Reference

Studije o utjecaju na okoliš i elaborati zaštite okoliša

 • Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Privija , Rudar d.o.o., , travanj 2018.
 • Studija utjecaja zahvata eksploatacije tehničko-građenog kamena na eksploatacijskom polje Draga i u istražnom prostoru Draga I na okoliš, Rudist d.o.o., Jastrebarsko, kolovoz 2017.
 • Studija utjecaja zahvata eksploatacije tehničko-građenog kamena na eksploatacijskom polje Slapniac na okoliš, Rudist d.o.o., , kolovoz 2017.
 • Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Beavec, Tiha d.o.o., Šilo, rujan 2017.
 • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija arhitektonsko - građevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehničko - građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na budućem eksploatacijskom polju "Sveti Juraj - Petrada Glave" , Rudar d.o.o., Brač, studeni 2016.
 • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija keramičke gline na eksploatacijskom polju "Orahovica-1", Rudist d.o.o., Orahovica, svibanj 2016.
 • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija arhitektonsko - građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Kršine", KLES-Mont d.o.o., Zagreb, svibanj 2016.
 • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija arhitektonsko - građevnog i tehničko - građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Pliskovo", Rudist d.o.o., Benkovac, rujan 2016.
 • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija tehničko - građevnog kamena na eksploatacijskom polju tehničko - građevnog kamena "Glavice", Kremena d.o.o., Općina Slivno, prosinac 2016.
 • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija arhitektonsko - građevnog i tehničko - građevnog kamena na budući eksploatacijskim poljima "Katarina" i "Sveti Ante-Zadar", Rudist d.o.o., Zadar, rujan 2016.
 • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija arhitektonsko - građevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehničko - građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na budućem eksploatacijskom polju "Kalina", Rudist d.o.o., Općina Pučišće, rujan 2016.
 • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija tehničko - građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Dolit Markam", Rudist d.o.o., 0, svibanj 2016.
 • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija arhitektonsko - građevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehničko - građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na eksploatacijskom polju "Dragonjik", Rudist d.o.o., 0, studeni 2016.
 • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Vidak", Rudist d.o.o., Općina Đelekovec, studeni 2016.
 • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Tori" i u istražnom prostoru "Tori I", Rudist d.o.o., Općina Peteranec, prosinac 2016.
 • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija tehničko - građevnog kamena budućem eksploatacijskom polju "Priorice", Rudar d.o.o., Split, svibanj 2016.
 • Studija o utjecaju na okoliš - Ekspoatacija tehničko - građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Kite Vučje brdo", Kamen Plano d.o.o., Trogir, ožujak 2016.
 • Studija o utjecaju na okoliš - Ekspoatacija tehničko - građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Bujakovac", Grguša d.o.o., Neorić, studeni 2016.
 • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka u istražnom prostoru "Dolenšćak", Rudist d.o.o., Općina Sveti Đurđ, svibanj 2015.
 • Studija o utjecaju na okoliš - Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica , VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, ožujak 2015.
 • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija tehničko - građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Župa" , Rudist d.o.o., Općina Nerežišće, listopad 2015.
 • POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU CINK OKSIDA I OPORABU OSTATAKA PROIZVODNJE ČELIKA −Studija o utjecaju na okoliš. −Stručna podloga zahtjeva za okolišnu dozvolu − Dokumentacija za Prethodnu ocjenu o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. − Konzalting poslovi oko vođenja postupka ocjene studije odnosno okolišne dozvole, koji uključuju sudjelovanje u postupku, sva dopunska obrazloženja, eventualne ispravke dokumentacije. , ABS Sisak d.o.o., Sisak, svibanj 2015.
 • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija keramičke i ciglarske gline na budućem eksploatacijskom polju "Jaknovečko", Rudist d.o.o., Općina Bedekovčina, prosinac 2015.
 • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija arhitektonsko - građevnog i tehničko - građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Škrape" i u istražnom prostoru "Gianesini cava I.", Rudist d.o.o., Općina Nerežišće, srpanj 2015.
 • Studija o utjecaju na okoliš - Crntar za gospodarenje neopasnim otpadom C.I.O.S. grupe na lokaciji Brezje II. Varaždin, Održivi razvoj d.o.o., Varaždin, svibanj 2015.
 • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija tehničko - građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Osoje", Asfalt AB d.o.o., Solin, veljača 2015.
 • Studija o utjecaju na okoliš Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije na lokaciji Lučino razdolje, Dubrovačko-neretvanska županija, ožujak 2014.
 • Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka u funkciji sanacije na eksploatacijskom polju "Novo Čiče" na području grada Velike Gorice, HIDREL d.o.o., travanj 2014.
 • Studija o utjecaju na okoliš izgradnja/dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Velike Gorice s pripadajućim sustavom odvodnje VG Vodopskrba, srpanj 2014.
 • Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Kotaca, Općina Smokvica, Konstruktor-Hotina d.o.o., studeni 2014.
 • Elaborat zaštite okoliša - Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Prudnica" i u istražnom prostoru "Prudnica2" na području Općine Mali Bukovec, ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Šljunčara i prijevoznički obrt "Jole" vl. Josip Šerbetar, siječanj 2014.
 • Elaborat zaštite okoliša eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Mironja II" - izmjena načina eksploatacije u tektonski poremećenim zonama, Kamen d.d., rujan 2014.
 • Studija o utjecaju na okoliš, Eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehničko-građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na budućem eksploatacijskom polju "Nada" na području općine Unešić, G.O. Kop-Todorić, srpanj 2013.
 • Studija o utjecaju na okoliš Eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehničko-građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na budućem eksploatacijskom polju "Vrsine" na području općine Marina, Senior d.o.o., srpanj 2013.
 • Studija o utjecaju na okoliš Eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehničko-građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na eksploatacijskom polju "Brestovci" na području općine Civljane Interijer Ćurko d.o.o., rujan 2013.
 • Elaborat zaštite okoliša za odlagalište otpada "Duplja", Grad Novi Vinodolski, GKTD "Ivanj" d.o.o., lipanj 2013.
 • Elaborat zaštite okoliša sanacija eksploatacijskog polja gipsa "Slane stine Karakašica" promjena sanacijskog materijala - ocjena o potrebi procjene, Ciglana Sinj d.d., studeni 2013.
 • Elaborat zaštite okoliša - Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za odlagalište otpada "Jelenčići V", Grad Pazin, Usluga d.o.o., listopad 2013.
 • Studija o utjecaju na okoliš Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Zapužane-zdrug" na području Općine Polača, BETON ZDRUG d.o.o., srpanj 2012.
 • Studija o utjecaju na okoliš Eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Dolačka ljut" na području grada Omiša, Tofinus d.o.o., listopad 2012.
 • Studija o utjecaju na okoliš Eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Bag" na području grada Omiša, Lautumiae d.o.o., listopad 2012.
 • Studija o utjecaju na okoliš Eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Rubin1" na području grada Omiša, Obrt za kamenoklesarstvo i vađenje kamena RUBIN, listopad 2012.
 • Elaborat zaštite okoliša proširenje eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena u eksploatacijskom polju "Sveti Ante" na području Grada Kaštela - ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš, GO Kop Todorić, veljača 2012.
 • Studija o utjecaju na okoliš Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena u eksploatacijskom polju "Stara kava" na području grada Trogira, Klesarstvo Gotovac, travanj 2011.
 • Elaborat zaštite okoliša, Sanacija i proširenje odlagališta otpada "Petrovačka dola" - Vukovar - ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Grad Vukovar, ožujak 2011.
 • Elaborat zaštite okoliša Postrojenje za proizvodnju betona poslovna zona Šoići, Kostrena - ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš Pečarić Consult d.o.o., Kastav rujan 2011.
 • Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za objekt za držanje nesilica za proizvodnju konzumnih jaja, AGRO LUKAČ d.o.o., travanj 2010.
 • Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Postrojenje za preradu maslina u ulje,Uljara Neretva, Opuzen, studeni 2010.
 • Studija o utjecaju na okoliš - Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena u eksploatacijskim poljima "Sveti Nikola" i "Sveti Nikola 1" na području grada Trogira, Delta Dragun d.o.o., Delta Dragun 2 d.o.o. , svibanj 2009.
 • Studija o utjecaju na okoliš Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena u eksploatacijskom polju "Ivana" na području grada Trogira , AGK, prosinac 2009.
 • Studija o utjecaju na okoliš - eksploatacija tehničko-građevnog kamena u eksploatacijskom polju Kite-vučje brdo na području grada Trogira, KAMEN PLANO d.o.o., siječanj 2008.
 • Studija o utjecaju na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, grad Crikvenica, GKTD Murvica d.o.o., svibanj 2008.
 • Studija o utjecaju na okoliš pogona za mehaničku obradu otpadnih metalnih materijala tvrtke "Ekos" d.o.o. na lokaciji Prilaz Pere Biškupića bb, Bjelovar, Ekos d.o.o., rujan 2008.
 • Studija o utjecaju na okoliš ciljanog sadržaja za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada "Samograd", Općina Starigrad, veljača 2008.
 • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada "Javorov vrh", Brinje, Općina Brinje, siječanj 2007.
 • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta otpada u općini Plitvička jezera, Općina Plitvička jezera, listopad 2007.
 • Studija o utjecaju na okoliš - eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena u eksploatacijskom polju "Sveti Ante" na području grada Kaštela, OBRT Kop Todorić, srpanj 2006.
 • Studija o utjecaju na okoliš Centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije u Lećevici, Splitsko-dalmatinska županija, rujan 2006.
 • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš odlagališta otpada "Kokojevica", općina Lumbarda, Komunalno trgovačko društvo MINDEL d.o.o., ožujak 2006.
 • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Nemetin, Grad Osijek, ožujak 2006.
 • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš odlagališta otpada "Pavlovac" u Slunju, "KOMUNALAC" d.o.o., kolovoz 2006.
 • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta komunalnog otpada "Jelenčići V" u Pazinu, Grad Pazin, travanj/ rujan 2006.
 • Dopuna Studije izvodljivosti uređaja za pročišćavanje procjednih voda s odlagališta otpada I. kategorije Mraclinska Dubrava, Grad Velika Gorica, prosinac 2006.
 • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš odlagališta otpada "Razbojište" u Perušiću, Općina Perušić, prosinac 2006.
 • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš odlagališta otpada "Ugrinovica", općina Smokvica, otok Korčula, Općina Smokvica, ožujak/ prosinac 2006.
 • Studija o utjecaju na okoliš sanacije "Ratnog odlagališta" Filipovica, Grad Osijek ,rujan 2005./2006.
 • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš odlagališta otpada "Vulina draga" – Povljana, Komunalno društvo Povljana, srpanj/ listopad 2005./2006.
 • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš odlagališta otpada "Moseć" u Drnišu, Grad Drniš kolovoz/ studeni 2005./2006.
 • Studija o utjecaju na okoliš odlagališta otpada I. kategorije "Sv. Kuzam" – Pag, Komunalno društvo Pag d.o.o. Za komunalne djelatnosti, travanj 2005.
 • Studija utjecaja na okoliš - dio elektroprojekta - sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Rakitovac, Grad Gospić, srpanj 2005.
 • Studija o utjecaju na okoliš odlagališta otpada 1. kategorije "Kurjakana"u Novskoj, Grad Novska, studeni 2005.
 • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada "Lovornik" u Pločama, Grad Ploče, svibanj 2005.
 • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada "Švajcerova ada" u Općini Darda, Općina Darda, siječanj 2005.
 • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš odlagališta otpada I. kategorije "Prdavac" u Grubišnom Polju, Grad Grubišno Polje, svibanj 2005.
 • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš "Gradskog odlagališta" u Županji, Grad Županja, kolovoz 2005.
 • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada "Dubravica2 u Općini Mljet, Općina Mljet, rujan 2005.
 • Studija o utjecaju na okoliš ciljanog sadržaja odlagališta otpada "Vijuš - Jug" u Slavonskom Brodu, Grad Slavonski Brod, listopad 2005.
 • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš sanacije i nastavka rada odlagališta komunalnog otpada "Caska" u Novalji, Grad Novalja, studeni 2005.
 • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš odlagališta komunalnog otpada "Muškovo-Ključ" u Općini Vrbanja, Općina Vrbanja, studeni 2005.
 • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš za sanaciju i nastavak odlaganja do zatvaranja odlagališta otpada "Jerovec" u Ivanecu (Dubravec), "Ivkom" d.d., prosinac 2005.
 • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš sanacije i proširenja odlagališta komunalnog otpada "Johovača" u Garešnici, "KOMUNALAC" d.o.o, svibanj 2005.
 • Studija utjecaja na okoliš za odlagalište otpada do zatvaranja na lokaciji "Alabarica", Donji Andrijevci, "Jakob Becker" d.o.o., veljača 2004.
 • Studija o utjecaju na okoliš pogona za obradu metalnih materijala tvrtke C.I.O.S. na lokaciji u Jankomiru, C.I.O.S., listopad 2004.
 • Studija utjecaja na okoliš odlagališta otpada I. kategorije u Virovitici, "Flora VTC" d.o.o., rujan 2004.
 • Studija utjecaja na okoliš za odlagalište otpada do zatvaranja na lokaciji "Dubravica" u Metkoviću, Grad Metković, siječanj 2004.
 • Studija utjecaja na okoliš pogona za mehaničku obradu metalnih materijala tvrtke C.I.O.S. na lokaciji u Jankomiru, C.I.O.S. – ZAGREB, listopad 2004.
 • Studija o utjecaju na okoliš odlagališta otpada I. kategorije "Petrovačka dola" u Vukovaru, Grad Vukovar, rujan 2004.
 • Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš izvođenja radova na odlagalištu komunalnog otpada "Donja Gora" u Podgori radi sanacije i zatvaranja, Splitsko-dalmatinska županija, rujan 2004.
 • Studija utjecaja na okoliš ciljanog sadržaja drugog kolosijeka željezničke pruge MG 1 Botovo - Zagreb - Rijeka na dionici Dugo Selo – Križevci, HŽ, listopad 2004.
 • Studija o utjecaju na okoliš odlagališta otpada 1. kategorije na lokaciji "Podum", Otočac, Grad Otočac, ožujak 2003.
 • Studija o procjeni utjecaja na okoliš sanacije i zatvaranja "gradskog odlagališta" komunalnog otpada te pretovarne stanice i reciklažnog dvorišta grada Beli Manastir, Grad Beli Manastir, prosinac 2003.
 • Studija utjecaja na okoliš odlagališta otpada s reciklažnim dvorištem na lokaciji "Gorjak", Krapina, KRAKOM d.o.o., rujan 2003.
 • Studija o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta otpada 1. kategorije s transfer stanicom i reciklažnim dvorištem na lokaciji "Pržić" na Cresu, Vodovod i Čistoća Cres Mali Lošinj, travanj/ kolovoz 2003.
 • Studija o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta otpada 1. kategorije s transfer stanicom i reciklažnim dvorištem na lokaciji "Kalvarija" na Lošinju, Vodovod i Čistoća Cres Mali Lošinj, travanj/ kolovoz 2003.
 • Studija o utjecaju na okoliš-ciljanog sadržaja-rekonstrukcije spalionice bolničkog otpada, Klinička Bolnica Dubrava, KBC Dubrava, lipanj 2003.
 • Studija utjecaja na okoliš za odlagalište komunalnog otpada 1.kategorije "Božićka - Jastrebarsko", Komunalno Jastrebarsko d.o.o., prosinac 2003.
 • Studija utjecaja na okoliš za odlagalište otpada do zatvaranja na lokaciji "Ivančino brdo" u Križevcima, Komunalno poduzeće , prosinac 2003.
 • Studija utjecaja na okoliš deponije bezopasnog otpada na lokaciji "Mošćanica" u Zenici, Federalno Ministarstvo prostornog uređenja i okoliša, kolovoz 2002.
 • Studija utjecaja na okoliš odlagališta otpada 1. kategorije Griža kod Buzeta, PARK d.o.o., svibanj 2002.
 • Studija o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta otpada na lokaciji "Duplje" Novi Vinodolski, GKTD "Ivanj" d.o.o., siječanj/ srpanj 2002.
 • Studija o utjecaju na okoliš odlagališta otpada 1. kategorije "GAIĆ" u Molvama, Općina Molve, kolovoz 2002.
 • Studija utjecaja na okoliš odlagališta komunalnog otpada na lokaciji "Medvedov Jarek" u Klanjecu, "ZELENJAK" d.o.o., rujan 2002.
 • Studija utjecaja na okoliš regionalnog odlagališta otpada 1. kategorije "Orlovnjak", Javna ustanova ZOiS, rujan 2002.
 • Studija utjecaja na okoliš kanalizacijskog sustava Ogulin Vodovod i Kanalizacija, d.o.o., ožujak 2001.
 • Studija utjecaja na okoliš farme za uzgoj i tov svinja i peradi, PEŠUN & PEŠUN, ožujak 2001.
 • Studija utjecaja na okoliš odlagališta otpada 1. kategorije, Zvirinac - Biograd nm , "KOMUNALAC" d.o.o., svibanj 2001.
 • Studija utjecaja na okoliš odlagališta komunalnog otpada na lokaciji Lončarica Velika, Grad Osijek, svibanj 2001.
 • Studija o utjecaju na okoliš - Punionica prirodne negazirane vode Sv. Rok, Branimir d.o.o., rujan 2001.
 • Studija o utjecaju na okoliš - ciljanog sadržaja - Spalionica bolničkog otpada u Vinkovcima, Opća bolnica Vinkovci, studeni 2001.
 • Studija utjecaja na okoliš odlagališta otpada "Donji Picudo" s izradom Hidrogeološkog, geološkog i geomehaničkog elaborata, "6. maj" d.o.o., siječanj 2000.
 • Studija utjecaja na okoliš odlagališta komunalnog otpada sanacija i nastavak rada - na lokaciji Tuk u Orahovici, "PAPUK" d.o.o., ožujak 2000.
 • Studija utjecaja na okoliš odlagališta otpada za sanaciju postojećeg stanja s nastavkom odlaganja do zatvaranja na lokaciji Piškornica u Koprivnici, "KOMUNALAC" d.o.o., rujan 2000.
 • Studija utjecaja na okoliš odlagališta otpada s idejnim rješenjem sanacije postojećeg stanja s nastavkom odlaganja do zatvaranja, "Komunalac Vrbovec" d.o.o., ožujak 1999.
 • Studija utjecaja na okoliš odlagališta otpada s idejnim rješenjem sanacije postojećeg stanja s nastavkom odlaganja do zatvaranja na lokaciji Mraclin (+ sažetak), Grad Velika Gorica, listopad 1999.
 • Studija utjecaja na okoliš sanacije i proširenja odlagališta komunalnog otpada "Cerik", u Daruvaru, Grad Daruvar, studeni 1999.
 • Studija utjecaja na okoliš s idejnim rješenjem odlagališta otpada otoka Brača na lokaciji "Klopotina" (Pod malu Visoku, Kneževa ravan), "Općina Bol", travanj 1998.
 • Studija utjecaja na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zaprešić, HRVATSKE VODE, listopad 1998.
 • Studija utjecaja na okoliš s idejnim rješenjem odlagališta komunalnog otpada na lokaciji "Vinogradine" u Požegi, "Tekija" d.o.o., prosinac 1998.
 • Prethodna studija utjecaja na okoliš odlagališta komunalnog otpada istočnog dijela Brodsko-posavske županije, RH-Brodsko-posavska županija i općine Slavonski Šamac, Sikirevci, Velika Kopanica, Gundinci, Vrpolje, Donji Andrijevci, Garčin, Bukovlje, Oprisavci, Klakar, Gornja Vrba, Podcrkavlje, prosinac 1998.
 • Studija utjecaja na okoliš postrojenja za separaciju metalnih od nemetalnih materijala, C.I.O.S. ZAGREB, siječanj 1997.
 • Studija utjecaja na okoliš privremenog deponija na lokaciji "Lončarice Velika" u Osijeku, Grad Osijek, veljača 1997.
 • Dopuna konačne studije utjecaja na okoliš postrojenja za separaciju metalnih od nemetalnih materijala poduzeća C.I.O.S., C.I.O.S. – ZAGREB, listopad 1997.
 • Konačna studija utjecaja na okoliš sanitarnog deponija za grad Bjelovar, Grad Bjelovar, siječanj 1995.
 • Konačna studija utjecaja na okoliš sanitarnog deponija za grad Buzet, Grad Buzet, lipanj 1995.
 • Prethodna studija utjecaja na okolinu sa izborom lokacije i idejnim rješenjem sanitarnog deponija za grad Buzet, I dio, Društveni fond za stambeno komunalno gospodarstvo i lokalne ceste, travanj 1994.
 • Prethodna studija utjecaja na okolinu sa izborom lokacije i idejnim rješenjem sanitarnog deponija za grad Buzet, Društveni fond za stambeno komunalno gospodarstvo i lokalne ceste, travanj 1994.
 • Studija o utjecaju na okolinu - Postrojenje za zajedničku preradu mulja s gradskog uređaja za pročišćavanje voda i komunalnih otpadaka, Komunalno poduzeće Bjelovar, ožujak 1993.
 • Konačna studija utjecaja na okolinu sanitarnog deponija za potrebe Općine Pula, "URBIS-72", listopad 1993.