Reference

Ostale studije

 • Izrada projektne dokumentacije za postrojenje za obradu građevnog i glomaznog otpada na lokacijI Belaj - izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi , ECO Solution, Belaj , siječanj 2021.

 • Studija izvodljivosti za izgradnju sortirnice za obradu odvojeno sakupljenog komunalnog otpada na lokaciji Reciklažnog centra Mraclinska Dubrava, Velika Gorica, Grad Velika Gorica , Velika Gorica , veljača 2020.
 • Studija izvedivosti s Analizom troškova i koristi za potrebe prijave projekta Kompostana na odlagalištu otpada Vinogradine, Komunalac Požega d.o.o., Požega, kolovoz 2020.
 • Strateška studija utjecaja na okoliš urbanističkog plana uređenja Ušće , Grad Ploče , Ploče , rujan 2019.
 • Predstudija izvedivosti za izgradnju sortirnice za potrebe Grada Zadra , EKO d.o.o. Zadar, Zadar , srpanj 2018.
 • Studija predizvodljivosti za izgradnju reciklažnog dvorišta sa sortirnicom, kompostanom i energanom, Grad Virovitica , Virovitica, prosinac 2018.
 • Odabrana poglavlja za stratešku studiju Obnovljivi izvori energije DNŽ, IRES EKOLOGIJA d.o.o., Dubrovnik , travanj 2016.
 • Strategija gospodarenja otpadom - Republika Srpska, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Republika Srpska, Republika Srpska, listopad 2016.
 • Studija predizvodljivosti za uspostavu sustava gospodarenja otpadom na području pet županija Panonske Hrvatske (Sisačko-moslavačka, Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska i Virovitičko-podravska, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Osijek, listopad 2014.
 • Strateška studija utjecaja na okoliš - Nacrt prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog Plana Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovačko-neretvanska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, prosinac 2013.
 • Regionalna sanitarna deponija - Studija izbora lokacije za Srednje Bosanski kanton, Delegacija EU u BiH, veljača 2013.
 • Regionalna sanitarna deponija - Studija izbora lokacije za projektnu regiju Tuzlanski kanton, Delegacija EU u BiH, veljača 2013.
 • Regionalna sanitarna deponija - Studija izbora lokacije za regiju Gacko, Delegacija EU u BiH, veljača 2013.
 • Regionalna sanitarna deponija - Studija izbora lokacije za regiju Foča, Delegacija EU u BiH, veljača 2013.
 • Studija izvodljivosti za Regionalnu sanitarnu deponiju Unsko-sanskog kantona - regija Bihać, Delegacija EU u BiH, veljača 2013.
 • Studija izvodljivosti za Regionalnu sanitarnu deponiju Srednje bosanskog kantona, Delegacija EU u BiH, veljača 2013.
 • Studija izvodljivosti za Regionalnu sanitarnu deponiju Tuzlanski kanton, Delegacija EU u BiH, veljača 2013.
 • Studija izvodljivosti za Regionalnu sanitarnu deponiju - regija Gacko, Delegacija EU u BiH, veljača 2013.
 • Studija izvodljivosti za Regionalnu sanitarnu deponiju - regija Foča, Delegacija EU u BiH, veljača 2013.
 • Studija reciklaže za Grad Gospić, Grad Gospić, prosinac 2013.
 • Studija lokacija za gospodarenje otpadom za potrebe grada Petrinje s idejnim rješenjima, Grad Petrinja, lipanj 2012.
 • Analiza mogućih lokacija odlagališta otpadnog građevnog materijala na području grada Umaga, Grad Umag – Umago, prosinac 2012.
 • Studija opravdanosti davanja koncesije za zahvat podzemnih voda na lokaciji Stari Golubovec, Ival d.o.o., studeni 2011.
 • Studija nultog stanja za regiju Livno, JP "LI - ČISTOĆA" d.o.o. Livno, lipanj 2010.
 • Studija izbora lokacije za odlagalište komunalnog otpada za regiju Livno, JP "LI - ČISTOĆA" d.o.o. Livno, lipanj 2010.
 • Studija izbora lokacije za hipodrom, golf i zabavni park u skladu s uvjetima prostornog plana uređenja Grad Vinkovaca, Grad Vinkovci, veljača 2009.
 • Studija transporta otpada od pretovarne stanice do centra gospodarenja otpadom za područje Zagrebačke županije, Zagrebačka županija, ožujak 2009.