Reference

Stručne podloge za izdavanje okolišne dozvole

 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole , Novokom d.o.o. , Novska , travanj 2021.

 • Novelacija elaborata za ishođenje okolišne dozvole, KTD Mindel d.o.o., Lumbarda, travanj 2021.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Pepelane", Našički park d.o.o., Našice, siječanj 2020.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada , Slatina Kom d.o.o., Slatina , siječanj 2020.
 • Izmjena i dopuna okolišne dozvole za odlagalište otpada "Vinogradine" - Požega, Komunalac Požega d.o.o., Požega, kolovoz 2020.
 • Zahtjev za dopunom i izmjenom uvjeta u Rješenju o okolišnoj dozvoli , VG Čistoća d.o.o., Velika Gorica , travanj 2019.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole - Pogon Sisak , Kemokop , Dugo Selo , siječanj 2019.
 • Stručna podloga za Okolišnu dozvolu IMPOL TLM , Mundo melius j.d.o.o., , rujan 2019.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Postrojenje građevine za obradu i preradu sirovina životinjskog podrijetla kapaciteta proizvodnje gotovih proizvoda preko 75 t/danu, PPK Karlovačka mesna industrija d.d., Karlovac, kolovoz 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Orahovica , Orahovica, svibanj 2018.
 • Izmjena okolišne dozvole , Unikom d.o.o., Osijek, ožujak 2018.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole , Zaprešić d.o.o., Zaprešić , svibanj 2018.
 • Okolišna dozvola za kompostanu Prudinec-Jakuševac , Zagrebački holding d.o.o., Zagreb , srpanj 2018.
 • Stručna podloga za ishođenje okolšne dozvole za skladištenje opasnog i neopasnog otpada na lokaciji Podi, CIAN d.o.o. Split , Šibenik , listopad 2018.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole , Grad Vrgorac, Vrgorac , svibanj 2018.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otada , Darkom Daruvar, Daruvar , studeni 2018.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada , Komunalac d.o.o. Vukovar , Vukovar , svibanj 2018.
 • Stručna podloga za produženje važenja uvijeta okoliše dozvole , Komunalac d.o.o., Bjelovar , studeni 2018.
 • Stručne podloge za ishođenje izmjena okolišne dozvole , Ekoplus d.o.o., Viškovo , studeni 2018.
 • Stručna podloga zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole, Čistoća d.o.o, Karlovac, listopad 2018.
 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za gradsko odlagalište otada , Baranjska čistoća d.o.o., Beli Manastir, listopad 2018.
 • Stručna podloga zahtjeva za produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada Jerovec , Ivkom d.d., Ivanec , listopad 2018.
 • Stručna podloga zahtjeva za produljenje važenja okolišne dozvole , Krakom d.o.o., Krapina , listopad 2018.
 • Stručna podloga zahtjeva za produljenje važenja okolišne dozvole , Komunalac d.o.o., Grubišno polje, listopad 2018.
 • Dokumentacija i sudjelovanje u postupku ishođenja okolišne dozvole za postrojenje Vajda mesna industrija , Vajda d.d. , Čakovec , listopad 2018.
 • Stručna podloga zahtjeva za produljenje uvjeta okolišne dozvole za odlagalište Johovača  Garešnica, Općina Vrbanja , Garešnica , listopad 2018.
 • Zahtjev za produljenje važenja uvjeta okolišne dozvole - Ivančino brdo, Komunalno poduzeće Križevci, Križevci, prosinac 2018.
 • Izmjena i dopuna stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole , Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec, kolovoz 2017.
 • Stručna podloga za izdavanje okolišne dozvole Bikarac -faza 1, Bikarac d.o.o., Šibenik, kolovoz 2017.
 • Stručna podloga okolišne dozvole  - Odlagalište Kokojevica Lumbarda, KTD Mindel d.o.o., Korčula , listopad 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Lanišće , Općina Lanišće, Buzet , prosinac 2017.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Dubravica", Metković, Čistoća Metković d.o.o., Metković, travanj 2016.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Medvedov jarek", Klanjec, Zelenjak d.o.o., Klanjec, kolovoz 2016.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Baštijunski Brig" i  Elaborat gospodarenja otpadom -  Sakupljanje, oporaba i zbrinjavanje neopasnog otpada na lokacijama odlagalište otpada "Baštijunski Brig" i "Plitvička bb", Bošana d.o.o., Biograd na Moru, listopad 2016.
 • Konzalting poslovi koji uključuju sudjelovanje u postupku, sva dopunska obrazloženja, eventualne ispravke dokumentacije, Kemokop d.o.o., Dugo Selo, listopad 2016."
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Postojeće postrojenje - Pogon proizvodnje oružja poduzeće HS Produkt d.o.o. u Karlovcu, HS PRODUKT d.o.o., Karlovac, listopad 2016.
 • Izmjena - Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole odlagalište otpada "Petrovačka dola", Komunalac d.o.o. Vukovar, Vukovar, rujan 2016.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Obrada metalnog otpada, uključujući otpadnu električnu i elektroničku opremu i otpadna vozila te njihove dijelove u drobilicama, C.I.O.S. d.o.o., Varaždin, svibanj 2015.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Gorjak", Krakom d.o.o., Krapina, listopad 2015.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Centar za sakupljanje, privremeno skladištenje i obradu otpada "Karabaš", CIAN d.o.o. Split , Solin, listopad 2015.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Donji Picudo" Umag, 6. maj, Umag, srpanj 2015.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Peski" i Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Peski", Đurđevac, Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac, ožujak 2015.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Lovornik", KOMUNALNO ODRŽAVANJE d.o.o., Ploče, ožujak 2015.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište komunalnog otpada "Cere", 1. Maj d.o.o. Labin, Labin, listopad 2015.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole, CIOS MBO d.o.o., Varaždin, studeni 2015.
 • Izmjena - Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Piškornica", Piškornica - sanacijsko odlagalište j.d.o.o., Koprivnički Ivanec, prosinac 2015.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole, Ivkom d.d., Ivanec, siječanj 2014.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Doline", Komunalac d.o.o. Bjelovar , Bjelovar, siječanj 2014.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Johovača", Garešnica, Komunalac d.o.o., Garešnica, veljača 2014.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Gradsko odlagalište" Beli Manastir, Baranjska čistoća, Beli Manastir, veljača 2014.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Lokva Vidotto", Komunalni servis d.o.o. Rovinj, Rovinj, veljača 2014.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Lesićak", KOMUNALNO-ZABOK d.o.o., Bedekovčina, rujan 2014.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Lončarica Velika", Unikom d.o.o., Osijek, travanj 2014.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Radosavci", Slatina Kom d.o.o., Slatina, veljača 2014.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Petrovačka dola", Komunalac d.o.o., Vukovar, ožujak 2014.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Kokojevica" Lumbarda, KTD Mindel d.o.o., Lumbarda, rujan 2014.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Prdavac", Komunalac d.o.o., Grubišno Polje, travanj 2014.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Rakitovac", Grad Gospić, Gospić, rujan 2014.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Pogon MBO Varaždin, Održivi razvoj d.o.o. Varaždin, Varaždin, srpanj 2014.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Šagulje - Ivik", Odlagalište d.o.o., Nova Gradiška, listopad 2014.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Sođol", Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Ogulin, listopad 2014.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Griža"; Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, skladištenje i zbrinjavanje neopasnog otpada na lokaciji odlagalište otpada "Griža" i okolišna dozvola , Park d.o.o. , Buzet, prosinac 2014.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Ilovac", Čistoća Karlovac, Karlovac, listopad 2013.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Grabovica", Čistoća d.o.o. Dubrovnik, Dubrovnik, studeni 2013.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Ivančino Brdo" u Križevcima, Komunalno poduzeće, d.o.o., Križevci, studeni 2013.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Cerik", Darkom Daruvar, Daruvar, prosinac 2013.
 • Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole - Odlagalište otpada "Piškornica", Komunalac d.o.o., Koprivnica, ožujak 2013.
 • Tehničko-tehnološko rješenje za novi zahvat - Županijski centar za gospodarenje otpadom "Orlovnjak", Općina Antunovac", Ekos d.o.o., Osijek, ožujak 2012.
 • Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za novi zahvat: Županijski Centar za gospodarenje otpadom "Orlovnjak" – Općina Antunovac", Ekos d.o.o., Osijek, veljača 2012.
 • Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za novi zahvat: "Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke Županije na lokaciji Babina Gora u Karlovcu", Karlovačka županija, rujan, 2011.
 • Tehničko-tehnološko rješenje za novi zahvat - "Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke Županije na lokaciji Babina Gora u Karlovcu", Karlovačka županija, listopad 2011.