , lipanj 2019.
 • Idejno rješenje odvodnje oborinske vode pogona za gospodarenje otpadom na lokaaciji Sesvetski Kraljevac , Gajeta d.o.o. , Zagreb , veljača 2019.
 • Idejni projekt za izdavane izmjena i dopuna lokacijske dozvole Reciklažnog dvorišta, sortirnice i parkirališta , Grad Biograd na Moru, Biograd na Moru, lipanj 2019.
 • Idejno rješenje odlagališta , Komunalac d.o.o. , Vukovar , studeni 2019.
 • Idejno rješenje ostali sadržaji , Komunalac d.o.o. , Vukovar , studeni 2019.
 • "Idejni projekt Gradskog odlagališta otpada u Županji, Čistoća Županja d.o.o., Županja, svibanj 2018.
 • Idejno rješenje kao podloga za izradu elaborata o ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš- Gradskog odlagališta otpada u Županji, Čistoća Županja d.o.o., Županja, svibanj 2018."
 • Projektna dokumentacija za reciklažno dvorište - Idejni projekt, Grad Buje , Buje, svibanj 2018.
 • Projektna dokumentacija za sanaciju i zatvaranje odlagališta "Macure-Jelenik" -  idejni  projekt , Općina Kistanje , Kistanje , prosinac 2018.
 • Izrada novelacije projektne dokumentacije odlagališta otpada "Grabovica" -idejno rješenje za dobivanje posebnih uvijeta od javnopravnih tijela, idejni projekt sanacije odlagališta sa etapnom izgradnjom u 2 etape , Čistoća d.o.o., Dubrovnik, srpanj 2018.
 • Idejno rješenje zone za gospodarenje otpadom, Grad Vrgorac, Vrgorac , rujan 2018.
 • Projektno-tehnička dokumentacija za izmjenu građevinske dozvole sanacije i izgradnje odlagališta otpada Novi Dvori -idejni projekt za potrebe izmjena i dopuna lokacijske dozvole , Grad Zaprešić, Zaprešić , lipanj 2018.
 • Idejni projekt otpada Johovača za potrebe izmjene lokacijske dozvole , KOMUNALAC GAREŠNICA , Garešnica , travanj 2018.
 • Izmjena i dopuna Idejnog projekta odlagališta otpada Kurjakana -etapa 6, Grad Novska , Novska , kolovoz 2018.
 • Projektna dokumentacija sanacije odlagališta neopasnog otpada Baštijunski brig-idejni projekt , Grad Biograd na Moru, Biograd na Moru, prosinac 2018.
 • Projektno-tehnička dokumentacija sanacije odlagališta Razbojište,  idejni projekt zatvaranja odlagališta, Općina Perušić, Perušić , prosinac 2018.
 • Projektna dokumentacija sanacije komunalnog odlagališta otpada Lovornik - izrada idejnog projekta za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole, Grad Ploče , Ploče , studeni 2018.
 • Izmjene i dopune Idejnog i geodetskog projekta , Grad Rovinj, Sukošan , rujan 2018.
 • Idejni projekt za izdavanje izmjena i dopuna lokacijske dozvole reciklažnog dvorišta, pretovarne stanice sa sortirnicom i parkirališta , Grad Biograd na Moru, Biograd na Moru, studeni 2018.
 • Izmjena i dopuna idejnog projekta odlagališta otpada "Rakitovac" u Gospiću, Grad Gospić, Gospić, studeni 2018.
 • Projektna dokumentacija: Idejni projekt- Odlagalište otpada u Vrbanji, Općina Vrbanja, Vrbanja, svibanj 2017.
 • Idejni projekt - Izgradnja druge faze odlagališnih kaseta sa propadajućom infrastrukturom na Regionalnoj deponiji "Mošćanica", AKSA d.o.o., Zenica, srpanja 2017.
 • Izmjene i dopune idejnog projekta odlagališta Ilovac u svrhu ishođenja lokacijske dozvole , Grad Karlovac, Karlovac, studeni 2017.
 • Idejni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Hintovo , Općina Gola, Gola, svibanj 2017.
 • Idejno rješenje sortirnice , Komunalac d.o.o. Garešnica, Garešnica, kolovoz 2017.
 • Idejni projekt privremene brane na sanitarnoj ćeliji, JP DEP-OT d.o.o., Banja Luka , kolovoz 2017.
 • Geodetski projekt i Idejni projekt za izgradnju Reciklažnog dvorišta za komunalni otpad i ishođenje lokacijske dozvole , Općina Kistanje, Kistanje , prosinac 2017.
 • Geodetski projekt i Idejni projekt za izgradnju Reciklažnog dvorišta za građevni otpad i ishođenje lokacijske dozvole , Općina Kistanje, Kistanje , prosinac 2017.
 • Idejno rješenje sanacije odlagališta otpada Novi Dvori , Grad Zaprešić, Zaprešić , prosinac 2017.
 • Izmjena i dopuna Idejnog projekta reciklažnog dvorišta za komunalni otpad , Zlatna Luka Sukošan d.o.o., Sukošan , listopad 2017.
 • Izmjena i dopuna Idejnog projekta reciklažnog dvorišta za građevinski otpad , Zlatna Luka Sukošan d.o.o., Sukošan , listopad 2017.
 • Idejni projekt za reciklažno dvorište i idejni projekt za građevni otpad u općini Sukošan , Općina Sukošan , Sukošan , prosinac 2017.
 • Dio Projektno- tehničke dokumentacije za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom i pretovarnih stanica na području Zadarske županije za sufinanciranje iz EU Fondova, FZOEU, Zadarska županija, rujan 2016.
 • Izmjene i dopune - Idejni projekt - Sanacija jame "Sovjak", Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sovjak, rujan 2016.
 • Idejni projekt - Izmjene i dopune lokacijske dozvole - Odlagalište otpada "Ivančino brdo", Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, Križevci, lipanj 2016.
 • Idejno rješenje - Bioreaktorsko odlagalište u Poljani Biškupečkoj, T&H INVEST d.o.o., Varaždin, rujan 2016.
 • Izmjene i dopune - Idejni projekt za izdavanje Lokacijske dozvole za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske "Piškornica", PIŠKORNICA d.o.o., Koprivnički Ivanec, prosinac 2016.
 • Izmjene i dopune - Idejni - Pretovarna stanica, reciklažno dvorište, sortirnica i kompostište na odlagalištu komunalnog otpada "Donji Picudo" - Umag, 6. Maj d.o.o., Umag, lipanj 2015.
 • Projektna dokumentacija reciklažnog dvorišta Idejno rješenje , Grad Sinj, Sinj, srpanj 2015.
 • Idejni projekt - Reciklažno dvorište građevinskog i bio otpada, Obrt Bumba , Vodice, ožujak 2015.
 • Projektna dokumentacija -  Idejni projekt, te Elaborat mjera zaštite od požara - Reciklažno dvorište sa pokretnom trakom za razdvajanje korisnih vrsta otpada (plastika, papir, karton i sl.), Grad Petrinja , Petrinja, svibanj 2015.
 • Idejni projekt - Reciklažno dvorište za građevinski otpad i odlagalište inertnog otpada na lokaciji Valdemat, Grad Umag , Umag, prosinac 2015.
 • Idejni projekt - Reciklažno dvorište Novigrad; Geodetski projekt 1. dio, Općina Novigrad, Novigrad, srpanj 2015.
 • Idejni projekt - Reciklažno dvorište za građevinski otpad u Novigradu, Općina Novigrad, Novigrad, srpanj 2015.
 • Idejni projekt za odlagališta Bihać, Javno poduzeće "REG-DEP" d.o.o. Bihač, Bihač, siječanj 2015.
 • Idejni projekt za odlagališta Živinice , EKO-SEP d.o.o., Živinice, ožujak 2015.
 • Idejni projekt i dopuna Geodetskog projekta - Izgradnja Mini-pretovarne stanice na otoku Zverincu, Eko d.o.o. , Zadar, listopad 2015.
 • Idejni projekt - Reciklažno dvorište na lokaciji "Kopačica ", Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. , , svibanj 2015.
 • Glavni projekt - Reciklažno dvorište u Općini Stari Jankovci, Općina Stari Jankovci, Stari Jankovci, listopad 2015.
 • Idejni projekt - Reciklažno dvorište u Općini Stari Jankovci, Općina Stari Jankovci, Stari Jankovci, listopad 2015.
 • Idejni projekt – Izmjene i dopune - Reciklažno dvorište, pretovarna stanica sa sortirnicom i parkiralište, Grad Biograd na Moru, Biograd na Moru, srpanj 2015.
 • Idejni projekt i Elaborat zaštite okoliša - Nova lokacija pretovarne stanice na području Općine Gračac, Općina Gračac, Gračac, kolovoz 2015.
 • Idejni projekt - Reciklažno dvorište građevinskog otpada na dijelu k.č. 1144 i 1143 u K.O. Jerovec - Ivanec, Ivkom d.d., Ivanec, lipanj 2015.
 • izmjene i dopune - Idejni projekt - Sanacija odlagališta "Rakitovac", Grad Gospić , Gospić, listopad 2015.
 • Idejni projekt - Izgradnja Mini-pretovarnih stanica na 7 otoka za lokacijsku dozvolu - Iž, Silba, Molat, Olib, Rava, Ist i Premuda, Eko d.o.o., Zadarska županija, studeni 2014.
 • Idejni projekt - Izmjene i dopune lokacijske dozvole - odlagalište "Duplja", KTD Ivanj d.o.o., Novi Vinodolski, siječanj 2014.
 • Idejni projekt - Odlagalište otpada "Ivančino brdo" u Križevcima, Komunalno poduzeće, d.o.o., Križevci, siječanj 2014.
 • Idejni projekt - Izmjene i dopune lokacijske dozvole odlagališta "Cetin" , Komunalac d.o.o. Vrbovsko , Vrbovsko, ožujak 2014.
 • Idejni projekt - Izmjene i dopune lokacijske dozvole odlagališta "Peski", Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac, travanj 2014.
 • Idejni projekt -Izmjene i dopune lokacijske dozvole odlagališta "Lončarica Velika", Grad Osijek , Osijek, lipanj 2014.
 •  Idejno rješenje  - Reciklažno dvorište u Županji, Čistoća Županja d.o.o., Županja, rujan 2014.
 • Izmjene i dopune Idejni projekt - Sanacija odlagališta otpada "Ilovac", Čistoća d.o.o., Karlovac, travanj 2014.
 • Idejno rješenje - Reciklažno dvorište u Daruvaru, Darkom d.o.o. Daruvar, Daruvar, travanj 2014.
 • Idejno rješenje - Proširenje zahvata odlagališta "Radosavci" s prostorom za obradu građevinskog otpada, biološkom obradom otpada i pretovarnom stanicom , Grad Slatina, Slatina, rujan 2014.
 • Idejno rješenje - Uređenje reciklažnog dvorišta na odlagalištu "Radosavci" kod Slatine, Grad Slatina, Slatina, lipanj 2014.
 • Idejno rješenje - Izgradnja plohe za sanitarno odlaganje otpada i posebna infrastruktura na odlagalištu komunalnog otpada "Stara Ciglana", Čistoća Županja d.o.o., Županja, rujan 2014.
 • Projektna dokumentacija - Idejni projekt - Reciklažno dvorište za građevni otpad Sukošan, Komunalno poduzeće Zlatna luka Sukošan d.o.o., Sukošan, studeni 2014.
 • Idejni projekt - Proširenje lokacije odlagališta otpada "Podum", Grad Otočac , Otočac, studeni 2014.
 • Izmjene i dopune - Idejni projekt - Izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Zadarske županije, EKO d.o.o. , Zadarska županija, prosinac 2014.
 • Idejno rješenje - Uređenje reciklažnog dvorišta na odlagalištu "Poljanak" - s troškovnikom , EKO VRLIKA d.o.o., Vrlika, prosinac 2014.
 • Izmjene i dopune - Idejni projekt - Sanacije odlagališta otpada ''Tuk'' u Orahovici, Papuk d.o.o., Orahovica, ožujak 2013.
 • Idejno rješenje - Proširenje lokacije "Podum", Grad Otočac , Otočac, ožujak 2013.
 • Idejni projekt - Ishođenje izmjena i dopuna lokacijske dozvole odlagališta otpada "Sarvaš", Grad Osijek, Osijek, kolovoz 2013.
 • Izmjene i dopune -  Idejni projekt - Odlagalište otpada na lokaciji "Griža" u Buzetu, Park d.o.o., Buzet, travanj 2013.
 • Idejni projekt - Izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole ratnog odlagališta otpada "Filipovica" - Osijek, Grad Osijek, Osijek, lipanj 2013.
 • Provedbene upute za gospodarenje komunalnim otpadom, FZOEU, Zagreb, listopad 2013.
 • Izmjene i dopune - Idejni projekt - Proizvodnja bioplina i električne energije u bioplinskom postrojenju tvrtke Agroproteinka d.d. , Agroproteinka d.d., Sesvetski Kraljevac, srpanj 2013.
 • Idejno rješenje - Sortirnica i reciklažno dvorište, Peovica d.o.o. , Omiš, studeni 2013.
 • Idejni projekt - Izgradnja sortirnice otpada, Grad Beli Manastir , Beli Manastir, kolovoz 2012.
 • Novelacija - Idejni projekt - Za izdavanje lokacijske dozvole sanacije i zatvaranja odlagališta otpada "Hintov" u naselju Gola, Općina Gola, Gola, svibanj 2012.
 • Idejni projekt - Pristupna, protupožarna cesta na odlagalištu neopasnog otpada "Grabovica", Dubrovnik, ČISTOĆA d.o.o., Dubrovnik, prosinac 2012.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole sanacije odlagališta neopasnog otpada "Baštijunski Brig", Grad Biograd na Moru, studeni 2012.
 • Idejni projekt za izdavanje izmjena i dopuna lokacijske dozvole za sanaciju odlagališta otpada "Petrovačka dola", Grad Vukovar, siječanj 2012.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole reciklažnog dvorište i pretovarne stanice sa sortirnicom na lokaciji grada Biograd na Moru, Grad Biograd na Moru, siječanj 2012.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije, Karlovačka županija, siječanj 2012.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole sanacije i zatvaranja odlagališta otpada "Hintovo", Općina Gola, svibanj 2012.
 • Izmjena i dopuna idejnog projekta Reciklažnog dvorišta Mraclinska Dubrava, Grad Velika Gorica, srpanj 2012.
 • Idejno rješenje sortirnice otpada za grad Beli Manastir, Grad Beli Manastir, srpanj 2012.
 • Idejni projekt pristupne, protupožarne ceste na odlagalištu neopasnog otpada "Grabovica" u Dubrovniku, Čistoća d.o.o., studeni 2012.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole mini-pretovarne stanice "Iž", EKO d.o.o. Zadar, prosinac 2012.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole mini-pretovarne stanice "Ist", EKO d.o.o. Zadar, prosinac 2012.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole mini-pretovarne stanice "Olib", EKO d.o.o. Zadar, prosinac 2012.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole mini-pretovarne stanice "Premuda", EKO d.o.o. Zadar, prosinac 2012.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole mini-pretovarne stanice "Molat", EKO d.o.o. Zadar, prosinac 2012.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole mini-pretovarne stanice "Rava", EKO d.o.o. Zadar, prosinac 2012.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole mini-pretovarne stanice "Silba", EKO d.o.o. Zadar, prosinac 2012.
 • Izmjene i dopune idejnog projekta odlagališta u Belišću, Kombel.d.o.o., prosinac 2012.
 • Idejno rješenje proizvodnje bioplina i električne energije u bioplinskom postrojenju poduzeća Agroproteinka d.d., veljača 2011.
 • Idejno rješenje reciklažnog dvorišta sa sortirnicom i pretovarnom stanicom za područje grada Vodica, Leć Vodice d.o.o., ožujak 2011.
 • Idejni projekt za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole u sklopu ŽCGO ''Marišćina'', KD Čistoća d.o.o. Rijeka, veljača 2011.
 • Idejno rješenje reciklažnog dvorišta sa sortirnicom i pretovarnom stanicom na lokaciji Donji Picudo u Umagu, 6. Maj d.o.o., lipanj 2011.
 • Idejni projekt za izmjene i dopune lokacijske dozvole za odlagalište neopasnog otpada "Peski" u Đurđevacu, Komunalije d.o.o., rujan 2011.
 • Idejni projekt za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole za Gradsko odlagalište otpada, Grad Virovitica, svibanj 2010.
 • Dopuna idejnog projekta za izdavanje lokacijske dozvole odlagališta otpada "Johovača", Komunalac d.o.o., Grešnica, lipanj 2010.
 • Idejni projekt rekonstrukcije za izdavanje lokacijske dozvole odlagališta neopasnog otpada "Božička", Grad Jastrebarsko, rujan 2010.
 • Idejni projekt za izdavanje uvjeta za izgradnju građevine za biološku obradu otpada u Osijeku Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Osijek siječanj 2010.
 • Idejno rješenje Centra za gospodarenje otpadom na području makrolokacije Lučino Razdolje, općina Dubrovačko primorje, Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. , veljača 2010.
 • Idejni projekt sanacije komunalnog otpada Strabenica 2 u općini Gračac, Dvokut Ecro d.o.o., listopad 2010.
 • Idejno rješenje za izgradnju kazeta za odlaganje neopasnog otpada u sklopu Županijske centralne zone za gospodarenje otpadom "Marišćina", KD Čistoća d.o.o., Rijeka , travanj 2010.
 • Idejni projekt za izgradnju sanitarne deponije "Koričina", JP "LI - ČISTOĆA" d.o.o., Livno lipanj 2010.
 • Idejni projekt reciklažnog dvorišta na lokaciji Radnička cesta 82, Zagreb , Zagrebački holding d.o.o., lipanj 2010.
 • Idejni projekt reciklažnog dvorišta u Velikoj Gorici, Grad Velika Gorica, srpanj 2010.
 • Idejni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada "Trema-Gmanje", Dvokut Ecro d.o.o., Sveti Ivan Žabno, siječanj 2009.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada "Cjepidlake", Općina Đulovac, siječanj 2009.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole odlagališta neopasnog otpada "Lončarica Velika, Grad Osijek, ožujak 2009.
 • Idejni projekta za izdavanje lokacijske dozvole za odlagalište otpada "Vrpile" u Korenici, Općina Plitvička jezera, svibanj 2009.
 • Idejni projekt :Prenamjena postojeće poslovne građevine-skladišta lakozapaljivih materijala u skladište opasnog otpada u Gospodarskoj zoni "Jalševac", KEMIS Termoclean d.o.o., rujan 2009.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Zadarske županije, EKO d.o.o., prosinac 2009.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Zadarske županije, EKO d.o.o. Zadar, prosinac 2009.
 • Projekt otkopavanja i uređenja jame postojećeg kamenoloma za izgradnju odlagališta za neopasni otpad, EKO d.o.o. Zadar, rujan 2009.
 • Idejno rješenje Regionalnog centra gospodarenja otpadom sjeverozapadne Hrvatske, Piškornica d.o.o., kolovoz 2009.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za sanaciju odlagališta otpada "Moseć", Grad Drniš, listopad 2008.
 • Idejni projekt proširenja za izdavanje lokacijske dozvole odlagališta komunalnog otpada kod Radosavaca, Grad Slatina, travanj 2008.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za sanaciju i nastavak rada odlagališta otpada "Dračevac", Općina Jasenice, srpanj 2008.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole sanacije i zatvaranja odlagališta otpada "Lepirovac", Suhopolje, Općina Suhopolje, srpanj 2008.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za sanaciju i nastavak rada odlagališta otpada "Poljanak",Vrlika, Usluga d.o.o., lipanj 2008.
 • Idejni projekt sanacije odlagališta otpada "Kozarevac", Dvokut Ecro d.o.o., Bjelovar, srpanj 2008.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole nastavka sanacije odlagališta otpada "Grabovica", Grad Dubrovnik, rujan 2008.
 • Idejni projekt za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole odlagališta otpada "Mraclinska Dubrava", Grad Velika Gorica, rujan 2008.
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za sanaciju odlagališta komunalnog otpada "Papuk" i izgradnju: prometnice s parkiralištem i infrastrukturom,reciklažnog dvorišta,športsko rekreacijskog parka i info centar, arboretuma, Grad Vinkovci, prosinac 2008.
 • Idejni projekt (plan) sanacije i zatvaranja odlagališta otpada "Hintovo", Općina Gola, prosinac 2007.
 • Idejno rješenje za izdavanje lokacijske dozvole za kompostanu grad Osijek, UNIKOM d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek, kolovoz 2007.
 • Idejno rješenje parkirališta vozila odlagališta otpada na lokaciji "Mraclinska Dubrava", Velika Gorica, VG Čistoća d.o.o., lipanj 2007.
 • Idejno rješenje zahvata Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije na lokaciji Babina gora u Karlovcu, Karlovačka županija, studeni 2007.
 • Izmjene i dopune Idejnog rješenja sa troškovnikom za proširenje odlagališta otpada "Petrovačka dola" u Vukovaru, Grad Vukovar, srpanj 2007.
 • Novelacija idejnog rješenja iz 2003. godine za odlagalište komunalnog otpada 1. kategorije na lokaciji "Griža" Buzet, Park d.o.o. Buzet, prosinac 2006.
 • Idejno rješenje uzgradnje nove kazete odlagalište otpada Bazjaš i njezino zatvaranje, Vukovarsko-srijemska županija, studeni 2006.